Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Çözüldü İslam'da Kadınların Sünnet Olmaları Câiz midir?

S Çevrimdışı

SaYFuLLaH

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Rasûlullah Efendimiz: "Sünnet olmak (hitan), erkekler için bir sünnet (şiar) kadınlar için ise bir değer ve iyilik (mekrume)dir" buyurmuşlardır. (298 Ebû Dâvûd, edep 167; Müsned V/75)
Medine'de kadın sünnetçisi olarak bilinen Ümmü Atiyye isimli kadına da: "Fazla kesme ki, kadınlar daha cok lezzet alsınlar " kocaların da daha çok hoşuna gitsin" (Beyhakî, es-Sünenü'I-Kübr2 VN/324; Ayrıca bk. Siddik Hasan Han, Hüsnü'I-üsve 337) demişlerdir

Bu hadislerin zayıf oldukları söyleniyor ama buna rağmen hanefilere göre müstehap, maliki, şafii ve hanbelilere göre sünnet olduğu söyleniyor, bu hadisler zayıfsa neden bunlarla amel edilir? Bazıları zayıf hadislerle amel edilemeyeceğini, kadınların sünnet olmaları haram olduğunu ve bunun da tıbben de doğru görülmediği için hadislerin zayıf olmasının en büyük göstergesi olduğunu söylüyor, doğru hüküm hangisidir?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Sünnet Olmak

Ummu Atiyye el-Ensariyye'den (rivayet edildiğine göre) Medine'de kızları sünnet eden bir kadın varmış da Peygamber (s.a.v.) ona:
"Çok derinden kesme, çünkü bu kadına daha çok tat verir. Kocası için de daha hoştur" buyurdu.
(Ebu Davud, Edeb, bab 166 - 167, Hadis no : 5271)
Ebu Davud dedi ki: Bu hadisin manası aynı senetle Ubeydullah b. Amr vasıtasıyla Abdulmelik'den de rivayet edilmiştir. Bu hadis sağlam değildir. Mursel olarak da rivayet edilmiştir, (Ravilerden) Muhammed b. Hasan'ın kimliği) meçhuldur. (Binaenaleyh) bu hadis zayıftır.
(Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/632)

Hitan: Kız ve erkeği sünnet etmek anlamına geldiği gibi, sünnet edilen yerlere ad olarak da bilinmektedir. Örfte ise erkek çocukların tenasul organının "haşefe" denilen uç kısmının üzerini kaplayan ve "gulfe" adı verilen deriyi yedi günlükten itibaren bulûğ çağına kadar geçen zaman arasında kestirme işlemine "(hıtân) sünnet ettirme" adı verilir.
Sünnet ameliyesi, tarihin başlangıcından beri insanların bilip, İslam dini gelinceye kadar yapageldikleri eski bir ameliyedir. İbrahim aleyhisselam'ın ilk sünnet olan kimse olarak bilinmesi bu ameliyyenin ne kadar eski bir sünnet olduğunu ortaya koymaktadır.

Sünnet olmak vacib midir, sünnet midir?

Kelime-i şehâdette olduğu gibi müslümanla kâfiri birbirinden ayıran bir alamet olarak telakki edilen sünnet ameliyesi bazı alimlerce vâcib (Nevevî, Şerhu Muslim) ve hattâ farz (Aynî, Umdetu'l-Kari, XXII, 45) denecek kadar mühim dini bir emir kabul edilmiştir.

Şafiîler "bulûğ yaşına ermezden önce çocuğu sünnet etmek velisine vacibdir" derler. (Nevevî, Şerhu Muslim, III, 148)
Bir kısım alimler de sünnet olmadıkça muhtedinin müslümanlığının, nakıs olacağına, sünnetsizin namazının caiz olmayacağına, kestiğininin yenilmeyeceğine, Kabe'yi tavaf edemeyeceğine hükmetmişlerdir. (Safiyyurrahman el-Mubârakfurî, Tuhfetu'l-Ahvezi, VIII, 35)
Hadis de bu hususta "İslama girince küfür tüyünü at, sonra sünnet ol" (Sunen-i Ebu Davud, Tahare 128) diye emreder.

Biz fıkıh alimlerinin bu mevzudaki görüşlerini bu eserimizin birinci cildinde 54 nolu hadisin şerhinde açıkladığımızdan burada tekrara lüzum görmüyoruz.

Kızların Sünnet Edilmesi:

Kızların da sünnetinden bahs eden bir hadis-i şerifte "Hitan (sünnet olmak) erkekler için sünnet, kadınlar için mekrume (şeref verici)dir." (Aliyyu'l Kâri, Şerhu Ayni'l-İIim, I, 245) denmektedir.
Senedindeki zayıflığa rağmen hükmüyle amel eden Ebu Hanife hadisin zahirine bakarak, sünnet erkekler için mendub, Şafiî ise, her ikisi için de vacib olduğu hükmünü çıkarmıştır.

Her halukarda sünnet mevzuunda kadınlarla ilgili olarak da İslam alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı bu meyanda meşrık kadınları ile mağrib kadınlarının fizyolojik bakımından farklı olduklarını kabul ederek maşrık kadınlarındaki yaratılışdan gelen fazlalık sebebiyle, sünnetle yükümlü olduklarına, öbürlerinde ise böyle bir fazlalığın bulunmayışı sebebiyle sünnetle yükümlü olmadıklarına hükmetmişlerdir. (İbrahim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, 91)
Hafız İbn Hacer'in açıklamasına göre mustehab olan erkeklerin sünnetini aşikâre kızlarınkini ise gizli yapmaktır. (
Aliyyu'l Kâri, Şerhu Ayni'l-İIim, I, 245)


Hitan'ın Sıhhî Yönden Faideleri:

Hitan sahibini birçok hastalık ve ihtilaftan koruyan büyük bir sıhhî tedbirdir. Dr. Fritz Kalın, Tenasul Hayatımız adlı eserinde sünnet olmanın faidelerini şu şekilde sıralamıştır.

1. Yağ ifraz eden gulfenin çıkartılmasıyla, bu rahatsız edici ifrazat da ortadan kalkmış olur.
2. Gulfe sürtünmelerin ve phimoslerin önüne geçilmiş olur.
3. Tenasul hastalıklarının, bilhassa frenginin bulaşması güçleşir. Çünkü uçdaki hassas deri parçası hastalık mikroplar için başlıca giriş teşkil etmektedir.
4. Uzvun ucunda derinin bulunmayışı tenasulu uyandıran teharruşleri de ortadan kaldırır ve çocuklarda istimna hevesi azalır.
5. Kanser hastalığının isabetini azaltır. Çünkü gulfelerini daraltan kimselerde, kanser illeti çok fazla görüldüğü tesbit edilmiştir. Şeriatı sünnet olmayı emreden topluluklarda ise daha az görülmektedir.
6. Çocuklar ne kadar erken yaşta sünnet ettirilirse yatağa işemeleri de o nisbette azalmış olur.
 
Üst