Öldükten Sonra Dirilip Haşrolunmak

Abdullahyuşa

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi

7233- Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe rivâyet etti.

(Dedi ki): Bize Hâlid b. Mahled, Muhammed b. Ca'fer h, Ebî Kesîr'den rivâyet etti.

(Dedi ki): Bana Ebû Hâzim b. Dînar, Sehl b. Sa'd'dan rivâyet etti. (Şöyle dedi): Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem):

«Kıyâmet gününde insanlar beyaz, kızıl beyaz, beyaz unun çöreği gibi bir yerin üzerinde toplanacak, orada hiç kimse İçin bir alâmet olmayacaktır.» buyurdular.

7234- Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe rivâyet etti.

(Dedi ki): Bize Ali b. Müshir, Dâvud'dan, o da Şa'bî'den, o da Mesrûk’dan, o da Âişe'den naklen rivâyet etti. (Şöyle dedi): Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem)’e Allah (azze ve celle)’nin:

"O gün yer, yerden başka bir kılığa değişecek, göklerde Öyle olacak..." Sûre-i İbrahim, âyet: 48 âyet-i kerîmesini sordum, İnsanlar o gün nerede olacak ya Resûlallah? dedim. «Sırat üzerinde!» buyurdular.

Sehl rivâyetini Buhârî «Kitâbu'r-Rikâk»'da tahric etmiştir.

Muhtelif rivâyetlerden anlaşıldığına göre, kıyâmet gününde insanların haşrolunacakları yer dünyadan başka olacak, insanlar haşr için dünyadan oraya aktarılacaklardır. Hazret-i Abdullah b. Mes'ud'dan rivâyet edilen bir hadîse göre, değişen yer gümüş gibi sâf olup, üzerinde kan dökülmemiş, günah işlenmemiştir.

Afra: Kızıla çalar beyaz demektir. Nakıy, beyaz un'dur. Mahşer yeri beyaz undan yapılmış çöreğe benzetilmek suretiyle Allahü teâlâ'nın azametine lâyık bir yer olduğu anlatılmıştır. Alâmetden murad; ev, bina gibi bir eser bulunmamaktır. Bununla dünya toprağına işaret buyurul-muş. Onun yok olup, gittiği ve kulların onunla alâkası bittiği anlatılmak istenmiştir.

Müslim sarihlerinden Übbî'ye göre ikinci rivâyetteki sırattan murad; malûm sırat köprüsü olabileceği gibi, mahlûkatm üzerinde duracakları başka bir yer olmak ihtimâli de vardır. Hatta bu ihtimal daha kuvvetlidir. Çünkü bir hadîsde:

«Âişe: Yer değiştirildiği vakit, insanlar nerede olacak? diye sormuş: Onlar köprünün yanında karanlıkta olacaklardır. Köprü sırattır, buyurmuşlar.» denilmektedir.

(Sahihi Müslim)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt