Buhari - Hadis Fihristi

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Sahihi Buhari 1.cild içindekiler kısmı


Sahîh-i Buhârî'yi Sunarken. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... 9
Takdîm................................................................................................... 19

I-GİRİŞ:
el-Câmi'u's-Sahîh'in Tam Tercemesi ni Gerekli Kılan Sebebler
1-Kitâb ve Neşriyat Bolluğu İçinde En Hayırlı Hidâyet Olması.......... 23

2-İslâm Son Dîn, Muhammed Son Peygamber dir...... ......... ......... ........ 24

3-Kur'ân Delillere Tutunmayı Emreder.. ......... ......... ......... ......... ......... ... 25

4-Kur'ân Peygamber'e Uymayı Emreder.. ......... ......... ......... ......... ......... . 26

5-Peygamber, Hadîslerinin Bellenip Teblîğ Edilmesin i Emreder ....... 29

6-Dünyâda Kur'ân'dan Sonra En Sahîh Kitâb...................................... 32

7-el-Câmi'u's-Sahîh'i Terceme Karârı..................................................... 33

8-Tercemede Ta'kîb Edilen Asıllar......................................................... 34
9-Tercemedeki Diğer Bâzı Hususlar. ......... ......... ......... ......... ......... ......... 35

Duâ.......................................................................................................... 39

II- İMÂM BUHÂRÎ'NİN HÂL TERCEMESİ

l-Nesebi ve Nisbeti.. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 43
2-Doğumu ve Yetişmesi........................................................................... 44

3-İlim Araması ve Seyahatle ri....... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .... 45

4-Üstâdlan ve Dereceler i........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. 47

5-Şeyhlerinin Tabakalan ve Mertebele ri....... ....,................................... 50

6-Talebeleri ve Kendisind en Hadîs Alanlar.. ......... ......... ......... ......... ..... 51

7-Ezberleme Gücü ve Hafıza Kuvveti.. ......... ......... ......... ......... ......... ...... 53

8-İlim ve İbâdetteki Gayret ve Çalışkanlığı........................................... 56
9-Sîreti, Zühdü, Faziletle ri ve Cömertliği............................................... 57
10-Atış ve Harb Âletleri Kullanmayı Bilmesi.. ......... ......... ......... ......... ..... 61

11-Şiirleri ve Nadide Sözleri .................................................................... 62

12-Üstâdları ve Akranlarının Buhârî Hakkındaki Övgü ve Beyânları... 64
İmâm Müslim'in İmâm Buhârî'yi Takdîr Edip Büyütmesi.................. 69

13-Fıkhı ve Mezhebi, Mutlak Müctehidliğj ve Tercihler i........ ......... ...... 72
498/Sahîh-i Buhârî ve Tercümesi

14-Nişâbûr'da Üstadı ez-Zuhlî Tarafından Ma'rûz Kaldığı Fitne.... ....... 77

15-Buhârâ Emîri Hâlid İbn Ahmed ez-Zuhlî Tarafından Uğradığı Fitne 82

16-Buhârfnin Ölümü.................................................................................. 83

17-Te'Iîf Ettiği Eserler.. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 85

III-BUH&RÎ'NİN EL-CÂMTU'S-SAHIH'İ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

1-eI-Câmi'u's-Sahîh'in Te'Iîf Sebebi... ......... ......... ......... ......... ......... ........ * 89

2-el-Câmi'u's-Sahîh'in Konusu ve Maksadı............................................ ' . 92

3-eI-Câmi'u's-Sahîh'in Rivayet Yollan... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 92

el-CâmiVs-Sahîh'in Yûnînî Nüshası.................................................... 95

4-el-Câmi'u's-Sahîh'in Faziletle ri....... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 96

5-Buhârî'nin Hadîsleri Çeşitli Bâblarda Tekrar Etmesinin Sebebleri 98

6-el-Câmi'u's-Sahîh'te Sened ve Metinle Birden Fazla Yerde Tekrarlan mış Hadîsler....................,...................................................................... 99

7-Buhârî Hadîslerinin Sayısı.................................................................... 101

8-Buhârî'nin Şartları................................................................................. 104

9-Buhârî'nin Hadîsleri Parçalamasındaki yâhud Yalnızca Metni Zikret- , ,
meşindeki Sebeb '......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..'■'' 107

10- Buhârî'nin Hadîsi Bölümlere Ayırması, Kısaltması ve Tekrar Etmesinin
Sebebi ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. 108

11-Buhârî'nin Hadîsleri Muallak Getirmesi nin Sebebleri ......... ......... .... 109

12-Hafız Dârakutnî ve Diğerlerinin Tenkîd Ettikleri Buhârî Hadîsleri. 111

13-Haklarında Söz Edilen yâhud Ta'n Edilen Râvîler ve Cerh Sebebleri 113

14-el-Câmi'u's-Sahîh'in Bâb İsimleri ve Muhtevala rının Özellikleri...... 117

15-el-Câmi'u's-Sahîh Üzerine Meydana Getirilen Eserler.. ......... ......... .. 121
a) Buhârî'nin Hâl Tercemesi Kitâbları................................................ 121

b) el-CâmiVs-Sahîh'e Şerh Yazanlar. ......... ......... ......... ......... ......... ... 122

c) el-Câmi'u's-Sahîh'i Özetleyenler (Muhtasar Yazanlar)......... ........ 124

ç) Bâb Başlıkları Hakkında Eser Yazanlar. ......... ......... ......... ......... .... 125

d) Okunmas'iyle İlgili Hususlar (Âdâb ve Usûller) Hakkında Eser Yazanlar ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. 126
e) Şeyhleri ve Me'hazlan Hakkında Eser Yazanlar. ......... ......... ....... 126

f) Buhârî ile Müslim'in Ricali Hakkında Eser Yazanlar. ......... ......... 127

g) Sahîhayn'm Müşkil Lügatlerini Açıklayanlar................................ 128

ğ) Sahîhayn'm Şartlarına Göre Müşterek Hadîslerini ve Eklerini Bi-
raraya Toplayanl ar....... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..... 128

h) el-Câmi'u's-Sahîh'in Baskılan......................................................... 129

ı) Buhârî'nin Hayâtı ve Eserlerin den Bahseden Bâzı Kitâblar Fihristi 130

i) Buhârî'yi Kendinden Önceki ve Sonraki Bâzı Büyük Hadîsçilere
Bağlayan Rivayet Zincirler i ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 133

EL-CAMI'U'S-SAHIH ve TERCEMESİ
[VAHY BABI]

(6 Hadîs)

l-Bâb: Rasûlullah'a -Allah O'na salât ve selâm etsin- vahyin başlangıcı
/ nasıl olduğu ve zikri yüce olan Allah'ın şu kavli: "Nuh'a, ondan son-
raki peygamber lere vahyettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Ya'-
' kûb'a, evlâdlanna, İsa'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Harun'a ve Süleyman'a
vahy eylediğimiz ve Davud'a Zebur verdiğimiz gibi, şübhesiz Sana
da vahyettik biz" (en-Nisâ: 163)......... ......... ......... ......... ......... ......... .... 141

1-KİTÂBU'L-ÎMÂN (imân Kitabı)

1-îmân babı ve Peygamber'in: İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir
kavli.... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. 161
2-îmâna âid işler ve Yüce Allah'ın şu kavli babı: "Yüzlerinizi doğu ve -2 , \ ^ batı yönüne döndürmeniz hâlis iyilik değildir. Fakat hâlis iyilik Allah'a, -^V^ / âhiret gününe, meleklere, Kitâb'a ve peygamber lere îmân eden, malı \^c^> sevgisine rağmen akrabaya, yetîmlere, yoksullar a, yol oğluna, dile-i nenlere, köle ve esîrleri kurtarmay a veren, namazı dosdoğru kılan, , zekâtı veren, ahidleştîkleri zaman sözlerini yerine getirenle r, sıkıntıda ve hastalıkta ve muhareben in kızıştığı zamanlard a sabr ve metanet gösterenlerin bu hayırlı işleridir. İşte böyleleri sâdık olanlardır ve i onlar takvaya erenlerin tâ kendileri dir" (el-Bakara: 177); "Mü'min-ler muhakkak felah bulmuştur ki, onlar namazlarında huşû'u gözetenlerdir, onlar boş ve fâidesiz şeylerden yüz çeviricidirler, onlar zekâtlarım verenlerd ir, onlar ırzlarını koruyanla rdır, şu var ki, zevceleri ne yâhud sağ ellerinin mâlik olduklarına karşı müstesnadır, çünkü onlar kınanmış değildirler. O hâlde kim bunların ötesini isterse şübhe yok ki, onlar haddi aşanlardır. Ve öyle mü'minler ki, onlar erfıâ-netlerine ve ahidlerin e riayetkar dırlar, onlar namâzlanna devam ederler" (el-Mü'minûn: 1-

9)......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. 166
3-Müslüman, dilinden ve elinden müslümânlann selâmette kaldığı kimsedir babı ■ 167

4-Bâb: Müslümânlann hangisi efdaldir? . 168

5-Yiyecek yedirmek İslâm'dandır babı .A*^.T.^.e)h..:..^...Sf.:ws*@'*«....V-«n 168
\\5 6-Bâb: Kişinin kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmesi
îmândandır ...9.V.;ii....l.[!-.r.f.....\Lws»ft.'7.:...Wı..f.rtifth'......r:.;.o..ç.w.'>hı:......... . 169

7-Bâb: Rasûlullah(S)'ı sevmek îmândandır............................... 170
8-îmânın tatlılığı babı............................................................................... 171

9-Bâb: (Kâmil) îmânın alâmeti Ensâr'ı sevmektir 'ı 171
10-Bâb ... . 172
11-Bâb; Fitnelerd en kaçmak dîndendir.................................................... 173
İ2-Peygamber(S)'in "Allah'ı en çok bileniniz benim" sözü ve Yüce AI lah'm: "Allah sizi yemînlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz, Fakat sizi kalblerin izin azmettiği yeminler yüzünden muâhaze eder.."
(el-Bakara: 225) kavli sebebiyle ma'rifetin, kalbin fiili olduğu babı 174
13-Kişinin, kâfirliğe dönmekten ateşe aîılacakmışçasına hoşlanmaması îmândandır babı... 175
' (^14-îmân ehlinin ameller sebebiyle birbirler inden (faziletçe) üstün oluş babı....... -"İ75
15-Bâb: Haya îmândandır.......................................................................... 177
16-Bâb: "Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar, zekât verirlers e yollarırtı serbest bırakın..." (et-Tevbe: 5) 'S..... 178
17-Yüce Allah'ın: "işte bu, sizin yapageldiğiniz iyi amellerin iz sayesinde - mirasçı kılındığınız cennettir" (ez-Zuhruf: 72; küçük fark ile el-A'râf:
43) kaavlinde n dolayı "îmân ancak ameldir" diyen kimse babı.... 179
18-Bâb: İslâm hakîkat üzere olmadığı zaman, sırf inkıyâd için yâhud öl-' l*"* dürülmekten korkmakta n dolayı olduğu zaman (mu'teber olmaz) .i"l8O
19-Bâb: Selâm (vermek) İslâm'dandır ...! 182
20-Hayât yoldaşına nankörlük etmek (bir nevi' küfürdür) ve kâfirliğin berisinde kâfirlik vardır babı..... 183
21-Ma'siyetler, Câhiliyet işi nev'indendir babı
22-Bâb: "Eğer mü'minlerden iki zümre birbirler iyle döğüşürlerse aralannı barıştırın..." (el-Hucûrât: 9)...^.^.....:......;.:„..::. 186
23-Bâb: Zulmün bâzısı daha hafiftir ..S187
24-Münâfıkm alâmeti babı ......... ......... ......... ......... ......... . 187
25-Bâb: Kadr gecesini tâatle geçirmek îmândandır.'::.... 188
2$-Bâb: Cihâd îmândandır................................. 189
28-Bâb: Mükâfatını yalnız Allah'tan umarak ramazân orucunu tutmak îmândandır....... 190
29-"İslâm Dîni kolaylıktır" ve Peygamber(S)'in "Allah'a en sevgili olan ri edîn müsâadekârlık (semahat) ve kolaylık üzerine kurulmuş olan, hanîf İslâm Dîni'dir" sözü babı............................................................... 191
30-Bâb: Namaz îmândandır.......'..?......... ......... ......... ......... . 192
3l-Kişinin müslümânliğımn güzelliği babı.............................................. 193
32-Bâb: Allah'a en sevgili olan dîn (ameli), en devamlı yapılanıdır... 194
33-îmânın artıp eksilmesi ve Yüce Allah'ın şu: "Biz de onların hidâyetini r - ^U/ artırmıştık" (el-Kehf: 13), "...îmân edenlerin de inançları artsın" (el-r ■ Os-*f Müddessir: 31) kavilleri babı.................. 195
34-Bâb: Zekât İslâm'dandır .. '- 198
35-Bâb: Cenazenin arkasından gitmek îmândandır.......„......... ......... .... 199
36-Mü'minin farkında olmaksızın amelinin bâtıl o(lup boşa gitmesind en a-H3 korkması babı ... 200
37-CibrîI'in Peygamber'e îmândan, islâm'dan, ihsandan, kıyamet vaktinin bilgisind en sorması ve Peygamber'in ona bunları beyân etmesi babı.......................................................................................................... 202
39-Dînini tertemiz yapmak isteyen kimsenin fazileti bâbı..i'205
40-Bâb: Ganimette n beşte birini (devlete) vermek îmândandır........... 207
41-Amellerin ancak niyet ve ihlâs ile mu'teber olacağına ve herkesin eli-Z&i ne ancak niyet ettiği şeyin geçeceğine delfl olarak gelen hadîs babı 209
42-Peygamber(S)'in: "Dîn ancak Allah için, Rasûlü için, müslümânlann Lj imâmlan için ve bütün halk için nasihatti r" kavli ile Yüce Allah'ın "Al- lah için ve Rasûli için nasihat ettikleri takdirde. ." (et-Tevbe: 91) kav- li babı.................................:......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..... 211
2-KITABU'L-ILM
(İlim Kitabı)
(74 Hadîs)
l-İImin fazöeti ve Yüce Allah'ın şu kavilleri babı: "...Allah içinizde îmân etmiş olanlarla (bilhassa) kendileri ne ilim verilmiş bulunanla rın dereceler ini yükseltir. Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır" (el-Mucâdile: 12); "Rabb'ım benim ilmimi artır!" (Tâhâ: 14)......... ...... 213
2-Konuşmasıyle meşgul bulunurke n kendisind en bir ilim sorulduğunda konuşmasını tamamladıktan sonra suâl sorana cevâb veren kimse babı.................................................................................................... 214
3-İlme delâlet eden bir konuşmada sesini yükselten kimse babı...... 215
4-Muhaddisin "Haddesenâ" yâhud "Enbeenâ" sözleri babı............... 216
S-İmâmın, kendi mâiyyetindekilere karşı, onlardaki bilgiyi imtihan etmek için ortaya suâl atması babı........................................................ 217
6-İlim hakkında gelen sözler ve Yüce Allah'ın: "Rabb'ım! İlmimi artır!
de" (Tâhâ: 114) kavli babı ......... ......... ......... ......... ...-............................ 218
7-Bâb: Muhaddisi n huzurunda okumak ve ona arzetmeni n hükmünü
beyân....................................................................................................... 219
8-Munâvele hakkında zikroluna n sözler ile ilim ehlinin ilmi diğer beldelere yazıp göndermeleri babı........................................................... 223
9-Meclis hududunun nihayete ereceği bir yerde oturan kimse ile ilim
halkasında bir yarık görüp hemen orada oturuvere n kimse babı.. 225
10-Peygamber(S)'in: "Benden kendisine tebliğ ulaştırılanların bâzısı bizzat işitenden daha iyi belleyici dir" kavli babı................................... 226
11-Bâb: İlim öğrenmek, söz söylemekten ve amel etmekten öncedir. 228
502/Sahîh-i Buharı ve Tcrcemesi
12-Peygamber(S)'in kendi sahâbÖerine va'z ve nasihat etmek ve ilim öğretmek hususunda bıkkınlık getirip uzaklaşmasınlar diye hâllerini gözetir olduğu babı..................................................................................... 229
13-İlim ehli için belli günler ayıran kimse babı..................................... 230
14-Bâb: "Allah her kimin hayrını isterse ona dîn hususunda büyük bir
anlayış verir"......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 231
15-İlimde ince anlayış(ın fazileti) babı.......................'......... ......... ......... .. 232
16-İHmde ve hikmette gıbta etmek babı.................................................. 233
17-Mûsâ aleyhi's-selâmın deniz(sâhilin)de Hızır'a gitmesi ile Yüce Allah'ın "Mûsâ ona: Sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tâbi' olayım mı? dedi" (el-Kehf: 66) kavli babı......................................... 233
18-Peygamber(S)'in "Yâ Allah, ona Kitâb'ı öğret" kavli babı.............. 235
19-Kücüğün hadîs işitip yüklenmesi ne zaman sahîh olur?......... ........ 236
20-İlim aramak için sefere çıkmak babı.................................................. 236
21-İlim öğrenen ve başkalarına öğreten kimsenin fazileti babı........... 238
22-İlmin kaldırılması ve cehaletin meydan alıp yayılması babı............ 239
23-Ümin fazileti babı................................................................................... 240
24-Kendisi bir hayvan veya diğer bir binek üzerinde dururken suâl soranlara fetva ve cevâb vermek babı................................................... 241
25-Fetvâ talebine el ve baş işaretleriyle cevâb veren kimse babı....... 242
26-Peygamber(S)'in Abdu'I-Kays Hey'eti'ni, îmânı ve ilmi belleyip ezberleme leri ve bunu arkalarındaki kimselere haber vermeleri üzerine teş-vîk eylemesi babı................................................................................... 244
27-(Bir şahsa) vâki' olan bir mes'eleyi sormak için sefer etmek ve ehline de öğretmek babı............................................................................. 246
28-İlim (edinmek) hususunda nevbetleşmek babı................................. 247
29-Öğüt verme ve öğretme sırasında hoşlanmadığı birşey gördüğü zaman öfkelenmek babı........................................................................... 248
30-İmâmın yâhud muhaddisi n huzurunda önünde iki dizi üzerine çöken
kimse babı.............................................................................................. 250
31-Anlaşılması için sözü üç defa tekrar eden kimse babı.................... 251
32-Kişinin kendi tasarrufu nda bulunan dişi hizmetçisine ve ehline ilim
öğretmesi babı....................................................................................... 252
33-İmâmın kadınlara va'z vermesi ve onlara ilim öğretmesi babı....... 253
34-Hadîs öğrenmeyi şiddetle arzu etmek babı........................................ 254
35-Bâb: İlim nasıl kabz olunacak?......... ......... ......... ......... ......... ..,............ 256
36-Bâb: İlim (öğretmek)de sırf kadınlar için gün ta'yîn edilir mi?...... 257
37-Birşey işitip de anlayamay an kimsenin, o şeyi öğrenmek için işittiği
zâta tekrar müracaat etmesi babı........................................................ 258
, -i'At-iV- ■■ Içindekiîer/503
38-Bâb: "Hâzır bulunup şâhid olanlar gaaib olanlara ilmi teblîğ etsin" 259
39-Peygamber (S) üzerine yalan söyleyen kimsenin günâhı babı....... 262
40-İlmin yazılması babı.............................................................................. 264
41-Geceleyin ilim öğretmek ve va'z etmek babı..................................... 268
42-İlim uğrunda gece uyanık kalıp sohbet ve lâkırdı eylemek babı.... 269
43-Ümi hıfz edip bellemek babı................................................................ 270
■ 44-Âlimler(in söyleyecekleri şeyler) için susup dinlemek babı............ 272
.. 45-însanlann en âlimi hangisidi r diye sorulduğu zaman, âlim kişiye müs-
tehâb olan şey, ilmi Allah'a dayandırmasidır babı........................... 273
' 46-Kendisi ayakta iken oturmakta olan bir âlime suâl soran kimse babı 277 '
47-Haccda küçük taşlan (cemreleri) atma sırasında suâl ve cevâb babı 277
48- Yüce Allah'ın: "Sana ruhu sorarlar. De ki: Rûh Rabb'ımın emrinde-■'■: dir. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir" (el-İsrâ: 85) kavli babı 278
:i 49-Bâzı insanların anlayışlarının kısa olması ve terkten daha şiddetli bir hâle düşmeleri endîşesinden dolayı üstün kılınmış bâzı şeyleri yapmayı yâhud îlân etmeyi terkeden kimse babı.................................... 279
50- Anlayamam alarından (hoşlanmadığı ve bu yüzden aktarılmasını hoş-görmediği için) ilmi, bir toplulukt an başka bir topluluğa îahsîs eden kimse babı...........................................................'......... ......... ......... ........ 280
51-İlim(öğrenip öğretmek)de haya babı.................................................. 282
52-Âlime bizzat kendisi bir şey sormaktan utanıp da sorma işini başkasına emreden kimse babı..................................................................... 283
53-Mescid içinde ilim takrir etmek ve herhangi bir suâlin cevâbını zikretmek babı............................................................................................ 284
54-Suâl soran şahsa, sorduğu şeyden fazlasıyle cevâb veren kimse babı 285
3-KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
(Abdest Alma Kitabı)
(109 Hadîs)
1-Abdest almak hakkında gelen şeyler ve Yüce Allah'ın şu kavli babı: "Ey îmân edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirsek- . lere kadar elleriniz i ve başlarınızı meshedip, her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Cünüb olduysanız boy abdesti alın.." (el-Mâide: 6) 287
2-Bâb: "Tahâretsiz (yânî abdestsiz) hiçbir namaz kabul olunmaz" .. 287 3-Abdest almanın fazîleti babı................................................................ 288
4-Bâb: (Abdestlİ kimse abdestini n bozulduğunu) kesinlikl e bilmedikçe
şübheden dolayı abdest almaz.... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... 289
5-Abdest almakta hafifletm e babı........................................................... 289
504/Sahîh-i Buhâri ve Tercemesi
6-Abdest almayı tam ve kâmil yapmak babı.........................................:'r> 291
7- Bir avuç dolusu sudan iki eli (birleştirmek sureti) ile yüz yıkamak babı 292
8-Her hâl üzerine ve cinsî münâsebet sırasında "Bismillah" demek babı 293
9-Halâya girerken ne söyleyeceği babı.................................................. 294
10-Halânın yanına su koymak babı.......................................................... 295
1 1-Bâb: Kişi büyük ve küçük hacetini yaparken kıble cihetine yönelmez,
ancak duvar yâhud benzeri bir bina yanında olursa müstesnadır. 296
12-İki kerpiç üzerinde büyük hacetini yerine getiren kimse babı........ 296
13-(Hâceti yerine getirmek için) kadınların sahraya çıkmaları babı... 297
14-EvIerde halâ edinmek babı.................................................................. 299
15-Bâb.......................................................................................................... 299
'16-Su ile .istincâ etmek babı...................................................................... 300
17-Temizlenmek için beraberin de su taşınan kimse babı..................... 300
18-İstincâda su ile beraber dibi demirli bir deynek taşınması babı.... 301
19-Sağ el ile istincâ etmekten nehy babı...............:......... ......... ......... ..... 302
20-Bâb: İşediği zaman zekerini sağ eliyle tutmaz... ......... ......... ......... .... 302
21-Taşlarla silinip temizlenm ek babı....................................................... 303
22-Bâb: (Hayvan dışkısı ile istincâ edilmez)......... ......... ......... ......... ....... 303
23-Organlarını birer kerre yıkayarak abdest almak babı...................... 304
24-Organlarını ikişer kerre yıkayarak abdest almak babı..................... 305
25-Organlannı üçer kerre yıkayarak abdest almak babı....................... 305
26-Abdest alışta suyu buruna çektikten sonra nefesle geri çıkarmak babı 307
27-Çakü taşlan ile silinmeyi tek sayı olarak yapmak babı................... 308
28-0zerlerine meshetmey erek, iki ayağı yıkamak babı......................... 308
29-Abdest alışta ağıza su alıp çalkalamak babı...................................... 310
30-(Abdest alışta) ayak ökçelerini yıkamak babı................................... 311
31-Ayakları, ayakkabıların içinde bulunurla rken pabuçlar üzerinden meshetmey erek yıkamak babı...................................................,................. 311
32-Abdest almada ve yıkanmada sağ tarafıyle ve sağ taraftan başlamak
babı...............................................................;......... ......... ......... ......... ...... 313
33-Namâz vakti yaklaştığı zaman abdest alacak su araştırmak babı.. 313
34-insan saçı değdirilmiş olan suyun hükmü babı................................. 315
35-Bâb: "Birinizin kabından köpek içtiği zaman o kabı yedi kerre yıkasın" 317
36-Yüce Allah'ın "Veya içinizden biri halâdan gelmişse.." (el-Mâide: 6) kavlinden dolayı abdest almayı iki çıkış yerinden, Ön ve arkadan (çıkan şeylerden ötürü) vâcib gören kimse babı................................... 320
ı-vıv " r İçindekiler/505
37-Kişinin kendi arkadaşına yardım ederek abdest aldırması babı..... 323
38-Abdestsiz iken Kur'ân okumak ve başka işler yapmak babı........... 324
39- Hafif olanından değil de ağırlık verici bayılmadan dolayı abdest almayı vâcib gören kimse babı............................................................... 326
40-Yüce Allah'ın "Başlarınızı mesnedini z.." (el-Mâide: 6) sözünden dolayı başın hepsini meshetme babı....................................................... 327
41-İki ayağı topuklara kadar yıkamak babı............................................. 328
42-İnsanlarca (kabda kalan) abdest suyu fazlasının kullanılması babı 329
43-Bâb...................................................................................................:...... 331
44- Bir avuç sudan ağzını çalkalayıp burnuna da su veren kimse babı 331
45-Başın bir kene meshedilm esi babı..................................................... 332
46- Kişinin kendi katısı ile beraber abdest alması ve kadının abdest suyu
fazlası babı............................................................................................. 333
47-Peygamber(S)'in kendi abdest suyundan, bayılan kimse üzerine dökmesi babı................................................................................................ 333
48- Teknede, çanakta, ağaçtan ve taştan yapılmış kablar içinde yıkanmak
ve abdest almak babı............................................................................ 334
49-Tastan abdest almak babı.................................................................... 336
50-Müdd (mikdân su) ile abdest almak babı.......................................... 337
51-Mestler üzerine meshetmek babı........................................................ 338
52-Bâb: Abdestli iken ayaklarını mestler içine soktuğu zaman.... ........ 340
53-Koyun eti ve sevîk(yemek)ten dolayı abdest almayan kimse babı. 341
54- Sevîk yemeği yemekten dolayı abdest almayıp sırf ağız çalkalayan kimse babı............. 342
55-Süt(içmek)ten dolayı ağzı çalkalar mı? babı..................................... 343
56-Uyumaktan dolayı abdest almak ile bir iki uyuklamak tan yâhud uyuklama sebebiyle başını bir defa beri öte meyi ettirmekt en dolayı abdest almayı vâcib görmeyen kimse babı............................................ 343
57-Abdestli iken abdest almak babı......................................................... 344
58-Bâb: Sidiğinden sakınmamak büyük günâhlardandır....................... 346
59-Sidiği yıkamak hakkında gelen hadîs babı........................................ 347
60-Bâb.......................................................................................................... 347
61-Peygamber(S)'in ve insanların bedevîyi mesciddek i işemesinden ayrılıncaya kadar bırakmaları babı.... 348
62-Mesciddeki sidiğin üzerine su dökmek babı...................................,. 349
63-Bâb: Sidiğin üzerine su dökmek......................................................... 349
64-Çocuklann sidiği(nin hükmü) babı.............................................*....... 350
506/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
65-Ayakta ve oturarak işeme(nin hükmü) babı...................................... 351
66-Arkadaşının yanında işemek ve duvar ile sütrelenmek babı.......... 351
67-Bir kavmin süprüntülüğü yanında işeme babı................................... 352
68-Kanı yıkamak babı................................................................................. 352
69-Menîyi yıkamak, el ile sürtüp ovalamak ve kadından isabet eden şeyleri yıkamak babı........... 353
7O-Bâb: Cenabeti yâhud cenabetin gayrisini yıkayıp da yıkanan şeyin izi
gitmediği zaman.... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........ 354
71-Develerin, diğer dört ayaklı hayvanların, koyunların sidikleri ve koyun ağıllan babı..............................................................................:...... 355
72-Yağ ve su içine murdar şeylerin düşmesi(nin hüküm) babı........... 357
73-Akmayan durgun su babı.............................,....................................... 359
74-Bâb; Namaz kılanın sırtına pislik yâhud cîfe atıldığı zaman o kimsenin namazı bozulmaz. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... 360
75-Elbisede tükürük, sümük ve benzeri bir şey (bulunmasının hükmü)
babı.......................................................................................................... 362
76-Bâb: Şıra ile ve sarhoş edici içki ile abdest almak caiz olmaz.... .. 363
77- Kadının kendi babasını; (yânî) babasının yüzünden kanı yıkaması babı
364
78-Dişleri misvak sürtüp ovalamakl a temizleme k babı..................:...... 365
79-Misvâkı daha büyük olana vermek babı............................................. 365
80-Geceyi abdestli olarak geçiren kimsenin fazileti babı...................... 366
4-KİTÂBU'L-GUSL
(Yıkanıp Gusletmek Kitabı)
(44 Hadîs)
j;., Ve Yüce Allah'ın şu kavli: "... Eğer cfinfib olduysanız boy ab-' desti alın. Eğer hasta olmuşsanız, yâhud bir sefer üzerindey-
:' seniz veya içinizden bîri ayakyolun dan gelmişse, yâhud da kadınlara dokonmuss anız ve bu hâlde su da bulamanus sanız o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin, binâenaleyh (ni-
': yetle) ondan yüzlerinize ve elleriniz e sûrun, Allah, sizin üzerinize bir güçlük yapmayı dilemez, fakat sizi İyice temizleme yi ve üstünüzdeki nî'metini tamamlama yı diler. Tâ ki şükrede-siniz" (el-Mâİde: 6).
Ve zikri celil olan Allah'ın su kavli: "Ey İmân edenler, siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bitinceye ve cünflb iken de -yolcu olmanız müstesna- gosl edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, ya bir sefer üzerinde bulunursa nız yâhud sizden biriniz ayakyo landan gelirse yâhud da kadınlara dokunup da bir su bulamazsa nız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; yüzlerinize ve elleriniz e sürün. Şübhesiz Allah çok af-vedici, çok mağfiret eyleyicid ir" (en-Nisâ: 43).
1-Yıkanma öncesi abdest almak babı..................................................... 369
İçindekiler/507
2-Erkeğin, kendi karısı ile beraber yıkanması babı............................. 370
3-Bir sâ' ölçeği ve benzeri mikdâr su ile yıkanmak babı.................... 371
4-(Gusülde) başı üzerine üç defa su akıtan kimse babı..................... 373
S-Yıkanma sırasında hılâb yâhud güzel koku ile başlayan kimse babı 374
7-Cünüblük yıkanmasında ağzı çalkalama ve buruna su çekme babı 375
8-Daha temiz olması için eli toprakla sürtmek babı............................ 376
9-Bâb: Cünüb olan kimse elinde cünüblükten başka bir pislik olmadığı
zaman, elini yıkamadan önce yıkanacağı su kabı içine sokar mı? 376
10-Yıkanma ve abdest alma fiilleri arasını birbirind en ayırmak babı. 378
11-Yıkanma sırasında sağ eliyle sol eli içine su boşaltan kimse babı 379
12-Bâb; Cinsî münâsebet yaptıktan sonra tekrarlay an ve bir tek yıkanma Üe kadınlarını dolaşan kimse(nin hükmü nedir?)......... ......... .... 379
13-Mezîyi yıkamak ve mezîden dolayı abdest almak babı.................... 381
14-Koku sürünen, sonra da yıkanan ve kokunun izi bedeninde bakî kalan kimse babı....................................................................................... 381
15-Derisini iyice suya kandırdığını zannedip üzerine su akıttığı zamana
kadar saçlarını hilâllamak babı........................................................... 382
16-Cünüblük yıkanmasında abdesî aldıktan sonra bedeninin kalan kısmını yıkayıp da abdest uzuvlarını yıkamayı diğer bir kerre daha tekrar etmeyen kimse babı........................................................................ 382
17-Bâb: İnsan mescidde iken, cünüb olduğunu hatırladığı zaman teyemmüm etmeyerek olduğu gibi dışarıya çıkar........................................ 389
18-Cünüblük yıkanmasında ellerin silkelenm esinin hükmü) babı...... 384
19-Gusülde başının sağ yanını yıkamakla başlayan kimse babı.......... 385
20-Bismillâhirrahmânirrahîm. Halvette tek başına iken çıplak olarak yıkanan ve örtünmek daha fazîletli olduğu için örtünen kimse babı 385
21-Yıkanma sırasında bir şey içinde veya arkasında insanlard an perdelenm ek babı..................... 387
22-Bâb: Kadın ihtilâm olduğu zaman.... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 388
23-Cünüb kimsenin teri ve "Müslüman murdar olmaz" babı............... 388
24-Bâb: Cünüb kimse dışarıya çıkar, çarşıda ve diğer yerlerde yürür 389
25-Cünübün, abdest aldığı zaman yıkanmadan evde durması(nın cevâ-
zi) babı.................................................................................................... 390
26-Cünüb olan kimse abdest alır, sonra uyur babı................................ 391
27-Bâb: Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman? 392
28-Kadın fercinin ıslaklığından isabet eden şeyleri yıkamak babı....... 393

5-KITABU9L-HAYZ
(Hayz Kitabı)
(37 Hadîs)
Yüce Allah'ın şn kavli: "Sana kadınların ay hâlini de sorarlar. De ki: O bir ezadır. Onun için hayz zamanında kadinlard an ayrılın. _ Temizlend ikleri vakte kadar kendileri ne yaklaşmayın. İyice temizlend iler mi o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidin. Herhalde Allah hem çok tevfoe edenleri sever, hem çok temizlene nleri sever" (el-Bakara: 222).
1-Hayzın başlaması nasıl oldu ve Peygamber(S)'in "Hayz Allah'ın Âdem
kızları üzerine yazdığı bir şeydir" kavli babı.................................... 396
2-Hayz oldukları zaman kadınlara emr babı......................................... 397
3-Hayızh kadının, kocasının başını yıkaması ve taraması babı.......... 397
4-Erkeğin, kadın hayızlı iken karısının kucağında Kur'ân okuması babı 399
5-Nifâsa hayz ismini veren kimse babı.................................................. 399
6-Hayızh kadının cildine dokunmak babı............................................... 400
7-Hayızlı kadının oruç tutmayı terketmes i babı.................................... 401
8-Bâb: Hayızlı kadın, Beyt'i tavaf etmek müstesna, bütün hacc fiillerin i
yerine getirir.. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........ 403
9-İstihâza babı............................................................................................... 405
10-Hayz kanını yıkamak babı...............................................................;.... 406
11-İstihâzah kadının i'tikâf etmesi babı................................................... 406
12-Bâb: Kadın, hayız olduğu elbise içinde namaz kılar mı?......... ........ 408
13-Hayızdan yıkanması sırasında kadının güzel koku sürünmesi babı 408
14-Kadının, hayızdan temizlene ceği zaman kendisini ovalaması, nasıl yıkanacağı ve nasıl misklenmiş bir parça ahp onunla kan değen yeri sürteceği babı......................................................................................... 409
15-Kadının hayızdan yıkanması babı....................................................... 410
16-Kadınm hayızdan yıkanması sırasında taranması babı.................... 411
17-Kadının, hayız yıkanması sırasında saçlarını çözmesi babı............. 411
18-"Biz sizleri.. . hilkati belirsiz bir çiğnem etten... yarattık" babı....... 413
19-Hayızlı kadın hacca ve umreye nasıl ihram eder babı..................... 414
20-Hayzın gelmesi ve gitmesi babı........................................................... 415
21-Bâb: Hayızlı olan kadın namazı kaza etmez.... ......... ......... ......... ....... 416
22-Hayz elbisesi içinde iken hayızlı kadınla beraber uyumak babı..... 417
23-Temizlik hâli elbisesin den başka hayız elbisesi edinen kimse babı 417
İçindekiler/509
24-Hayızlı kadınların namaz yerinden ayrı durarak bayram namazlarının kılındığı sahada ve müslümânların dualarında hâzır bulunmala rı babı.......................................................................................................... 418
25-Bâb: Kadın bir ayda üç hayız olduğu zaman (hüküm nedir)?........ 420
26-Hayız günleri hâricinde kadının göreceği san ve boz renkli ıslaklıklar babı.................................................................................................... 421
27-İstihâza daman babı...................,.......................................................... 421
28-İfâda tavafından sonra hayız olan kadın babı................................... 422
29-Bâb: İstihâzah kadın (arada kanı dinmekle) temizliği görünce (yıkanıp namaz kılar)......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... 423
30-Lohûsa (iken Ölen) kadın üzerine cenaze namazı ve bu namazın sünneti babı.................................................................................................. 424
31-Bâb.......................................................................................................... 424
6>1ÜTABUT-TEYEMMÜM
(Teyemmüm Etmek Kitabı)
(14 Hadîs)
; Ve Yüce Allah'ın şu kavli: "Eğer hasta olmussanız yâhnd bir
sefer fizerinde yseniz veya içinizden biri ayakyolnn dan gelmişse, yâhnd da kadınlara doknnmnss anız ve bo hâlde su da bu-lamamışsaıuz, o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin. Binâenaleyh ondan (niyetle) yüzlerinize ve elleriniz e sürün" (el-Maide: 6; en-Nisâ: 43)
1-Bâb: İnsan su ve toprak bulamadığı zaman?......... ......... ......... ......... 429
2-Su bulamadığı ve namaz vaktinin geçmesinden korktuğu zaman hazarda teyemmüm etmek babı..... 430
3-Bâb: Teyemmüm eden kimse ellerine üfürür mü?......... ......... ......... 432
4-Bâb: Teyemmüm yüz ve iki el içindir................................................. 433
5-Bâb: Temiz toprak müslümânm temizlik sebebidir; suyun yokluğunda onu sudan mustağnî kılar.... 435
6-Bâb: Cünüb olan kimse nefsi üzerine hastalıktan yâhud ölmekten veya susuz kalmaktan korktuğu zaman, teyemmüm eder..... ......... ..... 439
7-Bir vuruş olarak teyemmüm babı........................................................ 441
8-Bâb.......................................................................................................... 444
7-KİTÂBU'S-SALÂT
(Namaz Kitabı)
(155 Hadîs)
l-İsrâ gecesinde namazların nasıl farz kılındığı babı.......................... 445
510/Sahîh-i Buharı ve Tereemesi
2-Namazın, avreti örtecek şeyler içinde vâcib olması, Yüce Allah'ın "... Her mescid huzurunda ziynetini zi alın.." (el-A'râf: 31) kavli ve bir bez
- içinde sarınarak namaz kılan kimse babı.......................................... 451
3-Namaz kılacak kimsenin namaza girerken izânni boynunun gerisine
bağlaması bâbi....................................................................................... 452
4-Bir sevb içinde, onunla örtünerek namaz kılmak babı.................... 454
5-Bâb: Kişi bir tek kumaş içinde namaz kılacağı zaman (onun bir kısmını) omuzları üzerine koysun... ......... ......... ......... ......... ......... ....-........ 456
6-Bâb: Sevb (yânî kumaş) dar olduğu zaman.... ......... ......... ......... ....... 457
7- Şam'a mensûb (yânî gayrimüslimler tarafından i'mâl edilmiş) olan cüb-
be içinde namaz kılmak babı............................................................... 459
8-Namazda ve namaz hâricinde soyunup çıplak olmanın keraheti babı 460
9-Gömlek, şalvarlar, (donlar), dizleri kapamayan kısa don ve kaftan içinde namaz kılmak babı.......................................................................... 460
10-Avretten örteceği şey babı................................................................... 462
11-Ridâsız olarak" namaz kılmak babı...................................................... 464
12-Uyluk hakkında zikroluna n şey babı................................................... 465
13-Bâb: Kadın kaç (parça) elbise ile namaz kılar?......... ......... ......... ..... 468
14-Bâb: Bir şahıs damgalan bulunan bir kumaş içinde (yânî onu giyinerek) namaz kıldığı ve onun damgalarına baktığı zaman?......... ...... 469
15-Bâb: Bir kimse salîb (yânî haç) şekilleri nakşedilmiş elbise ile yâhud
başka suretler bulunan bir elbise ile namazı kılsa namazı bozulur mu? 470
16-Arkasında yırtmaçlı ipekten bir ferrûc İçinde namaz kılıp sonra onu
çıkaran kimse babı................................................................................ 471
17-Kırmizi bir elbise ile namaz kılmak babı........................................... 471
18-Evlerin damlan üstünde, minberde, ağaç parçalan üzerinde namaz
kılmak babı............................................................................................. 472
19-Bâb: Namaz kılan kimseni., giydiği sevb, secdeye vardığında hanımına dokunduğu zaman?......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. 475
20-Hasır üzerinde namaz kılmak babı..................................................... 475
2l-Seccâde üzerinde namaz babı............................................................. 477
22-Kilim, keçe ve benzeri döşenen şeyler üzerinde namaz kılmak babı 477
23-Sıcağın şiddetinde sevb üzerine secde etmek babı.......................... 478
24-Ayakkabılarla namaz kılmak bâbi....................................................... 479
25-Mestlerle namaz kılmak babı............................................................... 479
26-Bâb: Namaz kılan kimse secde etmeyi tamamlama dığı zaman.... ... 480
27-Bâb: Namaz kılan kimse secde esnasında pazulanm açar ve yanlannda n uzaklaştım........... 481
28-Kıbleye yönelmenin fazileti bâbi......................................................... 482
29-Medîne, Şâm ve Maşrık ahâlîsinin kıblesi bâbi................................ 483
30-Yüce Allah'ın "Siz de İbrahim'in makaamından bir namazgah edinin"
(el-Bakara: 125) kelâmı bâbi............................................................... 484
31-Namâz kılacak kimsenin, nerede olursa olsun, kıble cihetine yönelmesi bâbi................................................................................................ 486
32-Kıble hakkında (söylenenlerden gayrı olarak) gelen şeyler ile, yanılıp da kıbleden başka yöne doğru namaz kılan kişinin o namazı yeniden kılmasını re'y etmeyen kimse bâbi.............................................. 489
33-Tükürüğü mescidden el ile kazımak bâbi.......................................... 491
34-Mescidden sümüğü çakıl taşı ile sürtüp kazımak bâbi.................... 492
35-Bâb: Kişi namaz içinde iken sağ tarafına tükürmesin...................... 493
36-Bâb: Soluna yâhud sol ayağının altına tükürsün............................... 494
37-Mescide tükürmek (hatîesinin) keffâreti bâbi................................... 494
(Namaz Kitabı'nın devamı ikinci cilddedir .)
 

DAVA

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
2 CILD KİTÂBU'S-SALÂT
(Namaz Kitâhı'nın Devamı)38-Mescidde tükürüğün gömülmesi babı................................. 517
39-Bâb: Tükürük kendisine galebe ettiği zaman (namaz kılan kimse onu)
elbisesin in bir tarafına alsın.............................................. 518
40-İmâmın insanlara, namazı tam yapmaları hususunda öğüd vermesi
ve kıblenin zikri babı............................................... 518
41-Bâb: Fulan oğullan mescidi denilir mi?......... ...... ......... ......... 519
42-Mescidde bir şeyi bölmek ve hurma salkımı asmak babı............ 521
43-Mescidde iken yemek için da'vet yapan ve mescidden i'tibâren bu da'-
vete icabet eden kimseler babı............................ 522
44-Mescidde erkekler ve kadınlar arasında hükmetmek ve la'netleşme
yaptırmak babı..................................... 523
45-Bâb: İnsan (başkasına âid) bir eve girdiği zaman o evin içinde istediği yerde mi namaz kılar yâhud kılacak yeri araştırmayarak emredilen yerde mi namaz kılar?......... ..... 523
46-Evlerde mescidler (edinmek) babı................................ 524
47-Mescide girmekte ve diğerlerinde sağ ayak ile başlamak babı...... 526
48-Bâb: Câhiliyyet devri müşriklerinin kabirleri açılır ve yerlerind e mes-
•cidler edinilir mi?......... ......... ......... ......... . 527
49-Davar ağıllarında namaz kılmak babı.......................... 529
50-Su yakınlarındaki deve yataklarında namaz kılmak babı............. 530
51-Önünde ocak yâhud ateş yâhud (müşrikler tarafından) ma'bûd edinilen bir şey olduğu hâlde Yüce Allah'ın rızâsını irâde edip namaz kılan kimse babı............................. 530
52-Kabirler bulunan yerlerde namaz kılmanın keraheti babı............ 531
53-(Allah tarafından) yere batırılmış ve üzerine azâb indirilmiş olan mekânlarda namaz kilma(nın hükmü) babı...................... 532
54-Hnsîiyan ma'bedinde namaz kılmak babı.............................. 533
55-Bâb ......... ......... ......... ......... .............. ......... ......... ...... 534
56-Peygamber(S)'in: "Yer(yüzü) bana mescid ve temizlik sebebi kılındı"
kavli babı......................................... 535
57-Kadının mescid içinde uyuması babı................................ 535
58-Mescidde erkekleri n uyuması babı................................... 537
59-İnsan bir seferden gelince mescidde namaz kılmak babı............... 539
60-Bâb: "Sizin biriniz mescide girdiği vakilte oturmadan evvel iki rek'at
namaz kılsın"......... ......... ......... ....... ........ 540
61-Mescidde (hâsıl olan) hades babı......................... 540
62-Peygamber mescidini n yapısının yapılması babı................... 541
63-Mescidin yapısını yapmak husûsusunda insanların birbirler iyle yardımlaşmaları babı................................. 543
64-Mescid yapmakta yapıcı san'atkârlardan; minberin kuru ağaçlan hususunda da san'atkâr marangozd an yardım istenmesi babı............ 544
65-Bir mescid bina eden kimse(nin fazileti) babı..................... 545
66-Bâb: Şahıs mescide uğradığı zaman ok ve mızrakları demirleri nden
tutar.... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... 546
67-Mescidden geçmek babı........................... 547
68-Mescidde şiir (inşâd etmenin hükmü) babı..................... 547
69-Kısa mızraklı kimseleri n mescide girmeleri nin cevazı babı............ 548
70-Mesciddeki minber üzerinde alım satım işinin zikredilm esi babı..... 549
71-Mesciddeki borçlu kimseden borcunu ödemesini istemek ve borcu istemek için borçluya yapışmak babı................................. 550
72- Mescidi"süpürmek, (ötesine berisine düşmüş) paçavraları, çöpleri ve ağaç kırıntılarını toplamak babı.......... 551
73-Şarâb ticâretinin haram kılınmasını mescidde zikredip beyân eylemek babı................. 552
74-Mescide mahsûs hizmetçiler babı................................ 553
75-Esîrin yâhud borçlunun bağlanarak mescidin içinde bulunduru lması
babı....................... ......... 5,53
76-Kâfir müslümân olduğu zaman yıkanması ve yine esîrin mescid içinde bağlanması babı.... 554 ■
77-Mescidin içinde hastalar için ve hastalard an başkaları için çadır kurmak babı................................................ 555
78-Bir ihtiyâç sebebiyle mescide deve sokmak babı.............. .556
79-Bâb ......... ......... ......... .......... 557
80-Mescide çıkacak küçük kapı ve gelip geçme yeri babı.................. 558
81-Ka'be için ve diğer mescidler için kapılar ve kilidler (edinme) babı 560 İçindekiler/993
82-Mescide müşrikin girmesi babı......:.............. ........ 561
83-Mescidde sesi yükseltmenin hükmü babı.................................... 561
84-Mescidde (ilim için) halkalar (teşkil etmek) ve oturmak babı........ 563
85-Mescid içinde sırt üstü yatmak ve ayak uzatmak babı.................. 565
86-İnsanlara zarar gelmeksiz in yolda mescid yapılır babı............... 565
87-Çarşı pazar mescidind e namaz kılmak babı.................................. 566
88-Mescid içinde ve dışında parmakları birbirine geçirip kilitleme k babı... 567
89-Medine'ye giden yollar üzerindeki mescidler ve Peygamber'in namaz
kılmış olduğu mübarek yerler babı.................. 570
90-Bâb: İmâmın sütresi, arkasındakilerin de sütresidir.............. 576
91-Musallî ile sütre arasındaki uzaklığın ne kadar olması lâzımdır babı... 577
92-Harbeye (yâni kısa mızrağa) doğru namaz kılmak babı............. 578
93-Ucu demirli yâhud demirsiz değneğe doğru namaz kılmak babı... 579
94-Mekke'de ve Mekke dışında namaz için sütre edinmek babı......... 579
95-Üstüvâneye yânı sütuna doğru namaz kılmak babı.................. 580
96-Cemâat olmadığı zaman münferid iken direkler arasında namaz kılmak babı................................... 581
97-Bâb............................................... 582
98-Binite, deveye, ağaca ve üzerine binilecek olan semere doğru namaz
kılmak babı...........:..... ......... ......... 583
99-Serîre doğru namaz kılmak babı......................... 584
100-Bâb: Namaz kılmakta olan kimse önünden geçecek olanı (mendûb
olarak) reddeder. ......... ................. 584
101-Namâz kılanın Önünden geçecek kimsenin yükleneceği günâh babı 586
102-Kişinin namaz kılmakta bulunan arkadaşını yüzyüze karşılaması babı 586
103-Uyuyan kimsenin arkasında namaz kılmak babı................ ........ 588
104-Kadının arka tarafında nafile namazı kılmak babı...................... 588
105-Namâzı hiçbir şey kesmez diyen kimse babı........................ ..... 589
106-Bâb: Musallî namazda boynu üzerinde küçük kız çocuğu taşıdığı zaman (namazın hükmü nasıldır)......... ......... ..... 590
107-Bâb: Musallî, içinde.hayızlı kadın bulunan bir döşeğe doğru namaz
kılarsa (namazın hükmü nasıl olur?)......... ........... .... 591
108-Bâb: Erkek namaz kılarken secde sırasında secde edebilmes i için eliyle
karısını dürter mi?......... ............ ......... 592
109-Kadın, namaz kılmakta olan erkekten ezâ nev'inden bulunan bir şeyi
atıp uzaklaştırır babı............................... 593
 

DAVA

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
2.Cildin Devami

8-KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SÂLÂT (Namaz Vakitleri Kitabı)
(78 Hadîs) •»
l-Namâz vakitleri ve faziletle ri babı...................................................... 595
2-Bâb: Yüce Allah'ın şu kavli: "Hepiniz O'na dönün, O'ndan korkun.
Namaza devam edin, müşriklerden olmayın" (er-Rûm: 31)......... ... 597
3-Namâzı dosdoğru kılmak üzerine bey'al babı................................... 598
4-Bâb: Namaz kılmak (günâhlara) keffâreltir....................................... 599
5-Vakti içinde kılınan namazın fazileti babı.......................................... 601
6-Bâb: Beş namaz (aralarındaki günâhlara) keffârettir....................... 602
7-Namazın kendi vaktinde zayi' kılınması babı.................................... 603
8-Bâb: Namaz kılmakta olan kimse, Azîz ve Celîl olan Rabbına munâ-
cât etmektedi r........ ......... ........... ......... ......... ........ 604
9-Sıcağın şiddetli vaktinde öğle namazını serinliğe bırakmak babı.. 605
10-Öğle namazını seferde de serinliğe bırakmak babı.......................... 608
11-Bâb: Öğle namazının başlangıç vakti, güneşin tam ortadan batıya meylettiği sıradır............................................... 609
12-Öğle namazını ikindiye kadar geri bırakmak babı............................ 612
Z3-İkindi namazının vakti babı..................................... 613
14-İkindi namazının vakti babı..............
................... 615
15-İkindi namazını kaçıran kimsenin günâhı babı................................. 616
16-İkindi namazını terkeden kimsenin günâhı babı............................... 617
17-İkindi namazının fazileti babı.......................................... 618
18-Güneşin batmasından önce ikindi namazından bir rek'atı yetiştiren
kimse babı................. ......... ......... ..... 620
19-Akşâm namazının vakti babı.................................. 622
, 20-Akşâm namazına ışâ denilmesi ni kerih gören kimse babı.............. 624
21-(Hadîslerde) ışâ ve ateme'nin zikredilm esi ve ateme ismini işâ ma'-
nâsına kullanmayı caiz gören kimse babı.......................................... 626
22- İnsanlar toplandıkları yâhud toplanmak ta geciktikl eri zaman yatsı namazının vakti babı.................................................. 627
23-Yatsı namazının fazîleti babı....................... 628
24-Yatsı namazından Önce uyumanın mekruh görülmesi babı............. 629
25-llyku basmasına yenilen kimsenin yatsı namazından evvel uyuması
babı.......................................................... 630
26-Yatsı namazının vakti gece yansına kadardır babı........................... 632
İçindekiler/995
27-Sabâh namazının fazîleti babı............................. 633
28-Sabâh namazının vakti babı................................. 635
29- (Güneş doğmadan evvel) sabah namazından bir rek'at yetiştiren kimse
babı...................................... 637
30-(Güneş batmadan evvel) ikindi namazından bir rek'at yetiştiren kimse babı........................................... 637
3l-Sabâh namazından sonra güneş yükselinceye kadar namâz(ın hükmü nedir?) babı............. ..... 638
32-Bâb: Musallî, kılacağı namaz için güneşin doğuşu öncesi vakti seçmez 640
33-İkindiden sonra ve bir de sabah namazından sonra müstesna; namaz
kılmayı kerîh görmeyenler babı...................... 642
34-İkindi namazından sonra kılınagelen fâiteler ve benzeri namazlar (cenaze ve râtibeler gibi) babı........................................ 643
35-Bulutlu günde namazı evvel vaktinde edâ eylemek babı................. 644
36-Namâz vaktinin çıkıp gitmesind en sonra ezan okumak babı.......... 646
37-Vakit geçip gittikten sonra insanlara cemâatle namaz kıldıran kimse
babı...........................:......... ........ 647
38-Kim bir namazı unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. O, bu
namazdan başkasını kaza etmez babı ...s..... ...... 648
39-Geçmis namazların sıra ile kaza edilmeler i babı........ 649
40-Yatsı namazından sonra uyumayıp lâkırdı etmenin mekruh görülmesi babı............................ 649
41-Yatsi namazından sonra ilim ve diğer hayırlı işler hususunda uyanık kalıp sohbet etmek babı............................. 650
42-Konuklar ve aile ferdleriy le beraber gecenin bir kısmında uyanık kalıp sohbet etmek babı............................... 652
 

DAVA

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
2.Cildin Devami

9-KİTÂBU'L-EZÂN (Ezan Kitabı)
(121 Hadîs)
1-Ezanın başlaması babı................................ ........ 655
2-Bâb: Ezan lâfızları ikişer ikişerdir................................... 658
3-Bâb: "Kad kaameti's-salâtu" kavli müstesna, ikaamet lâfızları tekrar
edilmez.. ......... ......... ........................... 659
4-Ezân okumanın fazîleti babı.......................................... 660
5-Bâb: Ezan okumada sesi yükseltmek.............................. 661
996/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
6-Ezan okunması sebebiyle kan akıtmaktan alıkonulacağı babı........ 662
7-İnsan müezzini işittiği zaman ne söyler babı............. 663
8-Ezân okunup tamamlandığı zamanki duâ babı................. 664
9-Ezân okumak hususunda kur'a atmak babı................. .... 665
10-Ezân okuma arasında kelâm etmek babı....................... 666
11-Kendisine vaktin girdiğini haber verecek biri bulunduğu zaman gözleri kör olan kimsenin ezan okuması(nın cevazı) babı.................... 667
12-Ezân, fecrin tulû'undan sonradır babı..................... 668
13-Fecrden evvelki ezan babı........................... 669
14-Bâb: Ezan ile ikaamet arasında ne kadar fasıla vardır?....... 671
15-(Ezam işitmesinden sonra namaz için) ikaameti bekleyen kimse babı 672
16-Bâb: Her ezan ile ikaamet arasında, kılmak isteyen için, bir namaz
vardır......................... 673
17-Seferde bir tek müezzin ezan okusun diyen kimse babı................. 673
18-Cemâat oldukları zaman yolcular için dahi ezan ve ikaamet olacağı, Arafe ve,MüzdeIife'de,de böyle olacağı, soğuk yâhud yağmurlu (gün
ve) gecede müezzinin "es-Salâtu fi'r-rihâl" sözü babı..................... 674
19-Bâb: Müezzin ezan okurken ağzını sağa sola döndürür mü? Ve yine
müezzin ezan esnasında sağa sola döner mi?......... ........... 677
20-İnsanın "Namaz bizden kaçtı" sözü babı..................... 678
21-Bâb: İnsan namaza koşmaz, fakat sekînet ile ve vakaar ile gelmelidi r 679
22-Bâb: ikaamet edilmesi sırasında imâmı gördüklerinde insanlar ne zaman ayağa kalkarlar?......... ......... ........ 680
23-Bâb: İnsan namaza doğru acele edici olarak koşmaz, fakat sekînet
ve vakaarla kalkmalıdır................... ......... .. 680
24-Bâb: İnsan (namaza ikaamette n sonra) bir zarurette n dolayı mescid-
den dışarıya çıkar mı?.......... ......... ......... .. 681
25-Bâb: İmâm "Dönüp gelinceye kadar yerinizde durun" dediği zaman,
cemâat onu beklerler ......... ....... .... 681
26-Kişinin "Biz namaz kılmadık" sözü babı.................. 682
27- (Namaz için) ikaamette n sonra kendisine bir ihtiyâç arız olan imâm
babı......................... 683
28-Namâz (için) ikaamet edildiği zaman kelâm edip konuşmak babı 683
29-Cemâat namazının vâcibliği babı.......................... 685
30-Sabâh namazını cemâat içinde kılmanın fazileti babı............ 687
31-Sabâh namazını cemâat İçinde kılmanın fazileti babı............... 687
32-Öğle namazını ilk vaktinde kılmaya davranmanın fazileti babı...... 688
İçindekiler/997
33-Mescid yolunda atılan adımlar mukaabili nde Allah'tan ecir, sevâb ve
rızâ niyaz eylemek babı........................... 689
34-Yatsı namazını cemâat içinde kılmanın fazileti babı............. 691
35-Bâb: İki kişi de, ikiden ziyâdesi de cemâattir................... 692
36-Namazı bekleyere k mescid içinde oturan kimse ve mescidler in fazileti babı....................... 692
37-Mescide gidip gelen kimsenin fazileti babı....................... 694
38-Bâb: Namaz ikaame edildiği zaman, artık farz olan namazdan başka
namaz kılınmaz............................... 694
39-Hastanın cemâatte hâzır olması hususunda ki sınır(ın beyânı) babı 696
40-Yağmurda ve diğer bir illette kendi menzilind e namaz kılmaya ruhsat, babı ......... ......... ......... ......... .......... ..... 698
41-Bâb: İmâm (cemâate gelmeme ruhsatı varken) mescide gelmiş olanlara namaz kıldırır mı?......... ......... ........ . 699
42-Bâb: Yemek hazır olup geldiği ve namaz da ikaamet edildiği zaman
(hangisine başlanır)?......... ......... ............ ..... 702
43-İmâm, elinde yemekte bulunduğu birşey varken namaza çağırıldığı
zaman (nasıl yapar?) babı....................................... 703
44-Ailesinin ihtiyâcında meşgul olan kimse namaz ikaamet edilince hemen çıkar babı................................... 704
45-Kendisi namaz kılmak arzu etmediği hâlde, sırf insanlara Peygam-ber'in namazını ve sünnetini öğretmek maksadıyle halka namaz kıldıran kimse babı......................................... 705
46-Bâb: İlim ve fazilet sahibi olan kimseler imamlığa (başkalarından) daha haklıdırlar,........................................ 706
47-Bir illetten dolayı imâmın yambaşında namaza duran kimse babı. 709
48- Bir kimse insanlara imamlık yapmak için namaza girse, akabinde de asıl vazifeli olan birinci imâm gelse, bu takdirde ilk namazı başlatan imâm geri çekilse de yâhud çekilmeyip namazı kıldırsa da namazı caiz olmuştur babı....................... 710
49-Bâb: Namaza gelenler Kur'ân okumakta birbirler ine musâvî oldukları zaman, en büyükleri onlara imamlık eder..... ......... ......... ......... ..... 712
50-Bâb: İmâm bir kavmi ziyaret ettiği zaman onlara imâm olur..... ..... 713
51-Bâb: İmâm ancak kendisine uyulmak için imâm edinilmiştir......... 714
52-İmâmın arkasında namaz kılanlar ne zaman secde ederler? babı. 718
53-Başını imâmdan evvel kaldıran kimsenin günâhı babı.................... 719
54-Köienin ve azâd edilip de üzerinde velayet devam eden kimsenin
imamlığı babı........................................ 720
55-Bâb: İmâm namazı tamam kıldırmadığı zaman ve arkasındakiler tamamladığı zaman?......... ......... ................ ......... 722
998/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
56-Fitneye giren (veya fitneye ma'rûz kalan) kimsenin ve bid'aî işleyenin imamlığı babı................................................. 722
57-Bâb: İmâm ile me'mûm iki kişi oldukları zaman me'mûm, imâmın sağ
tarafında yanıbaşma, bir hizada olarak dikilir.. ......... ......... ......... ...... 724
58-Bâb: Me'mûm olan kimse imâmın sol tarafında namaza durduğu zaman imâm onu sağ yanma geçirdiğinde her ikisinin namazı bozulmaz 725
59-Bâb; İmâm başkalarına imâm olmaya niyet etmemişken, sonradan bir
topluluk gelip de onlara imamlık ettiği zaman?......... ......... ......... ..... 726
60-Bâb; İmâm namazı uzattığı ve me'mûm olan kimsenin bir ihtiyâcı
olduğu zaman, namazdan çıkıp yalnızca kılarsa?......... ......... ......... .. 726
61-İmâmın, rukû'ü ve sucûdu tamamlama kla beraber kıyamda hafifletm e yapması babı........................................... 727
62-Bâb: Kişi kendi kendine namaz kıldığı zaman, namazını istediği kadar uzatsın............................. 728
63-Kendilerine namazı uzattığı zaman imâmdan şikâyet eden kimse babı 729
64-Namazı kemâle ulaştırmakla beraber, namazda vecîzlik (yânî kısaltma, hafifletm e) yapmak babı............................................................... 731
65-Çocuğun ağlaması sebebiyle namazı hafif kıldıran kimse babı...... 731
66-Bir kimse namazı imâmla beraber kılıp da sonra başka bir topluluğa
imamlık ettiği- zamân(ki hükmü beyân) babı..................................... 733
67-İmâmın tekbîrlerini cemâatteki insanlara işittiren kimse babı........ 734
68-Bâb: (İşittirici olan) kimse imâma uyar, insanlar da imâma uymuş olan
o kimseye uyarlar.. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........ 735
69-Bâb: İmâm namazda şübheye düştüğü zaman insanların sözüne tutunur mu?......... ......... ......... ...... ......... 737
7O-Bâb: İmâm namaz içinde ağladığı zaman?......... ......... ......... ......... .... 738
Tl-Saffları, ikaamet sırasında ve ikaamelte n sonra (namaza başlamadan
önce) dümdüz yapmak babı................................................................. 739
72-Safflann düzeltilmesi sırasında imâmın insanlara karşı yönelmesi babı 740
73-Birinci saff babı........................................ 741
74-Bâb: Saffı doğrultmak, namazın (güzel) tamâm olmasındandır...... 741
75-(Namâza durma sırasında) saffları tamamlama yan kimseleri n günâhı
babı....................... 742
76-Saffta omuzun omuza ve ayağın ayağa yapıştırılması babı............. 743
77-Bâb: Me'mûm olan kimse, imâmın solunda namaza durduğu ve imâm da onu arka tarafından tutup sağ yanına geçirdiği zaman namazı tamam olmuştur.................................. 744
78-Bab: Kadın tek başına bir saff olur..... ......... ......... .......... ... 744
79-Mescidin ve imâmın sağ tarafına gitmek babı..................... 745
İçindekiler/999
80-Bâb: İmâmla me'mûmlar arasında duvar yâhud sütre olduğu zaman? 745
81-Gece namazı babı.......................................... 747

 

laylay

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
linkler yenilendi...buhari hadis fihristi ve Edeb'ul Mufred - Imam Buhari İndirme linkleri yenilendi
 

laylay

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye
virüs olmaması lazım kardeşim...eset kullanıyorsanız bir daha bakın
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Link yenilenmiştir. Rar şifresini unutmayın : )
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi

Nasr

Yeni Üye
Üye
"Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Muhakkak ki nikah benim sünnetimdendir.Öyleyse beni seven benim sünnetimle sünnetlensin." (Buhari-Müslim)

Bu şekilde metni hadisi bulamadım ama internetlerde dolaşıyor. Varmı böyle bir hadis. Yardımcı olabilirmisiniz?
 

dua sadık

Yeni Üye
Üye
selamun aleykum hadis kitaplarının (buhari, müslim, tirmizi, nesei, ibn mace, ebu davud, muvatta vs) fihristlerini indirmek istiyorum ama
linkler çalışmıyor. yenileyebilir misiniz?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt