Ezan Ve Sonrasında Dua

Ahmed1

Üyeliği İptal Edildi
Banned
1-Cabirden naklediliyor ; Peygamberimiz(sav) buyurdular ki ; Kim ezanı işittiğinde ''Ey şu yararlı olan davetin ve kaim olan namazın Rabbi olan Allahım.Kulun ve Resulun Muhammede Salat eyle.Ve ona vesileyi,fazileti,şefaâti ver'' derse kıyamet gününde şefaatim ona helal olur.(Mevâhibu Celîl)


2-Ebu Vakkasdan ; Peygamberimiz(sav) buyuruyor ki ; Kim müezzini işittiği zaman 'şehadet ederim ki Allahtan ba؛ka ilah yoktur.Tektir şeriki yoktur.Muhammed(sav) onun Kulu ve Resuludur.Rab olarak Allahtan,Resul olarak Muhammed(sav)'den,Din olarak İslamdan razı oldum' derse günahları bağışlanır.(Müslim)

3-Bir kimse ezanı işittiği zaman ; Ey şu eksiksiz da'vetin, yararlı olan namazın Rabbi olan Allahım.Muhammed'e salat eyle.Kendisinden sonra hiçbir gazaplanmadığın şekilde ondan razı ol.' derse Allah onun duasını kabul eder.(Zadul Mead,İmam Ahmed)

4-Ümmü Seleme rivayet ediyor ; Resulullah(sav) bana akşam ezanında şöyle dememi bildirdi ; Allahım şüphesiz gece geldi , gündüz geçti.Sana dua edenlerin sesi (yükseldi) öyleyse beni affet.(Zadul Mead,Tirmizi)

5-Ebi Umameden rivayet ediliyor; Peygamberimiz ezanı işittiği zaman şöِyle diyordu ; Ey Bu eksiksiz, icabet olunan davetin ve kendisinden ِtürü dualara icabet olunan hak davetin ve takva kelimesinin Rabbi olan Allah'ım! Beni bu inanç üzere öldür, ona bağlı olarak ya؛at, kıyamet günü amel yönünden bu inanca sahip salih kimselerden eyle.(Zadul Mead ; Hâkim,El Müstedrek ; Beyhâki,İbn Ömerden)

6-Bir Hadiste 'Ezan ile İkamet arasında dua reddolunmaz'denilmektedir.Ve bu süre içinde Allahtan dünyada ve ahirette af ve afiyet istenilmesi Peygamberimiz tarafından tavsiye ediliyor.(Zadul Mead,Sahih)

7-Ebu Hureyre(ra) müezzini işittiği zaman şöyle derdi ; Buna her şahitle beraber ben de şahitlik eder,her inkarcıya karşı onu savunurum.(Mecmâuz Zevâid)

8-Katade rivayet ediyor ; Hz.Osman 'Hayyealesalah'ı işittiği zaman 'Ma Şa Allahu ve La havle vela kuvvete illa billah'' Kad Kametissalah'te ise Merhaben bilgâiline adlen.Ve bissalati merhaben ve ehlen(Dosdoğruyu söyleyenlere merhaba, namaza da ehlen ve merhaba (hoş safâ geldi) derdi. (Musannef, İbn Ebi Şeybe)

9-Zemahşerî Rabiul Ebrar adlı eserinde naklediyor; Hz.Osman ezanı işittiği zaman : Merhaben bilgâiline adlen.Ve bissalati merhaben ve ehlen(Dosdoğruyu söyleyenlere merhaba, namaza da ehlen ve merhaba (hoş safâ geldi) derdi.(Zemahşeri,Rabiul Ebrar)

10-Musannef sahibi İbn Ebi Şeybe naklediyor ; Mücahid ezanda Hayyealassalah'ı işitince 'Müsteânullah(Ey kendisinden Yardım dilenen Allah) derdi.Hayyealelfelah'ı işitince de La havle ve la kuvvete illa billah derdi .(Musannef,İbn Ebi Şeybe)

11-Caferi Sadıkın Babası Muhammed El Bakır rivayet ediyor ; Resulullah ezanda Eşhedu En La ilahe illallah'ı işitince 'Ve ene' (Bende şehadet ederim) , Eşhedu Enne Muhammeden Resulullah'ı işitince 'Ve ene' (bende şehadet ederim) derdi.(Musannef,İbn Şeybe)

12- Hasan-i Basri dedi ki ; Müezzini işittğinde onun gibi söyle......Kad kametissalat'ı işittiğinde zaman Allahumme Rabbe hazihid da'vettammeh.Vessalatil gaimeh.A'di muhammeden su'lehu yevmel giyameh' dersen kıyamet günü Allah şefaat-i Muhammede koyar.(Musannef,İbn Ebi Şeybe)

13-Meymûne (r.anhâ)’dan rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v.) erkeklerle kadınların safı arasında durdu ve: “Ey kadınlar topluluğu! Şu Habeşli (Bilâl)’in ezanını ve onun kametini duyduğuz zaman onun dediği gibi deyin. Zira her bir harfe karşılık sizin için bin kere bin (yani milyon) derece vardır.” buyurdu. Bunun üzerine Ömer: “Bu kadınlara, erkeklere ne vardır?” dedi. (Rasûlullah): “İki kat ey Ömer!” buyurdu. (Taberânî, Kebîr, c.10, s.151, h.no:19526)

14-Ümmü Habîbe validemiz şu şekilde anlatmaktadır: "Peygamber (s.a.v.), benim yanımda bulunduğu zaman, müezzinin ezan okuduğunu duydum. Müezzin sustuğu anda, onun söylediğini tekrar ederdi." (Es-Saatî, el-Fethu'r-Rabbanî li tertîbi Müsned-il-İmam Ahmed, III, s. 29, Daru İhyai't-Türas, Beyrut )

15-Muhammed b. İbrahim'in naklettiğine göre , İsa b. Talha şöyle diyor : Muaviye(ra)'(nin yanına) girdik.Müezzin geldi ve Allahuekber(Allah en büyüktür) Allahuekber(Allah en büyüktür) dedi.Bunun üzerine Muaviye(ra)' da bunun mislini(aynısı) söyledi.Sonra (bize şöyle) dedi : Ben Peygamber(sav)'den böyle dediğini işittim.(Abdurrezzak,Musannef)

16-Diğer rivayet ise şöyledir : Muaviye(ra)'(nin yanına) girdik.Müezzin geldi çağırdı.(ezan okumaya başladı.) Allahuekber Allahuekber deyince Muaviye b. Ebu Süfyan (ra) aynısını söyledi.Müezzin Eşhedu En La İlahe İllallah deyince Muaviye (ra) aynısını söyledi.Müezzin Eşhedu Enne Muhammeden Resulullah deyince Muaviye (ra) aynısını söyledi.Sonra 'Ben Peygamberden böyle dediğini işittim' dedi.(Abdurrezzak,Musannef)

17-Abdurrahman b. Cübeyr naklediyor: Abdullah b. Amr şöyle dedi : Nebi (sav) şöyle buyurdular : Müezzini işittiğinizde (müezzinin) söylediği gibi söyleyin.(Abdurrezzak,Musannef)

18-Ebu Saîd El Hudrî (ra) 'den rivayet edildiğine göre o şöyle diyor : Nebi (sav) müezzinin söylediklerinin mislini(aynısını) söylerdi(Abdurrezzak,Musannef)

19-Abdullah b. Hâris o da babasından rivayetle şöyle diyor : Nebi (sav) Müezzinin söylediklerinin aynısını söylerdi.Hayye alassalâh , Hayye alal-felâh 'e ulaştığında 'La havle ve lâ kuvvete illa billah' derdi.(Abdurrezzak,Musannef)

20-Hişam b. Urve babasından rivayetle şöyle diyor : Nebi (sav) Müezzini işittiğinde 'Ve Ene Ve Ene' (Ben de Ben de) derdi.(Abdurrezzak,Musannef)

21-Cüreyri naklediyor: Abdullah şöyle dedi : Ezanı işitip 'La ilahe İllallahu Vallahuekber' deyip de ona icabet etmemek cefâdandır.(Abdurrezzak,Musannef)

22-Muhammed b. Ali Zeynel Abidin şöyle diyor : Kim müezzinin söylediği gibi söyler,(Yani) Müezzin Eşhedu Enne Muhammeden Resulullah deyince 'Ve ene eşhedu enne Muhammeden Resulullah.İnnellezi yechedune bi Muhammedin Kazibûn (Muhammed sav ile çarpışanlar,mücadele edenler yalancıdır,inkarcıdır.) derse Muhammed(sav)'i yalanlayanların miktarı kadar ecir alır.(Abdurrezzak,Musannef)

23-Hz.Ali (ra) şöyle diyor : Kim mescidin çevresinde ezanı işitipte mazeretsiz olarak ve sahih(sağlıklı,sıhhatli olduğu halde ezana) icabet etmezse artık onun namazı (tam manada) yoktur.(Abdurrezzak,Musannef)

24-Yine Hz.Ali şöyle demiştir : Mescidin komşusu için mescidde (kılınan yerden) 'den başka namaz yoktur.Sevri diyor ki : Hz.Aliye 'Mescidin komşusu kimdir? diye soruldu da o şöyle dedi : Ezanı işiten kimsedir.(Abdurrezzak,Musannef)

25-Hz.Ali ve İbn Abbas (r.a) şöyle dediler : Ezanı işitipte icabet etmeyenin namazı yoktur.İbn Abbas diyor ki: Ancak illet (hastalık,gerekçe) ve mazeret bundan müstesnadır.(Abdurrezzak,Musannef)

26-Aişe’den şöyle dediği rivayet olunmuştur: Kim nidayı işitirde icabet etmezse, hayırı istememiş ve kendisi hakkında hayır istenilmemiş olur.(Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 57 ; Sana'ni,Musannef,no:1917)

27-İbn Hacer Fethul Baride şu hadisi nakletmiştir: 4 şey cefadandır.(4 özellikten bir tanesi şudur) Kişinin Ezan ve ikameti işip icabet etmemesi (İbn Hacer,Fethul Bari,Kitabus Salat,Bâbul Ezân)
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt