ŞehiDler

Mikdad

Yeni Üye
Üye
ŞehiDler1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabına:

−‘Sizler kendi aranızda kimi şehiD sayıyorsunuz?’ dedi. Sahabeler:

−Ey Allah’ın Rasulü! Allah yolunda öldürülen kimse şehiDdir, dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−‘Şüphesiz o zaman ümmetimin şehiDleri az olur.’ Sahabeler:

−Peki, onlar kimlerdir ey Allah’ın Rasulü deyince? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

−‘Allah yolunda öldürülen şehiDdir. Allah yolunda ölen de şehiDdir. Taundan ölen şehiDdir. Karın hastalıklarından ölen şehiDdir. Suda boğularak ölen şehiDdir’

Müslim 1915/165, Ahmed 522, İbni Mace 2804

2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Taun her müslüman için bir şehatettir.”

Buhari 2673, Müslim 1916/166

3) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Adamın biri Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e taun hakkında soru sordu, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de:

−‘O eskiden Allah’ın dilediği kimselerin üzerine gönderdiği bir azab idi. Fakat yüce Allah onu mü’minler için bir rahmet yaptı. Sizden birinin bulunduğu beldede taun hastalığı çıkar da o da Allah’ın kendisi için yazdığından başka hiçbir şeyin asla kendisine isabet etmeyeceğini bilerek ve sabrederek bulunduğu yerde kalmaya devam ederse, mutlaka o kimse için şehiDin ecri gibi ecir vardır’ buyurdu.”

Buhari 5759

4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“ŞehiDler ile taun hastalığından ölenler getirilir. Taun hastalığından ölenler şöyle derler: Biz şehiD kimseleriz. Onlara şöyle denilir: Bekleyiniz, eğer taun hastalığından ölenlerin yaralarından şehiDlerin yaraları gibi kan akıyor, kokusu da misk kokusu ise onlar da şehiDlerdir. Onların bu halde olduklarını göreceklerdir.”

Ahmed 185, Taberani 55/2

5) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Karın hastalığından ölen kişi asla kabrinde azab görmeyecektir.”

Nesei 289, İbni Hibban 728, Tayalisi 1288, Ahmed 262

6) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“ŞehiDler beş kişidir:

1) Taundan ölen,

2) Karın hastalığından ölen,

3) Suda boğularak ölen,

4) Yıkıntı altında kalarak ölen ve

5) Allah yolunda ölen.”

Buhari 689, Müslim 1914/164

7) Ubade bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Abdullah bin Revaha (Radiyallahu Anh)’ı ziyaret etti. Abdullah bin Revaha (Radiyallahu Anh) yatağında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e yer açınca Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−‘Siz ümmetimin şehiDlerinin kim olduğunu biliyormusun?’ dedi. Sahabeler:

−Müslümanın öldürülmesi bir şehadettir dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Şüphesiz o takdirde ümmetimin şehiDleri az olur. Müslümanın öldürülmesi bir şehadettir. Taun’dan ölmek bir şehadettir. Hamile iken karnındaki çocuk sebebi ile ölmek bir şehadettir. Çocuğu annesini göbek bağı ile cennete doğru çekecektir’ buyurdu.”

Ahmed 201, 323, Darimi 208

8) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“ŞehiDler Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi kişidir:

1) Taun hastalığından ölen şehiDdir.

2) Suda boğularak ölen şehiDdir.

3) Zatu’l-cenb hastalığından ölen şehiDdir.

4) Karın hastalığından ölen şehiDdir.

5) Yangında ölen şehiDdir.

6) Yıkıntı altında kalarak ölen şehiDdir.

7) Karnındaki cenin sebebi ile ölen kadın da şehiDdir.”

Malik 232, 233, Ebu Davud 3111, Nesei 1846, İbni Mace 2804

9) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah yolunda ölmek bir şehadettir. Lohusa iken ölmek bir şehadettir. Yanarak ölmek bir şehadettir. Suda boğularak ölmek bir şehadettir. Veremden ölmek bir şehadettir. Karın hastalığıdan ölmek bir şehadettir.”

Taberani el-Evsad, Mecmau’z-Zevaid 317

10) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Malı uğrunda öldürülen, haksız yere malı alınmak istenip de çarpışan ve öldürülen kimse şehiDdir.”

Buhari 2297, Müslim 226/141, Ebu Davud 4771

11) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelerek şöyle dedi:

−Ey Allah’ın Rasulü! Bir adam gelip malımı almak istese ne yapayım? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Malını ona verme’ dedi. Adam:

−Ya benimle döğüşecek olursa dedi? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sen de onunla döğüş’ dedi. Adam tekrar:

−Peki ya beni öldürürse dedi? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sen bir şehiDsin’ dedi. Adam:

−Peki ya ben onu öldürürsem deyince? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O cehennemdedir’ buyurdu.”

Müslim 225/140, Nesei 173

12) Muhârik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek şöyle dedi:

−Bir adam gelip benim malımı almak isterse ne yapayım? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O kimseye Allah’ı hatırlat’ dedi. Adam:

−Şayet Allah’ı hatırlamaz ve vazgeçmezse ne yapayım dedi? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Çevrende bulunan müslümanlardan ona karşı sana yardım etmelerini iste’ dedi. Adam:

−Şayet etrafımda müslümanlardan hiçbir kimse yoksa ne yapayım dedi? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Bu sefer ona karşı yönetim sorumlularının yardımını iste’ dedi. Adam:

−Eğer devlet sorumluları benden uzakta bulunursa ve o kişi benim üzerime gelmekte elini çabuk tutarsa ne yapayım diye sordu? Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sen ahiret şehiDlerinden olana kadar malın uğrunda çarpış ve malını koru’ buyurdu.”

Ahmed 294, 295

13) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim malı uğrunda öldürülürse o kimse şehiDdir. Herkim âile halkı uğrunda öldürülürse, o kimse şehiDdir. Herkim dini uğrunda öldürülürse o kimse şehiDdir. Herkim kanı uğrunda öldürülürse o kimse şehiDdir.”

Ebu Davud 4772

14) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kendisine yapılan haksızlığı önlemek uğruna öldürülen kişi şehiDdir.”

Nesei 173, 174, Ahmed 2780

15) Selman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir gün bir gece hudutta nöbet beklemek nafile bir ay oruç tutup namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Eğer o kimse nöbette ölürse, yapmış olduğu salih amelleri üzerine yazılmaya ve rızkı da gönderilmeye devam eder ve çok fitneye düşürücüden emin olur.”

Ebu Davud’taki rivayette: ‘...Kabrin fitneye düşürücülerinden emin olur...’ şeklinde gelmiştir. Hadiste zikredilen fitneye düşürücü kelimesiyle kast edilen, şeytan veya Münker ve Nekir’dir denmiştir.

Müslim 1913/163, Nesei 3153

16) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her ölenin ameli mühürlenir. Ancak Allah yolunda nöbet tutarken ölen kimse bundan müstesnadır. Ona ameli kıyamet gününe kadar arttırılır ve kabir fitnesinden emin olur.”

Ebu Davud 2500, Tirmizi 1671, İbni Mace 2767

17) Sehl bin Huneyf (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim kalbinden sadık olarak Allah’dan şehiDlik isterse, yatağında ölse bile Allah o kişiyi şehiDler mertebesine eriştirir’ buyurdu.”

Tirmizi 1705, Ebu Davud 2541, İbni Mace 2797, Nesei 3148

18) Rabi el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cebr el-Ensari’nin kardeşinin oğlunu hasta iken ziyaret etti. Yakınları ona ağlamaya başladılar Cebr (Radiyallahu Anh):

−Seslerinizle Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e eziyet etmeyin dedi. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Bırak onları sağ olduğu müddetçe ağlasınlar, ölünce sussunlar’ buyurdu. Yakınlarından biri ona:

−Biz senin Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’le beraber Allah yolunda öldürülünceye kadar ölüm düşeğinde olacağını zannetmiyorduk dedi. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ancak Allah yolunda öldürülmek mi şehadettir? O zaman ümmetimin şehiDleri az olur. Harpte yara alıp ölmek şehadettir…’ dedi.”

Terhib ve Tergib 3/248, Taberani

19) Raşid bin Hubeyş (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Mescidi Aksayı korurken ölmek şehadettir…’ buyurdu.”

Terhib ve Tergib 3/250, Ahmed

ŞehiDler


1) Allah yolunda öldürülen şehiDdir.

2) Allah yolunda ölen şehiDdir.

3) Tâun (veba) hastalığından ölen şehiDdir.

4) Karın ağrısından ölen şehiDdir.

5) Suda boğularak ölen şehiDdir.

6) Yıkıntı altında kalarak ölen şehiDdir.

7) Hamileiken karnındaki çocuk sebebi ile ölen şehiDdir.

8) Loğusa iken ölen şehiDdir.

9) Yanarak ölen şehiDdir.

10) Zatu’l cenbden (karaciğer zarı iltihaplanması) ölen şehiDdir.

11) Verem hastalığından ölen şehiDdir.

12) Malı uğrunda ölen şehiDdir.

13) Âilesi uğrunda ölen şehiDdir.

14) Dîni uğrunda ölen şehiDdir.

15) Kanı uğrunda ölen şehiDdir.

16) Kendisine yapılan haksızlığı önlemek için ölen şehiDdir.

17) Allah yolunda sınırları korurken ölen şehiDdir.

18) ŞehiDliği isteyerek yatağında ölen şehiDdir.

19) Harpte yara alıp ölen şehiDdir.

20) Mescidi Aksayı korurken ölen şehiDdir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt