Sahabelerin Hadise Ve Sünnete Tam Bağlılıkları

Hanefi mezhebi

Yeni Üye
Üye
"Abdullah b. Büreyde'den rivayet edildiğine göre Abdullah
b. Muğaffel parmakları arasına (veya sapana) aldığı ufak taşları, fiske gibi atan bir adamı gördü ve "Resulullah bundan nehyetti. Zira bu avı sağlamadığı gibi düşmanı da helak etmez. Ama o ancak diş karar ve göz çıkarır." buyurdu, dedi.
(Ravi diyor ki) Abdullah b. Muğaffel uyardığı adamın yine
aynı şekilde yaptığını görünce ona şöyle dedi: Sana Resulullah'tan konuşuyorum. Sen ise aynı şekilde taş atmaya devam
ediyorsun. Artık seninle ebediyyen konuşmayacağım. Abdullah b. Muğaffel (r.a), müslümanın müslümana üç günden fazla küs kalamayacağını iyi bilmesine rağmen muhatabı
na, seninle ebediyyen konuşmayacağım diyebiliyor. İctihadına
göre bunun şer'i gerekçesi de muhatabın, Resulullah'ın hadisine muhalif hareket etmesidir.( Buhari, Zebaih, 5; Müslim, Sayd, 54,55, 56; Nesiii, Kaseme, 40; Mace, Mukad-
dime; 2 Darimi, Mukaddi me, 40; Ahmed, V, 6, 56.) İbni Ömer şöyle diyor:"Bizler muhabere yapıyor (tarlamızı mahsul karşılığı kiraya veriyor) ve bunda bir sakınca da görmüyorduk. Ta ki Rafi'
b. Hadic'in Resulullah'ın (sav) bundan menetmiştir sözünü duyuncaya kadar. Rafi 'nin bu sözünü duyunca artık muhabereden
vazgeçtik.( Müslim, Düyu, 95; Davud, Büyu, 31; Nesili, Eyman, 45; Mfice, Rülıun, 7; Darimi,
Büyu, 72; Ahmed, Il, 234; ll, 11) Sahabe efendilerimiz Peygamberimizin hadislerini saklamayı da suç olarak görüyorlardı.
"İbni Abbas (r.a) fıtır sadakası vermelerini emredince halk
onu kabul etmek istemedi. Bunun üzerine İbni Abbas, Semüre'ye haber gönderip; 'Resulullah'ın fıtr sadakasını emrettiğini
bilmiyor musun?' dedi. Semüre (r.a) ; evet, biliyorum cevabını
verdi. Bunun üzerine İbn-i Abbas Semüre'ye, o halde senin bunu belde halkına iletmene ne engel oldu? dedi. " Beyhaki; İbn Abbas 'ın, Semüre 'yi Peygamberimizin emrini
belde halkına ilan etmemesinden ötürü kınadığını söylüyor(Süyuti,Miftah sayfa 54) Hz. Ömer, kabenin tavatından önce ve cemrelerden sonra güzel koku sürünmeyi nehyetmişti. SaIim bu ictihadı Hz. Aişe'ye
soruyor. Hz. Aişe, 'ben kendi elimle ihramından önce ihram
için Resulullah'ı kokuladım. Ve (cemreler ile traştan sonra) İhramdan çıkışı için kabeyi tavafndan önce de onu kokuladım"
Resulullah'ın sünneti (başkasından) uyulmaya daha layıktır
cevabını veriyor. (Nesai güsul s,13)
Şafii nin ifadesine göre; Salim, dedesi Ömer'in
sözünü terkederek Resulullah'ın hadisiyle amel etmeye başla
dı.(Süyuti miftah s.50)
 
Üst Alt