“Fethullah Gülen’in Sünnet Anlayışı” Kitabı Üzerine

Abu_ibrahim

Yeni Üye
Üye
بسم الله الرحمن الرحيم

Aziz Kardeşlerim Düşünüyorum Fethullah güleri burada çok guzel tanıyacağız. Bu çalışma, sünneti ve sahih islam akidesini öldürüp bidatleri ve şirki revaca getiren bir batıl önderinin Sünnet Anlayışı olarak takdim edilen görüşlerinin sünnetten ne kadar uzak olduğunu ispatlamak üzere hazırlanmıştır. Umulur ki Allah bu vesileyle kör kalplere basiret verir. Muvaffakiyet Allah‘tandır.

Kafirlere Hoşgörü
Fetullah Gülen de Papa‘ya gönderdiği mektubunda şöyle söylüyor: “Amacımız bu üç büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir.” (9 Şubat 1998, Aksiyon, 167. sayı)
Allah Teâlâ Âyet-i kerime‘lerinde şöyle buyuruyor:
“Sizin dostunuz ancak Allah’tır,O’nun Peygamber’idir.Bir de,Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazlarını kılan, zekâtlarını veren müminlerdir.”
Mâide 55

“Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekat verirlerse artık onlar dinde sizin kardeşlerinizdir.”
Tevbe 11

Kendilerine kitap verilenlerden,Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam'ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.
Tevbe 29

“Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zâlimlerdir.”
Tevbe: 23


Meleklere İmandaki Problem:
Fethullah Gülen Cebrail aleyhisselam hakkında şöyle diyor: “Farz-ı muhal, o bile gelse Türkiye’de bir parti kursa, onun partisini bile desteklemem...” (23.11.1995, Savaş Ay ile Röportaj)
Fethullah Gülen böyle diyor, lakin şeytani partileri desteklediği de bir vakıadır. Onun bu sözü melekler hakkında batıl bir akideye sahip olduğunu göstermektedir:

“(Cebrail dedi ki): “Biz ancak Rabb’inin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında bulunan her şey O’nundur.”
Meryem 64

“Kim Cebrâil’e düşman olursa, iyi bilsin ki bu Kur’an’ı Allah’ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.”
Bakara 97

Cihad ve Sertlik
Fethullah Gülen şöyle diyor: “Kimse kimseye inancından dolayı ithamda bulunmayacak, yine kimse kimseye dininden ya da dinsizliğinden dolayı taanda bulunmayacak. ...Vahşi insanlar (bağışlayın bu tabirimden dolayı) vuruşa vuruşa, dövüşe dövüşe bir şey gerçekleştirirler. Medeni ve aydın ruhlar düşüne düşüne, konuşa konuşa bu hedefi gerçekleştireceklerine inanırlar. Vahşet dönemini çok gerilerdebıraktığımız kanaatini taşıyorum.” (Bkz.Fethullah Gülen Web Sitesi - Ana Sayfa)
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir.O gidilecek yer ne kötüdür.”
Tevbe 73

“Oysa onlar Rabb’iniz olan Allah’a inandığınızdan dolayı Peygamber’i ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer sizler benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.”
Mümtehine 1

İbrahim Canan‘ın çalışmasını okurken kanımı donduran şu paragrafla karşılaştım (s.198-199):
―Hz.Meryem’in, Hz. İsa’ya hamile kalma meselesine temas eden “Biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü” mealindeki ayeti (Meryem 19/17) açıklarken, Hocaefendi, burada zikri geçen ruhun kim olduğu hususunda müfessirlerin ihtilaf ettiğini, çoğunluk itibariyle “Hz.Cibril’dir” dediklerini belirttikten sonra, Rasulullah’ın, Hz.Meryem’le nikahından söz eden bir hadisi hatırlatarak, bu ruh’un Hz.Peygamber’in ruhu olduğu ihtimalini dile getirir: “..Zira Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içine başka hayal girmemişti ve girmemeliydi de. Ona sadece kendisine helal olan biri bakmalıydı. O da olsa olsa Efendimiz olabilirdi…” (Kur’an’dan İdrake Yansıyanlar 2/247-248) Hocaefendi, bu yorumunu, bir başka yerde, daha farklı yani Hakikat-ı Ahmediye yaklaşımıyla da te’kid eder. (Gülen, Fikir Atlası s.59)
Subhanallahi‘l-Azim! Hristiyanların teslis inancındaki baba; Fethullah Gülen‘e göre Hakikati Ahmediyye‘dir! İbret alın ey basiret sahipleri! Felsefeciler, hristiyanlar ve tasavvufçular bile bu kadar ileri gitmeye cesaret edemediler. Şu dinden ok gibi fırlayışa bakın!

Fethullah Gülen, Kuran‘dan İdrake Yansıyanlar kitabında bahsi geçen rivayet için Taberani‘nin Mucemi‘ni (8/258) vermiştir.Şimdi bunu inceleyelim
Taberani (8/258) ve Ebu‘ş-Şeyh Tabakat‘ta (4/113) Ebu Umame radıyallahu anh‘den rivayet ettiler. Heysemi dedi ki: Halid b. Yusuf es-Semti zayıftır.‖ Yunus b. Şuayb hakkında Buhari: münkerul hadis dedi. Bkz.: İbn Hibban Mecruhin (3/139) Zehebi de ravilerinden Abdunnur b. Abdillah‘ın yalancı olduğunu belirtmiştir. Bkz.: Ukayli Duafa (3/114) Mizanu‘l-İtidal (4/481) İbn Sunni (2/683) ve Deylemi (8620) Aişe radıyallahu
anha‘dan rivayet etmiştir. İsnadında iki illet vardır: Ebu İshak müdellis olup, tedlis sigası olan an‘ane ile rivayet etmiştir. Ahmed b. İbrahim el-Medeni meçhuldür.
Taberani (6/52) Yunus b. Nufey‘den rivayet etmiştir. Yunus b. Nufey meçhuldür. Muhammed b. Sad Ebu Cafer el-Avfi hakkında Hatib Tarih‘inde (5/322) leyyin:gevşek‖ demiştir. Bkz. Sualatu Hakim (178) Sad b. Muhammed el-Avfi hakkında Ahmed b. Hanbel: Ondan rivayet etmek helal olmaz demiştir. Bkz.: Hatib Tarih (9/126) Ebu Abdillah el-Huseyn b. Hasen el-Avfi zayıftır. Bkz.: Lisanu‘l-Mizan (2/278) Abdullah b. Naciye de meçhul bir ravidir. Taberani (22/451) İbn Ebi Ravvad‘dan mu‘dal olarak rivayet etti. İbn Ebi Ravvad tebeut-tabiindendir. Ya‘la b. Mugire meçhuldür.Diğer bir ravisi Muhammed b. Hasen b. Zebale hakkında İbn Hacer et-Takrib‘de yalancı olduğunu belirtmiştir.

Bu anlamdaki rivayetlerin sahih olmadığında muhaddisler ittifak etmişlerdir. Buhari, Ukayli, İbn Adiy, ed-Dulabi, Zehebi, İbn Kesir, İbn Hacer, Heysemi, Suyuti, Munavi ve Elbani‘yi bu hadisin; metin olarak münker, isnad olarak zayıf ve uydurma olduğunu belirten muhaddisler arasında zikredebiliriz
Bkz.: İbn Hacer Lisanu‘l-Mizan (6/332) Munavi et-Teysir (1/512) Heysemi Mecmau‘z-Zevaid (9/218) İbn Hibban Mecruhin (3/139) Ukayli ed-Duafa (3/114, 4/459) İbn Adiy el-Kamil Fi‘d-Duafa (7/180) Zehebi Mizanu‘l-İtidal (4/481) İbn Kesir el-Biday (2/74-75) Suyuti Camiu‘s-Sagir (1744) Elbani Daifu‘l-Camii‘s-Sagir (1611, 1235)

Özellikle İbn Kesir el-Bidaye‘de (2/74-75) bu manadaki rivayetin bütün tariklerini zikretmiş ve uydurma olduğunu belirtmiştir. Elbani de ed-Daife adlı eserinde (812, 5885 ve 7053) hadisin rivayet yollarını zikretmiş ve uydurma olduğunu açıklamıştır.

İnşallah zamanım olursa devam edecem devamı var...
 

Habibullah

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
yazık diyorum size ve sizin gibi düşünenlere :((((
kardes sen eyubsultana takilmaya devam et hidayeti bulursun.....senin gibiler ve digerleri iskmebeden atmaktan baska aglamaktan baska bir sey bilmiyorsunuz...KUR'AN sakir sukur aglansindiye gelmedi uygulansin diye geldi....lutfen caba sarfedin biraz anlamaya
 

Amel-i Sâlih

Yeni Üye
Üye
Fethullah Gülen'in bu tür konulardaki aleni tezatları artık biliniyor da, mürcie anlayışı ile tesis ettiği sünnete muhalif yaşam tarzını içten içe devam ettiriyor.

Mesela en bilindik, Said Nursi'nin sakalsız olması ve kafasındaki çaputa sakalından fazla değer vermesi hakkında Fethullah Gülen altı üstü "Bu konuda günahkardır. Allah onu affetsin" diyeceği yerde, savunmaya geçmiş ve delillerini Ebu Zehra gibi akılcı, mantıkçı, modernist birine dayandırmıştır.

Bu adam ne yazık ki sünnetten uzak. Cemaat okullarında kafirlere özenilecek şekilde kadın erkek beraber kutlamalar yapılıyor. Sonra da çıkıp sünnetten bahsediyor. Gözyaşları döküyor. Peygamber gözyaşı dök diye gelmedi ya da uzaktan bakıp imrenilmek için değil, yoluna uymak için geldi. Sevmenin en iyi yolu da aynı şekilde yaşamaktır. Onun için önce cemaatini bi düzene sokması lazım. Nasılsa sünnetten çok Fethullah'ın emirleri geçiyor.
 

ufuklar2534

Yeni Üye
Üye
Siz bu zeka ve muhakemenizle Fethullah Gülen'i de Said-i Nursi'yi de hiç bir zaman anlayamayacaksınız. Onlar insanlar hidayete gelsinler diye kendi maneviyatlarından fedakarlık yapmışlar kalkmış onlara laf atıyorsunuz. Yahu biraz insaaaaf sakalı siz biliyorsunuz onlar bilmiyor aklınaza şaşarım...
 

ufuklar2534

Yeni Üye
Üye
Sen Hallac-ı Mansur gibi o mertebede söylenmiş sözleri o seviyeye gelmeden anlayamazsın Onlar cehennemin nasıl bir yer olduğunu hakkal yakin görmüşler... sizler ise hergün birilerini cehenneme göndermekle meşgulsunuz
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
ufuklar2534

Uyarı :

Bak kardeşim konuları anlamadan okumadan delillerini araştırmadan yarım saatte 10 dan fazla mesaja saldırdın.
Bir konuyu belle oku araştır. sakin sakin delillerini iste ve munazara et.
Böyle gidersen ceza almak üzeresin .
 

tevhidulhak

Yeni Üye
Üye
FETHULLAHZEDE:d

Ben bir “ortaokul şakirt”iyim yani en kıdemli Fethullah talebelerinden biriyim. Aşağıda anlattıklarımı bizzat yaşadım. Sizinle paylaşmak için yine kendim yazdım.
1990′lar ;


