Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Çocuklarınızı Gizlice Öldürmeyin. Emziren Kadının Hamile Kalması, Süt Emen Çocuğa Zararı?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
ÖZEL;312008' Alıntı:
Selamun Aleykum Abdulmuizz abi

Bir hadisi şerif okudum bir yerde doğruluk derecesi nedir sana sormak istedim.
Vaktin olduğunda cevaplarmısın.Allah cc razı olsun abi.

"Çocuklarınızı gizlice öldürmeyin. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, emziren kadının hamile kalması, süt emen çocuğa öyle bir zarar verir ki at sırtında koşturan ergin erkek olacak yaşa gelse bile yine onu tutar yere atar.” (İbni Mace, 1, 648; Ebu Dâvud IV. 9)"

Âleykum selam we rahmetullah ;

Cudâme hint-i Yehb el-Esediyye (Radıyallâhu anhâ) şöyle demiştir :
Ben, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den şöyle buyururken işittim :
-"Ben ğıyali (erkeğin, emzikli karısı ile cinsel ilişkide bulunmasını) yasaklamayı arzuladım. (Fakat) baktım ki acemler ve rumlar ğıyal işini yapıyorlar ve (emzikli) çocuklarını öldürmüş olmuyorlar."
(Cudâme demiştir ki) ve O'na azıl (cinsel ilişki esnasında erkeğin geri çekilib suyunu dışarıya akıtması) hükmü sorulurken de şöyle buyurduğunu (bizzat) işittim :
-Azıl, ve'd (= kız çocuğu diri olarak toprağa gömme işin)in gizli bir çeşitidir.»"
(Muslim, Nikâh, Bab 24, Hadis no: Hadis no: 141 - 142; İbn-i Mâce, Nikâh, Bab 61, Hadis no : 2011; Ebu Davud, Tıp, Bab 16, Hadis no: 3883)
İzâhat :
Ahmed, Muslim, Nesâi ve Beyhaki de bu hadisi rivayet etmişlerdir. Nevevi bu hadîsin şerhinde şöyle der:
"Erkeğin emzikli karısı ile cinsel ilişkide bulunmasının Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından yasaklanmak istenmesinin sebebi hakkında âlimler:
Bu yasaklamadan gaye, emzikli çocuğa bir zararın gelmemesidir. Çünkü tabibler derler ki: Böyle süt, çocuk için zararlıdır. Arab'lar da emzikli kadınla cinsel ilişkide bulunmayı fena bir şey olarak telâkki edib bundan sakınırlar, demişlerdir. Hadis, bu işin câizliğine delâlet eder. Çünkü Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu yasaklamamış ve yasaklamamanın sebebini de belirtmiştir.
Hadis, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ictihad etmesinin câizliğine de delâlet eder. Usûl âlimlerinin cumhurunun kavli de böyledir. Bir kavle göre Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e vahyin gelmesi mümkün olduğu için O, ictihad edemez. Fakat bu kavil zayıftır. Doğrusu cumhurun görüşüdür.
Hadîs'te azil yâni cinsel ilişki esnasında erkeğin geri çekilip suyunu dışarıya akıtması yasaklanmış ve bu işin bir nevî çocuk öldürmeye benzediği bildirilmiştir.
Hadîs'te azil işi «Ve'd-i hafi» olarak gösteriliyor.

Ve'd: Kız çocuğu diri diri toprağa gömmektir. Câhiliyyet devrinde bu kötü âdet Arablar arasında yaygın idi. Bunun iki sebebi vardı. Birinci sebeb, kız çocuk babası olmak bir zillet ve hakaret kabul edilirdi. Kız çocuğu olan baba, toplumdan gizlenir, halkın içine çıkamazdı. Bu sebeble kız çocuklar öldürülürdü. İkinci sebeb ise, çocukların geçim sıkıntısına mâruz kalmamaktı. İslâmiyet bu kötü âdeti kökünden kazıyıp attı.

Hafi: Gizli, demektir. Azil de bir nevî gizli Ve'd gibi gösterilmiştir.

Hadîsin zahirine göre azil yasaktır. Fakat azilin mubahlığına delâlet eden hadîsler daha çok ve daha sıhhatlidir. Bu itibarla buradaki hüküm mekruhluk olarak yorumlanmıştır.

Ahmed, Ebû Dâvûd ve Beyhaki'nin Ebû Saîd'i Hudrî (Radıyallâhu anh)'den rivayet ettikleri bir hadise göre, adamın biri Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e azil işi için baş vurduğunda «Yahudiler azilin küçük Ve'd olduğunu söylerler» demiş. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) «Yahudiler yalan söylemişlerdir. Eğer Allah, çocuğu yaratmak istemiş olsa sen bunu değiştiremezsin» buyurmuştur.

Fethu'l-Bârî'nin azil babında beyân edildiğine göre İbnu'l-Kayyim bu iki hadisin arasını şöyle bulmuştur:
«Yahudiler, azil yapmak hâlinde kadının hâmile kalması düşünülemez, bu nedenle azil yapmak Ve'd'in bir çeşitidir, derlerdi. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onların bu görüşünü reddederek ; Allah bir çocuğu yaratmak isterse azil buna engel olamaz, demek istemiştir. Allah bir çocuğu yaratmayı dilemezse, çocuğun olmaması Ve'd sayılamaz. Cudâme'nin hadîsinde azilin gizli Ve'd gösterilmesinin sebebi ise, adam azil yapmakla çocuktan kaçmış olur. Onun bu davranışı, Ve'd işini yapanının davranışına benzer. Ve'd işini yapan adam arzusunu fiilen gerçekleştiriyor. Azil işini yapan ise arzusunu gerçekleştirmiyor


Bahsettiğiniz Hadis şudur ;

Esma bint-i Yezîd bin es-Seken (Radıyallâhu anhâ)yâ rivayet edildiğine göre kendisi Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den şunu işitmiştir:
"(Emzikli karılarınızla cinsel ilişkide bulunmak sureti ile) gizlice çocuklarınızı öldürmeyiniz. Nefsim, elinde olan Allah'a yemin ederim ki ğayl, (emzikli kadınla cinsel ilişki çocuğa öyle zararlıdır ki çocuk yetişip) atına binmiş atlı(iken, o)na ulaşır ve nihayet onu attan düşürüp ölümüne sebebiyet verir."
(Muslim, Nikâh, Bab 24, Hadis no: Hadis no: 141 - 142; İbn-i Mâce, Nikâh, Bab 61, Hadis no : 2012 ; Ebu Davud, Tıp, Bab 16, Hadis no: 3881)


İzâhat :
Bu hadis, erkeğin, emzikli karısı ile cinsel ilişkide bulunmasının zararlı olduğunu ve bu zarar şimdilik görülmese bile çocuk büyüdükten sonra görülebildiğine delâlet eder. İcâbında bu çocuk büyüyüp atlı giderken, çocukluğunda aldığı mezkûr zararın etkisi ile atından düşüp ölebilir, diye bilgi veriliyor.

Gîle, gayl ve gıyâl aynı mânâya gelen kelimelerdir. Lugat ulemasından bir cemaate göre gayle:
"Bir defa gîle yapmak" mânâsına masdar bina-i merradır. Gîle ise gaylden alınma bir isimdir. Bâzıları: «Bu kelime ile emzikli kadının cimaı kasdedilirse' gîle ve gayle şeklinde okunabilir.» demişlerdir.
Bu hadîsdeki gileden murad ne olduğu hususunda ihtilâf etmişler*dir, îmam Mâlik ile Esraaî ve diğer lugat ulemasına göre emzikli kadınla cinsî munasebette bulunmaktır. îbni Sikkit: «Gayl» hamile kadının çocuk emzirmesidir.» demiştir.
Ulemânın beyânına göre Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in bunu men' etmeyi istemesi memedekî çocuğa zarar vereceğinden korktuğu içindi. Zira doktorlar bu sütün hastalık olduğunu söyler; Arab'lar da ondan tiksinir ve çekinirlerdi.

Rasulullah (s.a.v.), zamanındaki doktorların kanaatine dayanarak emzikli kadınla cinsi temasta bulunmanın onun sütünü bozup çocuğun beslenmesini olumsuz yönde etkileyerek zihinsel sağlığının bozulmasına sebep olacağından bu fiili yasaklamak istemiştir. Bu fiilin çocuk üzerinde mutlaka olumsuz bir tesir yapacağı kabul edildiği takdirde kuşkusuz bunun sorumlusu çocuk süt emerken cinsi münasebette bulunan annesiyle babasıdır. Meseleye emzikli iken anne ve babasının bu hareketinden zarar gören bir çocuk açısından bakan Rasulullah (s.a.v.), bu fiili gizli olarak çocuk öldürmeye benzetmiş, "atlıya yetişir ve onu atından düşürür" sözüyle de bu hareketin çocuk üzerinde nasıl bir etki yapacağını kinayeli bir şekilde ifade buyurmuştur. Fakat bu fiilin her zaman çocuk üzerinde olumsuz bir tesir yapmadığını anlayınca yasaklama düşüncesinden vazgeçmiş ve emzikli bir kadınla cinsi munâsebette bulunmaya izin vermiştir

Bundan önce geçen sahih hadiste ğaylın zararlı olmadığı bildirilmiştir. Bu hadîse göre ise zararlıdır. Sindi bu hadis'in şerhinde şöyle der:
Bu hadis Arabların görüşünü yansıtan ve ilk zamanlarda Duyurulan bir hadîs olabilir. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu işin zararlı olmadığını anladıktan sonra diğer hadisi buyurmuştur, denilebilir. Fakat bu yorum uzak bir yorum şeklidir. Çünkü birinci hadîsten anlaşıldığı gibi Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu işi yasaklamak istemiş, fakat yasaklamamıştır, İkinci hadiste ise yasaklama hükmü vardır. Artık ikinci hadîsin ilk hadisten önce buyurulmuş olması mümkün değildir. Diğer taraftan eğer ikinci hadis Arab'ların görüşünü yansıtıcı bir hadis olmuş olsaydı. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu konu hakkında yemin etmezdi. Yemin etmesi munâsib olmazdı. Yukarıda anlatılan nedenlerle en yakın ihtimal bu hadîsi yâni ikinci hadisi sonradan buyurmuş olmasıdır. Bu ihtimale göre şöyle denilir:
Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu işin çocuğa zararlı olmadığını Acemlerde ve Rumlarda görünce bunu mubah saymıştır. Daha sonra bu işin çocuğa zararlı olduğunu ve bu zararın çocukta o an için görülmese bile bilâhare etkisinin görüldüğünü anlayınca bunu yasaklamıştır, denilebilir.

Sindi'nin bu görüşü bir ihtimale dayanır. Aslında bu hadisin sıhhat durumu mechulumdur. Çünkü başka kitabta bulamadım. Bildiğim kadarı ile fıkıhçılardan ğaylın yasaklığına hükmedeni de görmedim.

Şöyle bir yorum şekli âcizane hatırıma geliyor. Eğer doğru ise Allah'tandır. Yanlış ise benim hatamdır. Gayl'ın iki şekilde yorumlandığını yukarda Nevevi'den naklen beyân ettim. Birinci mânâ erkeğin, emzikli karısı ile cinsel temasta bulunmasıdır. İkincisi hâmile kadının çocuğa süt emzirmesidir. Bilhassa gebeliği ilerlemiş bir kadının çocuğa süt emzirmesi, çocuğa zarar verebilir. Hattâ halkımızın dilinde bu süte haram süt tâbiri kullanılır. Çayla âit yasaklama bu son mânâdaki ğayla âit olabilir. Bu takdirde yasaklama mekruhluk mânâsına yorumlanabilir. Ancak hâmile kadının emzirdiği sütün çocuğa zararlı olduğu tıb alanında yetkili kimselerce tesbit ve beyân edildiği takdirde bu yasaklamanın haramlık mânâsına yorumlanması da muhtemeldir.
 
Üst Ana Sayfa Alt