Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Bayram Namazının Kazası Olur mu ?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
I Çevrimdışı

ibni abbas

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Fethul Bari'nin üçüncü cildinin elli üçüncü sayfasında aynen şöyle yazıyor:

Said ibn Mansur'un sahih bir senedle naklettiğine göre İbn Mesud şöyle demiştir: "Kim bayram namazını imamla birlikte kılamazsa dört rekat namaz kılsın."

Bu hadis hangi kaynaklarda geçiyor?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
"Bayram namazını kaçıran kimseler iki rekat namaz kılarlar." (Buhari, el-İdeyn, Bab 25; İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 2/474, c 3, Bab 25)
"Peygamberin (s.a.v.), bayram namazlarını iki rekat olarak kıldığı" rivayet edilmiştir. (İbn Ebni Şeybe, Musannaf, 2/8)


İbn Hacer (rahimehullah)’ın verdiği bilgiye göre, bu hadisten iki husus anlaşılmaktadır:

1- : Bir mazereti olsun, olmasın, bayram namazını kaçıran kimsenin bunu kaza edeceğidir.

2- : Bu kazayı “bayram namazının aslına uygun” olarak iki rekat olarak kılmasıdır. (İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, 2/474)

İmam Sevri ve İmam Ahmed’e göre, bayram namazını kaçıran kimse bunun kazasını 4 rekat olarak kılar.
Bunların delili; Abdullah İbn Mesud’un “Kim bayram namazını imamla birlikte kılmamış / veya kılamamışsa, onun kazasını 4 rekat olarak yapar.” şeklindeki ifadesidir.
Bu hadis sahihtir. Bunu Said b. Mensur -sahih bir senetle- rivayet etmiştir.
Said b. Mensur’un ne tefsirinde ne de Sunen'inde böyle bir rivayeti bulamadıysak da bu rivayet şekli, hadis kaynaklarında geçmektedir. (Taberani, el-Kebir, 9, 306, Hadis no: 9532; Abdurrazzak, Musannaf, 3, 300, Hadis no: 5713; İbn Ebi Şeybe, Musannaf, 2, 4, Hadis no: 5800)

Heysemi de -Taberani’den naklen- bu rivayete yer vermiş ve senedinin sahih olduğunu bildirmiştir. (Nureddin el Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 2, 205, Hadis no: 4-263-17)

"Bayram namazını kaçıran kimsenin iki rekat namaz kılarhadisini Buhari “talikan” zikretmiştir. (Buhari, el-İdeyn, 25)
İbn Hacer, Enes, İkrime ve Ata’nın rivayetleriyle ilgili hadisin de kaynağını vermiştir. Bu rivayetlerin İbn Ebi Şeybe, Firyabi ve Beyhaki’de geçtiğini bildirmiştir. (Fethu’l-Bâri, 2/374-376)


Fukahanın ekseriyeti, çeşitli sebeblerden dolayı Bayram namazını camiilerde veya musallâda kılamama durumlarında kişiler evlerinde tek başlarına veya ev halkıyla birlikte cemaatle kılabileceklerini benimsemişlerdir. Bu bahis fıkıh kitablarında daha çok "bayram namazının kazası" başlığı altında ele alınır.
Cumhur (Hanefi alimlerinin ekseriyeti dışında), cemaatten geri kalan kimsenin daha sonra evde bayram namazını eda etmesinin mustehab olduğu görüşüne gitmiştir. Kaldı ki Hanefilere göre topluca kılınmaması durumunda bir sonraki gün imamla birlikte bayram namazı yine kılınabilir (Bedreddin El Aynî, Umdetu'l Kârî, C. VI, Sf: 445)


Peygamber (s.a.v.)'in: "Bu gün, biz müslümânların bayramıdır' kavlinden dolayı, namazgaha gelmemiş olan kadınlar da, namaz kılınırken evlerinde kalmış şehirliler de, köylüler de böyle iki rek’at namaz kılarlar.
(Buhârî bu başlık ile bayram namazını kaçırmış olanın iki rek'at kılacağına, namâzgâha gelmemiş kadınların, namaz kılınırken evlerinde kalmış şehirlilerin ve köylülerin de bu iki rek'atla mükellef olduklarını îmâ etmiştir. Delili de Âişe'nin tegannî eden cariyeler hadîsinde, Peygamberin: "Bu gün, biz müslümânların bayramıdır" buyurmuş olmasıdır. Yânî bayram, imâm arkasında bulunan ve bulunmayan her mükellef müslümânın bayramı olduğu için, o günün dînî şiârı olan namaz ile mükelleftirler demek istemiştir. Bu ma'nâyı te'yîd için de, bundan sonra Enes'ten, Atâ'dan ve İkrime'den ta'lîkan üç rivayet sevk ediyor)

Enes ibn Mâlik de zaviye denmekle tanınan Basra'daki namazgaha iki fersah uzaklıktaki ikaametgâhında bulunup da, Basra'daki namazgaha gelemediği bir günde, himayesindeki Ebû Utbe'ye bütün işçilerini, ehlini, evlâdını bir yere toplamayı emredip, onlara şehir ahâlîsinin namazı gibi, tekbîrleriyle beraber bir bayram namazı kıldırmıştır. (Beyhâki, es-Sunenu’l- Kubra, 3/427)
(Enes'in bu fiilini İbnu Ebî Şeybe mevsûlen rivayet etmiştir. Enes'in bayram namazına gidemediği günlerde bütün ailesini, evlâdını, himayesinde bulunanları toplayıp ma'lûm tekbîrlerle iki rek'at bayram namazı kıldırmak âdeti olduğuna dâir daha sarîh rivayetler de vardır)


İkrime de: Sevâd ehli, yâni köylüler bayramda bir araya toplanıp, şehirdeki imâmın yapmakta olduğu gibi iki rek'at bayram namazı kılarlar, demiştir. (Beyhâki, es-Sunenu’l- Kubra, 3/428)
(İkrime'nin bu sözlerini de yine İbn Ebî Şeybe mevsûlen rivayet etmiştir.)


Atâ ibn Ebî Rebâh da: Bir kimse bayram namazını kaçırırsa, iki rek'at kılar, demiştir. (Beyhaki, es-Sunenu’l- Kubra, 3/428; İbn Ebi Şeybe, Musannaf, 2/11)

(Atâ ibn Ebî Rebâh'ın bu sözlerini ei-Feryâbî kendi Musannaf'inde mevsûlen rivayet etmiştir.
Buhârî burada "Bayram namazını bir sebebden dolayı kaçırıp kılamayan kimse, onu kaza eder", "Bayram namazını kaza ederken, aslı üzere İki rek'at kılar" mes'elelerini ortaya atmıştır. Her iki mes'elede Takîhler ihtilâf etmişlerdir, imâm Mâlik'e ve Şâfiîler'den Muzenî'ye göre, bayram namazını kaçırana kaza lâzım gelmez. Hanefîler'e göre ise, imâm arkasında kılmayı kaçırana kaza yok ise de, imâm da cemâat gibi kaçırmış ise, ertesi gün cemâatle kılınır. Ertesi gün de kaçırılırsa, artık kılınmaz... (Tecrîd Ter., III, 202-203).

"Bu (yâni bayram namazını kaçıranın kaza etmesi) Şafiî'nin mezhebidir. İmâmla beraber bayram namazını kılamayan iki rek'at kılar. Böylece her ne kadar imâmın maiyyetinde cemâati kaçırmış ise de, bayram namazının faziletine erişir. "
Hanefîler'e göre bayram namazının kazası yoktur. İmâmla beraber kaçırmışsa, doğrudan doğruya kendisi kaçırmıştır. Muellif Buhârî bâb başlığına Peygamber'in "Bu bizim bayramımızdır" sözüyle istidlal etti. Çünkü o sözde, bayram, bütün İslâm ahâlîye izafe edilmesi, zahiriyle bayramın bâzı kimselere hass olmadığına, bil'akis herkes için bayram olduğuna delâlet eder. Böyle olunca islâm ahâlîsinin hepsi bu güne hâss olan ibâdet payına nail olması gerekir... Rasûlullah'ın erkekler ve cemâatle namaz kılanlarla kayıdlamaksızın "Bu günler bayram günleridir" sözü de, yine buna delâlet eder, yânî bayram yapmanın günün hakkı olduğunu iş'âr eder. Binâenaleyh bu günde kadın, çocuk, bedevî, köylü musâvî olarak, her kim mevcûd olursa bayram yapar.
"Sarihler bu makamda muşkilliğe uğramışlar, anlayışlar bunda şaşırmış, vehîmler ardarda yürümüştür. Allah yegâne azîz ve allâm olandır (Şâh Veliyyullah, Şerhu Ebvâb..., sf: 87-88)

(Buhari, el-İdeyn,25; İbn Hâcer, Fethu’l-Bari, 2/474)


Hanefi'lere göre; imamla birlikte bayram namazını kılamayan bir kimse, bu namazı kaza etmez.
Bayram namazını kaçıran bir kimse, eğer başka bir imamın arkasında kılma imkanı bulursa oraya gitmelidir. Çünkü, bir belde de ittifakla birkaç yerde bayram namazı kılınabilir. Bayram namazı cemaatle kılınır. Yalnız başına kılınması caiz değildir. Ancak, Bayram namazını imamla kılamayan kişi, bunun kazasını yapamaz ise de, dilerse nafile olarak namaz kılabilir. Bunu da isterse 2 rekat olarak isterse de 4 rekat olarak kılabilir. (Tehanevi, İlaü’s-sünen, 8/147-148)

Şafii'lere göre, imamla birlikte bayram namazını kılamayan kimse için, bu namazı aynı şekilde kaza etmek sünnettir. Bayram namazını kaçıran bir kimse, ne zaman isterse, bayram günlerinde de bayram günlerinden sonra da kaza edebilir. En faziletlisi birinci gün içinde kaza etmektir.
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
CazakALLAHul hayr
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Ana Sayfa Alt