Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Kenzül'ü Arş Duası Bid'attir

E Çevrimdışı

eebbrruu

Üye
İslam-TR Üyesi
Kenz-ül Arş Duası (!)


Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül
> metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî
> küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve
> lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru
> veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ
> havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li
> ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi
> tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı
> cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ
> rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi
> hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî
> semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri
> ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ
> rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe
> nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî
> şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke
> yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni
> aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ
> rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke
> bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve
> bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ
> rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ
> rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve
> bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû
> yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû
> halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve
> bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke
> yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel
> gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü
> meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke
> bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî
> nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve
> bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
> Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
> Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme
> yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru.
> Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
> aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî
> vesellem.

-----------------------------------------------
ABDULHAK :
ÖNEMLİ NOT :


"Kenzül Arş" diye sadece Türkiye'ye mahsus dua, sahih değildir, Bidattir!
Bu duayı sonradan uydurulup tertip etmişlerdir.
Ne Rasulullah'ın (s.a.v.) ne ashabının ne de itikad ve amel (mezheb) alimlerimizin bildiği , yaptığı vaki değildir. Hiç bir sahih hadiste geçmemektedir.
Detaylı bilgiler için aşağıdaki mesajı okuyabilirsiniz.KALABALIKLAR DİNİNİN SEVAP KAYNAKLARINA REDDİYE

https://www.islam-tr.org/konu/kalabaliklar-dininin-sevab-kaynaklarina-reddiye.8701/İLGİLİ KONULAR :

CEVŞEN ŞİA BİD’AT’İDİR , UYDURULDUĞU KAT’İDİR

https://www.islam-tr.org/konu/cevsen-sia-bid’at’idir-uyduruldugu-kat’idir.7823/


KANDİL GECELERİ BİD’AT’Çİ NİCELERİ

https://www.islam-tr.org/konu/kandil-geceleri-bidatci-niceleri-kitap.8101/


EBCED VE CİFİR, YAHUDİ KABALASININ ŞİRKİDİR

https://www.islam-tr.org/konu/ebced-ve-cifir-yahudi-kabalasinin-sirkidir.7852/


ŞİRK - BİDAT ve HURAFELER

https://www.islam-tr.org/konu/sirk-bidat-ve-hurafeler.11725/
 
Üst Ana Sayfa Alt