Er-rahman

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index (2).jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
Rahmân ve Rahîm isimleri “Rahmet” kelimesinden türemiştir. Rahmet sözlükte, acıma, sevme, şefkat etme, rikkat (yufka yüreklik, acıma ve incelik) sahibi olma, ihsan etme ve bağışlama gibi anlamlara gelir.
Rahmet, rahmet edilene bağış ve lütuf gerektiren bir kalp yumuşaklığı ve merhamet duygusudur.
Rahmet, Allah için kullanıldığı zaman, ihsan ve lütuf; insanlar için kullanıldığı zaman ise acıma, bağış ve kalp yumuşaklığı kastedilir.
Kur‟an, Allah‟ı tanıtırken öncelikle O‟nun Rahmân ve Rahîm oluşundan söz eder. Allah‟ın rahmet özelliği ile ilgili olarak Esmâ'ul Husnâ‟ da otuza yakın isim geçmektedir. Rabbimizin kullar hakkında en çok işleyen ve en belirgin özelliği rahmettir.
Allah‟ın kullarına gazap etmesi veya onları cezalandırması bir şarta bağlı iken, rahmet sıfatı herhangi şarta bağlı değildir. Allah‟ın rahmeti bütün yaratıklar hakkında geneldir.

“O kendisi için rahmeti yazmış (farz kılmış) tır.” ( En‟am 12)


Evrendeki her varlık O‟nun rahmetinin sonucudur. Hayat ve hayatı devam ettiren araçlar, bağışta bulunma ve rızıklandırma, kabiliyet ve irade verme, organlar ve yiyecekler, içecekler ve yerler, üzerinde olanlar ve gökler hepsi o geniş rahmetin neticesidir.

KUR‟AN‟DA RAHMET KAVRAMI

1-Kur‟an rahmet kavramını bazen cennet anlamında kullanır:

“Sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: “Muhakkak ki biz Allah‟ın kullarıyız ve biz O‟na döneceğiz.” derler. İşte Rablerinden onlara bağışlama ve rahmet (cennet) vardır.” (Bakara 156-157)

“Kıyamet gününde yüzleri bembeyaz olanlar Allah‟ın rahmeti (cenneti) içindedirler; orada ebedi kalacaklardır.” (Ali imran 107)


2-insanlara karşı yumuşak huylu davranmak da Allah‟ın bir rahmetidir:

“Allah‟tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak davrandın. şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. O halde onları affet bağışlanmaları için duâ et...” (Ali imran 159)

3-Rahmet kavramı Allah‟ın maddi ve manevi yardımı için de kullanılır:

“şüphesiz ki Allah‟ın rahmeti (yardımı) iyilik yapanlara yakındır.” (Araf 56)

4-Allah‟ın kullarını sıkıntılardan kurtarması da rahmettir:

“Hud‟u ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.” (Araf 72)

5-Rahmet kelimesi sıkıntıdan sonra gelen bolluk, bereket ve esenlik anlamına da gelir:

“Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet (esenlik) tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında komplo kurmaya çalışırlar.” (Yunus 21)

6-Allah‟ın insanlara çocuk vermesi de bir rahmettir:

“Melekler İbrahim‟in karısına şöyle dediler: “Ey ev halkı! Allah‟ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur.” (Hûd 73)

7-Allah‟ın kullarını affetmesi de bir rahmettir:

“De ki: “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah‟ın rahmetinden (affından) ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. şüphesiz ki O, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.” (Zümer 53)

8-Anne-babaya karşı iyi davranmak da Allah‟ın bir rahmetidir:

“Onlara iyi davranarak alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et.” diyerek duâ et. ( isra 24)

9-Kur‟an‟ın kıyamete kadar baki kalması da Allah‟ın bir rahmetidir:

“Eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız sonra da bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur‟an baki kalmıştır.) Çünkü O‟nun sana lütufkârlığı çok büyüktür.” (İsra 86-87)

10-Allah‟ın salih insanların çocuklarını koruması da rahmettir:

“Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar...” (Kehf 82)

11-Allah‟ın kullarının duâlarını kabul etmesi de rahmettir:

“Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için öğüt olmak üzere onun (Eyyub‟un) duâsını kabul ettik kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.” (Enbiya 84)

12-Peygamberimiz (s.a.v)‟in gönderilmesi de bir rahmettir:

“Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

13-Kur‟an da Allah‟ın en büyük rahmetidir:

“Elif, lâm, mîm. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. iyilik yapanlar için hidayet ve rahmettir.” (Lokman 1-2-3)

14-Allah‟ın eşler arasında sevgi ve ülfet yaratması da bir rahmettir:

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de Allah‟ın gücünün delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rûm 21)

15-Allah‟ın, ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de rahmettir:

“Allah‟ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünden sonra nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.” (Rûm 50)

16-Savaşta zafer kazanmak da Allah‟ın bir rahmetidir:

“De ki: Allah size bir kötülük dilerse O‟na karşı sizi kim korur; ya da size rahmet (zafer) dilerse size kim zarar verebilir? Onlar Allah‟tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı.” (Ahzâb 17)

17-İnsanların gemilerle boğulmadan yolculuk yapmaları da Allah‟ın rahmetidir:


“Dilersek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünya nimetlerinden faydalandırmamız müstesnadır.” (Yâsîn 44)

18-Yağmur da Allah‟ın bir rahmetidir:

“Rüzgarları rahmetinin (yağmur) önünde müjdeci olarak gönderen O‟dur.” (Furkan 48)

19-Gecenin dinlenme, gündüzün de rızık arama vakti kılınması Allah‟ın bir rahmetidir:

“Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de O‟nun rızkından arayasınız ve şükredesiniz.” (Kasas 73)

20-Allah‟ın ibadetlere karşılık mükâfat vermesi de bir rahmettir:


“Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve peygamberine inanın ki O, size rahmetinden iki kat ecir versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lutfetsin; sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid 28)


21-Allah‟ın muhacirleri koruması da rahmettir:

Onlara: "Siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrıldınız, bunun için mağaraya girin ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve size işinizde kolaylık göstersin" denildi. ( Kehf 16)


ALLAH KİMLERE RAHMET EDER?

1-Allah, iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran, namazı kılıp zekâtı veren ve Allah‟a ve Rasulüne itaat edenlere rahmetini indirir.
2-Allah Kur‟an‟a uyan ve müttaki olanlara rahmet eder.
3-Allah Kur‟an okunurken susup dinleyenlere rahmet eder.
4-Allah istiğfar edenlere rahmet eder.
5-Allah dünya ve ahiret azabından korkan ve günahlardan sakınanlardan rahmetini esirgemez.
6-Müslüman kardeşlerinin aralarını düzeltenlere Allah rahmet eder.
7-Başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman “ İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” diyerek Allah‟ı hatırlayanlara Allah rahmet eder.
8-Allah, iman edip hicret eden ve kendi yolunda cihad edenlere rahmet eder.
9-Allah kendi dinine sarılanlara rahmet eder.
10-Allah yeryüzünde fesat çıkarmayan, korku ve ümitle dua edenlere ve muhsinlere rahmet eder.
11-Allah peygamberin yanında yer alanlara rahmet eder.
12-Allah sabreden ve salihlerden olanlara rahmet eder.
13-Allah, Allah‟a ve ahiret gününe iman edip infak edenlere rahmet eder.
14-Allah, müşriklerden ve putlardan uzaklaşanlara rahmet eder.

ALLAH‟IN RAHMETi OLMASAYDI NE OLURDU?
1-Hüsrana uğrardık.
2-Şeytanlara uyardık.
3-Kâfirler bizi Allah‟ın yolundan saptırırlardı.
4-Büyük bir azap dokunurdu:
5-Asla kimse bizi temize çıkaramazdı.

