Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

İlmi Konu Zinanın Haram Kılınması

E Çevrimdışı

Ehli_Hadis

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Mü’min erkeklere söyle gözlerini haramadan sakınsınlar ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ırzlarını korusunlar. [Nur/30-31]

İmam Taberii dedi ki; Allah Teala bu âyet-i kerimede, mümin erkeklerin, gözlerini haramdan sakınmalarını ve avret mahallerini zinadan ve başkalarının görmesinden korumalarını emretmektedir. Mümin kimse kendisine haram kılınan birşeye bakamaz. Şayet iradesi dışında haram olan birşeyi görürse derhal gözünü ondan çevirmekle mükelleftir. [Taberi Tefsiri; 6/136-137]

Cerir der ki: Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem]’e bir anlık [bir kadına] bakmanın hükmünü sorduğumda gözümü hemen ondan çevirmemi emretti. Beyhaki Şuabu’l-İman [5037 dedi ki: Müslim bunu Sahih’te Kuteybe – Yezid b. Zurey kanalıyla rivayet etmiştir.]

Abdullah b.Mes’ud’un bildirdiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] Günah kalpleri dilim dilim doğrar! [Harama yöneltilen] bir bakışta şeytanın tamahkarlığı vardır buyurmuştur. Beyhaki Şuabu’l-İman [5051: Ravileri güvenilirdir]

Zinaya yaklaşmayın Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. [İsra/32]

İbn Abbas der ki: Gördüğüm kadarıyla küçük günahlara en fazla benzeyen Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği şu hadistir; Yüce Allah Ademoğluna zinadan yana nasibini yazmıştır; Allah’ın takdir etmiş olduğu bu şey Ademoğlunun başına gelecektir bundan kaçış yoktur. Bu sebeple gözün zinası bakmak dilin zinası konuşmaktır. Kalp de bunu temenni eder ve buna özlem duyar. Cinsel organ ise bunu ya doğrular ya da yalanlar. Beyhaki Şuabu’l-İman [5044:İsnadı Sahihtir]

Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre Allah Rasulü bu konuda: İki kulağın zinası da [haram şeyleri] dinlemektir buyurmuştur. Beyhaki Şuabu’l-İman [5047: Ravileri güvenilirdir]

Ebu Musa’nın bildirdiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] Erkek erkekle ilişkide bulunursa her ikisi de zanidir. Kadın da kadınlar ilişki de bulunursa yine her ikisi de zaniyedir. Beyhaki Şuabu’l-İman [5075: isnadı hasendir]

Ebi Abdillah el-Hafız = Ebu’l-Abbas Muhammed b.Yakub = el-Abbas b.el-Velid b.Mezid = el-Velid b.Mezid = el-Evzai = ez-Zühri = Ebu Seleme b.Abdirrahman = Said b.el-Museyyeb = Ebu Bekr b.Abdirrahman b.el-Haris b.Hişam = Ebu Hureyre [r.a]’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurdu; Zina eden kişi bu işi yaparken mümin biri değildir. Hırsızlık eden kişi bunu yaparken mümin biri değildir. İçki içen kişi bunu içerken mümin biri değildir. Bir kimse müminlerin gözü önünde değerli bir şeyi yağma ederken mümin biri değildir. Beyhaki Şuabu’l-İman [4978 Ravilerin hepsi sikadır]

Ahmed b.Selman = Ebu Zura = Ahmed b.Muhammed b.İbrahim el-Verak = Ubeyd b.Abdulvahid = İbn Ebi Meryem = Nafiu b.Yezid = İbn el-Hadi = Said el-Makburi = Ebu Hureyre [r.a]’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurdu; İnsan zina edince iman kendisinden çıkarak üstünde bir gölge gibi olur. Zinadan çekilince de iman ona tekrar döner buyurdu. İbn Mende İman [511] Lalekai es-Sünne [1538] Beyhaki Şuabu’l-İman [4979] Mervezi Tazimu Kadru’s-Salat [474] Elbani İbn Teymiyye el-İman [30; dedi ki; sabit] Elbani Sahiha [509; dedi ki; Müslim Şartı Üzere Sahih] Elbani Tahriçu Mişkat [56; dedi ki; İsnadı Sahih]

Ebu Hureyre der ki; İman kötülükle bağdaşmaz. Kim zina ederse iman ondan ayrılır. Kim de nefsini kınayıp bundan geri dönerse iman da kendisine geri döner. Beyhaki Şuabu’l-İman [4980; İsnadı Sahihtir ve mevkuf bir hadistir]

Ka’ka bildiriyor; Ebu Salih Ebu Hureyre’ye Rasulullah’ın [sallallahu aleyhi ve sellem] Zina eden kişi bu işi yaparken mümin biri değildir buyruğu hakkında: O anda iman kişinin neresinde olur diye sorunca? Ebu Hureyre avuçlarıyla işaret ederek: Başının üzerinde olur. Tövbe edip ondan ayrıldığı zaman da imanı kendisine geri döner karşılığını verdi. Beyhaki Şuabu’l-İman [4982: isnadı hasendir]

Mucahid bildiriyor; İbn Abbas kölelerine İkrime Semi Kureyb gibi arap isimleri takardı. [Bir gün] onlara: Evlenin zira kul zina ettiği zaman imanın nuru ondan çekilip alınır. Daha sonra da Allah ya geri verir ya da vermez dedi. Beyhaki Şuabu’l-İman [4983:İsnadı Sahihtir]

Ali b.Ahmed b.Abdan = Ahmed b.Ubeyd es-Saffar = İsmail b.İshak = Müslim b.İbrahim = Şeddad = Said el-Cerari = Ebi Nadr = İbn Abbas [r.a] Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] Ey Kureyş gençleri! İffetinizi koruyun ina etmeyin. Bilmiş olun ki Allah kimin iffetini korursa o kimse cennete girer buyurdu. Beyhaki Şuabu’l-İman [4984: Ravileri güvenilirdir.]

Ebu el-Hasan Ali b.Ahmed b.Abdan = Ahmed b.Ubeyd es-Saffar = İsmail b.İshak el-Kadı = Ali b.Abdillah = Abdulaziz b.Muhammed = Amr b.Ebi Amr = İkrime = İbn Abbas [r.a]’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurdu; Sahibinden başka sahip edinen köleye Allah lanet etsin. Tarlanın sınırını değiştirene Allah lanet etsin. Gözleri görmeyeni yoldan çıkarana Allah lanet etsin. Anne Babasına lanet okuyana Allah lanet etsin. Allah’tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin. Hayvanla cinsel ilişkiye girene Allah lanet etsin. Lut kavminin yaptığını [livata] yapana Allah lanet etsin Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] son cümleyi üç defa tekrarladı. Beyhaki Şuabu’l-İman [4988;Ravileri güvenilirdir] Elbani Sahihu’t-Terğib [2421: dedi ki: Sahih]

Cabir b.Abdullah der ki; Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] Ümmetim için korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır. Beyhaki Şuabu’l-İman [4989: İsnadı hasendir] Elbani Sahihu’t-Terğib [2417: dedi ki: Hasendir] Elbani Sahıhu’l-Camiu [1552: dedi ki: Sahih]

İbn Abbas’ın bildirdiğine göre Allah Rasulü [sallallahu aleyhi ve sellem] Lut kavminin ameli gibi yapanalr hakkında: Bu işi yapan da yapılan da öldürülür buyurmuştur.Beyhaki Şuabu’l-İman [5002: isnadı hasendir]
Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] Hanımına dübüründen yaklaşan [anal ilişkiye giren] kişiye Allah kıyamet gününde bakmayacaktır.Beyhaki Şuabu’l-İman [4991] Elbani Sahihu’l-Camiu [1691: dedi ki: Sahih]

İbn Tavus Babasından bildiriyor; İbn Abbas’a kadınına dübüründen [anal] yaklaşan kişinin durumu sorulunca İbn Abbas: Bu kişi bana küfürden sormaktadır karşılığını verdi. Beyhaki Şuabu’l-İman [4993:İsnadı Sahihtir]

Katade bildiriyor; Ebu’d-Derda’ya bu konu sorulunca; Bunu kafirden başka birisi yapar mı karşılığını vermiştir. Beyhaki Şuabu’l-İman [4995;İsnadı Sahihtir]

Ebu Hureyre; Kim bu şekilde [kadına arkadan] yaklaşırsa küfretmiş olur demiştir. Beyhaki Şuabu’l-İman [4996: isnadı hasendir]

Katade’nin bildirdiğine göre Abdullah b.Amr bu konuda: Bu küçük livatadır demiştir. Beyhaki Şuabu’l-İman [4997: ravileri güvenilirdir]

Vadin b.Ata’nın bildirdiğine göre tabiundan olan bir kişi: Onlar [sahabiler] güzel yüzlü erkek çoçuğuna bakışların dikilmesini hoş karşılamazlardı demiştir. Beyhaki Şuabu’l-İman [5012: isnadında bir sakınca yoktur]

Usame b.Zeyd der ki: Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] Benden sonra erkeklere kadınlardan daha büyük bir fitne sebebi bırakmadım buyurdu. Beyhaki Şuabu’l-İman [5027:İsnadı Sahihtir]

Ebu Said’in bildirdiğine göre Rasulullah [sallallahu aleyhi ve sellem] şöyle buyurmuştur; Dünya Yeşil ve Tatlıdır Allah sizi dünyada halife kıldı ve nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Dünyanın ve kadınların fitnesinden sakının. İsrail oğullarının ilk fitnesi kadınların fitnesi idi. Beyhaki Şuabu’l-İman [5029: Ravileri güvenilirdir]

Muaz der ki: Sıkıntı ile sınandınız sabrettiniz İlerine bolluk ile sınanacaksınız. Sizin adınıza en çok korktuğum şey kadınların fitnesidir. Beyhaki Şuabu’l-İman [5031: Ravileri güvenilirdir]

Velhamdülillahi Rabbil Alemin
 
Üst Ana Sayfa Alt