Çözüldü Islamiyet'ten Önce Peygamberler Kabe'yi Ziyaret Etti Mi?

Mrt90

Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun aleykum.

Hz.Peygamber'den evvel gelen peygamberler Kabe'yi ziyaret etmiş midir?
Bir Hristiyanla tartışırken, kitaplarının tahrif edildiğini, o yüzden Kabeyle ilgili işaretin kitaplarında olmadığını söylediğimde, "Hz.Muhammed'den önceki Tevrat ve İncillerde de Kabeye işaret yok. Tahrif olsa da ne çıkarları vardı da Kabeyle ilgili bilgileri çıkartsınlar" dedi.
Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Allah razı olsun.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullahi we berakatuh;


Rasulullah (s.a.v.), kendisinden önceki peygamberlerin Hac yaptığını açıklamıştır.

Rasûl-u Ekram (Sallallahy Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurur:
(Hac görevi olarak Şeytan sembollerinin taşlandığı ve kurbanların kesildiği) Mina’da ki Mescid-i Hayf’da 70 peygamber namaz kılmıştır. Onlardan biri de Musa peygamberdi.”
(Nuraddin el Heysemi, Mecmeu’z-zevaid, 3/221)


(Abdullah) bin Abbâs (Radıyallâhu anhumâ)'dan; Şöyle demiştir :
Biz Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Mekke ve Medine arasında (hac yolculuğu ediyor) idik. (Yolculuk esnasında) bir dereden geçtik.
Rasûl-u Ekram (Sallallahy Aleyhi ve Sellem) : — Bu, hangi deredir, diye sordular.
Sahâbîler (Radıyallâhu anhum) : — El-Ezrak deresidir, dediler.
Rasûl-u Ekram (Sallallahy Aleyhi ve Sellem) : — Musa (Aleyhi's Selam) iki parmağını(n uçlarını) iki kulağına koyub yüksek sesle Lebbeyke duasını okumak suretiyle Allah'a niyaz ederek bu dereden geçerken gözümün önündedir, buyurdu (ve Musa'nın saçlarının uzunluğunu anlattı. Fakat râvî Dâvûd anlatılanı iyice hatırlamıyor).
İbn-i Abbâs demiş ki: Sonra yolculuğumuza devam ettik. Nihayet bir dağ yolunun
(veya bir dağ geçitinin) üstüne vardık.
Rasûl-u Ekram (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (orada da) : Bu, hangi dağ yolu (veya geçiti)dir? buyurdu.
Sahâbiler (Radıyallâhu anhum) : (Bu), Herşâ veya Lift yolu (veya geçitidir) dediler.
Rasûl-u Ekram (Sallallahy Aleyhi ve Sellem) : Yûnus (Aleyhi's Selâm) kırmızı bir deve üstünde, yünden mâmul bir cübbe giymiş, devesinin yuları hurma lifinden örülü ince bir sicim olduğu halde lebbeyke duasını okuyarak bu dereden geçerken gözümün önündedir, buyurdu."
(İbn-i Mâce, Menâsik, Bab 4, Hadis no: 2891)

Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm) 'in eski peygamberlerden Mûsâ ve Yûnus'u hadîste anılan halde görmesi ve onlara bakar gibi olması buyruğuyla kasdedilen mânâ hakkında muteaddid yorumlar ve açıklamalar yapılmıştır.
El-Hâfız, el-Fetih'te bu yorumları özetle şöyle anlatır:
1. Bundan maksad Peygamber (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'in onları hakikaten görmesi ve onları bu halde görmesidir. Çünkü peygamberler Allah katında dirilerdir, rızıklanırlar. Bu itibarla dünyalarını değiştirmiş olmalarına rağmen onların hac etmeleri mümkündür. Buna hiç bir mâni yoktur. Nitekim Muslim'in Enes (Radıyallâhu anh)'den olan bir rivayetine göre Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm), Mirac gecesi Mûsâ peygamberi kabrinde ayakta namaz kılarken görmüştür. Mirâc gecesi peygamberlerin ruhları Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm)'e arz edildiği gibi hac yolculuğu esnasında da bu iki peygamberin ruhlarının Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm)'e görünmeleri mümkündür. Peygamberlerin cesedleri ise kabirlerindedir.

2. Eski peygamberlerin dünya hayatında iken ifâ ettikleri ibâdet şekilleri ve hac yolculukları durumu Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'e temsilî olarak Allah tarafından gösterilmiştir. Bu nedenle Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm); "sanki ben..." ifâdesini kullanmıştır. Yâni "Onlara bakıyor gibiyim, görüyor gibiyim" buyurmuştur.

3. Anılan iki peygamber'in hac yolculukları hâli Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'e vahiy yoluyla bildirilmiştir. Bildirilen durum çok kesin, açık ve seçik olduğu için Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm): "Onların bu hali gözlerimin önündedir" buyurmuştur.

4. Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm) bu iki peygamber'in anılan halde hac yolculuklarını ruyada görmüştü. Sonra Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm) hac yolculuğu esnasında bu ruyayı hatırlayınca arkadaşlarına anlatmıştır. Peygamberlerin ruyaları da vahiydir.
El- Hâfız yukardaki yorumları anlattıktan sonra: Bence en kuvvetli yorum sonuncusudur. Çünkü diğer bâzı hadisler bu yorumu teyîd eder, demiştir.


Abdullah bin Abbâs (Radıyallâhu anhumâ)'dan; Şöyle demiştir :
"Peygamberler Harem (-i Şerife) yaya ve yalın ayak olarak girerlerdi. Yalın ayak ve yaya olarak Beyt-i Şerifi tavaf edib menâsik'i (yâni hac ve umre ibâdetini bu şekilde) ifâ ederlerdi."
(İbn-i Mâce, Menâsik, Bab 25, Hadis no: 2939)

Zevâid'de şöyle denilmiştir :
Bunun senedinde Mubârak bin Hassan bulunur. Bu râvîyi İbn-i Mûin sıka (güvenilir) saymış ise de Nesâi: O, kuvvetli değil, demiş ve Ebû Dâvûd da onun hadîsinin munker olduğunu söylemiştir. İbn-i Hibbân da sıka râviler bahsinde onun bazen hatâ edib muhalefet ettiğini söylemiştir. El-Ezdî de onun terkedilmiş olduğunu söylemiştir. Seneddeki râvilerden İsmail'e gelince îbn-i Hibbân onu sikalar arasında anmıştır. Senedin kalan râvileri sıka zâtlardır.

Zevâid nevinden olan bu hadîsin senedine dâir bilgi notta belirtilmiştir. Bu kitabın 28. babında rivayet olunan hadîslerde belirtildiği gibi Rasûl-u Ekram
(Aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'in Kâbe-i Muazzama'yı binek hayvanı üstünde tavaf ettiği sabittir. Keza Buhari'nin "Zi Tuvâ'de Konaklanma" babında İbn-i Ömer (Radıyallâhu anhumâ)'dan rivayet ettiği bir hadîsten Rasûl-u Ekram (Aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'in Hac veya Umre niyetiyle Mekke'ye gelişlerinde devesini Mescid-i Haram kapısının önünden başka bir yerde çöktürmediği anlaşılır. Bu itibarla bu bâbta rivayet edilen yukarıdaki hadis anılan sahih hadîslere muhalif görülüyor. Allah en iyi bilendir.


Ebû Hurayra (Radiyallahu anh) 'ı Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet ederken dinledim.
(Efendimiz) : «Nefsim elinde olan Allah'a yemîn ederim ki Meryem oğlu hacc veya Umre yahud ikisini birden yapmak için mutlaka Fecc-i Ravhâ'da telbîye getirecektir.» buyurmuşlar.
(Muslim, Hac, Bab 34, Hadis no: 216 - 1252)

Fecc-i Ravhâ: Mekke ile Medine arasında bir yerdir. Medine'den altı mil uzakta olduğu söylenir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Bedir gazasına, Mekke 'nin fethi ile Haecetu'l-Vedâ'ya giderken buradan geçmiştir.
İsâ'nın Haccı, âhir zamanda semâdan yere indiği zaman olacaktır.
Ubbî diyor ki: «Bu hadîs İsâ (Aleyhisselâm)'ın sağ olduğuna nassan delildir.


 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt