Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

selef

 1. E

  Duyuru Selef Alimlerinin Eserlerini Toplayarak Kütüphane Kurmak İstiyorum

  Selef alimlerinin eserlerini toplayarak bir kütüphane oluşturmayı planlıyorum. Bu alimlerin eserlerinin satıldığı internet sitelerinden kitapları temin etmek istiyorum. Özellikle internette bulunan ve satılan Selef alimleri kitaplarını ve eserlerini bana link olarak atabilir misiniz? Ayrıca...
 2. Öğrenen Müslüman

  Tahâvi Akâidi Bâbertî Şerhi

  Akide: İmam Tâhâvi Şerh: İmam Bâbertî Tahsis: Molla İbrahim Serin Mütercim: İzzet Karasakal Fıkıh, hadis, kelâm ilimlerine, ayrıca Arap dili ve edebiyatına bu alanlarda eser verecek kadar vâkıf olan Bâbertî, aralarında Seyyid Şerif el-Cürcânî, Molla Fenârî ve Bedreddin Simâvî gibi tanınmış...
 3. أ

  Selefin Katında İman ve Mürcieye Reddiye

  Bu kitap, hicri 235 yılında vefat eden, ''el-Musannef'' olarak bilinen büyük kitabın müellifi Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ebi Şeybe el-Kufi (rahimehullah)'ın elinizdeki ''el-İman'' kitabı iman ve mürcieye reddiye konusunda kaleme alınan ilk eserlerden sayılır. Müellif (rahimehullah) bu...
 4. أ

  İbânetu'l- Kubra ~ İbn Batta [2 Cilt]

  Bu kitap, şerh edilen diğer akide kitaplarından ayrıdır. Şöyle ki burada Rasûlullah (s.a.v.), ashâbı, aynı şekilde tabiîn ve fakihlerden gelen rivayetler, muttasıl senetlerle zikredilmektedir. Sonra kitabın müellifi şeyh, sahih itikat konusundaki ilmini ve anlayışını beyan etmekte, bazı kapalı...
 5. أ

  Sırat-ı Mustâkim ~ İbn Teymiyye

  Şeyhülislam İbn Teymiyye -rahimehullah- bu eserinde, Fatiha Suresi'nde beyan olunan Sırat-ı Müstakim (Dosdoğru Yol)'un ne olduğunu, gazaba uğrayanlar ile sapıkların yolundan nasıl uzaklaşmak gerektiğini, onları taklit etmememizin, onların adet ve yaşayışlarına benzemekten uzak durmamızın...
 6. أ

  Sahabenin Faziletleri ~ İmam Ahmed ibn Hanbel

  Hem Kur’an’da hem de sünnette Ashab-ı güzinin adalet ve faziletlerine dair birçok nas ve rivayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır; “Şüphesiz Allah, o ağacın altında sana biat ederlerken müminlerden razı oldu. Kalplerinde olanı bildi ve onların üzerine huzur, sükûnet indirdi ve...
 7. أ

  Sünnet ve Eser Ehlinin Akidesine Dair Risaleler

  Bunlar, faziletli kılınmış ilk üç nesle ve onlardan sonra 5. yüzyıla kadar gelip geçmiş, onlara güzellikle tabi olan, onların yolu üzerinde ilerleyen ve onların izlerini takip eden kimselere ait muhtasar akidelerdir. Bunları büyük ve küçük, el yazması ve matbu kitapların içinden çıkarıp bir...
 8. أ

  Kur'ân'dan Etkilenme

  Şüphesiz aziz ve yüce olan Allah, kitabı Kur’an-ı Kerim’i, bu ümmete bir lütuf ve ihsan olarak indirmiştir. “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah...
 9. أ

  el-Akîdetü'l-Vâsıtıyye Şerhi - İbn Useymin

  Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin şerhedilen el-Akidetu’l-Vasıtıyye isimli eseri; insanların bid’atlere daldıkları bir zamanda ehl-i sünnet akidesini (sahabe, tabiîn, tebe-i tabiîn ve dört imamın izlediği tertemiz yolu; yani selef-i salihînin yolunu) anlatmak ve bid’atlere karşı muhafaza etmek için...
Üst Ana Sayfa Alt