RAHMAN iSMiNiN ANLAMI
Rahmân, Allah‟a ait özel bir isim ve sıfattır. Pek fazla ve sürekli merhamet sahibi demektir. “Fa‟lan ” kalıbında olan Rahmân ismi hem ihsan ve bağışın bolluğunu hem de sürekli ve sonsuz olduğunu ifade eder. Allah‟ın şefkat ve merhametinin en yüksek derecesini gösterir. O‟nun rahmeti tıpkı kendisi gibi ezelî ve ebedîdir, yani başlangıcı ve sonu yoktur. Rahmân ismi genellikle ibadet ve ulûhiyyet ifade eder.

Rahmân, kullarının bütün ihtiyaçlarını giderir ve onlara yardım eder. Nimetlerini esirgemez, bunları karşılıksız verir ve nimet vermesi hiç bitmez.

Rahman; bütün övgülere layık olandır. O âlemlerin rabbidir. (Fatiha 3)
Rahman; kendisinden başka ilah olmayandır. İbadete layık olan O‟dur. (Bakara 163)
Rahman; kullarına doğru yolu bulmaları için kitap ve peygamber gönderendir. (Ra‟d 30)
Rahman; sadece kendisine duâ edilendir. (İsra 110)
Rahman; sadece kendisine sığınılandır. (Meryem 18)
Rahman; sadece kendisine adak adanandır. (Meryem 26)
Rahman; şeytana uyanlara azap gönderendir. (Meryem 45)
Rahman; mucizeler ve mesajlar sahibidir. (Meryem 58)
Rahman; vaadinde durarak kullarına cenneti verendir. (Meryem 61)
Rahman; kullarına mühlet verendir. (Meryem 75)
Rahman; gaybı bilendir. (Meryem 78)
Rahman; yerde ve gökte bulunan bütün kulların, huzurunda toplanacağı kimsedir. (Meryem 93)
Rahman; Şefaat yetkisini elinde bulundurandır. (Meryem 87)
Rahman; eş ve çocuk edinmeyendir. (Meryem 92)
Rahman; iman edip salih amel işleyen kullarını sevgiyle kuşatandır. (Meryem 96)
Rahman; arşa hâkim olandır. (Taha 5)
Rahman; gerçek Rabbdir. (Taha 90)
Rahman; bütün seslerin, huzurunda kısıldığı kimsedir. (Taha 108)
Rahman; şefaat etme iznini verendir. (Taha 109)
Rahman; kullarına hatırlatmada bulunandır. (Enbiya 36)
Rahman; gece ve gündüz gelebilecek olan azaptan insanları koruyandır. (Enbiya 42)
Rahman; sadece kendisinden yardım istenilendir. (Enbiya 112)
Rahman; kıyamet gününde tek söz sahibi olandır. (Furkan 26)
Rahman; sadece kendisine secde edilendir. (Furkan 60)
Rahman; sadece kendisine kul köle olunandır. (Furkan 63)
Rahman; görülmediği halde sadece kendisinden korkulandır. (Yasin 11)
Rahman; fayda ve zarar verme özelliğine sahip olandır. (Yasin23)
Rahman; melekleri kendine kız çocuğu edinmekten uzaktır. (Zuhruf 19)
Rahman; Kur‟an‟ı öğretendir. (Rahman 1)
Rahman; görünen ve görünmeyen âlemi bilendir. (Haşr 22)
Rahman; yaratmasında herhangi bir kusur olmayandır. (Mülk 3)
Rahman; kuşlara uçma kabiliyeti verendir. (Mülk 19)
Rahman; kendisine karşı asla yardım edilmeyendir. (Mülk 20)
Rahman; sadece kendisine iman ve tevekkül edilendir. (Mülk 29)
Rahman; göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. (Nebe 37)
Rahman; huzurunda O‟nun izni olmadan söz söylemeye kimsenin güç yetiremediğidir. (Nebe 39)
 
Üst Alt