Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü El Öpmek ve El Sıkışmak Caiz mi?

H Çevrimdışı

hudayfa

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun aleykum.

İslamda kadın ve erkek arasında el öpmek ve el sıkışmanın hükmü nedir?

Kadın ve erkeğe mahrem olan kimlerdir ve kimlerin elini öpmeleri caiz sayılabilir?

Konu için tefarruatlı delillere ihtiyaç vardır!

ALLAH ecirlerinizi versin inşaALLAH.

Selametle...
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
El Öpmenin Hukmu

Abdullah b. Ömer (r.anhuma)'den rivayet olunduğuna göre, kendisi Rasulullah (s.a.v)'ın (düşmana baskın yapmak üzere gönderdiği) seriyyelerinden birinde imiş. (Abdullah bu seriyyede bulunduğu sırada başından geçen olayları) şöyle anlattı:
"Askerler tamamen bozguna uğradılar. Ben de bu bozguna uğrayanlar arasında idim. (Bu kargaşalıktan kurtulup da bir kenara) çıkınca; "(şimdi) ne yapacağız? Biz harbden kaçtık (Allah'ın) gazab(ı) ile geri döndük" demeye başladık ve; "Medine'ye girelim (gündüzün) orada kalalım, (geceleyin) bizi hiç bir kimse görmeden (evlerimize) gideriz." dedik.
Ve Medine'ye gir(meye kesinlikle karar ver)dik. (fakat) hemen arkasından da; "Eğer biz Rasulullah (s.a.v.)'a (varıp da) durumumuzu arzetseydik, (daha hayırlı olurdu. O zaman) eğer bize tevbe gerekiyor idiyse (tevbe eder ondan sonra tevbekâr olarak Medine'de) kalırdık. Eğer bundan başka bir şey (yapmamız gerekiyor) idiyse (Medine'den) gider(o görevi yerine getirir)dik." dedik.
Bunun üzerine sabah namazından önce Rasulullah (s.a.v.) (ı beklemek) için oturduk. (Evinden) çıkınca kendisine (doğru) ayağa kalktık ve; Biz (savaştan) kaçanlarız! dedik.
"Hayır! Bilakis siz tekrar savaşa dönen kimselersiniz." buyurdu.
Biz de yaklaşıb elini öptük.
Bunun üzerine; "
Ben de müslüman birliğinden bir kimseyim." buyurdu.
(Sunen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Cihad, B. 96, Hadis no: 2647; Sunen-i Tirmizî, Kitabu'l-Cihad, B. 36, Hadis no: 1770; İbn Kesir, A.g.e. C. 7, Sh. 3261; Ahmed b. Hanbel, (Musned, C. 2, Sh. 58, 70, 86, 99, 100, 111) ve İbn Ebu Hatim'den.)


El Öpme Hakkında (Gelen Hadis)

Abdullah b. Ömer (başından geçen) bir olayı Abdurrahman b. Ebî Leylâ'ya anlatmış (sonra) şöyle demiş:
"Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.)'e yaklaşıb elini öptük”.
(Tirmizi, cihad 36; Ibn Mâce, edeb 16; Ahmed b. Hanbel. 11, 7, 86, III; Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Serhi)


Açıklama
Abdullah b. Ömer'in Abdurrahman b. Ebî Leyla’ya anlattığı olayı (2647) numaralı hadis-i şerifte anlatılan, Peygamber'in gönderdiği bir akıncı birliğinin bozguna uğraması neticesinde, İbn Ömer'le arkadaşlarının akıncı birliğiyle irtibat kuramamaları neticesinde, Medine'ye dönüb gelib de Peygamberin huzuruna çıkarak elini öpmeleriyle ilgili olaydır.
Mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerif de yine el öpmenin câiz olduğuna delalet etmektedir.
el-Ehberî'nin açıklamasına göre, İmam Mâlik, kibir ve gurura sebeb olan el öpmekle, kibirden dolayı el öptürmenin câiz olmadığını, dindarlığından ve faziletinden dolayı, bir kimsenin elini öpmenin ise caiz olduğunu söylemiştir.
İmam Nevevî de bir kimsenin zuhd ve takvası ya da diğer faziletleri sebebiyle elini öpmenin mekruh olmadığını, hatta sünnet olduğunu söylemiştir.


İlim ve fazilet sahibi olanlarin tâbilerine karsi bile tevazu göstermeleri mustehabdır. (Davudoglu, Ahmed, Sahih-i Muslim Terceme ve Serhi, IV, 365-366; Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Serhi, Samil Yayinevi: 13/279)


El Öpmek Hakkında Mezheb Muctehidlerinin Görüşleri:

1. Hanefilere göre "teberruk yoluyla vera' sahibi âlimin ve âdil sultanın elini öpmekte beis yoktur, belki sünnettir”. (İbn Abîdin, Reddu'i-Muhtar, V, 245)

2. Mâlikî'ler "Mutekebbirin elini öpmek mekruh, din, ilim ve şerefinden dolayı olursa caizdir." (Askalanî, Fethu'1-Bâri, XIII, 296)

3. Şafiîler "zuhd, salah ve dininden, ilim ve şerefinden dolayı el öpmek mustehab; zenginlik, mevki ve mansıbından dolayı öpmekse mekruhdur. (Askalanî, Fethu'l-Bâri, XIII, 296)

4. Hanbeliler "Şayet dindarlığından dolayı ise beis yoktur, çünkü Ebu Ubeyde, Ömer b. el-Hattab'ın elini öpmüştür. Dünyalık için ise makbul değildir. (Gizau'l-Elbâb Serh Manzumeti'1-Âdab, I, 287)

Ancak bu elin sahibi âlim ve âdil değilse, İslamın tazimini kasd etmek bahis konusu değilse icmaen mekruhtur. (Ibn Abidin, V, 245)

Hind ulemasından ve Hanefî fakihlerinden Eşref Ali et-Tehânevî'nin tahkikine göre "Muhabbet, özlem, takdir ve rahmet duygularından kaynaklanan öpmeler câizdir. Tâzim ve selâmlama niyetiyle ve teberruk kasdıyle yapılan öpmeler câiz değildir.” (I'la’u sunen, XVII. 426)

Meşhur İbn Abidin Haşiyesinde bu konuda şöyle deniyor:
"... Bazı câhillerin başkasıyla biraraya geldiklerinde, sanki onun eliymiş gibi kendi elini öpmesi de mekruhdur. Karşılaşma anında arkadaşının elinin öpülmesinin mekruh olduğunda ise icmâ vardır. Bazı kimselerin âlimlerin huzurunda, veya büyük insanların huzurunda, yer öpmeleri de böylece mekruhdur ve haramdır. Bunu yapan, yeri öpen ve rıda gösteren de günahkâr olur. Bu putlara tapmaya benzer. Bunu yapan ile radı olanlar ibadet ve tazim yoluyla olduğu takdirde kâfir olurlar. Eğer tahiyye yoluyla yeni selamlaşma yoluyla olursa, kâfir olmaz. Fakat günahkâr ve büyük günâh işlemiş olur..


Herhangi bir dünya menfaati için el öpmek mekruhtur Herkesin eli öpülmez Ana,baba ve âlimin eli öpülebilir Kadın da kocasının elini öpebilir. (Molla Husrav, Duraru'l Hukkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam:1/138)

Kadın, evlenilmesi kendisine ebediyyen haram olan babası, dedesi, amcası, dayısı, kardeşi ve kayınpederinin elini öpmesi câizdir. Fakat babasının dışındakilerin elini öpmemek evladır. Kadın mahrami olmayan yanlız yaşlı olduğu için bir erkeğin elini öpemez. Ancak bir erkek mahremi olamayan yaşlı kadının elini öpebilir görüşü vardır ama öpmemeleri daha uygundur. İhtiyar kadınların elini mahrami olmayan erkeklerin sıkabileceğine dair bazı görüşler vardır. Ancak erkek ne kadar ihtiyar olursa olsun, mahrami olmayan hanımlar onun elini sıkamaz ve öpemez. (İmam Merginani, el-Hidaye: 4/84)

El Öptükten Sonra Alına Koymak

Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh abi, eli öptükten sonra alna koymak doğru mudur? Sadece büyüklere saygı amacında? Bazı selefi gruplar el öpülebilir ama alna konulamaz diyorlar. Alın secde içindir diye.

El öpmek câiz olub, belli şartları da mevcuddur. Yukarıda ehl-i sunnetin konuyla ilgili delilleri de bunu göstermektedir.
El öpümü esnasında, öpülen elin başa - alına konulması örftür, konulmasa da el öpümü gerçekleşmiştir. Fakat bir kimse öptüğü eli alnına koydu diye "ona ibadet etmiş, muşrik oldu" demek cahilliktir.
Mâlumumuzdur ki secde, niyetle, kıbleye dönerek yedi aza üzerine abdestli olarak ibadet kastıyla yapılır ve yere sadece alın konularak değil, burun da konularak yapılır.
Birilerinin kıyas, demogojik mantîki yorum ve kelime oyunlarıyla bir şeyleri haram kılmaya çalışmaları ancak kendini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz.
El öpülmesi bahane deyip, çocuğunun hastalanması esnasında, ateşine bakmak için elini çocuğun alnına koyan anne - baba, doktora vs. şirk demelerini de bugünlerde beklemekteyim.El Öpmenin Hukmu

https://www.islam-tr.org/konu/el-opmek-caiz-mi.23440/

Kafirin Elini Öpmenin Hükmü Nedir?
https://www.islam-tr.org/konu/kafirin-elini-opmenin-hukmu-nedir.42745/
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
Amerika'dan gelen, tebliğ cemaatinin mensuplarından müslüman bir genç oradaki toplumun rezaletini dile getiren bir anısında şöyle diyordu:

Amerika'ya gittiğimizde, havaalanında gelenleri karşılamak ve "hoş geldiniz" demek için bekleyen çeşitli gruplar vardı. İçlerinde müslümanlar, Araplar, rahibler, rahibeler vs. her kesimden insanlar bulunuyordu. Beyaz giysiler içerisinde bizleri görünce Araplar yanımıza geldiler ve selam verdiler. Rahipler ve rahibeler de yanımıza geldiler ve selam verdiler. Rahibeler selam vererek hoş geldiniz demek için ellerini uzatınca, biz ellerimizi çektik. Buna rahibenin bir tanesi çok şaşırdı ve bizimle tanışmak için adresimizi istedi. Biz de; "falanca mescidde kalıyoruz, biz mescidlerin dışında bir yerde kalmayız" dedik. Rahibe adresimizi aldı ve ertesi günü adreste belirtilen mescide geldi. "Ben, sizlerin neden bana selam vermediğini ve tokalaşmadığını anlamak istiyorum" dedi. Biz de: "İslâm dininde bir erkeğin kendisine helal olmayan yabancı bir kadının eline dokunması haramdır" dedik. Bu cevabı işiten rahibe; "Ben sizin dininize girmek istiyorum. Çünkü ben bir selam vermek istediğimde rahibler elime üşüşmekteler. Ben rahiplerin sarkıntılıklarından kaçmaktayım, Cehennem'den kaçmaktayım" dedi. Şu an manastırlar fesad yuvası haline gelmiştir. Fuhuş, hamile kalmalar ve benzeri garip vakıalar çoktur.
Chicago Mescidi'nin Yapılışı Şeyh Abdullah Azzam (R.h) alıntı...
 
Üst Ana Sayfa Alt