Sünnet'in Kur'an'a Arzedilme Safsatası

_katre_

الحمدلله
Site Emektarı
Üye
Sünnet'in Kur'an'a Arzedilme SafsatasıAllah subhanehu ve teala tarafından Resulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e vahiy olarak öğretilen sünnet, İslam dininin asıl kaynaklarından birisidir. Günümüzde bu kaynağın üzerinde türlü şüpheler oluşturarak geçersiz kılma çabası içinde olan ve bu çabalarında da hiç bir gayretten kaçınmayan insanların varlığını üzülerek görmekteyiz.

Tarihde “Mu'tezile” diye adlandırılan, günümüzde ise “Hadis inkarcıları” olarak bilinen bu insanların Sünneti devre dışı bırakmaya çalışırlarken kullandıkları en önemli malzemelerden biri hadis olarak naklettikleri şu sözlerdir:

“Benden size ulaşan bir sözü Allah’ın Kitab’ı ile karşılaştırınız. Eğer Allah’ın Kitab’ına uyuyorsa onu ben söylemişimdir. Eğer uymuyorsa onu ben söylemedim. Ancak ben Allah’ın, beni hidayete eriştiren Kitab’ına uygun söz söylerim.”

Rabbimiz Resulü’nün sözleri hakkında :
“O kendi arzu ve hevesine göre konuşmaz. O’nun konuşması kendisine indirilen vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 4) buyurduğu, O’nun konuşmasının vahiy olduğu Kur’an’da açıkça belirtildiği halde, kendi hevalarına ve akıllarına uymadığı için yukarıdaki sözleri malzeme olarak kullanıp O’ndan bize sahih olarak ulaşan bir çok hadisi “Kur’an’a ters düşüyor” diyerek reddetmekte, kabul etmemektedirler.

Belki sizlerde “Allah Resulü’nün hadislerini Kur’an’a arzetmeliyiz. O’na uyanları almalı, uymayanları kabul etmemeliyiz”şeklinde sarfedilen sözleri bir şekilde duymuşsunuzdur. Size çok basit bir soru sormak istiyorum.

Kendisine indirilen Kur’an’ı insanlara açıklamak için görevlendirilen bir Resulün ve aynı zamanda O’nu nasıl açıklayacağı da kendisine bırakılmayıp vahyin başka bir çeşidi ile yönlendirilen bir Resulün sözlerinin Kur’an’a ters düşmesi, Kur’an’la çelişkili olması sizce mümkün mü?
Kaynağı aynı olan iki şeyin birbiri ile çelişmesi, ters düşmesi ne kadar akıllıca? Aklını her şeyin üzerinde görenlere sormak lazım!

Esasında böyle bir şey mümkün değildir. Bu sadece Sünneti ortadan kaldırma ve Kur’an’ı kendi heva heveslerine göre yorumlama çabalarının bir parçasıdır. Allah Resulünün hadisleri içinde bize en sahih yollarla ulaşan hadisleri dahi akıllarına uymadığı için reddedip kabul etmeyen bu insanların, kendi görüşlerini desteklediği için uydurma bir hadisi delil olarak göstermeleri ise gerçekten hayret verici...
Bu davranışları hadisleri reddederken veya kabul ederken ölçülerinin aslında “hadis ilmi” değil, kendi akıl ve hevaları olduğunun en açık göstergesidir.

Gelelim bu kimselerin kendi görüşlerini meşrulaştırmak için hadis diye aktardıkları sözlerin gerçekte hadis olup olmadığına:

Hadis alimleri bu sözlerin İslam düşmanları ve Rafiziler tarafından uydurulan yalan sözler olduğunu söylemişlerdir.

İmam Şafii rahimehullah er-Risale adlı ederinde bu hadisin zayıf ve uydurma olduğunu çok güzel bir şekilde açıklamıştır.

İmam Suyuti rahimehullah bu sözleri hadis diye aktaranlara reddiye olarak "Sünnetin delil olduğunu kabul etmek Cennetin anahtarıdır" adında bir kitap yazmıştır.

Fakat buna mukabil sahih bir senedle gelen hadis de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte böyle fırkalar çıkacağını, bunların sünnetini kabul etmeyip reddeceklerini haber vererek aynen günümüzdeki bu kimseleri tasvir ederek şöyle buyurmuştur:

“Yakında bir adam çıkıp koltuğuna yaslanarak benden bir hadis nakledecek ve diyecek ki: ‘Bakın ortada Allah’ın Kitab’ı var. Biz onda neyi helal bulmuşsak helal, neyi haram bulmuşsak haram sayarız.’
Şunu iyi biliniz ki, Allah’ın elçisinin haram kıldıkları da aynen Allah’ın haram kıldığı gibidir. (Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)

Allah subhanehu ve teala bize bu kimselerin söylediklerinin aksine Kitab'ına uyan veya uymayan
diyerek ayırım yapmadan Resulüne koşulsuz bir şekilde boyun eğmeyi emretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat mutlaktır, tüm hayatını kapsar. Aşağıdaki ayetlerde bunun en açık göstergeleridir:

“Resul size neyi verirse, onu alın; neyden de sizi nehyederse (sakındırırsa), ondan da sakının.” (Haşr, 7)

“Her kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.” (Nisa, 80)

“Sizin için, Allah'ı ve âhiret gününü arzu eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için, Allah'ın Rasûlünde güzel bir örnek vardır.” (Ahzab,21)


Saliha Yıldız
 
Üst Alt