Orta birinci sınıftaydım ve Cuma namazlarına düzenli olarak giderdim. Beni aynı semtte bulunan okulumdan ve gittiğim camiden takip ederek fişleyen ve bir gün okul bahçesinde top oynamak bahanesiyle yanıma gelen o kişi ilk “ağabeyim” idi. Daha sonra bana ve okuldan seçtikleri fen, matematik ve türkçe derslerinin toplam notu 21(10′luk sisteme göre) olan arkadaşıma cami kütüphanesinde ders vermek bahanesiyle yakınlık gösterdiler. Yakınlık daha bir samimiyete dönüşünce evlerine davet ettiler. Dersler evde devam etti. Bu arada bizimle oyunlar oynuyor ve bol bol sohbet ediyorlardı. Baştan futbol içerikli bu sohbetler yavaş yavaş dini mevzulara geldi. Allah’ı tanımak, namaz kılmak derken “Öğretmenin Not Defteri” gibi kitapları okumamızı istiyorlardı. Buna “Sızıntı” okumaları ve adını henüz bilmediğimiz o hocanın banttaki ses kaydını toplu olarak dinlemelerimiz eşlik etti. Bize yeterince itimat kazandıklarında o sesin “Hocaefendi” ye ait olduğunu ve kendisinin çok “mübarek” bir insan olduğunu anlattılar.
Artık “işi” biliyorduk ve bize adam lazımdı. Okuldaki arkadaşlarımızı nasıl “kafalayarak” ağabeylerin huzuruna getireceğimizi öğrenmiştik. Yıllar orta üçüncü sınıfa getirdiğinde bizi artık sınavlara hazırlanma vakti de gelmişti. Bu tarihlerde Kuleli Askeri Lisesi’ne girmenin ne kadar önemli ve saygın bir iş olduğu sürekli telkin ediliyordu bize. Derken tanıdığımız birkaç arkadaşımız orayı kazandı. Biz ise devlet lisesine devam ettiğimizde okuldan arkadaş “kafalamak” en büyük hedefimiz haline gelmişti. Okulumuzun hemen yanında bulunan “nur evi” ne ders çalışma bahanesiyle getirdiğimiz arkadaşlarımıza yemekler veriyor onları mümkün olduğunca bu evlerde tutmaya çalışıyorduk. Bu kişilerle okulda ve başka yerlerde de “ilgileniyor” yörüngemizden uzaklaştırmamaya çalışıyorduk. Bunların durumlarını her hafta düzenlenen “istişare” toplantılarında ağabeylerimize anlatıyorduk. Onlar da bize ne yapmamız gerektiğini, hangi yolları adım adım takip etmemiz gerektiğini, yapmamız gereken jestlere ve takınmamız gereken mimiklere kadar anlatıyordu.
Yılsonlarında gelen “Sızıntı koçanları” nı bitirmemiz ve onlarca, hatta yüzlerce kişiyi Sızıntı’ya abone etmemiz her birimizden bekleniyordu. Biz ise kimisinin parasını kendi cebimizden vererek bu en kutsal yolda birbirimizle kıyasıya yarışıyorduk. Zaman aboneliği de yine bu şekilde cereyan ediyordu. Haftada okumamız gereken Kuran miktarı, Risale-i Nur ve Hocaefendi Kitapları(Pırlanta Serisi) miktarı belliydi. Bunlara ek olarak o zamanki adı “Tuna Kırtasiye” olan “NT Mağazaları”nda kaçak olarak çoğaltılan ve ağabeyimizin adını kullanarak arka bölümden aldığımız “Hocaefendi Vaaz Kasetleri”nden de ağabeyimizin seçtikleri doğrultusunda dinlememiz isteniyordu. Bunların hepsinin ortak adı “keyfiyet” idi. Bunu bir çetele halinde ağabeyimize her haftaki “istişare” de sunmamız isteniyordu.
Hiç müzik dinlemezdik, kola içmezdik ve hep kumaş pantolon giyerdik. Kız arkadaşımız asla olmazdı, okulda yüzlerine bile bakmazdık. Sokakta hep yere bakarak ve hızlı hızlı yürürdük. Ağabeyimizin dedikleri ana-babamızdan önemliydi. Mehmet Kafkas’ın “Geçmişi Bilmek” ve “Milli Mücadelede Öncüler” adlı kitaplarını okuyorduk. Atatürk masondu, deccaldı. Atatürk Kemal’di, Kemal Ağa idi. Atatürk baş eğlencemizdi. Okuldaki hocaların bazısı “duruma uyanmıştı”, biz “tedbir dairesini” genişleterek okuldan çıkınca arka sokaktan dolaşarak nur evine gidiyorduk, içeri birer ikişer giriyorduk ve asla toplu çıkmıyorduk. Bize göre iki çeşit adam vardı; “müspet ve solcu”. Solcunun bir adı da “kom” du. Kom, “komünist”in kısaltılmışıydı. Ve okuldaki bazı hocalar komdu. Özelikle de felsefeci.
Üniversite hazırlık dershanesi olan Fem’e lise ikinci sınıfta da kayıt yaptırdık. Amaç hem iyi bir üniversite hem de “hizmet” para kazansın idi. Ortaokuldan beri ailelerimizi alıştırdığımız “ağabeylerle ders çalışma” için onlarda kalmaya gitme faaliyetlerimize ayrı bir önem vermeye başlamıştık. Bu kalma dönemlerine biz “kamp” diyorduk. Kamplarda ders çalışılır ve uzun vadeli projelerimizi ağabeylerimize anlatarak onların direktifleri doğrultusunda yaşamımızı planlardık. Ailelerimizle ağabeylerimizi ne zaman ve nasıl tanıştıracağımızı ve her iki tarafın ne yapması gerektiğine varıncaya kadar her şey planlanırdı. Öyle ki tüm bu insanlara bir üstündeki “not” verirdi.
Evlerin bir imamı vardı, yani evden sorumlu olan kişi. İki ya da üç ev bir semte ve semt imamına bağlıydı. Semtler bölgelere, bölgeler büyük bölgelere, büyük bölgeler ilçelere, ilçeler şehirlere, şehirler ülkeye, ülkeler kıtalara, kıtalar da en sonunda Hocaefendi’ye bağlıydı. Hatta öyle ki O Muhterem Zat’a Dünya yetmez ve evrende başkaları da varsa oraları da “hizmet”e katmak için ne gerekiyorsa yapılmalı idi. Bu insanların hepsi birbirini denetler, not verir ve bir üstündekine durumu iletirdi. Yani şıkır şıkır işleyen koskoca bir sistem vardı.
Lise sonda Fem’in yurdunda kalmaya başlamıştık. Çekebildiğimiz kadar arkadaşı Fem’e kayıt ettirmiştik nasıl olsa sonra “ilgileniriz” diye. Yurtta, odadaki durumdan pek haberi olmayan diğer kişileri de namaz kılma, çay içme ve türlü türlü bahanelerle yanımıza çekmeyi başarıyorduk. Yani ağabeylerle danışıklı dövüş şeklinde “adam kafalama” tüm hızıyla devam ediyordu. Her birimizin “ilgilendiği” arkadaşlar da zamanla “şakirt” olma yolunda ilerliyordu. Ağabeylerimizin düzenlediği maçlar, mangal partileri, çiğköfte partilerine artık not ortalamasına falan da bakmaksızın İslami görüşe yakın ailelerden çocukları seçerek getiriyorduk. Kola serbest oldu, kot pantolon giydik.
28 Şubat sürecinde Hocaefendi’nin video ve ses kasetlerini, kitaplarını evlerden alarak kendi evlerimizde sakladık ve evlere Atatürk ile ilgili kitaplar doldurduk. Evlerin çoğu yer değiştirdi. Bazı ağabeylerimiz “tedbir” gereği takma isim kullanmaya başladı. Cep telefonlarının pilini istişarelerde söktük. Telefonda “Hocaefendi, hizmet, sohbet” gibi kelimeleri kullanmayı yasakladık. Bunların yerine “maç yapmak, çay içmek, çorba içmek” gibi önceden kodladığımız filleri kullanmaya başladık. Aslında yapılan her şey “istişare” adı altında yukardan gelen emirlerin bize verildiği toplantılarda kararlaştırılıyordu. Yani “istişare” yoktu, belki teferruatta vardı, ama her şey bir emir zinciri vasıtasıyla bizim önümüze konuyordu.
2000′ler ;

Üniversiteye girince artık biz de “ağabey” olmuştuk. Evlerde kalmaya ve sistemi bizzat kendimiz daha büyük sorumluluk üstlenerek yürütmeye başlamıştık. Talebelerimiz vardı, onlarla ilgileniyorduk. Aksiyon okuyorduk, artık bandrollü ve sakıncalı yerlerinden temizlenmiş Hocaefendi kasetlerini koli koli alarak herkese ama herkese dağıtıyorduk. Hocaefendi hakkında yine “hizmet”in başka yayın evlerinden çıkmış kitapları “mütevelli olmuş esnaf ağabeylerimizin” katkılarıyla kolilerce alıp dağıtıyorduk. Kitaplar binlerce satıyordu. Ramazanda zekât, kurban bayramlarında deri topluyorduk, kurbanlık parası topluyorduk. Amerika’dan, Hocaefendi’nin yanından gelen ağabey gelmişti bir seferinde. O anlatıyordu biz ağlıyorduk. Ardından adam başına toplayacağı büyükbaş kurbanlıkların sözünü almaya ve kayıt ettirmeye başlamıştı. Her birimizden 60-70 belki de 100-120 büyükbaş kurban parası getirmemizi istiyor ve pazarlık bu rakamlardan açılıyordu.
Bazı tanıdıklarımızın yaptığı hiçbir iş yoktu. Evde de kalmazdı. Sonradan bu kişilerin görevinin “çok özel” olduğunu öğrendik. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girmek üzere olan öğrencilerle askeri okuldayken “ilgileniyorlar” idi. Hocaefendi’nin “en önemli on görevden biri” saydığı bu iş için seçilmiş insanlardı. Hepimizin en nefret ettiği yer Ordu idi. Bir toplantımızda bir ağabeyimizin Ordu, Danıştay ve diğer “solcu” kurumlar için yaptığı tanımlama ilginçti. Ağabeyimiz bu gibi kurumlar için “artık fitne kurumlaşarak üzerimize geliyor, biz de bir an önce kurumlaşarak karşı koymalıyız” diyordu. Gazetemizi sürekli okumamız gerektiği de bir diğer telkin idi. Özkök Paşa’nın Genelkurmay Başkanı olacağı günleri ip ile çekiyorduk.
Aksiyon Dergisi’nin bir sayısında “Ergenekon” diye bir grup kapak yapılmıştı. Bu sayıdan çok sayıda fotokopi çekerek hepimizden okumamız istenmişti. Yazıda, devlet içinde gizli bir birimin oluşturulduğu ve bu birimin amacının Arjantin benzeri sosyal patlamaların önüne geçmek, devlete zarar verebilecek oluşumlara müdahale etmek olduğu yazılıydı. Ağabeylerimiz bunun bize de müdahale edeceğini söylediler. Bu benim için bir dönüm noktasıydı.

Biz bu devletin bekasına, milletin dertlerine derman olmaya çalışmıyor muyduk? Bizi solcular engellemiyor muydu? Bizim mücadelemiz iman kurtarmak değil miydi? Bize ne toplumsal patlamaların önüne geçmek ve devleti korumak için kurulmuş bir gizli teşkilattan? Devlet hepimizin devleti değil miydi, neden korumasınlar ki? Hem bize ne diye düşman olsunlar ki?

Uyanışım;

Artık her şey saçma geliyordu bana. Biz bir emir kuluyduk ve ne denirse yapıyorduk. Çünkü toplu olarak cennete girecektik. Sorgulama yoktu, körü körüne bağlanma ve emri ne kadar çabuk yerine getirdiğine bağlı olarak sahte bir samimiyet vardı. Ama bu sahtelik genellikle bize emir verenler ve onların üstünden başlıyordu. Tabanı samimi ve bir o kadar da cahil (beyni etkisizleştirilmiş anlamında) insanlar oluşturuyordu. Bu insanlar dürüst, çalışkan ve edepli insanlardı. Ama uyuyorlardı. Üstelik biz uyutmuştuk yıllarca çocuklarını, kendilerini, karılarını, tüm yakınlarını.

Sırf “solcularla” inatlaşma uğruna yaptığımız birçok saçma iş vardı. Bunlara en iyi örnek Yeni Yüzyıl gazetesinde Hocaefendi’nin röportajının çıktığı zamandı. Bu gazeteyi sırf solcular “Hocalarının röportajına bile sahip çıkmıyorlar” demesinler diye balya balya aldık ve Zaman gazetesinin depolarında çürümeye bıraktık, sonra da imha ettik. Bazı yerlerde Zaman gazetesinin içine koyarak dağıtıldığını duyduk. Gazete hiçbir yerde bulunmaz olmuştu. Üç günlük röportajı on beş güne yayarak ve tirajını da ona katlayarak gazete büyük kar etti sayemizde. Bir sefer de Süleyman Demirel’in Fatih Üniversitesi’nin açılışında “burayı doldurabilir misiniz” demesi üzerine iş-güç, okul-sınav demeden koştuk ve doldurduk orayı. Hocaefendi istiyor diye daha yeni okuduğumuz kitapları bir kere daha okuduk. Hocaefendi çağırıyor diye pılımızı, pırtımızı topladık Amerika’da yaşamaya gittik bazılarımız. Buna da “hicret” deniyordu. Bir keresinde, bir arkadaşıma giden biri hakkında ne zaman döneceğini sorunca bana güldü ve dedi ki “hicret bu, dönmek olur mu”. Benim bildiğim hicret sayfası dinen kapanmıştır. Hele Türkiye gibi ibadetlerinizi rahatça yapabildiğiniz bir ülkede.
Merakım şu: Türkiye’de halkın %99′u Müslüman. Amerika ise kendi deyimiyle Müslümanlara karşı bir haçlı savaşı başlatmış durumda. Nasıl oluyor da burada rahat olunamıyor lakin orada istediğimizi yapmamıza izin veriliyor? ABD her yere ajanlar sokarken, iki kişi bile kendi karşısında ciddi bir şeyler yapmaya kalktığında haberi olurken bu nasıl denli büyük bir oluşuma müsaade ediyor? Üstelik bu oluşumun biricik görevi insanları Müslüman yapmak iken. ABD’nin yoksa insanları Müslüman yapmak gibi bir gizli amacı mı var? Yoksa Hocaefendi ABD’nin de mi üzerinde büyük bir güce sahip ki bizimle uğraşamıyor? Garip işler bunlar. Bizden ABD’ye hicret etmemizi Fatih Koleji’ndeki bir barkovizyon gösterisi sonrası Hocaefendi’nin yanından gelen bir ağabey istemişti. Ben de düşünmüştüm; bu resmen bir beyin göçü ve sermaye göçü… O zamanlar Hocaefendi için evden bile dışarı çıkmıyor denmişti. Ağabeylerimiz diyormuş ki “hocam zaten çok hastasın, bari bir çık bahçede dolaş” ama Hocamız hiç çıkmıyormuş. Aynı yıllarda yeşil.org adlı internet sitesinde Hocaefendi’nin boy boy dışarıda çekilmiş resmi yayınlanıyormuş da haberimiz yokmuş. Biz Hocamız’a üzülüp dua etmekle vaktimizi geçiriyorduk. Bir de tabi gelen emirleri eksiksiz yapmakla.
Hocaefendi’nin Latif Erdoğan’a yazdırdığı “Küçük Dünyam” adlı kitabından en az bir kere yazılı sınav olmamış şakirt tanımıyorum ben. Anlamadığım bir nokta da bu işte. Yani sen ta Amerikalardan “diğergamlık” üzerine, “hizmette önde mükâfatta geri durma” üzerine göğüslerimize salvolar savur, sonra da çıkıp kendini anlatan kitaptan bizi belki beş belki on kere imtihan et. “İmtihan Dünyası” bu olmasa gerek. Halen “hizmette” aktif olan ve son derece de teslimiyetçi bir arkadaşım bir seferinde şunları söylemişti, ben de yanlışı o zaman fark etmiştim: “ne bu Hocaefendi, Hocaefendi ya… Allah var, Peygamber var ya”

Hocaefendi, Hocaefendi, Hocaefendi… “Hocaefendi ne diyor bu konuda, Hocaefendi’nin çok mühim tespitleri var bu konuda, Hocaefendi bugün ne diyor, Hocaefendi’nin dediklerini artık herkul.org sitesinden günü gününe takip edebileceğiz arkadaşlar, Hocaefendi çok ciddi uyarıyor, Hocaefendi çok mübarek, Hocaefendi bizzat ilgilenmiş, Hocaefendi adını bizzat kendi koymuş, Hocaefendi derhal yapılsın istemiş, Hocaefendi, arkadaşlar dikkatli olsun demiş, Hocaefendi, arkadaşlar artık evlensin demiş, Hocaefendi, çocuk yapın demiş, Hocaefendi, İŞHAD’ı güçlendirin demiş, Hocaefendi, gazete tirajının bu haliyle karşıma çıkmayın demiş, Hocaefendi başı açık “ablalar” la da evlenilsin istemiş, Hocaefendi, bir dua etmiş maçın ikinci yarısı Galatasaray iki gol atarak Real Madrid’i devirmiş, Hocaefendi, Allah depremde İkitelli Medyası’nı “çiftetelli” gibi sallardı ama içlerinde mübarek gazeteler de var demiş, Hocaefendi üzülmüş, Hocaefendi çok kederlenmiş, Hocaefendi hastalanmış, Hocaefendi, Asya Finans Kredi Kartı alın demiş; Ulusal Televizyon ihalesi yapılacağı gün Asya Finans’ın kasasında o kadar para yokmuş, para lazımmış, Hocaefendi şunu demiş, Hocaefendi bunu demiş…” Bu konuşma tarzına sıradan bir “ışık evi”nde her gün rastlayabilirsiniz.
Nurettin Veren’e gelince; “o ne pis bir adam öyle, tipi kayık, pis bir çıkarcı o, yalancı herifin teki” gibi yakıştırmalar yapıyorlar. Ve size şu kadarını söyleyeyim, bu insanları asla şartlandırıldıkları haricince bir şeye inandıramazsınız. Belki size abartı gelir ama ben biliyorum ki Hocaefendi bugün atlayın ve ölün dese sayıları binlere varabilecek kadarı bu emri de hiç çekinmeden yerine getirir. Nurettin Bey bu konuda ne söylese azdır. Hiçbir şey bu gerçek kadar sıra dışı değildir, yine bu gerçeğin tasvirleri bile.
Sonuç ;

Aklı başında herkesin de anlayabileceği gibi bu bir karşı devrim örgütlenmesidir. Devlet içinde koskoca bir devlettir. ABD ve AB çıkarlarına koşulsuz hizmet etmektedirler. Ayrıca birçok yerde yazıldığı gibi dergileri, radyoları, televizyonları, üniversiteleri, vakıfları, ışık evleri vs. her şeyleri vardır. Öyle ki savcıları, kaymakamları, valileri, emniyet müdürleri, öğretmenleri, doktorları, istihbaratçıları (ki bu konuya doymak bilmeyen bir iştahla yanaşmaktadırlar),askerleri, milletvekilleri, bakanları vardır. Hemen hemen her büyük partinin de desteği ile bu noktalara gelinmiştir. Bence yegâne çözüm bu örgütün tüm malvarlığına el konmasından geçer. Ama sorun şu ki; kim koyacak?
Diğer insanlardan tüm bu olan biten son derece profesyonelce saklanmaktadır. Hatta çıkan yalan haberler bile buna en güzel şekilde hizmet etmektedir. Yok, Fethullah komandoları varmış; yok, kendilerini patlatacaklarmış, yok, hücre evleri varmış; tabancalar, tüfekler, bombalar varmış… Bu atmosfer onlara en çok yarayan ortamı oluşturuyor ve kendilerinin terörist olmadığını “muhabbet fedai”leri olduğunu insanlara yaymalarına yarıyor.
Bu kişilerin ne yapmaya çalıştıkları çok iyi bilinmeli ve o kanaldan mücadele verilmelidir. Örgüt deşifre edildiğinde, ABD yerine başkasını bulmak için faaliyete geçecektir ve bu zannımca on yıl on beş yıl kadar bir zamanı alacaktır. Bu bir bölünme süreci olarak da yansıyabilir Fethullahçılara. Çünkü kurulu mekanizma en güzel şekilde işletilmektedir. Bir daha böyle bir mekanizmayı kurmak çok çaba gerektirir. Bölüp bir kısmını yine ABD emriyle kamuoyunda kötülemek diğer kısmıyla yola devam etmek ile de bu mücadeleyi verebilirler. Her ne yapılacak ise bu darbeden hemen sonra yapılmalıdır. Yani bir daha güçlenmesine fırsat verilmeden “meydana getirdiği boşluk” doldurulmalıdır. Ama dediğim gibi ilk iş; oyunu açığa çıkarmak ve “Ağababası” olan ABD’nin işlerli
 

ufuklar2534

Yeni Üye
Üye
Bu kes yapıştırı vermendeki amacını bilemiyorum ama galiba içeriğini okumamışsın okusaydın içerisinde islamiyete münafi bir şeyin olmadığını anlar ve takdir ederdin sizin dininiz sadece kafanızdaki kısır döngüler çünkü yazık
 

ufuklar2534

Yeni Üye
Üye
Sayın Abdulmuizz Fida konuları okumadığımı anlamadığımı nereden biliyorsun delillerini araştırma derken ben sizin bahsini ettiğiniz mevzuları 25 yıldır araştırıp okuyorum illa kitap mı karıştırmalıyım...sizlerden istifade ettiğim yönleriniz var Allah razı olsun ama çok katı bir anlayış var onlara karşı fikirlerimi söylüyorum herhalde buda yasak değil
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Sayın Abdulmuizz Fida konuları okumadığımı anlamadığımı nereden biliyorsun delillerini araştırma derken ben sizin bahsini ettiğiniz mevzuları 25 yıldır araştırıp okuyorum illa kitap mı karıştırmalıyım...sizlerden istifade ettiğim yönleriniz var Allah razı olsun ama çok katı bir anlayış var onlara karşı fikirlerimi söylüyorum herhalde buda yasak değil
Bak kardeşim
Sana görüşünü yazma diyen yok. Görüşlerini delillendir. Kuran ve sünnetten.
İkincisi önce bir konuya yazıyorsan o konuyu nihayete ulaştır. Delilini yaz. Sonra karşı tarafın delillerine bak ve delillerini çürüt.
Sen birbirinden farklı konulara delilsiz karşı çıkyor seviyeyi düşürüyorsun. Delilsiz karşı çıktığın konularda aksine hep delil var , fakat sen delilsiz konuşuyorsun ? Görüşlerinde Ayet hadis nerede?
 

ufuklar2534

Yeni Üye
Üye
Şimdi zaten sıkıntı ayet ve hadisleri, İslami, tasuvvufi geleneği herkesin kendince yorumlaması... Sen bir şey söylüyorsun hiç düşünmeden bir saplantı halinde bir çok anlama gelecek ayeti koyuyorlar önüne sonra sen ne kadar çırpınsanda kafir, ayete karşı geldin tokadı yiyorsun tamam delil olmalı ama ben verdiğim cevaplara hiç mantıki cevaplar alamadığım gibi "beyinsiz ahmak" gibi ithamlarla karşılaşıyorum. Dolayısıyla burada bir şey öğrenmekden ziyade fikr-i sabitlerin gösterisiyle geçiyor. Sizin tebliğ gibi bir amacınız yok mu? Burada gördüğüm ya bir müslümanın karalanması tekfir edilmesi ya da hakaret lütfen insaflı olalım. İnsan kazanamaz üç beş insanla dönüp durursunuz
 

tevhidulhak

Yeni Üye
Üye
Bak ilmi konularda ilmi cevap olmalı delillerinle bize cavap ver ayet hadis ışığında biz sana sadece delillere bakıp cevap vermeni istiyoruz bak bu kadar insan birşeyler yazmış ve yalnış bişey olduğunu söylüyor kafamıza göre bişey demiyoruz ayet ve hadisler açık yapılan işe göre bunu biz değil ehli sünnet yorumlamış belli olaylara konumlara göre yani sana düşen araştırıp doğruya doğru yol almak bu kadar insan herkesmi yalan söylüyor sağlantı içinde olan sensin malesef bir kerde fethullah hocan said nursiyi bir sorgula kurana sünnete göre bak bak bakalım uyuyormu ? lütfen sen den ricam araştır hemen kitaplarını okuyun deme inan okdudum inan aralarına girip din dışı sohbetlerinide dinledim ve sonuç tevhidsiz bir hayat hayat değildir.Hakkın OLmadığı yerde Batıl Vardır..

Allah Hidayet Etsin..
 

musab99

Yeni Üye
Üye
Şimdi zaten sıkıntı ayet ve hadisleri, İslami, tasuvvufi geleneği herkesin kendince yorumlaması... Sen bir şey söylüyorsun hiç düşünmeden bir saplantı halinde bir çok anlama gelecek ayeti koyuyorlar önüne sonra sen ne kadar çırpınsanda kafir, ayete karşı geldin tokadı yiyorsun tamam delil olmalı ama ben verdiğim cevaplara hiç mantıki cevaplar alamadığım gibi "beyinsiz ahmak" gibi ithamlarla karşılaşıyorum. Dolayısıyla burada bir şey öğrenmekden ziyade fikr-i sabitlerin gösterisiyle geçiyor. Sizin tebliğ gibi bir amacınız yok mu? Burada gördüğüm ya bir müslümanın karalanması tekfir edilmesi ya da hakaret lütfen insaflı olalım. İnsan kazanamaz üç beş insanla dönüp durursunuz
Hani anlamıyoruz ya biz fettullah ile saidi nursiyi onların derin hatta derinde de öte yaptıkları nasihatleri bize açta bizde nasiplenelim he.

Konuyu açan arkadaş delillerini ortaya koymuş sende koy
 

salah-ad-din

Yeni Üye
Üye
. İnsan kazanamaz üç beş insanla dönüp durursunuz
akıllı adam niceliğe değil, niteliğe bakar.
insan kazanalım diye, millete şirin görünelim diye f.g. ve türevleri gibi soytarılık mı yapalım?

bizim vazifemiz, insanlara islam'ı olduğu gibi(hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan) anlatmak, tebliğ etmektir. dinleyip, öğüt alırlarsa ne âlâ; dinlemeyip yüz çevirirlerse de kendileri bilirler.

şüphesiz hidayet, alemlerin Rabbi Allah'tandır.
 

Amel-i Sâlih

Yeni Üye
Üye
akıllı adam niceliğe değil, niteliğe bakar.
insan kazanalım diye, millete şirin görünelim diye f.g. ve türevleri gibi soytarılık mı yapalım?

bizim vazifemiz, insanlara islam'ı olduğu gibi(hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan) anlatmak, tebliğ etmektir. dinleyip, öğüt alırlarsa ne âlâ; dinlemeyip yüz çevirirlerse de kendileri bilirler.

şüphesiz hidayet, alemlerin Rabbi Allah'tandır.
Abi bozuk çarık farketmez kalabalık olsun da sakat inançlı da olabilir. Yeter ki para dönsün.
 
Üst Alt