İlmi Konu Sultan ez-Zâhir Baybars ile İmam en-Nevevî Arasında Yaşanan Hadise

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Sultan ez-Zâhir Baybars ile ulemadan İmam en-Nevevî (ö. 676/1277) arasında yaşanan hadise
30612
Sultan, Moğollara karşı savaşmak üzere Suriye'ye giderken gerektiğinde savaşın masrafının karşılamak için halkın malına el koymasının câiz olduğuna dair ulemadan fetva istedi. Suriye uleması Baybars‟ın bu isteğine olumlu yönde bir fetva yazdı. Ancak İmam en-Nevevî Baybars‟a istediği fetvayı vermemişti.
Sultan huzuruna getirttiği en-Nevevî'den ulemanın fetvasını onaylamasını emreder.
İmam onaylamaktan imtina edince Baybars sebebini sorar ve şu cevabı alır: “Senin bir zamanlar Emîr Bundukdâr’ın kölesi olduğunu biliyorum.
O zamanlar malın mülkün de yoktu. Sonra Allah’ın inayeti ile sultan oldun. Bin tane memlûkün ve bunların her birininin üzerinde altından zırh olduğunu duydum. Yine 200 cariyen ve bunların her birinin üzerinde mücevherler varmış. Sen önce kölelerinin ve cariyelerinin üzerindekileri sat. Ben ondan sonra sana istediğin fetvayı yazacağım”.
Baybars bu sözleri işitince sinirendi ve en-Nevevî‟yi “ülkemden (Dımaşk’tan) çık” diyerek kovdu. en-Nevevî, Nevâ köyüne çekildi”,
(Suyûtî, el-Hâfız Celâleddîn ‛Abdurrahman, (1967), Husnu’l-Muhâdara fî Târîhi Mısr ve’l- Kâhire, Tah. Muhammed Ebû‟l-Fadl İbrâhîm, I-II, Dâru İhyâ‟i‟l-Kutubi‟l-‛Arabiyye, C. 2, Sf:95)

Nevevî huzurundan çıkınca sultan Baybars onun vazifesine son verilmesini ve maaşının kesilmesini emretti. Adamları ona Nevevî’nin bir vazifesi bulunmadığını, dolayısıyla maaş da almadığını, söylediler.
Bunun üzerine Baybars: - Öyleyse ne ile geçiniyor? diye sordu.
- Babasının gönderdikleriyle, dediler.
Söylendiğine göre melike Nevevî’yi niçin öldürtmediğini sorduklarında: - Bunu istemedim değil. Fakat onu öldürtmeyi her arzu ettiğimde, ikimizin arasında ağzını kocaman açmış bir arslan buna engel oldu. Öldürülmesini emretseydim beni parçalayacaktı, dedi.
Nevevî ile birkaç defa görüşen el-Meliku’z-zâhir, ondan çekindiğini yakınlarına itiraf etmiştir.
Nevevî 665 (1266-67) yılında, 34 yaşında Eşrefiyye dâru'l hadisi şeyhi olduğuna göre, bu hâdisenin daha önce meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Nevevî’nin melik Baybars’a karşı gösterdiği bu yiğit tavrından sonra ünü yayıldı. Eserlerine büyük rağbet gösterildi.


*********

Sultan Baybars, IV. Memluklu hükümdarı olup, 1223 yılında Kıpçak ülkesinde doğdu. Kıpçak topraklarına yapılan akınlarda esir düştü ve köle olarak Mısır`a satıldı. Eyyubi Sultanı Melik Şah Salih, onu kölelikten azlederek hizmetkarları arasına aldı. Zekası ve kabiliyeti ile kısa sürede kendini gösteren ve güven veren Baybars, Melik Şah tarafından kumandanlığa yükseltildi. Melik Şah`ın ölümü üzerine oğlu Turan Şah Sultan oldu. Sultan Turan zamanında Baybars, Mısır’ı istila etmek isteyen Fransız ordusunu bozguna uğrattı. Turan Şah’ın vefatıyla naib sıfatıyla Kutuz Sultan oldu. Bu Sultan döneminde Baybars Moğollarla yaptığı Ayn-Calut savaşını kazanarak şöhretini artırdı.
Sultan Kutuz, halka sert ve şiddet uygulayan, ağır vergiler koyan bir hükümdardı. Bir suikast sonunda ölmesi üzerine, Memluklu emirleri Baybars’ı Sultan yaptı ve ona Melik-üz-zahir Rukneddin unvanı verildi.[1260] Baybars Sultan olunca ilk işi halkın üzerindeki ağır vergileri kaldırdı. Bu davranışı halk sevinçle karşıladı. Devlet için tehlike olan Şam Naibi Sencer’i ve Kırekteki emirini ortadan kaldırarak iç tedbirleri aldı.Daha sonra Moğollara karşı üst üste zaferler kazandı. Bir taraftan da Haçlılarla savaşarak, Taberiyye, Akka, Yafa ve Arnun şehirlerini ele geçirdi. Antakya önlerine gelen Baybars, şehre hücum ederek kısa bir süre sonra şehri işgal etti.[1268] 1271 yılında Trablusgarp, Husn-i Akkar ve Hısn-ul Karin Memluklu topraklarına katıldı.

“Hâdimu’l-Haremeyn” sıfatını kullanan ve önceleri taşıdığı “Rukneddin” unvanını, hıristiyan ve muşrik Moğollar’a karşı kazandığı zaferler dolayısıyla “Seyfeddin” şeklinde değiştiren Baybars’ın, ayrıca Suriye’nin çeşitli yerlerine Türkmenler’i yerleştirdiği, Türk Memlükleri çoğalttığı, Türk-Moğol geleneklerine değer verdiği, Berke Han’ın kızı ile evlendiği ve veliaht olarak ilân ettiği oğluna Türk adı verdiğine göre millî şuura sahib olduğu anlaşılmaktadır. Baybars bir asker ve kumandan olarak Ortaçağ İslâm-Türk tarihinin büyük simalarındandır. Kaynaklarda uzun boylu, esmer tenli, mavi gözlü olarak tarif edilmektedir. Ayrıca çevgân oyununa çok düşkün olduğu, birçok hayır eseri meydana getirdiği de belirtilmektedir. Üçü erkek on çocuğu olmuştur.
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
Sübhanallah
Allah (c.c) imam Nevevi'ye rahmet etsin
Rabb'im ziyadesiyle çalışmalarını bereketlendirmiş ki müslümanlar hala istifade ediyor Elhamdülillah.

Bu ara Riyazus salihin derslerine başladık.Hocamiz sağolsun bu kıssadan bahsetmişti denk geldiği iyi oldu
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt