"Afganistan, Taliban ve İslam'ın Bugunkü Savaşı" Kitabından Alıntılar

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi


"Konu, bugünkü Afganistan ve Afganistan’ı yöneten Taliban Hareketi, İslam şeriatını tatbiki, açıkları, Taliban ve yönetimi hakkındaki şüpheler, Taliban’la muhalif hizipler arasındaki husumetler ve iç ve dış ittifakları ile ilgilidir. Yine uzun bir aradan sonra Müslümanlara ve Ehli Sünnet’e bahşolunan Taliban yanında savaşma meselesi, bu husus hakkındaki şüpheler ve yeni doğan bu İslam devletinin temellerinin kuvvetlenmesi için onlarla birlikte durulması hakkındadır. Bu devlet, Afgan halkının yaklaşık yirmi seneden beri bugünlere kadar sürdürülen cihadının bir semeresidir. Zayıflığına, parçalanmışlığına ve sıkıntılarına rağmen İslam ümmetinin gençlerini, malını ve desteğini verdikten ve uzun bir süre ümitleri ile arasına giren iç savaşlar süresince oturup beklenmesinden sonra, yaşadığımız ve gördüğümüz bu ortamdaki hareket ortaya çıkmıştır."

EBÛ MUSAB ES-SÛRÎ
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Bu kitap, cihad cemaatlerin sıkıntılarından, mücahidler arasındaki fitnelerden ve cihad hakkında getirilen şüphelerden bahsediyor. Bende inşaallah ya bu konu altında yada "Kitap Alıntıları" konusunun altında zaman zaman alıntılar paylaşacağım. Şeyh günlük tutar gibi mücahidlerin hatalarını, tecrübelerini, başarılarını tutmuş. Allahu Teala, şehid olmuşsa şehadetini kabul etsin. Yaşıyorsa esaretten kurtarsın. Umarım bana ve size faydası olur. Tarih tekerrürden ibarettir.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Bu kitap, cihad cemaatlerin sıkıntılarından, mücahidler arasındaki fitnelerden ve cihad hakkında getirilen şüphelerden bahsediyor. Bende inşaallah ya bu konu altında yada "Kitap Alıntıları" konusunun altında zaman zaman alıntılar paylaşacağım. Şeyh günlük tutar gibi mücahidlerin hatalarını, tecrübelerini, başarılarını tutmuş. Allahu Teala, şehid olmuşsa şehadetini kabul etsin. Yaşıyorsa esaretten kurtarsın. Umarım bana ve size faydası olur. Tarih tekerrürden ibarettir.
Buradan devam edersen daha uygun ve bulması kolay olur. Rabb'im yardımcın olsun.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
İbn Teymiye Tatarlara karşı savaşla ilgili fetvasında, facir emirle birlikte savaşılması konusunda şunları söylemiştir: "Eğer onlara karşı savaşan olgun bir durumda olursa; bu, Allah'ın rızasını kazanma, sözünü yüceltme, dinini ikame etme ve Rasûlü'ne itaat gayesidir. Eğer onlar arasında fücur ve niyeti bozuk olanlar olursa, -örneğin eğer emirlik üzere savaşırsa ya da bazı işlerde haklarına girerse ve onlara karşı savaşın terk edilmesinin zararı bu şekilde savaşılmasının zararından daha fazla olursa; bu durumda vacip olan, az olanı alarak iki zarardan büyük olanı uzaklaştırmak olur. Bu, riayet gereken İslam'ın usullerindendir.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
İbn Teymiye Tatarlara karşı savaşla ilgili fetvasında, facir emirle birlikte savaşılması konusunda şunları söylemiştir: "Eğer onlara karşı savaşan olgun bir durumda olursa; bu, Allah'ın rızasını kazanma, sözünü yüceltme, dinini ikame etme ve Rasûlü'ne itaat gayesidir. Eğer onlar arasında fücur ve niyeti bozuk olanlar olursa, -örneğin eğer emirlik üzere savaşırsa ya da bazı işlerde haklarına girerse ve onlara karşı savaşın terk edilmesinin zararı bu şekilde savaşılmasının zararından daha fazla olursa; bu durumda vacip olan, az olanı alarak iki zarardan büyük olanı uzaklaştırmak olur. Bu, riayet gereken İslam'ın usullerindendir.
Ya onlarla birlikte savaş terk edilir ki bu durumda dine ve dünyaya çok daha fazla zararları olan diğerlerinin işgali gerçekleşir. Ya da facir emirle birlikte savaşılır ve bu durumda iki fücurdan en kötü olanı uzaklaştırılır ve -hepsini ikame etmek mümkün olmasa da- İslam'ın şeriatlarından çoğunluğu ikame edilir. Bu durumda ve benzerlerinde vacip olan budur. Hatta raşid halifelerden sonra gerçekleşen savaşların birçoğu bu şekildedir .
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Selef Haccac ile birlikte savaşmıştır. Emevilerde Haccac ve benzeri ordu komutanlarının kimler olduklarını bilir misin? Birinci asırda Kuzey Afrika Berberileri birkaç kez mürted oldu ve Ehli Sünnet mensupları bazı zamanlar sancağını Haricilerden olduğu bilinen bir komutana vermenin dışında bir seçenek bulamadı. O vakit Ehli Sünnet'ten olan Kuzey Afrika alimlerinin sloganı şöyle idi: "Kıble ehliyle birlikte kıble ehli olmayanlara karşı savaşıyoruz."
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Sonra Abbasiler geldi ve Kur'an'ın yaratılması fitnesi başgösterdi. Me'mun, sonrasında Mutasım, Vasık, Mutevekkil ve onlarla birlikte Abbasi devletinde yönetimde olanlar sadece Kur'an'ın mahluk olduğuna inanan bid'atçiler değillerdi. Yalnızca ona çağırmakla yetinmiyorlardı. Bununla birlikte alimleri bu konuda imtihan ediyor, onlara işkence ediyor ve öldürüyorlardı. Peki, başlarında Ehli Sünnet'in imamı (Ahmed bin Hanbel) olmak üzere, dönemin alimleri onların arkasında namaz kılmayı ve onlarla birlikte savaşmayı terk etmiş midir? Asla.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Abbasilerden sonra Selçuklulara bir göz atalım. Selçuklular Türklerden ve soylarından gelen Afgan, Özbek ve Orta Asya halkından oluşan insanlardı. Allah'ın dini hususunda cahillerdi. Aralarında eski dinlerin eserleri ve tasavvuf çok yaygındı. Genel halleri cahillikti. Âlimler onlar için medreseler açtılar. Imam Ebu Hamid Gazali ve Imam Cuveyni döneminde olduğu gibi. Onlara öğrettiler, nasihat ettiler ve titizlikle üzerinde durdular; arkalarında namaz kıldılar ve onlarla birlikte savaştılar.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Sonra bir de Moğolların dönemine bir göz atalım. O dönemde İslam önderlerinden ikisi büyük bir duruş sergilemiştir. Bunlardan birincisi İbn Teymiye'dir. İnsanları onlara karşı savaşa teşvik etmiş ve bizzat kendisi de savaşmıştır. Peki kiminle? Memluklerle, Mısır ve Şam ordusunda bulunan Memluk emirleriyle, Peki Memlukler kim? Tarihlerine bak, onların zamanında cehaletin, bid'atlerin, tasavvufun yayıldığını, kabirleri tavaf ettiklerini, Mısır'da Bedevi'nin kabrini tazim ettiklerini ve bunların dışında, adam öldürme, zulüm, kan akıtma, insanların mallarına haksızlık ettiklerini; fıskın, şarkıcıların, müzik ve içkinin çoğaldığını görürsün. Hatta bazıları bunu kabul etmemişlerdir. İmam İbn Teymiyye'ye, onlarda bu haller bulunurken Mısır ve Şam emirleriyle birlikte savaşılması hakkında sorulduğunda şöyle demiştir: ''Bunlarla birlikte savaşmayı ancak bir cahil reddeder. Onlarla birlikte cihad terk edildiğinde İslam ehli ne yapar?''
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Tavaif devletlerinde Şam'da ve Türkiye'nin güneyinde Atabek devleti kuruldu. Onların krallarından ve mücahid emirlerinden birisi de İmaduddin Zengi ve Salih Kral olarak bilinen oğlu Nureddin'dir. 0 dönemde tasavvuf ve bid'atlerin yayılmasıyla ilgili onların durumları nasıldı? Tarih kitaplarında o dönemde olan birçok fesatlardan bahsedilir. Bununla birlikte tüm alimler onlara büyük övgülerde bulunmuş ve onlarla birlikte cihad etmişlerdir.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Sonra, onların ardından Eyyubiler gelmiştir. Melik Selahaddin (Allah rahmet etsin) Haçlılara karşı cihad etmiştir. Onun döneminin emirlerinin çoğu Şafii ve Eş'ari idi ve o dönemin selefileri onlarla birlikte cihada karşı çıkmamış ve bugün olduğu gibi onun hakkında konuşmamış ve yalan yollu selefi salihin mezhebine intisap edenler gibi onların kusurlarını deşmemişlerdir.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Sonra Eyyubiler gitti ve Memlukler Devleti kuruldu. İz bin Abdüsselam onları da uyarmayı sürdürdü. Peki, Moğol savaşı geldiğinde, onun tutumu ne oldu? Orduyu savaşa teşvik etti, onlarla birlikte savaşmaları için insanlar görevlendirdi ve Ayn Calut savaşı oldu. İz bin Abdüsselam'ın, zaferle sonuçlanan Ayn Calut savaşında, Mısır ordusunu Memluklerden olan Kutuz ve Baybars sancağı altında Moğollara karşı savaşa teşvik etmesi meşhurdur.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Memlukler gitti ve Osmanlılar geldi. Peki Osmanlılar kim? Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) 'in müjdelediği üzere onların eliyle Rumların başkenti Kostantiniye fethedildi. Orada ezan sesleri yükseldi. Yetmiş sene öncesine kadar Müslümanların darı ve hilafetin başkenti oldu. Peki İslam önderleri, Hanefi ve Sofi oldukları için onlarla birlikte cihadı terk etmiş midir? Talep ve savunma olarak düşmanla cihadı terk etmişler midir?

Osmanlı'ya övgü olarak Hristiyan gemilerini Yemen Babu Mendeb boğazından geçirmemeleri yeterlidir. Çünkü Cidde denizinin yanından geçmeleri gerekecektir ve orası da haremdendir. Kızıldeniz onlara göre Hristiyanların giremeyeceği harem bölgesindendi. Osmanlı gemileri Yemen'de Hristiyan tüccarlarının mallarını teslim alıyor, Süveyş kanalına aktarıyor ve Akdeniz'de teslim ediyorlardı.
Son padişahları Abdülmecid 17. asırda Akdeniz'i Osmanlı'nın gölü olarak adlandırıyordu. Bir İngiliz gazeteci ona, “Akdeniz ve Haçlıların bulunduğu kuzey kıyıları Osmanlı'nın gölü ise, İslam'ın mülkünün ve Osmanlı hilafetinin ordusunun fiilen her yanını kuşattığı Karadeniz nedir?" diye sorunca, Osmanlı padişahı şöyle demiştir: “Karadeniz benim sarayımın havuzudur."
İslam'ın şerefi onların ellerinde bu şekildeydi. Müslümanlar onlarla birlikte cihad etmişlerdir ve bu konudaki kıssalar çok meşhurdur.

Hilafet devleti kaldırılana kadar tüm bu durumlar böyle devam etti...
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
İslam tarihinde, toplamı 45-50 seneyi geçmeyen nübüvvet, raşid halifelik ve Ömer bin Abdulaziz dönemi haricindeki İslam yönetimlerinin %90'ının durumuna benzemektedir. Bu sıfatlar ve daha kötüleri, yaklaşık 100 sene süren Emevilerin birçok dönemleri, 500 sene süren Abbasilerin genelinin, yaklaşık 500 sene süren Osmanlıların tüm tarihlerinin, Atabek, Eyyubi, Memluk, Selçuklu, Muvahhidin, Murabitun, Gazneliler, Hamdaniler ve diğer Tavaif devletlerinin tarihinin durumlarıyla aynıdır. Bu İslami yönetimler, tarih kitaplarında aktarıldığına göre hayır ve şerrin çakıştığı çelişkilerle doludur.
 

Hutve

Cihadın farz oldğu yerde gözyaşı dğl ter dkmk grkr
İslam-TR Üyesi
Karışıklık, yalpalama, zulüm, bid'at, fücur, fısk, içki, şarkı, dalalet, hidayet, cihad ve marufun yanında genel olarak şeriat hükmü esastı. İç içe girmiş bir durum. Bu kralların orduları ve emirleri İslam diyarlarını himaye ediyor, İslam beldelerinin ve haremlerinin güvenliğini sağlıyor ve şeriatın büyük bir kısmını ikame ediyor, aynı zamanda kendi aralarında mal ve dünyalık için savaşıyorlardı.
 

el-Buveyti

Üye
İslam-TR Üyesi


"Konu, bugünkü Afganistan ve Afganistan’ı yöneten Taliban Hareketi, İslam şeriatını tatbiki, açıkları, Taliban ve yönetimi hakkındaki şüpheler, Taliban’la muhalif hizipler arasındaki husumetler ve iç ve dış ittifakları ile ilgilidir. Yine uzun bir aradan sonra Müslümanlara ve Ehli Sünnet’e bahşolunan Taliban yanında savaşma meselesi, bu husus hakkındaki şüpheler ve yeni doğan bu İslam devletinin temellerinin kuvvetlenmesi için onlarla birlikte durulması hakkındadır. Bu devlet, Afgan halkının yaklaşık yirmi seneden beri bugünlere kadar sürdürülen cihadının bir semeresidir. Zayıflığına, parçalanmışlığına ve sıkıntılarına rağmen İslam ümmetinin gençlerini, malını ve desteğini verdikten ve uzun bir süre ümitleri ile arasına giren iç savaşlar süresince oturup beklenmesinden sonra, yaşadığımız ve gördüğümüz bu ortamdaki hareket ortaya çıkmıştır."

EBÛ MUSAB ES-SÛRÎ
Kitap PDF olarak var mı?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt