Cenâzeye Fâtiha'yı Okumak

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi

Cenâzeye Fâtihayı Okumak


Hasan şöyle demiştir: " Cenâze namazı kılan kişi çocuğun cenâzesi için Fâtiha sûresini okur ve namazda şöyle dû'â eder: Allahümmec'alhü lenâ faratan ve selefen ve ecran (Allah'ım onu bizim öncümüz, selefimiz ve sevabımız kıl). "

1335- Sa'd, Talha'nın şöyle söylediğini belirtmiştir:

Talha İbn Abdullah İbn Avf şöyle demiştir: İbn Abbas'ın arkasında bir cenâze namazı kıldım.O, Fâtiha sûresini okudu ve " Bunun sünnet olduğunu öğrenesiniz diye böyle yaptım " dedi.


Açıklama:

Bu bölümde, cenâze namazında Fâtiha sûresini okumanın meşrûiyeti incelenmektedir. Bu, ihtilâf edilen konulardandır. İbnu'l-Münzir; İbn Mes'ûd, Hz. Hasan, İbnü'z-Zübeyr, Misver İbn Mahreme'den bunun meşru olduğunu rivâyet etmiştir. Şafiî, Ahmed ve İshak da bu görüşü benimsemişlerdir.

Ebû Hureyre ve İbn Ömer'den cenâze namazında Kur'ân okumanın bulunmadığı rivâyet edilmiştir. Bu İmam Mâlik'in ve Kûfeliler'in görüşüdür.
Abdürrezzak ve Nesâî, Ebû Ümâme İbn Sehl İbn Huneyf'ten şu sözü rivâyet etmişlerdir: " Cenâze namazında sünnet; önce tekbir getirmek, sonra Fâtiha okumak sonra Hz. Peygamber'e salât-ü selâm getirmek, sonra sâdece ölü İçin dû'â etmektir. Yalnızca ilk tekbirden sonra Kur'ân okunur." Bu hâdisin senedi sahihtir.

Hâkim, İbn Aclân yoluyla, Saîd İbn Ebû Saîd'in şu sözünü rivâyet etmektedir: İbn Abbas bir cenâze namazı kıldırırken Fâtiha sûresini sesli okudu, sonra da " Fâtiha okumanın sünnet olduğunu öğrenmeniz için sesli okudum " dedi. Âlimler sahabînin " Şu sünnettir " sözünün müsned hadis hükmünde olduğunda icmâ etmişlerdir. Ancak hadisçiler ile usûlcüler arasında bu konuda meşhûr bir görüş ayrılığı vardır.


- Fethu'l-bâri -
 
Üst Alt