Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

itikad

 1. أهل الحديث

  Şerhu's-Sunne ~ İmam Berbeharî

  Bu eser, Sünnet ve Eser Ehli’nin itikadının özetini içermektedir. Hadis ve eserler zikredilmeksizin ve meseleler bâblar hâlinde ele alınmaksızın yazılan sünnet ve itikatla ilgili muhtasar kitapların en genişlerinden kabul edilir. Tercümede esas alınan nüsha, Şeyh Ebu Abdullah Âdil b. Abdullah...
 2. أهل الحديث

  İbanetu's-Suğra ~ İbn Batta

 3. أهل الحديث

  Üç Temel Esas Şerhi ~ Useymin

  [!] Uyarı: Useymin'in şerh ettiği bu kitabın, faydalı olmasından ötürü paylaşılması, Useymin'in diğer görüşlerine katılma anlamına gelmemektedir. Kişiye kabirde sorulacak dinin esaslarına ilişkin üç soru: Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? sorularıdır. Bu konularda Kitap ve Sünnet...
 4. أهل الحديث

  Muhtasar Üç Esas Şerhi ~ Ali bin Hudayr

  Elinizdeki eser Şeyh Muhammed bin Abdulvehhâb'a ait olan Usûlu's Selâse (Üç Esas) isimli kitabın Şeyh Ali bin Hudayr tarafından yapılmış şerhinden oluşmaktadır. Bu kitap ilk olarak öğrencilere yazdırılan notlar şeklinde ortaya çıktı ve hicrî 1415 (miladi 1994) yılında oluşturulmaya başlandı...
 5. أهل الحديث

  Dört Kaide Şerhi ~ Ali bin Hudayr

  Elinizdeki bu eser Şeyh Muhammed b. Abdülvehhâb'ın telif etmiş olduğu "Kavâidu'l-Erbaa (Dört Kâide)" kitabının şerhidir. Şerhi yazan ise yıllardır Suud zindanlarında yatmakta olan Şeyh Ali bin Hudayr'dır. Şeyh diğer eserlerinde olduğu gibi bu şerhinde de büyük bir vukûfiyetle metni; lügat...
 6. أهل الحديث

  Sünnet ve Eser Ehlinin Akidesine Dair Risaleler

  Bunlar, faziletli kılınmış ilk üç nesle ve onlardan sonra 5. yüzyıla kadar gelip geçmiş, onlara güzellikle tabi olan, onların yolu üzerinde ilerleyen ve onların izlerini takip eden kimselere ait muhtasar akidelerdir. Bunları büyük ve küçük, el yazması ve matbu kitapların içinden çıkarıp bir...
 7. أهل الحديث

  el-Akîdetü'l-Vâsıtıyye Şerhi - İbn Useymin

  Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin şerhedilen el-Akidetu’l-Vasıtıyye isimli eseri; insanların bid’atlere daldıkları bir zamanda ehl-i sünnet akidesini (sahabe, tabiîn, tebe-i tabiîn ve dört imamın izlediği tertemiz yolu; yani selef-i salihînin yolunu) anlatmak ve bid’atlere karşı muhafaza etmek için...
 8. أهل الحديث

  el-Akîdetü't Tahâviyye Şerhi - İbn Ebil-İzz el-Hanefî

  Hicri 321 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Ca'fer et-Tahavî'nin kendi mezhebinin imamı Ebû Hanîfe ve iki arkadaşı Ebû Yusuf ve Muhammed'in akîdelerinin selef-i salihîn'in akîdelerine muvafık olduğunu ortaya koymak üzere yazdığı değerli bir akîde metnidir. Bu akîde metni, amelî mezhepleri farklı...
 9. أهل الحديث

  el-Akîdetü't Tahâviyye Şerhi - Hamûd bin Uklâ eş-Şuaybî

  Elinizdeki bu eser geçmişin köklerini taşıyan, üç bereketli neslin inancını yansıtan mühim bir kitaptır. Akaid sahasında gözlerin kendisine çevrildiği önemli bir metin olarak İslâm ilim tarihinde kendisinin hak ettiği yeri almıştır. Birçok kimse onu incelemiş, şerh yazıp onun raflarda...
 10. hamza21

  Soru Şeyh Makdisi Cehaleti Mazeret Görmez mi ve Mecmuul Fetava Diye Bir Kitabı Var mıdır?

  Es selamu aleykum ve rahmetullah değerli kardeşlerim. Bir kardeşle sohbet ederken Şeyh Makdisi nin cehaleti mazeret görmediğini söyledi. Bende 30 risaleden bildiğim kadarıyla cahaleti mazaret gördüğünü biliyorum. Kardeş 30 risaleyi okumamış. Kardeşe hangi kütapta cehaleti mazaret görmediğini...
 11. İslamicdaddy

  Gerçek Abdulkadir Geylani

  Mazlum İmam, Şeyh’ul-İslam Ebu Muhammed Abdulkadir Geylani (rh.a)’nin Hal Tercümesi ve Ehli Sünnet ile Ehli Hulul Arasındaki Hakiki Konumu !بسم الله والحمد لله الذي هدانا لدينه المرتضى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه اجمعين :وبعد “Mazlum İmam” dememizin sebebi; kendisi...
Üst Ana Sayfa Alt