Küçük Günahlar...!!!

Ehli_Hadis

New member
Üye
KÜÇÜK GÜNAHLAR

Sehl b.Sa’d’ın bildirdiğine göre Resulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurmuştur: Küçük görülen günahlardan sakının! Zira günahları küçük göre kişinin durumu, bir vadide konaklayan ve içlerinden her biri bir odun getirerek ekmekleri pişirecek kadar yakacak toplayan kişilerin durumuna benzer. Kişi küçük günahlarından dolayı hesaba çekilecek olsa helakine sebep olur. Beyhaki Şuabu’l-İman [6881: ravileri güvenilirdir] Ahmed Müsned [331]

Ebu Hureyre ve Ebu Said’in bildirdiğine göre Resulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurmuştur: Şeytan sizin bu topraklarda kendisine ibadet edilmesinden umudunu kesmiştir, ancak değersiz gördüğünüz küçük günahlara da razı olacaktır. Beyhaki Şuabu’l-İman [6878:ravileri güvenilirdir]

İbn Abbas der ki: Bağışlanma diledikten sonra günahın büyüğü ısrarla işlendikten sonra da günahın küçüğü olmaz. Beyhaki Şuabu’l-İman [6882:isnadı hasendir] Suyuti ed-Dürrü’l-Mensur [2/506]

Enes der ki; Şu an gözünüzde kıl kadar değer taşımayan ve basit gördüğünüz amelleri yapıyorsunuz ki biz bunları Resulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] zamanında helak eden günahlardan sayardık. Beyhaki Şuabu’l-İman [6871] Buhari Rikak [7/187]

Abdullah b.Mes’ud der ki: Yolçuluğa çıkan bir topluluk çöl olan bir yerde konakladı. Yanlarında bulunan yemekler de ancak ateşle pişirilerek yenebilirdi. Yakacak bir şeyler toplamak üzere her biri bir tarafa dağıldı. Kimisi tezek, kimisi kemik, kimisi sopa derken, yemeği pişirecek kadar yakacak topladılar. Küçük günahların basit ve değersiz görülmesi de buna benzer. Kişi basit görüp yalanı söyler günah işler. Ama zamanla Yüce Allah kendisini yüz üstü cehennem ateşine atacak kadar bu günahları birikip çoğalır. Beyhaki Şuabu’l-İman [6876:ravileri güvenilirdir] Abdurrezzak Musannef [20278] Taberani el-Mucemu’l-Kebir [8796]

Ebu Hureyre der ki: Küçük görülen günahlardan sakının! Zira sizin aleyhinize kayda geçer ve geri size döner. Beyhaki Şuabu’l-İman [6879:isnadı hasendir]

Ebu Eyyub el-Ensari der ki: Kişi bir iyilik ettiği zaman bu iyiliğine güvenir. Bazı günahları da küçük görüp işler ki Yüce Allah’ın huzuruna çıktığında durumunu tehlikeye sokmuş olur.Bazen de kişi bir kötülüğü işler de bu günahtan korktuğu için Allah’ın huzuruna güven içinde çıkar. Beyhaki Şuabu’l-İman [6880:isnadı hasendir]

Evzai bildiriyor: Bilal b.Sa’d’ın: İşlediğin günahın küçük oluşuna değil onu işleyerek kime karşı geldiğine bak! dediğini işittim: Yine Yüce Allah dünyaya karşı bizi zahid kılmak isterken bizim dünyaya yönelmemiz günah olarak bize yeter dedi. Beyhaki Şuabu’l-İman [6885:ravileri güvenilirdir]
 

f471h

New member
Üye
Küçük günahta, Allah'ın emrini hafife alma hadsizliği vardır. Bir günahın büyüğüne bulaşan kişi pişmanlık ve tedirginlik halinde olur ama küçük günahı devam ettiren kişi bir süre sonra bunu rutine çevirip geri dönüşü zor olan bir sürece girebilir.

Haddi aşmanın her biçiminden Allah'ın korumasına sığınıyorum.
 
Üst