El-melik

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index (4).jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

MELİK İSMİNİN LUGAT ANLAMI
Meleke-yemlikü fiilinden türeyen sıfat-ı müşebbehe sıygasıdır. Bu sıyga devamlılık ve mübalağa ifade eder. Bu özelliğin Allah‟ta devamlı ve her konuda var olduğunu bildirir. Türkçe‟ye hükümdar olarak tercüme edilen Melik isimi, Kur‟an‟da nüzul sırasına göre ilk olarak Nâs süresinde “Meliki‟n-Nâs (Bütün insanların hükümdarı)” şeklinde geçmektedir.

Tâhâ 114 ve Mü‟minûn 116. ayetlerde “el-Melikü‟l-Hakk (Gerçek Hükümdar)” şeklinde Allah tanıtılmaktadır. Haşr 23 ve Cuma 1. ayetlerde ise “el-Melik (Mutlak hükümdar)” şeklinde marife ve el-Kuddûs ismi ile beraber zikredilmektedir. Böylece hem Allah‟tan başka gerçek melik olmadığı, hem de Allah‟ın hükümdarlığının her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzak olduğu vurgulanıyor.

KUR'AN'A GÖRE MELİK KAVRAMININ ANLAMLARI
1-Hükümranlık. (Bakara 102)
2-Yerin, göklerin ve ikisinin arasındakilerin hâkimiyet ve egemenliği. (Mâide 18)
3-Hükmetme yetkisi. ( Bakara 247)
4-Mutlak egemenlik. (Ali imrân 26)
5-Mahşer sûru çalındığındaki hükümranlık.( En‟am 73)
6-Diriltme ve öldürme yetkisi.( Tevbe 116)
7-Nüfûz ve iktidar özelliği. ( Yusuf 101)
8-Hakim. ( Nâs 2)
9-Komutan ( Bakara 246)
10- Kral, yönetici.( Neml 34)

Melik; istediği topluma istediği kişiyi peygamber olarak gönderen ve bundan dolayı da asla sorgulanmayandır.
Melik; göklerde ve yerde olan her şeyin kendisini tesbih ettiği kimsedir.
Melik; örnek ümmet olma emanetini dilediği topluma veren ve dilediğinden de alandır.
Melik; her türlü yardımcıdan beri olan ve yaratıkların sahip oldukları nitelemelerden uzak olandır.
Melik; kendisine ve elçisine saygı duyan kullarını dünya ve ahiret hayatında mükâfatlandıran, saygısızlık yapanlara da ceza verendir.
Melik; ancak kendisine sığınılan ve kendisinden yardım istenendir.
Melik; yerin, göklerin ve ikisinin arasındakilerin hâkimiyet, egemenlik ve hükümranlığını elinde bulundurandır.
Melik; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir varlığa muhtaç olmayan, fakat her varlığın kendisine muhtaç olduğu kimsedir.
Melik; yoktan var ettiği her şey hakkında dilediği şekilde tasarrufta bulunan zâttır.
Melik; saltanatının şerefi yerde, göklerde, insan ve diğer canlılarda görülendir.
Melik; hem insanları yaratan hem de onların hayatına ve yaşam tarzına müdahale eden demektir.
Melik; helal ve haram koyan, hakk ve batılın sınırlarını çizen, hidayet ve dalâletin ölçülerini belirleyen demektir.
Melik; insanları belli bir hedef için yaratan, onları başıboş bırakmayan ve neticede onları yaptıklarından dolayı sorgulayacak olan mutlak hüküm ve egemenlik sahibidir.
Melik; hem gerçek mabud, akılların sıfatları konusunda hayrete düştüğü, hayranlık beslenen, sevgi ve bağlılık gösterilen, zatı his ve duyu organlarıyla idrak edilemeyendir, hem de bütün kâinatta, dünya ve ahirette tasarruf ve saltanat sahibidir. Bütün bu özellikleri taşıyan Allah her türlü zaaf ve ayıptan uzaktır.
Melik; ancak kendisine sığınılan ve kendisinden yardım istenendir.
Melik; istediği topluma istediği kişiyi peygamber olarak gönderen ve bundan dolayı da asla sorgulanmayandır.
Melik; göklerde ve yerde var olan her canlı ve cansız varlığın kendisini tesbih ettiği kimsedir.
Melik; örnek ve lider ümmet olma emanetini dilediği topluma veren ve dilediğinden de alandır
Melik; her türlü eş, çocuk, ortak ve yardımcıdan berî olan ve yaratıkların sahip oldukları nitelemelerden uzak olandır.
Melik; kendisine ve elçisine saygı duyan, zikrini her şeyin üstünde gören kullarını dünya ve ahiret hayatında mükâfatlandıran, saygısızlık yapanlara da ceza verendir.
Melik; hem canlıları diriltme hem de öldürme özelliğine sahip olandır.
Melik; hem kıyametin başlamasında, hem de kıyamette olacak olaylar konusunda tek söz ve yetki sahibidir
Melik; hükümranlığı kıyamete kadar devam edecek olandır.
 
Üst