Cuma Günü Ile Ilgili Hadisler

Mikdad

Yeni Üye
Üye
Cuma Günü İle İlgili Konular


(1) Cuma Gününün Fazileti


(357) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır. O günde öyle bir saat var ki, müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir (1714 el-Evsad) Müslim (854/1717) Ebu Davud (1046) Tirmizi (491) İbni Hibban (2772) Malik (1/108-109) Begavi (1050) Abdurrezzak (5583) Ahmed (10307) Albânî (3/227 İrva)

(358) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma gününü anlattı ve:

‘Onda öyle bir saat var ki müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allahu Teâlâ’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir (1716 el-Evsad) Malik (1/108) Buhari (895) Müslim (852/13)

(2) Cuma Günü Müslümanlar İçin Özel Bir Gündür


(359) Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dediler:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allahu Teâlâ bizden önceki kimselere cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü cumartesi, Hristiyanların özel günü pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve cuma gününü Allah bize hidayet etti, gösterdi. Böylece cuma, cumartesi, pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız’ buyurdu.”

Müslim (856/22) Nesei (1367) İbni Mace (1083) Albânî (1017 Cami)

(3) Cuma Günü Haftalık Bayram Günüdür


(360) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz ki bugün bayramdır. Allah bu günü müslümanlar için bayram yapmıştır. Cumaya gelen kimseler yıkansın. Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün. Misvaka ise, iltizam gösteriniz’ buyurdu.”

İbni Mace (1098) Tabarani (1/1291/269 Mucemu’s-Sağir)

(4) Cuma Günahların Bağışlanmasına Vesiledir


(361) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve cuma, öbür cumaya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir’ buyurdu.”

Müslim (233/14) Ebu Avane (2/20) Tirmizi (214) İbni Mace (1086) İbni Huzeyme (314) İbni Hibban (1733) Tayalisi (2470) Beyhaki (2/467) Begavi (345) Ahmed (2/484)

(5) Cuma Namazını Terketmenin Cezası


(362) Abdullah bin Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma namazına gelmeyen kimseler için:

‘Yemin olsun ki; birisine emredeyim insanlara namaz kıldırsın, sonra cuma namazına gelmeyen kimselerin evlerini kendileri orada iken yakıvereyim istedim’ buyurdu.”

Müslim (652/254) Ahmed (3743-3816-4007-4295-4398) Albânî (5142 Cami)

(363) İbni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dediler:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i minberinin ağaçları üzerinde işittik:

‘Bir takım insanlar cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri gafillerden olacaklardır’ buyuruyordu.”

Müslim (865/40) Nesei (3/88) İbni Hibban (2785) Begavi (1054) Ahmed (2132)

(364) Ebi’l-Cağd ed-Damuri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim küçümseyerek üç cumayı peş peşe terkederse, Allah onun kalbini mühürler’ buyurdu.”

Ebu Davud (1052) Nesei (1368) Tirmizi (500) İbni Mace (1125)

(6) Cuma Namazının Vakti


(365) Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında biz Cuma namazını kılmadan ne kaylule yapardık ne de yemek yerdik.”

Müslim (859/30) Buhari (899)

(366) Seleme bin El-Ekva’ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte zeval vaktinde Cuma namazını kılardık. Sonra dönüp giderken gölge yerlerini araştırır duvar diplerinde gölgelenecek bir gölge bulamazdık.”

Zeval Vakti: “Güneş semanın tam ortasından batıya doğru hafifce mey ettiği vakitin ismidir.”

Müslim (860/31) Buhari (4168)

(7) Cuma Namazının Vacip Olmadığı Kimseler


(367) Tarık bin Şihab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cuma namazı haktır ve her müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır. Dört kişi müstesnadır:

1−Köle veya

2−Kadın veya

3−Çocuk veya

4−Hastadır’ buyurmuştur.”

Ebu Davud (1067) Darekutni (2/3) Hâkim (1/288) Beyhaki (3/183172) Albânî (592 İrva)

(368) Temim Ed-Dari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cuma namazı:

1−Kadın,

2−Çocuk,

3−Hasta,

4−Köle ve

5−Yolcu dışında her kese vaciptir’ buyurdu.”

Tabarani (1257 Mucemu’l-Kebir) Beyhaki (3/183-184) Ukayli (1257 Ed-Duafa) Albânî (3/55 İrva)

(8) Cuma Günü İçin Gusül Abdestinin Vucubiyeti


(369) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibdir’ buyurmuştur.”

Buhari (895) Müslim (846/5) Ebu Davud (341) Nesei (3/93) Darimi (1/361) İbni Mace (1089) Malik (1/122/4) İbni Huzeyme (1742) Begavi (331) Beyhaki (1/294) Ahmed (3/60) Albânî (143 İrva)

(370) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herhangi biriniz cumaya gideceği vakit gusül etsin’ buyurdu.”

Buhari (851) Müslim (844/1) Nesei (1375) Malik (1/102/5) Begavi (332) Albânî (458 Cami)

(371) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak cumaya giden her müslüman üzerine Allah’ın bir hakkıdır’ buyurdu.”

Müslim (849/9) Buhari (865) Abdurrezzak (5298) İbni Huzeyme (1761) Begavi (337)

(372) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“İnsanlar köylerden ve Medine civarında ki evlerden cumaya iştirak ediyordu. Sırtlarındaki abalara toz toprak isabet etmiş halde gelirlerdi. Bu halde onlardan ter kokusu çıkardı. Rasulullah benim yanımdayken onlardan biri Ona geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Keşke bu cuma gününüz için yıkansınız’ buyurdu.”

Buhari (868) Müslim (847/6) Ebu Davud (1055) Nesei (3/9394) İbni Huzeyme (1745) İbni Hibban (1237)

(373) Semure bin Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir kimse cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa gusül abdesti daha faziletlidir’ buyurdu.”

Ebu Davud (354) Nesei (1379) Tirmizi (497) Darimi (1/362) İbni Huzeyme (1757) İbnu’l-Carud (285) Begavi (2/164) Beyhaki (1/295) Ahmed (5/8811)

(374) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:

“Bir cuma günü Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) hutbe okurken mescide Osman (Radiyallahu Anh) çıka geldi. Ömer (Radiyallahu Anh) ona tariz ederek:

−Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar! dedi. Osman (Radiyallahu Anh):

−Ya emirel müminin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim, dedi. Ömer (Radiyallahu Anh):

−Sadece abdest aldın öyle mi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

−‘Herhangi biriniz cuma namazına geldiğinde yıkansın’ dediğini işitmediniz mi? dedi.”

Başka bir rivayette:

“...Bir de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yıkanmayı emrettiğini bilip dururken sadece abdest aldın yıkanmadın öyle mi? dedi.”

Buhari (852) Müslim (845/43)

(9) Cumaya Erken Gitmek


(375) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

‘Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir.’ Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti.”

Buhari (890) Müslim (850/25) Nesei (363-384) İbni Mace (1092) Darimi (1/362) Malik (1/101) Tayalisi (2384) İbnu’l-Carûd (286) İbni Huzeyme (3/133) Ahmed (2/239)

(10) Cuma Günü Tahiyyatı Mescid Namazı Kılmak


(376) Selman el Farisi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra cumaya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse muhakkak o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları mağfiret edilir’ buyurdu.”

Buhari (855) Darimi (1/362) İbni Mace (1097) İbni Huzeyme (1763) İbni Hibban (2776) Ahmed (5/181)

(377) Safiye şöyle dedi:

“Safiye binti Huyey (Radiyallahu Anha)’yı bu hanım efendi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir imam minbere çıkmadan önce dört rekât namaz kılarken gördüm. Safiye (Radiyallahu Anha) cuma namazını imamla iki rekât kıldı.”

Albânî (35 el-Ecvibe) İbni Sa’d (8/360)

(378) İbni Munzir dedi ki:

“İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’den rivayet ettiğimize göre o, cumadan önce on iki rekât namaz kılıyordu dedi.”

Albânî (35 el-Ecvibe) İbni Kayyım (1/421 Zadü’l-Mead)

(379) İbni Mesud (Radiyallahu Anh) cumadan önce ve cumadan sonra dört rekât namaz kılardı. Abdullah İbni Mübarek ve Sufyan es-Sevri’de böyle yaparlardı.

Albânî (35el-Ecvibe) İbni Ebi Şeybe (2/40/1) İbnu’lMunzir (4/97 el-Evsad) İbni Kayyım (1/421 Zadü’l-Mead)

(380) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) Kendisi cumadan önce sekiz rekât namaz kılardı.

Albânî (35 el-Ecvibe) İbni Ebi Şeybe (2/40) İbnu’lMunzir (4/97 el-Evsad) İbni Kayyım (1/424 Zadü’l-Mead)

(381) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir adam cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okurken mescide girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

−‘Namaz kıldın mı?’ dedi. Adam:

−Hayır dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Kalk iki rekât namaz kıl’ buyurdu.”

İbnu’l-Carud (293) Buhari (1166) Müslim (875/55) Ebu Davud (1115) Nesei (1394) Tirmizi (510) Darimi (1/364) İbni Mace (1112) İbni Huzeyme (1833) İbni Hibban (2504) İbni Ebi Şeybe (2/20) Tayalisi (1695) Ebu Yağla (1830) Beyhaki (3/193) Begavi(4/263)

(11) Cuma Gününün Adabı


(382) Abdullah bin Busr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Cuma günü minberin yanında oturuyor idim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara hutbe okuyordu. o esnada bir adam insanların omzunu eze eze geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

‘Otur, gerçekten eziyet ettin ve geç kaldın’ buyurdu”

İbni Hibban (2790) Ebu Davud (1118) Nesei (1398) İbni Mace (1115) İbni Carut (294) İbni Huzeyme (1811) Ahmed (4/188)

(383) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus desen yine lağv etmiş olursun’ buyurmuştur.”

Buhari (894) Müslim (851/11) Ebu Davud (1112) Nesei (1400) Tirmizi (512) Darimi (1/364) İbni Mace (1110) İbni Ebi Şeybe (2/33/4) İbni Huzeyme (1805) İbni Hibban (2793) Malik (1/103) Abdurrezzak (5414) Tayalisi (2365) Ebu Yağla (5846) Humeydi (966) Tabarani (9163 Mucemu’l-Evsad) Beyhaki (3/218) Ahmed (2/244-285) Albânî (619 İrva)

(384) Muaz bin Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma günü imam hutbe okurken Hibve oturuşunu yasakladı.”

Ahmed (15630) Ebu Davud (1110) Tirmizi (514) Hâkim (1069) Albânî (6876 Cami)

(385) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘...Kim çakıl taşlarıyla oynarsa lağv etmiş olur’ buyurdu.”

İbni Mace (1025) Müslim (857/27) Tirmizi (498) Begavi (336)

(386) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Biriniz cuma günü mescidde uyukladığı vakit oturduğu yeri başka bir yerle değiştirsin’ buyuruyordu.”

Ebu Davud (1119) Tirmizi (526) İbni Ebi Şeybe (2/29) İbni Huzeyme (1819) İbni Hibban (571 el-Mevarid) Hâkim (1/291) Beyhaki (3/237) Ahmed (2/22) Albânî (468 Sahiha)

(387) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi(Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Sizden biri cuma günü sakın kardeşini yerinden kaldırıp sonra onun yerine geçerek oturmasın fakat yer açın genişleyin desin’ buyurdu.”

Müslim (2178/30) Ahmed (342) Albânî (1302 Sahiha)

(388) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma günü insanlara hutbe okudu. Müteakiben onların üzerinde Nimar denen elbiseleri gördü:

‘Biriniz maddi bir genişlik bulduğunda iş elbisesinden hariç cuması için iki elbise edinse ne olur’ buyurdu.”

İbni Mace (1096-1897) Ebu Davud (1078) İbni Hibban (568 el-Mevarid) Albânî (77 el-Meram)

(12) Cuma Günü Ezan


(389) Es-Saib bin Yezid (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Cuma günü ezan önceleri Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Bekir ve Ömer’in zamanlarında imam minbere oturduğu zaman okunurdu. Osman (Radiyallahu Anh)’ın zamanında insanlar çoğaldı. O da Zevrada okunan üçüncü ezanı ziyadeleştirdi.”

Buhari (876) Ebu Davud (1087) Nesei (1391) Tirmizi (516) İbni Mace (1135) İbnu’l-Carud (290) İbni Huzeyme (1773) Beyhaki (3/192) Begavi (984 el-Mesabih) Ahmed (3/450)

(13) Cuma Günü Hutbe


(390) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma günü minberine yaklaştığı vakit onun yanındaki kimselere selam verir sonra minberin üzerine çıkardı. İnsanlara yüzünü döndüğü vakit onlara selam verir ve otururdu.”

İbnu’l-Münzir (1799 el-Evsad) Beyhaki (3/205)

(391) Süleyman bin Neşit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“İbni Zübeyr cuma günü minbere çıkar, onun üzerinde kaim olunca insanlara selam verir, sonra da otururdu.”

İbnu’l-Münzir (1800 el-Evsad) Beyhaki (3/205)

(392) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma günü iki hutbe irad eder, aralarında otururdu.”

Buhari (890) Müslim (861/33) Ebu Davud (1092) Nesei (1415) Tirmizi (506) İbni Mace (1103) Darimi (1/366) İbni Huzeyme (3/142) Begavi (4/246) Tayalisi (1858) İbni Ebi Şeybe (2/23) İbnu’l-Carud (295) Beyhaki (3/197) Ahmed (2/35) Albânî (604 İrva)

(393) Cabir bin Semure (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayakta hutbe okurdu. Sonra biraz oturur sonra tekrar kalkardı. Ayetler okur Allah’ı sena ederdi. Hutbesi ve namazı vasat ne uzun ne kısa idi.”

Müslim (866/41) Ebu Davud (1093) Nesei (1417) Tirmizi (507) İbni Mace (1105-1106) Darimi (1/366) Tayalisi (757) Begavi (4/251) İbnu’l-Carud (296) İbni Ebi Şeybe (2/21) Beyhaki (3/207) Ahmed (5/8788) Albânî (3/71 İrva)

(394) Ammar bin Yasir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Namazın uzunluğu, hutbenin kısa ve özlü oluşu kişinin fıkhındandır. Dolayısıyla namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Şüphesiz ki beyan güzel konuşma da sihirdendir’ buyuruyordu.”

Müslim (869/47) Darimi (1/365) Hâkim (3/393) İbnu’l-Münzir (1797 el-Evsad) İbni Ebi Şeybe (2/24/4) Albânî (618 İrva) Beyhaki (3/208) Ahmed (4/262)

(395) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara hutbe irad eder, Allah’a layık olduğu hamd ve sena yapardı. Sonra:

‘İnne’l-Hamde Lillah Nahmeduhu Ve Nesteînuhu. Men Yehdihillahu Fela Mudille Leh. Ve Men Yudlil Fela Hadiye Leh. Eşhedu Ella İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh. Ve Eşhedu Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasuluh. Emma bağd...’ buyururdu.”

Müslim (867/44) Ebu Davud (2118) Nesei (1403) Ebu Yağla (5233) Tayalisi (338) Tabarani (10079 Mucemu’l-Kebir)

(396) Binti Harise bin en-Nu’man (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ben Kâf suresini sadece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ağzından ezberledim. O her cuma bu sureyi hutbede okurdu.”

Müslim (873/51) Ebu Davud (1100) Nesei (1410) Ebu Yağla (7/50) İbni Huzeyme (3/144/1786) Beyhaki (3/211) Ahmed (6/463)

(14) Cuma Günü Hutbede Dua


(397) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir kimse Cuma günü minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayakta hutbe okuyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in karşısında dikilip:

−Ya Rasulallah, davarlar helak oldu ve yollar kesildi. Allah’a dua et de imdadımıza yetişsin dedi. Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elini kaldırdı ve:

‘Allahumme Eskına, Allahumme Eskına, Allahumme Eskına’ dedi. Enes (Radiyallahu Anh) devamla şöyle dedi:

−Allah’a yemin ederim ki, o sırada biz, gökyüzünde ne kalın ne de ince buluttan bir şey görmüyorduk. Bizimle Seli Dağı arasında o zaman hiçbir ev hiçbir konak da yoktu. Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Derken Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasından kalkan şeklinde bir bulut belirdi. Semanın ortasına ulaşınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Allah’a yeminle söylüyorum, biz altı gün güneşin yüzünü göremedik. Sonra öbür Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yine ayakta hutbe okurken, aynı kapıdan bir kimse girdi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in karşısında dikilip:

−Ya Rasulallah! Mallar helak oldu, yollar da kesildi. Allah’a dua et de bu yağmuru durdursun dedi. Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ellerini kaldırdı ve:

‘Ey Allah’ım etrafımıza, üzerimize değil. Ey Allah’ım! Tepelere, dağlara, kelelere, bayırlara, derelere ve ağaçlıklara yağdır’ buyurdu. Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Bunun üzerine yağmur kesildi. Namazdan çıktığımızda güneş altında yürüyorduk...”

Buhari (967) Müslim (897/8) Malik (1/191) Ebu Davud (1174) Nesei (1514) İbnu’l-Carûd (256) İbni Hibban (992) Beyhaki (3/353-355) Ahmed (3/104-187) Albânî (416 İrva)

(15) Cumanın Farzı


(398) Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Akşam hariç yolculuk namazı iki rekâttir; Cuma namazı iki rekâttır. Ramazan ve kurban bayramı namazları iki rekâttır; Nebiniz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in diliyle noksansız tamamdır.”

Nesei (1419) İbni Mace (1064) İbni Ebi Şeybe (2/93/1) İbni Huzeyme (1425) Ahmed (1/37) Albânî (638 İrva)

(16) Cuma Namazının Kıraati


(399) Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her iki bayram namazında ve Cuma namazında ‘Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ ile Hel Etake Hadisu’l-Gaşiye’ ayetleriyle başlayan sureleri okurdu.”

Müslim (878/62) Ebu Davud (1122) Tirmizi (533) Darimi (1/368) İbni Mace (1281) İbni Huzeyme (921) İbni Ebi Şeybe (2/50/1) İbnu’l-Carud (265) Humeydi (921) Tayalisi (795) Beyhaki (3/294) Begavi (4/272) Ahmed (4/271-272)

(400) İbni Ebi Rafi şöyle dedi:

“Mervan, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’ı Medine’de yerine halef yaptı Mekke’ye gitti. Bu sebeple Cuma namazını bize Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) kıldırdı. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) birinci rekâtte Cuma Suresini okudu, ikinci rekâtta Münafikun Suresini okudu. Namazdan ayrılırken Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a yetiştim ve:

−Sen bugün Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh)’ın Kufe’de okuduğu sureleri okudun. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):

−Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den Cuma günü bunları okurken işittim dedi...”

Müslim (877/61) Ebu Davud (1124) Tirmizi (519) İbni Mace (1118) İbnu’l-Carud (301) İbni Huzeyme (3/170-171) Ahmed (2/430)

(17) Cumanın Farzını Kılan Kimse Konuşmadan Yahut Yerinden Ayrılmadan Cumanın Sünnetini Kılamaz


(401) Muaviye şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize bir namazı diğer bir namaza aralarında konuşmadan yahut bulunduğumuz yerden çıkmadan eklemememizi emretti.”

Müslim (883/73)

(18) Cuma Namazının Sünneti


(402) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Biriniz cumayı kıldığı vakit, ondan sonra dört rekât da sünnet kılsın’ buyurdu.”

Müslim (881/67) Ebu Davud (1131) Nesei (2425) Darimi (1/370) İbni Mace (1132) İbni Hibban (2477) Tayalisi (2406) Beyhaki (3/239) Ebu Nuaym (7/334 el-Hilye) Ahmed (2/499) Albânî (625 İrva)

(403) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnet namazlarını vasfederek şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma günü farz namazını kıldıktan sonra evine dönene kadar namaz kılmazdı. Müteakiben evinde iki rekât namaz kılardı.”

Müslim (882/71) Ebu Davud (1132) Nesei (1426-1427) Tirmizi (521) Darimi (1/369) İbni Mace (1131) Malik (1/166) Ahmed (2/103)

(404) Nafi’ şöyle dedi:

“Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anh) cumanın farzını kıldığı zaman gider evinde iki rekât namaz kılardı. Sonra İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de işte böyle yapardı.”

Müslim (882/70)
 

Tihame

İyi Bilinen Üye
Üye
Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet olunduğuna göre:

“Rasulullah (s.a.v) Cuma gününü anlattı ve:

'Onda öyle bir saat var ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah’tan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir' buyurdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 1716, Malik 1/108, Buhari 895, Müslim 852/13
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt