Müzik Ruhun Gıdası mı Yoksa Nifakı mı?

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Moderatör
Üye
Bilindiği üzere biz Müslümanlar delillere tabiyiz. Biz Müslümanlar nezdinde de delil olan Kuran ve Sünnettir.

‘Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.’ (Ahzab/36)

‘Ey İman edenler! Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Resulüne (onların çağrılarına) uyun...’ (Enfal/24)

Ruh, ancak böyle gıdalanır!

Müziğin Haram Olduğuna Dair Kuran’dan Deliller:

‘İnsanlardan öyleleri var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş sözü (lehve’l-hadîs’i) satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.’ (Lokman/6)

Abdulah b. Mesud Radıyallahu Anh’a, ‘lehve’l hadis’in ne olduğu sorulduğunda, ‘Allah’a andolsun ki, bu çalgıdır’ diye cevap verdi ve bunu üç kere tekrarladı.

Sahabenin önde gelenlerinden İbni Abbas, İbni Ömer ve Cabir b. Abdullah r.anhum’da ‘lehve’l-hadis’in şarkı olduğunu söylemişlerdir. (İbn Kesir, Taberi)

‘Allah buyurdu: Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza!
Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle (dâvetinle) şaşırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir şey vâdetmez.’ (İsra/63-64)

Tabiin’den olan müfessirlerin imamı Mücahid, bu ayetteki ‘sesinle’ (‘bi-savtike’) ifadesiyle ilgili olarak;
‘Bu; şarkı, müzik, çalgı aletleri, boş ve batıl sözlerdir’ demiştir. Dahhâk ise;
‘Çalgı aletlerinin sesidir’ demiştir. (Kurtubi 10/288)

Onların (müşriklerin), Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve alkıştan başka bir şey değildir. (Enfal/35)

Müziğin Haram Olduğuna Dair Hadislerden Deliller;

‘Yemin ederim ki, ümmetimden bir topluluk gelecek; zinayı, içkiyi, ipek elbiseyi ve çalgı aletlerini helal sayacaktır.’ (Buhari)

‘Rabbim bana içkiyi, kumarı, ‘kûbe’yi (Darbukayı) ve şarkı söyleyen kadınları haram kıldı.’ (İmam Ahmed)

‘Bu ümmet içerisinde zillet, zulüm ve çöküntü olacak’ Müslümanlardan biri, ‘bunlar ne zaman olacak’ diye sordu. Rasulullah s.a.v, ‘içki içilip, kadın oynatıldığı, çalgı aletleriyle şarkı söylenip eğlenildiği zaman diye cevap verdi.’ (Tirmizi)

‘Ümmetimden bazı insanlar, içkiye başka isimler vererek içerler. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleriyle başları iner kalkar. Allah, onları yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar.’ (İbni Mace)

‘İki ses mel’undur. -Bunlar- nimet anında çalgı sesi, musibet anında vahlama sesidir.-‘ (Silsületü ehâdisi’s-sahiha, 427)

‘Ümmetimden bir kısım insanlar aşağılanacak, zillete düşüp zulme uğrayacaklardır’ sahabeler sordu: ‘Ya Rasulallah! Bunlar, La ilâhe İllallah şehadetinde bulunacaklar mı?’ Efendimiz s.a.v şöyle cevap verdi, ‘Evet, ama, o zaman içki içilecek, çalgı aletleri çalınacak, ipek elbiseler giyilecek.’ (İbni Ebi Şeybe, 5/164)

İbni Ömer r.a’ın kölesi Nafi anlatıyor:

‘İbni Ömer’in peşinden gidiyordum. Kaval çalmakta olan bir çobana rastladık. İbni Ömer hemen ellerini kulaklarına tıkayarak yürümesini hızlandırdı ve bana ‘Ey Nafi! Bir şey duyuyor musun?’ dedi. Ben de, hayır dedim. Bunun üzerine ellerini kulaklarından çekerek şöyle dedi: ‘Bir gün Rasulullah s.a.v ile beraberdim. O da bunun gibi bir şey işitince böyle yapmıştı.’ (Ebu Davud)

Müfessir Kurtubi, İbni Ömer’den bu rivayeti naklettikten sonra şöyle diyor: ‘Böyle bir ses karşısında bile onlar bu tür bir tavır takınıyorlarsa, çağımız şarkı ve çalgı aletleri karşısında durum ne olur?! …’

Müziğin Haram Olduğuna Dair Sahaben Kaviller;

İbni Mes’ud r.a, ‘Şarkı, kalpte nifak bitirir’ demiştir.

Enes bin Malik r.a, ‘En pis kazanç, şarkı ve çalgı aletleriyle kazanılandır’ dedi. (İbni Ebi’d-Dünya)

İbni Abbas r.a, ‘Def haramdır, çalgı aletleri haramdır, kûbe (darbuka) ve ney de haramdır’ dedi. (Beyhaki. 10/222)

A’işe r.anha validemiz, bir ziyarette bulunuyordu ki evde başını sallayarak şarkı söyleyen bir adam gördü ve ona, ‘Yazıklar olsun sana. Bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı’ dedi, o da çıkartıldı. (Buhari)

Müziğin Haram Olduğuna Dair Dört Mezhep İmamından Kaviller;

İmam Ebu Hanife, şarkı ve müziğin haram olduğunu oldukça sert bir şekilde savunuyor ve onu dinlemeyi günah sayıyordu. (İbni’lCevzi, “Teblisu’l-İblis’)

İmam Mâlik’e şarkıdan soruldu. O da ‘Bizim oralarda bu işi günah içinde yüzenler (fasıklar) yapar’ dedi. (İbni Ebi’d-Dünya, “Zemmü’l-Melâhi”)

İmam Şâfi r.a, ‘Şarkı batıla benzeyen, insanı oyalayan boş ve çirkin bir sözdür. Kim onu çok dinlerse sefihtir (beyinsizdir) ve şehadeti kabul edilmez. Şarkı çirkin ve haramdır. Nitekim Allahu Telâla; …Allah küfrü, fıskı ve isyanı size kötü göstermiştir…’ (Hucurat/7) buyurmaktadır.
İmam Şâfi sözüne şöyle devam etmiştir: ‘Irak’ta şarkı -tağbîr- denilen bir şey terk ettim ki, onu insanları Kuran’dan uzaklaştırmak için zındıklar keşfetmiştir.’

İmam Ahmed r.a, ‘Kâval, ney, zurna, tanbur, saz, kemençe ve benzerleri haramdır’ dedi.

İmam Şâbi, ‘şarkı söyleyen de, dinleyen de mel’undur’ demiştir. (ibni Ebi’d-Dünya)

Fudayl b. İyâd, ‘müzik ve şarkı, zinanın teşvikçisidir’ dedi. (İbni Ebi’d-Dünya)
 

Ümmü Yasir

İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım...
Üye
Bilindiği üzere biz Müslümanlar delillere tabiyiz. Biz Müslümanlar nezdinde de delil olan Kuran ve Sünnettir.

‘Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.’ (Ahzab/36)

‘Ey İman edenler! Hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah ve Resulüne (onların çağrılarına) uyun...’ (Enfal/24)

Ruh, ancak böyle gıdalanır!

Müziğin Haram Olduğuna Dair Kuran’dan Deliller:

‘İnsanlardan öyleleri var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş sözü (lehve’l-hadîs’i) satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.’ (Lokman/6)

Abdulah b. Mesud Radıyallahu Anh’a, ‘lehve’l hadis’in ne olduğu sorulduğunda, ‘Allah’a andolsun ki, bu çalgıdır’ diye cevap verdi ve bunu üç kere tekrarladı.

Sahabenin önde gelenlerinden İbni Abbas, İbni Ömer ve Cabir b. Abdullah r.anhum’da ‘lehve’l-hadis’in şarkı olduğunu söylemişlerdir. (İbn Kesir, Taberi)

‘Allah buyurdu: Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza!
Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle (dâvetinle) şaşırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir şey vâdetmez.’ (İsra/63-64)

Tabiin’den olan müfessirlerin imamı Mücahid, bu ayetteki ‘sesinle’ (‘bi-savtike’) ifadesiyle ilgili olarak;
‘Bu; şarkı, müzik, çalgı aletleri, boş ve batıl sözlerdir’ demiştir. Dahhâk ise;
‘Çalgı aletlerinin sesidir’ demiştir. (Kurtubi 10/288)

Onların (müşriklerin), Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve alkıştan başka bir şey değildir. (Enfal/35)

Müziğin Haram Olduğuna Dair Hadislerden Deliller;

‘Yemin ederim ki, ümmetimden bir topluluk gelecek; zinayı, içkiyi, ipek elbiseyi ve çalgı aletlerini helal sayacaktır.’ (Buhari)

‘Rabbim bana içkiyi, kumarı, ‘kûbe’yi (Darbukayı) ve şarkı söyleyen kadınları haram kıldı.’ (İmam Ahmed)

‘Bu ümmet içerisinde zillet, zulüm ve çöküntü olacak’ Müslümanlardan biri, ‘bunlar ne zaman olacak’ diye sordu. Rasulullah s.a.v, ‘içki içilip, kadın oynatıldığı, çalgı aletleriyle şarkı söylenip eğlenildiği zaman diye cevap verdi.’ (Tirmizi)

‘Ümmetimden bazı insanlar, içkiye başka isimler vererek içerler. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleriyle başları iner kalkar. Allah, onları yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar.’ (İbni Mace)

‘İki ses mel’undur. -Bunlar- nimet anında çalgı sesi, musibet anında vahlama sesidir.-‘ (Silsületü ehâdisi’s-sahiha, 427)

‘Ümmetimden bir kısım insanlar aşağılanacak, zillete düşüp zulme uğrayacaklardır’ sahabeler sordu: ‘Ya Rasulallah! Bunlar, La ilâhe İllallah şehadetinde bulunacaklar mı?’ Efendimiz s.a.v şöyle cevap verdi, ‘Evet, ama, o zaman içki içilecek, çalgı aletleri çalınacak, ipek elbiseler giyilecek.’ (İbni Ebi Şeybe, 5/164)

İbni Ömer r.a’ın kölesi Nafi anlatıyor:

‘İbni Ömer’in peşinden gidiyordum. Kaval çalmakta olan bir çobana rastladık. İbni Ömer hemen ellerini kulaklarına tıkayarak yürümesini hızlandırdı ve bana ‘Ey Nafi! Bir şey duyuyor musun?’ dedi. Ben de, hayır dedim. Bunun üzerine ellerini kulaklarından çekerek şöyle dedi: ‘Bir gün Rasulullah s.a.v ile beraberdim. O da bunun gibi bir şey işitince böyle yapmıştı.’ (Ebu Davud)

Müfessir Kurtubi, İbni Ömer’den bu rivayeti naklettikten sonra şöyle diyor: ‘Böyle bir ses karşısında bile onlar bu tür bir tavır takınıyorlarsa, çağımız şarkı ve çalgı aletleri karşısında durum ne olur?! …’

Müziğin Haram Olduğuna Dair Sahaben Kaviller;

İbni Mes’ud r.a, ‘Şarkı, kalpte nifak bitirir’ demiştir.

Enes bin Malik r.a, ‘En pis kazanç, şarkı ve çalgı aletleriyle kazanılandır’ dedi. (İbni Ebi’d-Dünya)

İbni Abbas r.a, ‘Def haramdır, çalgı aletleri haramdır, kûbe (darbuka) ve ney de haramdır’ dedi. (Beyhaki. 10/222)

A’işe r.anha validemiz, bir ziyarette bulunuyordu ki evde başını sallayarak şarkı söyleyen bir adam gördü ve ona, ‘Yazıklar olsun sana. Bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı’ dedi, o da çıkartıldı. (Buhari)

Müziğin Haram Olduğuna Dair Dört Mezhep İmamından Kaviller;

İmam Ebu Hanife, şarkı ve müziğin haram olduğunu oldukça sert bir şekilde savunuyor ve onu dinlemeyi günah sayıyordu. (İbni’lCevzi, “Teblisu’l-İblis’)

İmam Mâlik’e şarkıdan soruldu. O da ‘Bizim oralarda bu işi günah içinde yüzenler (fasıklar) yapar’ dedi. (İbni Ebi’d-Dünya, “Zemmü’l-Melâhi”)

İmam Şâfi r.a, ‘Şarkı batıla benzeyen, insanı oyalayan boş ve çirkin bir sözdür. Kim onu çok dinlerse sefihtir (beyinsizdir) ve şehadeti kabul edilmez. Şarkı çirkin ve haramdır. Nitekim Allahu Telâla; …Allah küfrü, fıskı ve isyanı size kötü göstermiştir…’ (Hucurat/7) buyurmaktadır.
İmam Şâfi sözüne şöyle devam etmiştir: ‘Irak’ta şarkı -tağbîr- denilen bir şey terk ettim ki, onu insanları Kuran’dan uzaklaştırmak için zındıklar keşfetmiştir.’

İmam Ahmed r.a, ‘Kâval, ney, zurna, tanbur, saz, kemençe ve benzerleri haramdır’ dedi.

İmam Şâbi, ‘şarkı söyleyen de, dinleyen de mel’undur’ demiştir. (ibni Ebi’d-Dünya)

Fudayl b. İyâd, ‘müzik ve şarkı, zinanın teşvikçisidir’ dedi. (İbni Ebi’d-Dünya)
Cezakallahu hayr bacım. Delillerle çok güzel açıklamışsın konuyu. Rabbim ecrini versin...
 

bahar rehab

ben bana kendim için lazımım.
Üye
Elbette ki bu konuların sencesi bencesi olmaz, hüküm bellidir ancak yine de fikrimi belirtmek isterim;

Diyelim ki aşk acısı çekiyoruz, gözümüz hiçbir şeyi görmüyor, hayattan aldığımız tat yavanlaşmış... Böyle bir halet-i ruhiyede dinlenecek şarkılar az çok belli; biz bu şarkıları dinledikçe bize emanet edilen canımızı, ruhumuzu mutsuz kılıyoruz, ayrıca o şarkılarla vakit kaybediyoruz, belki saatlerce bunalımlı bir şarkıdan diğerine geçiyoruz.

Oysa mutsuz hissettiğimiz anda bizi o mutsuzluktan çekip çıkaracak ve aynı zamanda içinde sakıncalı, şirk içeren sözler barındırmayan şarkılara geçiş yapsak hem ruh halimiz canlanacak hem de bize faydası dokunacak bir eylemde bulunmuş olacağız. Belki hayatın tek bir insandan veya tek bir yaşanmışlıktan ibaret olmadığını anlayacağız.

Velhasılıkelam seçtiğimiz müzik önemli; her konuda olduğu gibi bu konuda da seçtiklerimizden mesul olduğumuzu düşünüyorum.
 

uKaB

İyi Bilinen Üye
Üye
Kulun en önemli ihtiyacı Kendısını yaratan rabbıne kulluk etmesidir.
Bu tarz meseleleri bu bağlamda dusunmek gerekmektedir.Aksi takdirde müziği gereklilikmiş gibi zannedip uzuntu ve sevınc durumlarında ALLAH a yalvarmak yerine şeytanın çok sevdiği ve vesveseyi daha kolay aşıladığı bir moda girilebilmektedir.

Alimler bu durumu daha iyi bildikleri için bizlere guzelce açıklıyorlar.
Ama insan nefsine ağır geldiği için kabullenmekte zorlanıyor.

Vel hasıl vakit varken ve ölüm hala bize uğramamışken gerçekleri görelim.Ne için yaratıldıysak o amaç uğruna kendımızı harcayalımki KARŞILIĞINDA BU DUNYADA ULAŞAMADIGINIZ HERSEYİ ALLAH BİZE VERSİN...
 

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Moderatör
Üye
Elbette ki bu konuların sencesi bencesi olmaz, hüküm bellidir ancak yine de fikrimi belirtmek isterim;

Diyelim ki aşk acısı çekiyoruz, gözümüz hiçbir şeyi görmüyor, hayattan aldığımız tat yavanlaşmış... Böyle bir halet-i ruhiyede dinlenecek şarkılar az çok belli; biz bu şarkıları dinledikçe bize emanet edilen canımızı, ruhumuzu mutsuz kılıyoruz, ayrıca o şarkılarla vakit kaybediyoruz, belki saatlerce bunalımlı bir şarkıdan diğerine geçiyoruz.

Oysa mutsuz hissettiğimiz anda bizi o mutsuzluktan çekip çıkaracak ve aynı zamanda içinde sakıncalı, şirk içeren sözler barındırmayan şarkılara geçiş yapsak hem ruh halimiz canlanacak hem de bize faydası dokunacak bir eylemde bulunmuş olacağız. Belki hayatın tek bir insandan veya tek bir yaşanmışlıktan ibaret olmadığını anlayacağız.

Velhasılıkelam seçtiğimiz müzik önemli; her konuda olduğu gibi bu konuda da seçtiklerimizden mesul olduğumuzu düşünüyorum.
Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab-36)

Resulullah as üzüldüğünde ve ya ruh hali değiştiğinde sabır ve namaz ile Allaha yönelirdi. Müzik dinleyerek içinde bulunduğu ruh halini değiştirmezdi..

Hasılı; seçtiğimiz müziklerin her türlüsünden mesulüz.
 

bahar rehab

ben bana kendim için lazımım.
Üye
Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab-36)

Resulullah as üzüldüğünde ve ya ruh hali değiştiğinde sabır ve namaz ile Allaha yönelirdi. Müzik dinleyerek içinde bulunduğu ruh halini değiştirmezdi..

Hasılı; seçtiğimiz müziklerin her türlüsünden mesulüz.
ben de "mutlaka müzik dinlemelisiniz" demiyorum zaten; illa dinlenilecekse ruh halini olumlu etkileyen ve bizi olumlu şekilde ayağa kaldıracak müzikler seçilmeli, diyorum.
 

Bin Yusuf

Üye
Üye
Harama haram alternatif olmaz. Ne yani helal dairesi kapandı mı?
Kiliseye giden birine kilise tavsiye edilmez, kendisine İslam tebliğ edilir.
 

Benzer konular

Üst Alt