Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Çözüldü Kadınların Ayaklarını Örtmeden Namaz Kılmasının Hükmü Nedir ?

M Çevrimdışı

morueqq

لا إله إلا الله
İslam-TR Üyesi
es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekad

kadınların ayaklarını örtmeden(çorapsız) namaz kılmasının hükmü nedir?geçmişte ayakları açık kıldıysa öğrendiğinde kazası gerekirmi ? giydikleri kıyafet ayaklarını örtüyorsa, (kıyamda sadece ayaklarının ucu görünüyor secdede ayakların sadece taban kısmı görünüyorsa) namazı sahih olur mu?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
"Kendiliğinden açılan zinet yerlerinden" ötürü mes'ul değildirler." (Nur 31)

Yukarıdaki ayettin manası gereğince şu sorulara cevab bulmamız gerekmektedir. Ayak zinet yeri midir? Zinet yeri ise "Kendiliğinden açılan" kısma dahil midir?
Bazılarına göre; istisna zinet yerlerindendir, ayak ise zinet yerlerinden değildir. Çünkü halhal takılan yer ayak değil bacaktır, bacağın avret olduğunda ise ihtilaf yoktur. Ayakta, (topuk) yani aşık kemiklerinden aşağısında zînet bulunmadığına göre ayaklar istisna edilmemiş, yani avret olarak kalmış olur. Binaenaleyh, namazda da açık kalmaları caiz olmaz. (İbrâhim Halebî, Halebî Kebîr 211)


Ebu Davud ve daha başka kaynaklardaki bir hadis-i şerif de bu görüşü destekler;
"Ummu Seleme Annemiz, Rasulullah'a sordu: Kadın, izârı (etek ya da altlığı) yokken bir entari ve bir başörtüsü ile namaz kılabilir mi?
Buyurdular ki, entari ayaklarının üstünü örtecek kadar kuşatıcı ise kılabilir"
(Zeylaî, Nasbu'r râye I/299 (Ebu Dâvud, salât 83; Beyhakî III / 232; Hâkim, Mustedrak, I / 250. Aynı yerde Buhârî nin şartına uygundur, der, Zehebî de onu destekler, ancak Ibnu'1-Cevzi ve daha başkaları hadîsin sıhhati hakkındaki şâibeleri zikrederler (Zeylâi agk); Ayrıca bk.. el-Menbecî, el-Lubâb I/241)

Ancak Ebu Hanîfe'ye ve İmam Kerhi'ye göre kadının ayağı avret değildir. (Ekmeleddin el-Bâberti, el-Inâye I/259) Binaenaleyh, namazda asık kemiklerinden aşağısının açık kalması namaza mani değildir. Hidâye sahibi Mergînânî, en doğru (esah) olan görüşün bu olduğunu söyler. (agk.. (Metin)
"Ihtiyar" sahibi Mavsilî ise, bu konuda iki rivayet olduğunu söyledikten sonra, sahih olan kadının ayağının namazda avret olmaması, dışarıda, yani yabancı erkeklere göre ise avret olmasıdır, der.
Mavsilî, el-Ihtiyâr (İst.) Ancak bu ayırıma bir delil zikretmez.Özetlersek; namaz kılarken kadının ayaklarının açık kalması namazına mani değildir. Sahih görüş budur. Çünkü ayak (aşık kemiklerinden aşağısı) ya "göstermesinler" emrinden istisna edilen "zâhir zînet" yani kendiliğinden açılan zinet yerleri cümlesindendir, ya da kadının ayağını açmasında zaruret vardır. (İbrâhim el-Halebi agk.) Ancak kadınların hem namazda, hem namâz dışında ayaklarını kapatmaları, güzel (edebe uyan) ve cumhura uygun bir davranış olur.

 
Üst