Çözüldü Kaş ve Bıyıkları Yolmak, Şekil Vermek Günah mı?

hümeyra__ Çevrimdışı

hümeyra__

Üye
İslam-TR Üyesi
selamun aleykum ben araştırdım bazı yerlerde caiz olduğu yazıyor ama ben sizlerden öğrenmek istiyorum çünkü size ve kaynaklarınıza güveniyorum...inşallah yardımcı olurmusunuz
 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
İnsan saçını eklemek haramdır. Kadının kendi saçından da olsa, başkasının saçından da olsa hüküm değişmez. Çünkü böyle bir işte aldatma vardır. Diğer taraftan Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah saç ekleyen ve ekleten, dövme yapan ve yaptıran, yüzündeki kılları alan ve aldıran kadınlara lanet etmiştir."
(Bu konuda bir çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan bazısı İmam Ahmed ile Buharî ve Muslim tarafından, ibni Ömer'den, Esma ve Aişe'den ittifakla rivayet edilmiştir.
Neylu'l-Evtâr, VI, 190. Burada sözü geçen yüzden kıl aldırmak, alınması zarurî olmayan hâllere hamledilmiştir. Çünkü cımbızla kılların alınmasında rahatsız edici bir taraf vardır.

Tebyînu'l-Mahârim adlı eserde şöyle denilmektedir:
"Yüzden kılın izale edilmesi haramdır. Ancak kadının sakal Veya bıyıklan çıkacak olursa, onların izalesi haram olmaz, aksine mustehabtır." Tatarhâniye' de şöyle denilmektedir "Kaşların ve yüzdeki kılların alınmasında hunsalara benzemediği sürece bir mahzur yoktur. Raddul-Muhlâr, V, 264)


Peygamber'in (s.a.v.) bu konu ile ilgili bir hadisinde; "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin."
(Buhari, 'Libas', 82, 82, 84, 85; Muslim, 'Libas',115, 117, 119 120; Ebu Dâvud, K. et-Teraccud, 5) buyurmuştur.


Rasulullah Efendimizin (s.a.v.) bu sözü, Benî Esed kabilesinden Ummu Yakub kunyeli kadının kulağına gelmiş. Ummu Yakub (r.anha) Kur’an-ı Kerimi okumayı biliyordu. Hemen hadisi rivayet eden Abdullah’a (r.anh) gelerek şöyle dedi:
- Ne o senden kulağıma gelen söz! Sen, güzellik için Allah’ın hılkatini değiştirip dövme yapanlara/yaptıranlara, kaşından/yüzünden kıl yolan/yolduranlara, dişlerini törpületenlere lânet etmişsin.

Abdullah da: - Rasulullah’ın (s.a.v.) lânet ettiklerine ben neden lânet etmiyecekmişim! Hem bu Allah’ın Kitabı’nda vardır, cevabını verdi.
Kadın: - Yemin olsun, ben Mushaf’ın iki kapağı arasındakileri (Kur’an’ın tamamını) okudum; ama bunu bulamadım, (böyle bir şeye rastlamadım) dedi.
Abdullah: - Hakikaten onu okudunsa, mutlaka bulmuşsundur. Allah azze ve celle, “Rasûl size ne getirdiyse/verdiyse onu alın, sizi neden nehyetti/yasakladı ise ondan da hemen sakının / vazgeçin”(Haşr 7 ) buyurmuştur" karşılığını verdi.
Kadın: - Gerçekten şimdi ben, senin hanımının üzerinde bundan bir şey görüyorum, dedi.
Abdullah: - Git de bak, cevabını verdi.

Bu konuşmanın hemen ardından kadın, Abdullah’ın hanımının yanına girdi; fakat, (ileri sürdüğü hususlardan/vasıflardan) bir şey göremedi.
Ve (tekrar) Abdullah’ın yanına gelerek, - Bir şey görmedim, dedi.
Abdullah: - Bana bak, bu olsaydı biz onunla bir arada olamazdık, karşılığını verdi.

(Muslim, Sahih, Libas 33, Hadis No: 120, Sahîh-i Muslim Tercume ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1978, 9, 510-511)

"O şeytan ki, Allah ona lanet etti. O da şöyle dedi: "Yemin olsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim. Hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını (fıtratını) değiştirecekler." Kim, Allah'ı bırakıb da şeytanı dost edinirse şubhesiz ki o, apaçık bir husrana uğramış olur." (Nisa 118 - 119)


Hasan-ı Basri ve Abdullah b. Mesud'dan nakledilen diğer bir görüşe göre burada "Allah'ın yaratışını değiştirme" diye zikredilen şeyden maksat, insanların "Dövme" yaptırmaları, dişlerini törpületerek aralannı açtıranları, tüylerini aldırmaları vb. şeylerdir. (Buhari, K. Tefsir el-Kur'an, sure 59, bab: 4)
(Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri)

Ebu Cafer et-Taberî der ki: İbn Mes'ud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte, yüce Allah'ın kadını yaratmış olduğu şekilde fazla veya eksiklikle kocasına yada başkasına güzel görünmek arzusuyla herhangi bir değişiklik yapmasının caiz olmadığına delil vardır.
(İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an)

Yukarıdaki ayetlerden anlaşılması gereken; tedavi maksatlı bir ihtiyaç yokken böyle bir şeyi yapmak, hem şeytanın maskarası olmaktır, hem de Allah’ın yarattığı biçimi (fıtratı-hılkati) bozmaktır. Ayrıca İslâm’ın şiddetle yasakladığı isyan ve israf manasını da taşır. Malumdur ki bunların hepsi de haram olan şeylerdir.

İmam Nevevi (rahimehullah) demiştir ki; "sakalı, bıyığı, alt dudakaltı tüyleri biten kadınların, bu tüyleri olması lânetten mustesnadır, o çerçeveye girmez, hatta onun bunları yolması mustehabtır." (Munavi, Feyzu’l-Kadir, 5, 373.)


İbn Hacer (rahimehullah) ise, bunun kocasının iznine bağlı olduğunu ilave eder. Kaşı dışında tüy yolma / kazıma, tırnak törpüleme, kızıllama (ruj gibi) şeyler kocanın izni ile olursa caizdir; çünkü bunlar zinettirler. Kocasına karşı süslenmek anlamınadır.


Tâberi (r.anh.) şöyle bir rivayet nakleder:

Güzelleşmeyi (makyajı) seven genç bir kadın Aişe validemize (r.anha) geldi ve,kadın kocası için alnındaki tüyleri yolabilir mi?diye sordu. O da, ‘Seni rahatsız eden şeyleri giderebildiğin kadar giderdedi. (İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 10, 378)
Kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olub, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.
Mâliki'ler ve bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirme olarak değerlendirdiğinden hiçbir şekilde caiz görmemekte veya mekruh saymaktadır.


Yine Mucahid: "Ve yine onlara, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" buyruğunu, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu fıtratı değiştirmelerini emredeceğim diye açıklamıştır, Yani, insanlar İslam fıtratı üzere doğmuşlardır. Şeytan ise, bu fıtratı değiştirmelerini emr etmiştir.
İşte Peygamber'in: "Her doğan (İslam) fıtratı üzere doğar. Sonra onun anne ve babası onu yahudi, hıristîyan veya mecusi yaparlar"
(Buhâri, Cenâiz 93; Muslim, Kader 22 v.d.; Ebû Dâvud, Sunne 17; Tirmizi, Kader 5; Muvatta, Cenaiz 52; Musned, II, 273, 275, 347, 393, 410, 481) buyruğunun anlamı budur.

Buna göre, burada sözü edilen: "Allah'ın yaratmasının anlamı, yüce Allah'ın:
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim (diye sorunca) onlar: Evet Rabbimizsin dediler" (A'raf, 172) buyruğunda işaret ettiği ruhlarını zerreler halinde yarattığı günde onlarda var etmiş olduğu kendisine iman etmek fıtratını değiştirmek anlamına gelir.

Âişe (r.anhâ)’dan rivayette Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"On şey fıtrattandır : Bıyığın kesilmesi, sakalın uzatılması, misvak, istinşak (burna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek traşı olmak, intikâsu'l-mâ yani istinca yapmak." (Muslim, 56, 261)

Son olarak şunu da belirtelim ki; fıtrata uygunluk için yapılan tüm ameliyatlar / tedaviler elbette ki câizdir, hatta islâm’ın emridir. Nitekim bir muharebede, sahabeden, burnu kesilen Afrace’ye (r.anh.), Rasulullah Efendimiz (s.a.v.), altından bir burun taktırmasını söylemiştir.

(Tirmizi, Sunen, Libâs 31; Nesî, Sunen, Zinet 41)

 
M Çevrimdışı

miraç burak

Üye
İslam-TR Üyesi
Allah saç ekleyen ve ekleten, dövme yapan ve yaptıran, yüzündeki kılları alan ve aldıran kadınlara lanet etmiştir." hadisinde geçen dövme olayı tevebsi kabul olmayan günahlar guruubunamı giriyor üzerinde devme olan kişi lanetlenmişmidit ve cennete girişi imkansızdır şejklindemidir bu lanet bilgisi olan varsa aydınlatabilirmi

 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Yakbub (a.s.), oğulları Mısır'a giderken, Çocuklarına Mısır halkına ve kafileye Yusuf'u sormalarını istemişti. Bunun üzerine oğulları, babalarına hayret etmiş ve Yusuf'un kemikleri çürüdü gitti sen hala Yusuf diyorsun" deyince Yakub (a.s.) onlara sırtını dönüb "yazık oldu Yusuf"a" dedikten sonra Yusuf 84. ayeti onlara söyledi: Ey oğullarım, gidiniz Yusuf'u ve kardeşini arayınız, Allah'ın lutfundan ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah'ın lutfundan, sadece kafirler ümit keser." (Yusuf 84)


Ebu Said (r.anh) den : Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
"Sizden önce yaşayanlar arasında doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sor. Kendisine bir rahib tarif edildi. Ona kadar gidip, doksan dokuz kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanının olup olmadığını sordu.
Rahib
: "Hayır yoktur!" dedi. Adam onu da öldürüb cinayetini yüze tamamladı.
Adamcağız, yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip, yüz kişi öldürdüğünü , kendisi için bir tevbe imkanı olup olmadığım sordu.
Alim
: "Evet, vardır, seninle tevben arasına kim perde olabilir?" dedi.
Ve ilave etti
: "Ancak, falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer."
Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azab melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler.
Rahmet melekleri
: "Bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti" dediler.
Azab melekleri de
: "Bu adam hiçbir hayır işlemedi" dediler. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek, yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar.
Hakem onlara
: "Onun çıktığı yerle, gitmekte olduğu yer arasını ölçün, hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin" dedi.
Ölçtüler, gördüler ki, gitmeyi arzu ettiği (iyiler diyarına) bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar
."
Bir rivayette şu ziyade var: "Bir miktar yol gidince, ölüm gelip çattı. Adamcağız yönünü salih köye doğru çevirdi. Böylece o köy ehlinden sayıldı."
(Buhari, Enbiya 50; Muslim, Tevbe 46, (2766); ibnu Mace, Diyat 2, (2621)|954)
 
M Çevrimdışı

miraç burak

Üye
İslam-TR Üyesi
lazerle 10 -15 seansla çıkartılabiliyor ama oda 6-7 bin lira tutuyor param olmadığı için yaptıramadım kızgın yağ dökerek yada keserek çıkartmaya çalışan bir kaç kişi gördüm hastanelik oluyorlar sakat kalanlar da oluyor onun için şu an birşey yapamıyorum ilerde param olursa inşaallah çıkarttırım
 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
lazerle 10 -15 seansla çıkartılabiliyor ama oda 6-7 bin lira tutuyor param olmadığı için yaptıramadım kızgın yağ dökerek yada keserek çıkartmaya çalışan bir kaç kişi gördüm hastanelik oluyorlar sakat kalanlar da oluyor onun için şu an birşey yapamıyorum ilerde param olursa inşaallah çıkarttırım

İnşeAllah
 
E Çevrimdışı

efe.butuner

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Çok teşekkürler, ilk kez okuyorum. Yüz tüyleri derken sadece kaşlar mı kastedilmekte ?
 
Geri
Üst