Tevhidi Dualar

Zeyd bin Hârise

Yeni Üye
Üye
“Amelin hayırlısına engel olan emelden sana sığınırım”


Allah’ım! Bizi mekrinden emin kıl, bize zikrini unutturma, bizden örtünü parçalama, bizi gafillerde n etme! Allah’ım! Bizi sevdiğin vakitlerde seni zikretmek için kaldır, istedikler imizi bize bağışla, dualarımızı kabul eyle, bizleri bağışla”
“Ey Allah’ım! Beni affet, bana merhamet et, beni hidâyete kavuştur, (bana sıhhat) ve âfiyet ver ve beni rızıklandır.“(Allahummeğfirlî, verhamnî, vehdinî, verzuknî) yani: Ey Allah’ım! Beni affet, bana rahmet eyle, beni hidâyete erdir ve bana (helâl ve bol) rızık ihsan eyle.”“Ey Allah’ım! Beni çokça tevbe e-denlerden ve paklanıp temizlenen (iyi ve sa-na bağlı) kullarından eyle.”“Allah'ım! Sana hamdederek , seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka ilâh olmadığına şehâdet ede-rim. Senden bağışlanma diler, sana tevbe e-derim.”“Ey Allah'ım! Hamd (övgü) sanadır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerinin nûru-sun. Hamd ve şükür, yeri, gökleri ve içinde-kileri ayakta tutan Allah'a aittir. Şüphesiz hamd-u senâ senindir ey Allahım! Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi-sin. Yine hamd (ve şükür) sanadır. Göklerin, yerin ve içindekilerin mülkü (tasarrufu) se-nindir. Hamd sanadır. Göklerin ve yerin hü-kümdârısın. Sen haksın, vaadin haktır (ke-sinlikle gerçektir), kavlin (Kur'an-ı Kerim) haktır, sana kavuşma hak, Cennet ve Ce-hennem haktır. Peygamberl er hak, Muham-med (s.a.v.) hak, ve Kıyamet Günü haktır. Allah’ım! Sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana imân ettim. Tevbe edip sana döndüm. Sana karşı olanlara karşı koydum ve hükmünle hükmettim. Öyleyse ya Rabbi, yapıp yapabilece ğim, gizli ve âşikâr her türlü suç, hata ve günahlarımı af eyle. Öne alan ve geriye bırakan sensin. Senden başka ilâh yoktur. Sen benim ilâhımsın, senden başka ilâh yoktur.”
“Allah’ım! Seni zikretmek (anmak), sana şükretmek ve güzelce kulluk etmek için bana yardım et.”“Gaybı bilen ve yaratıklara gücü yeten Allah’ım! Hayat bana hayırlı ise beni yaşat, ölmek benim için daha hayırlı ise onu ver. Haşyetini ihsan et. Gizli ve âşikâr halde senden korkmayı nasip eyle. Öfkeli ve sâkin anlarda hakkı söylemekten ayırma. Zengin ve fakir olduğum hallerde beni tutumlu kıl-manı dilerim. Tükenmeyen nimet, sönmeyen gönül rahatı, kazâya razı olmayı, ölümden sonraki mesut hayatı, cemâlini görme lezzeti ve sana kavuşmaya vesîle olacak şevk ve sevgiyi diliyorum. Ayrıca büyük musibetler -den ve saptıran hallerden korumanı dilerim. Ey Allah’ım! İman ile hayatımızı süslendir. Bizi, hidâyete erenlerden ve başkalarının hi-dâyetine vesîle olanlardan eyle!”
Ey Allahım Doğuyu batıdan uzak kıldığın gibi benide günahlarımdan uzaklaştırıp arındır. Ey Allahım beyaz elbisenin kirden temizlendi ği gibi benide işlediğim hatalardan temizle. Ey Allahım Karın suyun ve dolunun Yeryüzünü yıkadığı gibi benide günahlarımdan yıka


Ey Allahım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim


“Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”


Allahu Ekbar Ey Allahım senden dünya ve ahirette af ve nağfiret dilerim Ey Allahım dinim dünyam ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim Ey Allahım ayıplarımı ört ve korkularımdan emin kıl Allahım önümden arkamdan sağımdan solumdan ve üzerimden gelecek bir kötülükten beni muhafaza buyur Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırm


“Allah’ım! Bizi salihlerden eyle ki, salihlerden olalım''


“Allah’ım! Bizleri fitneye düşmüş insanları övenlerden ve gurur ile perdelenen lerden eyleme! Bizleri seninle karşılaşmaya iman eden, kazana razı olan, verdiğine kanaat eden ve senden hakkıyla korkan kullarından eyle!


Allahu Ekbar Ey Allahım Bedenime kulağıma ve gözüme afiyet bağışla Senden başka ilah yoktur Küfreden fakirlikte n ve kabir azabından ancak sana sığınırm Sendembaşka ilah yoktur
 

ruveyda

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
ALLAH'ım; Ölümü ve hayatı sen yarattın; hangimizin daha güzel iş yapacağını denemek için(el-Mülk:2).

Bizler için bir fırsat kıldın bu fani hayatı; ebedi hayatın güzelliklerini kazanmamız için. Ama bir çoğumuz, ahireti verip dünya hayatını satın alma gafletine düştük...(el-Bakara,86). Halbuki, gerçekte; "Dünya hayatı, sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakiler için elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır"(el-En'âm, 32).

ALLAH'ım; ahiret yurdunu kazanmamız için; "Andolsun; sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneriz. Sabredenleri müjdele!"(el-Bakara,155) buyuruyorsun. Bize sabır ve metanet gücü ver. Musibetler karşısında; "Biz, ALLAH içiniz ve biz O'na döneceğiz"(el-Bakara,156) diyebilme şuuru ve teslimiyeti nasib eyle!..

Âlemlere Rahmet olarak gönderdiğin Sevgili Peygamberimiz de ; "ALLAH, bir kimseye hayır murad ederse onu musibete uğratır"; "ALLAH, bir kulunu sevince (onu imtihan için) ona musibet verir. Musibet verince de, ona sabretme gücü verir"(R. Salihin,39) buyuruyor.

ALLAH'ım; başımıza gelen musibetleri, hakkımızda hayır eyle
aminnnnnnn
 

Sevde Binti Zema

Yeni Üye
Üye
Ya Rabbi! Bizi ve bütün Müslümanları ehil olmayan yöneticilerden koru. Ümmet için ehil olanları çoğalt ve bizi onların idarelerine layık seviyeye getir.

Ya Rabbi! İnsanların hidayetine vesile olmayı; dünyadan ve içindekilerden daha kıymetli olan, bu büyük hayrı bize nasip et. Bizim tavsiye ve alakamız sonucu kötü bir fiili terk edip iyi davranışlara başlayan kişilerin sevaplarına ortak olduğumuzu bize idrak ettir.

Ya Rabbi! Bizi insanları hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten nehyeden davetçilerden eyle. Bizi insanlara iyiliği emrederken kendisini unutan ve insanları kötülükten nehy ederken kendisi o kötülüğü işleyen kimselerden eyleme.

Ya Rabbi! İyiliği emredip kötülükten nehyeden davetçinin çok büyük bir sorumluluk yüklendiğini, yapacağı her hareket örnek alınabileceği için çok dikkatli olması gerektiğini ancak sevabının ve doğuracağı hayırlı sonuçların da çok büyük olduğunu bize idrak ettir. Bizi sadece sözleri ile değil davranışları, yaşayışları, giyim-kuşamları ve her halleri ile İslam’ı tebliğ eden ve görünümleri ile İslam’ı hatırlatan davetçilerden eyle.

Ya Rabbi! Bizi İslami tebliğin yapılması için gerekli donanımla donat. Bize hikmet ve ilim ver. İnsanların, sünnet etrafında toplanmalarını ve olumlu yönde etkilenmelerini nasip et. Bize Resulullah’ın insanları İslam’a çağırdığı metodu idrak ettir ve bu şekilde davranmayı nasip et.

Ya Rabbi! İslami daveti yerine getirirken karşılaşacağımız sıkıntılara, nefsimizin önümüze koyacağı engellere, İslam’ı kendi çıkarları için kullananların halkı bizden uzaklaştırmak için İslam’ı kullanarak yapacakları saldırılara karşı bize yardım et. Ayaklarımızı sabit kıl ve bizi muvaffak eyle.
 

Sevde Binti Zema

Yeni Üye
Üye
Allahım ! Sana şükrümüzde Sana zikrimizde ve Sana en güzel ibadetlerimizi yapmamızda bizlere yardım et.

Allahım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar.

Allahım ! cesaret verdiğinde insaf da ver, zorluk verdiğinde sabırda ver.

Ey Allahım nurumuzu arttır. bizlere nur ver ve bizim için bütün nurları içine alan büyük bir nasip eyle.

Yarabbim Sen Rahmansın, Sen Rahimsin, Sametsin, Kadirsin, Hakimsin, bizlerin günahları karşısında Senin mağfiretin geniştir bizleri affeyle, bizleri bağışla...
 

Sevde Binti Zema

Yeni Üye
Üye
Ya Rabbi!
Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım!
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerınden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et.
 

:)sümeyye:)

Yeni Üye
Üye
ALLAH'ım
İktidarsız imandan, imansız iktidardan sana sığınırız.
ALLAH'ım
İmanımız özgürlüğümüz, şerefimiz ve güvenlik garantimizdir. İmansızlığın tutsaklık, şerefsizlik, zillet ve güvenlikten yoksunluk olduğunu biliyoruz. Sen bize şerefimize, özgürlüğümüze, şuurumuza sahip çıkacak şuur ver.
ALLAH'ım
Bedenlerde imanın iktidarı kurulmadan topraklarda imanın iktidarı kurulmaz. bedenlerde şeytanın iktidarı yıkılmadan, topraklarımızda şeytanın iktidarı yıkılamaz. Bireyden ümmete ulaşan yolda imanın iktidarını gerçekleştirip şeytanların iktidarını yerle bir edecek güç ver.
İlahi
tevhid akidesi yara alınca ümmetin vahdetide yara alıyor. Zayıf ve iktidarsız imanlar gündelik sorunların altında eziliyor. İnsanlar göğüslerinde nükleer bir güç taşıdığının farkına varmasın diye müzikle, sporla, sanatla, bilimle, teknolojiyle, eşyayla ve hatta dinle uyuşturuluyor. Sen bize bu muazzam gücün farkına varacak iz'an ver.
İlahi
İmanımızı nefsimizin ve sorunlarımızın eline verip kar gibi eritme. Nefsimizi ve sorunlarımızı imanımızın eline ver... Ver ki imanımız sorunlarımızla başa çıksın. Elimize, dilimize, gözümüze, kulağımıza, zihnimize, muhayyilemize komut versin. İmanla görelim, imanla duyalım, imanla yürüyüp imanla tutalım, imanla konuşup imanla düşünelim. bizi ayaklı iman et. Ki imanın bürüdüğü gözü kin ve kan bürüyemez, imanın hakim olduğu zihin kuruntu üretemez, imanın hakim olduğu el vuracağı ve duracağı yeri iyi bilir.
ALLAH'ım
imanlarımıza vurulmaya çalışan geleneksel, tarihi, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik zincirleri kıracak bir basiret ve feraset lütfet. Lutfet ki senin iman ordun bir mutluluk sakası gibi imansızlıktan kuruyup çöle dönen yüreklere gönül gönül iman taşısınlar. İmandan aldıkları güçle imanla insan arasına gerilen engellri yerle bir etsinler. İnsanı imansız, imanı insansız bırakarak insanın ebedi mutluluğuna engel olan zulmün odaklarını kökten kurutsunlar...
AMİN
 

:)sümeyye:)

Yeni Üye
Üye
Allahım! «Akidemi» «sorunlarım»in elinden kurtar ve koru!

Rabbim! Bana sorumluluktan kaçan inanç ucuzluğuna karşı dayanma gücü ver!

İlahî! Akli ve bilimsel olgunluğum anında bile beni taassuba düşürme! Duyarlılık ve aydınlık faziletinden mahrum kılma!

Ya Rabbi! Beni sürekli bilgili ve uyanık kıl ki, bir kimseyi yada bir düşünceyi olumlu, olumsuz- iyice tanımadan önce bir yargıya varmayayım.

Allahım! Egoizm, çekememezlik ve kıskançlıkla karışmış cehalet ve başıboşluğumu, düşmana savaş, dosta saldırı aracı yapma!

Rabbim! Benliğimin; şöhreti olmam istenen benliğin kurbanı durumunu bana verme!

Allahım! Benim ruhumda, «insanlık»ta ihtilafı, «düşünce»de ihtilaf ve «ilişki»lerdeki ihtilaf ile karıştır ki, bu üç temel şeyi birbirinden ayrı tanıma gücünü bulamayayım.

İlahî! Beni garaz, kin, kıskançlık nedeniyle zulmün oyuncağı yapma!

Ya Rabbi! Egoistliği benden uzaklaştır ve egoizmi kaldır ki, başkalarının egoistliğini görüp eziyet çekmeyeyim!

Allahım! Bana imanda «mutlak itaati» bağışla ki, dünyada «mutlak isyan» içinde olayım!

Rabbim! Bana «kavgacı ve inatçı» bir takvayı öğret ki, sorumluluğun çokluğu arasında kaybolmayayım. Beni «perhizkar, münzevî takvadan koru ki, tenhalık ve uzlet köşelerinde gizlenmeyeyim!

İlahî! Beni ideallerinin mutluluğuna çekme! Büyük ızdırapları, sonsuz gamları, ilginç tuhaflıkları benim ruhuma da tattır! Lezzetlerini hakir kullarına verirken benim canıma da aziz dertlerini bağışla!

Rabbim! Düşünce ve duygularımı düşük bir ortamda tutma ki, alçak açıkgözlüğe, bela getirici adiliklere ve insanlara azıcık benzeyen pisliklere yönelmeyeyim. «Aldanmış» büyükleri daha çok seven, «aldatılmış» küçüklere daha çok ilgi duyanlardan kıl!

Allahım! Beni insanlığın dört büyük zindanı olan «tabiat», «tarih», «toplum» ve «benlik»ten kurtar! Sen, ey yaratıcı! Beni yaratmışsın. -Benliğini, benliğimin yaratıcısı bilirim. Başka da değil- Öyleyse benliği çevreye, çevreyi de benliğe uyarlayabileyim, uygulayabileyim!

İlahî! Toplumumu «kitap, adalet ve demir -silah ve teknik-»den oluşan üç sağlam ve sağlıklı temel üzerinde kurmam; gönlümü, «hakikat, güzellik ve hayr»dan ibaret üç kaynaktan doyurabilmem için bana yardım et!

Ya Rabbî! «Rousseau»ya ilham ettiğin şu sözü asla aklımdan çıkarma: «Ben senin -halk- ve inancının düşmanı olsam da, senin ve' inancının özgürlüğü uğruna canımı fedaya hazırım.»

Rabbim! Dostoyevski'nin ağzından döktürdüğün şu delili, aydın . ve düşünürlerin gönlüne de ulaştır: «Eğer Allah yoksa her şey muhal dir. Dünya anlamsız, yaşam hedeften yoksun ve insan bomboş demek tir. Anlamdan yoksun insan, sorumluluktan da yoksundur.»

Allah'ım! Sevdiğin herkese öğret ki; aşk, yaşamaktan iyidir. Daha çok sevdiklerine de; sevmenin aşktan üstün olduğunu bildir!

İlahî! Beni bırakma!

Çünkü; İslam'a olan imanım, Peygamber'e ve al'ine olan sevgim, beni, din kisvesi altında tutucu bir saldırgan ve gerici eylemlerle uyumlu bir kişi yapabilir.

Çünkü özgürlüğüm, halkın köleliğine neden olabilir.

Çünkü «dinim», bir «dinî görüntü» ardında gizlenebilir, gömülebilir.

Çünkü halk beni, taklid olunan biri, ya da taklitçi yapabilir.

Çünkü «hak bildiğim» şeyleri «kötü biliyorlar» diye gizleyebilirim.

Allahım! Senin Peygamberinin İslam'ı ile Ali'nin tavrı, «hayır» sözcüğüyle başlamıştır, bunu biliyorum.

Ey Muhammed'i gönderen! Beni, «her şeye evet»çi bir tavır takınanlardan eyleme!

-amin-
ALINTI
 

ginger

Yeni Üye
Üye
Ya Rabbi(c.c.) günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Riyadan, nifaktan, şikaktan, her hastalıktan, kazadan, beladan, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, dinimize, dünyamıza zarar verecek işlerden Sana sığındık bizleri koru Ya RABBİ(c.c.).

ALLAHümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
Ya Rabbi(c.c.) bizlere sarsılmaz iman, güzel ahlak, şükredici kalp, zikredici dil, hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellik ihsan et.
Ya Rabbi (c.c.) kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün Enbiyanın, Ehli Beytin, Eshab-ı Kiramın, Evliya-i Kiramın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasib eyle.
Ya Rabbi (c.c.) dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehid olarak ölmeyi nasib eyle... Amin
 

:)sümeyye:)

Yeni Üye
Üye
Ya Rabbi!
Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım!
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et.
 
E

enes bin malik

Guest
Allah razı olsun çok güzel bir dua
paylaşımın için sağol....
 

[email protected]

Yeni Üye
Üye
Ey sözü hak olan ALLAH’ımız!

Sen ki, “bana dua edin duanızı kabul edeyim” diye buyurdun,

Ey Rabbimiz, sana dua ediyoruz ve senden diliyoruz,

Ey Rabbimiz, sana dua ediyoruz ve senden diliyoruz,

Ey ellerin sadece kendisine kaldırıldığı ALLAH’ım,

Ey sadece kendisine secde edilen ALLAH’ım,

Ey sadece kendisinin önünde eğildiğimiz ve sadece kendisine rüku edilen ALLAH’ım,

Ey mü’minlerin sadece kendisine boyun eğdiği Yüce ALLAH’ım,

Ey ALLAH’ım bizim üzerimizden şu kuşatmayı kaldır,

Başımızdaki şu büyük musibeti kaldır,

Bu kuşatmayı üzerimizden kaldır ve bizi ondan kurtar,

Ey sözü hak olan ALLAH’ım,

Sen Yüce Kitabında: “ALLAH, kâfirlere mü'minlerin aleyhine bir yol vermeyecektir” diye buyurdun.

Ey Rabbimiz, biz sana güveniyor ve sözünü tasdik ediyoruz.

Biz inanıyoruz ki sen, dostlarının aleyhine düşmanlarına yol vermeyeceksin.

Mü’minlerin aleyhine Yahudilere yol vermeyeceksin.

Mücahitlerin aleyhine münâfıklara yol vermeyeceksin,

Ey Rabbimiz, dostlarının aleyhine düşmanlarına yol verme

Ey Rabbimiz, dostlarının aleyhine düşmanlarına yol verme

Ey ALLAH’ım, Biz sana sığındık. Senin Kitabına yapıştık.

ALLAH’ım sen bizi zillete düşürmezsin.

Biz senin kitabına ve peygamberinin sünnetine yapıştık.

Ey ALLAH’ım, gençlerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, kadınlarımıza merhamet eyle,

Sadece senden diliyor ve sadece sana sığınıyoruz.

Ey sözü hak olan ALLAH’ım,

Sen ki kitabında Peygamberin İbrahim’in diliyle: “Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur” diye buyurdun.

Biz hastalandığımız zaman bizim hastalarımıza şifa verecek olan da sensin.

Ey ALLAH’ım, çocuklarımızdan, kadınlarımızdan, yaşlılarımızdan nice hastalarımız var. Onlara şifa ver.

Bu hastalarımız tedavi görmek için yola çıkmaktan alıkonuyorlar. Kendilerine ilaç verilmesine engel olunuyor.

Şimdi elektrikleri de kesildi ve yattıkları hastaneler bile hizmet veremez oldu.

ALLAH’ım hastalarımıza şifa ver. Ey Rabbimiz, şifa veren sensin.

Ey ALLAH’ım, biz senin Sevgili Peygamberini seviyoruz.

Ona olan sevgimizin bereketiyle dualarımızı kabul eyle

Kur’an-ı Kerim’in ve Mescidi Aksa’nın bereketiyle dualarımızı kabul eyle.

Ellerimizi sana açtık, dualarımızı sana yöneltiyoruz.

Ey yaratılanların yaratıcısı, mülkün sahibi, din gününün sahibi

Ey ALLAH’ım, üzerimizden şu kuşatmayı kaldırmanı diliyoruz.

Ey ALLAH’ım bu kuşatmayı üzerimizden kaldır

Ey ALLAH’ım bu kuşatmayı üzerimizden kaldır

Önderimiz bize: “İstediğin zaman ALLAH’tan iste. Yardım dilediğin zaman ALLAH’tan yardım dile” diye buyurdu.

İşte biz de senden istiyoruz.

Senin bizim dışımızda daha pek çok kulların var, ey ALLAH’ım,

Ama bizim Senden başka Rabbimiz yok.

Sana dua etmezsek kime dua edebiliriz, Senden dilemezsek kimden dileyebiliriz?

Ey, güzel olanı açığa çıkaran ve çirkin olanı gizleyen Rabbim!

Yanılgılardan dolayı hesaba çekmeyen, en güzel muameleyle muamele eden, Lütfu geniş olan, rahmetini gönderen, her inayetin sahibi, her şikâyetin kendisine iletileceği Rabbimiz,

Keremi bol, ihsanı geniş olan,

Ey Rabbimiz, ey Mevlâmız, dileklerimizi kendisine ilettiğimiz ilahımız,

Üzerimizden kuşatmayı kaldırmanı diliyoruz,

Hastalarımıza şifa vermeni diliyoruz

Mücahitlerimizi korumanı diliyoruz.

Ey ALLAH’ım, mücahitlerimizi koru.

Ey ALLAH’ım, gençlerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı koru.

Ey Kitab’ı indiren, bulutları yürüten, küfür gruplarını hezimete uğratan, hesabı hızlı olan ALLAH’ım,

Senin kitabından sapanları hezimete uğrat,

Ey ALLAH’ım, Senin dostlarına, salih kullarına, Peygamberinin yolundan gidenlere yardım et.

Ey ALLAH’ın Yahudileri ve mü’minlere karşı onların yanında yer alanları sana havale ediyoruz..

Onları, kâfirlerden geri çevrilmeyecek olan şiddetli cezana maruz eyle

Ey ALLAH’ım, onlara karşı ilahi gücünü ve kudretini bize göster.

Küfür askerlerini, Firavun’u ve Semud’u helake uğratan ALLAH’ım!

Yahudileri ve mü’minlere karşı onlara dost olanları sana havale ediyoruz.

Ey duaları işiten ALLAH’ım,

Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve yaşlılarımıza merhamet eyle,

Ellerimizi sana açtık, sana yöneldik ve sana dua ediyoruz.

Ey ALLAH’ım, sen ilahımızsın, yücesin, halimsin,

Ey ALLAH’ım, sen ihlasla sana yönelen elleri boş çevirmezsin,

Ey ALLAH’ım Filistin ellerini sana açtı,

Ey Musa’yı kurtaran Rabbimiz!

Ey Muhammed’i kurtaran Rabbimiz!

Bizi de zalimler topluluğundan kurtar,

Bizi de zalimler topluluğundan kurtar,

Bizi de zalimler topluluğundan kurtar,

Ey ALLAH’ım bize kötülük ve fenalık düşünenlerin planlarını kendilerine çevir.

Onları kendi dertleriyle meşgul eyle.

Ey ALLAH’ım, bizi uyumayan gözlerinle koru.

Ey, gözlerin kendisini görmediği, yaratıkların kendisine ulaşamadığı, hiç kimsenin kendisini vasfedemediği, hiçbir şeyin kendisini değiştiremeyeceği, hiçbir şeyin kendisini korkutamayacağı, bütün incelikleri bilen, suların damlalarının, ağaçlarının yapraklarının sayısını bilen, üzerine gün doğan her şeyin sayısını bilen Yüce ALLAH’ım!

Bizi şu içinde bulunduğumuz durumdan kurtar, bize bir kurtuluş kapısı göster.

Ey Rabbimiz, ey ALLAH’ımız, ey Rahman, ey Rahim, ey göklerin ve yerin düzenini koruyan,

Ey istekte bulunulanların en hayırlısı, Dua edilmesini emreden ve duaya icabet edeceğini bildiren,


Bizim de duamızı kabul eyle....amin
 

Pulcet

Forumun Bekçisi
Site Emektarı
Üye
Ey Rabbimiz, ey ALLAH’ımız, ey Rahman, ey Rahim, ey göklerin ve yerin düzenini koruyan,Ey istekte bulunulanların en hayırlısı, Dua edilmesini emreden ve duaya icabet edeceğini bildiren,Bizim de duamızı kabul eyle....amin


AMİN! :gül AMİN! :gül


ALLAH Razı olsun [email protected] ......:gül
 
Üst Alt