"Şirk Müşrik" Gençler İçin Kavramlar Serisi "2" !

TekDinİslam

Yeni Üye
Üye
Şirk - Müşrik

Lügat anlamı olarak “Şe-ri-ke” fiilinden türemekle beraber ortak olma,ortak koşma,ortak tanıma manalarına gelmektedir.Şirket kelimesi de bu kökten türemiştir ortaklık manasındadır.

Dini anlam olarak; klasik tanım yaparsak bir kişinin kendisini İlah(!) olarak görmesi Allah’a şirk koşmadır. Kendisini İlah(!) sanan bir kimseyi İlah(!) kabul etmek de Allah’a şirk koşmak demektir.Tanımı genelleştirirsek Allah ile beraber veya Allah’ı (tövbe haşa) yok sayarak bir başka kişi,kurum,kuruluş,yüksek merci,otoriteyi kendine İlah edinme ve onun doğrularını mutlak doğru, yanlışlarını mutlak yanlış kabul etme.

Şirk koşmak dışındaki günahlar kişiyi dinden çıkarmaz.Şirk dışındaki günahları Allah(cc) sonsuz bağışlaması ile bağışlayabileceğini aşağıdaki hadis-i şerifden öğreniyoruz.

“Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek “Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer” müjdesini verdi” dedi. Ben (hayretle) “zina ve hırsızlık yapsa da mı?” diye sordum. “Hırsızlık da etse, zina da yapsa” cevabını verdi. Ben tekrar: “Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!” dedim. “Evet”, dedi, “hırsızlık da etse, zina da yapsa!” Hz. Peygamber (sav) dördüncü kerresinde ilave etti :”Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir.” (Kütüb-i Sitte 0007)”

Allah (cc) Nisa Suresi 48 ayette kendisine şirk koşan bir kimseyi asla bağışlamayacağını belirtiyor.

“Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.”(Nisa 48)

Evet Allah(cc) şirke bu kadar önem veriyor.Kul hakkı yemeyi şirkden daha büyük günah sayan bazı kesimler vardır.(Bunu dilleri ile tekrar tekrar söylemişlerdir fakat dilleri ile söylemeseler bile ; gündemde tutukları konular(kul hakkı vs.) ile gündemlerine bile almadıkları (Allah’a ortak koşma günahına) verdikleri önemi gözler önüne seriyor.

Teşbihde hata olmasın.Sadece bakış açısı kazandırmak için bir örnek verelim.Düşünelim ki aklılları olan iki robot icat ediyoruz ve bu robotları kendi hallerine bırakıyoruz, ve bir müddet sonra bu iki robot arasında sürtüşmeler meydana gelmeye başlıyor, bunun ile beraber bir tanesi kendi mucidine yani bize isyan ediyor ve kendisinin bir tesadüf sonucu olduğunu iddaa ediyor dahası üzerinde bir batarya bulunmasına rağmen kendini herşeye gücü yeten olarak görüyor.Bu durumda bizim acaba o iki robot arasındaki sürtüşmemi kalbimizi kırar yoksa asi olan robotun mucidini tanımayıp isyan etmesi mi?Elbette ki bir kablosunu çekip onu bir devre yığınına çevirebilme yeteneğimiz olmasına rağmen mucidine asi olan robotun durumu.(Bu örnek Gülen cemaati başta olmak üzere hakkı gizleyen ya da Müslüman Müşrik ayrımını insanlara anlatmayıp onları teferruatlarda boğan Diyanete İslamoğluna Cübbeliye vs. tüm sistemin piyonlarınadır)

Peygamberimizin (sav) ümmeti için en çok korktuğu günah olan şirki ve tanımlamasını da aşağıdaki hadis-i şerifden öğreniyoruz.

“Ümmetim için en çok korktuğum şey, Allah’a şirk koşmaktır. Ama dikkat edin; Ay’a, Güneş’e veya puta tapacaklar, demiyorum. Fakat, Allah’ın rızasının dışındaki gayeler için harekette bulunacaklar ve gizli şehvet, yani riyâ ve gösteriş duygularını taşıyacaklar (demek istiyorum)” (İbn Mâce, Zühd, 21).

“Ben İlahım!” “Ben Allah’dan başkasına tapıyorum” diyen kimseler (bu sözcükleri sadece kullananların dahi kafir oldukları kesindir) geçmişte yok denecek kadar az olduğu gibi günümüzde de sayıları çok azdır.Fakat hemen burada Peygamberimiz (sav) uyarıda bulunuyor. “Ay’a, Güneş’e veya puta tapacaklar, demiyorum” Günümüze indirgersek futbola, atatürke, devlete, toprağa, bayrağa, ölüye, şarkıcıya, makama, mevkie, koltuğa, paraya, insana, kulla kulluğa vs. kısacası Allah(cc) dışındaki ne idüğü belirsiz şeylere ya tapılacak ya da tapma derecesine yükseltilmiş aşırı sevgi beslenecek.İşte Peygamberimiz (sav)in dikkat çekmek istediği nokta, ve Müslümanları sakındırdığı nokta Allah(cc) dışındaki herşeye aşırı sevgi beslemek.Yine “Kişi sevdiği ile beraberdir” hadisinden yola çıkarak Allah(cc) dışındaki şeyleri aşırı sevmenin kişiyi onların safında onların dini üzerinde gösterdiğini anlıyoruz.

Günümüzde özellikle devlet politikaları, İslamı tamamen unutturmak ve bununla beraber unutturulamayacak gibi olan İslamı kavramların da içini boşaltmak oluğundan dolayı bu Şirk kavramı da bu politikadan nasiplenmiştir. Vefat etmiş Peygamber(sav) Efendimizden şefaat istemenin (hayatta olmamasında dolayı ölüden medet ummak anlamına geldiği için) şirk olduğu kesin olarak bilinmesine rağmen( (Ramazanlarda Cami üstlerinde şefaat ya Resullah yazar – oysaki vefat etmiş birinden şefaat istenemez, vefat etmiş birinin şefaat etmesi Allah’dan istenir ) Diyanetin vaizi adeta dalga geçer vaziyette “bazıları şefaat ya Resullah lafzını söylemeye şirk koşmak diyorlar şirk bu kadar basit mi?” söyleyerek, yaptığı ameli meşrulaştırmaya çalışıyor.Bizde buradan ona cevap verelim evet şirk bu kadar basit.Allah(cc)dan istemen gereken yardımı; içine tasavvufi, felsefi, edebi, saçmalıklar sokarak “aslında biz Resullah’dan istemiyoruz biz de biliyoruz şefaati, yalnız Allah(cc) kendi izni ile dilediği kullarına verir ama alışılmış bir cümle olduğu için böyle diyoruz” derler.(Ki aşırı tasavvufçular direk Peygamberden (sav) istediklerini açık bir şekilde belirtiyorlar bunlar aynı şekilde rabıta Şirkini de kabul edenlerdir.) Bu aynı Mekkeli müşriklerin putlara bizi Allah(cc) daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz mazeretine benzer.Onları Allah (cc) müşrik kabul ettiği gibi bu işi yapanları da Allah(cc) müşrik kabul eder.

Çevremizde Şirki bulmak çok kolaydır.Modern şarkı sözlerinin neredeyse tamamında şirk unsuru içeren sözler duymak mümkündür.Yine bir türk bayrağı meselesi vardır ki kendisi Tağut TC yi temsil etmekle beraber ona İslamı misyon yükleyenler de yok değildir.Ki İslamı bir sembol olsa dahi sonuçta bir bayraktır ve Allah(cc) sevgisinden ileri geçmemelidir.Evet en önemli ve en popüler şirk çeşidine geldik.Laik, sosyal hukuk,cumhuriyet devletlerinde demokratik yollarla seçime katılıp oy kullanma.Oy kullanma şirk fiili uzun bir konu olduğundan dolayı ilerleyen konularda gelecektir.Yine bir başka popüler şirk çeşidinin rabıta olduğunu belirtmek gerekir.Ve daha binlerce…

Şirki Allah (cc) karşı duyulması gereken sevgi ve saygıyı alternatif İlahlara! Duymak olarak da değerlendirebiliriz.

Müşrik ise bu fiili yapan kişiye denir.Yani şirk koşan bir kişi şirk koşan anlamına gelen müşrik adını alır.

Ebu Hureyre (r.a) dedi ki, ben Rasûlüllah (s.a.s)’i şöyle söylerken işittim:

“Kıyamet günü aleyhine hükm olunacak halkın birincisi şehid edilen bu adam olacaktır. O kimse, (Allah’ın huzuruna) getirilir; Allah ona verdiği nimetlerini bir bir anlatır. O da bunları bilir ve hatırlar. Yüce Allah:
-”Bu nimetlerin arasında ne yaptın?” diye sorar. O kişi:
-”Senin rızan için savaştım ve nihâyet şehid oldum ” diye cevap verir. Yüce Allah:
-”Yalan söylüyorsun. Fakat sen, hakkında kahraman denilsin diye savaştın. Bir rivâyete göre, Allah’ın emri üzerine o kişi yüz üstü sürüklenerek Cehennem’e atılır.
(İkinci olarak) İlim öğrenmiş, başkalarına da öğretmiş ve Kur’an okumuş biri huzur’u ilâhiye getirilir. Yüce Allah ona da verdiği nimetlerini tek tek anlatır. O da bunları anlar. Allah ona:
-”Bu nimetlerin arasında bulunurken, ne yaptın ” diye sorar. O şu cevabı verir:
-”Senin rızan için Kur’an’ı, ilmi öğrendim ve başkasına öğrettim.” Yüce Allah ona da şöyle der:
-”Sen yalan söylüyorsun. Fakat sen Kur’an’ı, ilmi riya ve gösteriş için, sana alim, güzel okuyor, densin diye okudun, öğrendin. Nitekim senin için bu övgüler yapıldı.” Allah’ın emri üzerine o da sürüklenerek Cehennem ateşine atılır.
(Üçüncü olarak) Allah’ın kendisine geniş çapta zenginlik ve çeşitli maldan verdiği biri getirilir. Allah, buna da verdiği nimetleri ayrı ayrı anlatır. O da, bu nimetleri kabul eder, hatırlar. Yüce Allah ona da şunu sorar:
-”Bu nimetlerin arasında bulunurken, ne gibi hayırlı işler yaptın ? O da şöyle cevap verir:
-”Senin rızan için, sevdiğin her türlü yola para harcadım. Maddi yönden, yardımda bulunmadığım hiç bir şeyi bırakmadım. ” Yüce Allah ona da aynı şekilde cevap verir:

-”Sen yalan söylüyorsun. Aslında sen bunları, sana cömert denilsin diye yaptın. Riya ve gösterişte bulundun. Beklendiğin medih ve övgülere de kavuştun.” O da Allah’ın emri üzerine yüzüstü sürüklenerek Cehennem ateşine atılır” (Müslim, İmâre, 152; Nesef, Cihâd, 22; Ahmed b. Hanbel, II, 322).

Yukarıdaki bu kutsi hadis riyanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Selam Hidayete Tabi Olanların Üzerine Olsun…
Kaynak:1.Kavramlar Ansiklopedisi
2.Kutubi Sitte
3.Nureddin Turgay - Şirk

Mehmed Emin Ceval
Yazılar Kendi Çalışmalarımdır, Kaynak Belirterek Alıntı Yapılabilir
 
Benzer konular Forum Tarih
laylay Şirk 0 2K

Benzer konular

Üst Alt