Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Kur'an'ı Terk Mi Edelim ?

H Çevrimdışı

Hanne-sevde

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
KUR’AN’I TERK Mİ EDELİM???
<<Siz haddi aşan bir kavimsinizdir diye zikri o (Kur’an’ı) size bildirmekten vaz mı geçelim?>>(1)

Rabbimiz ALLAHc.c’ın,Ayet’i indiriş şeklindeki üslubuyla düşünelim ve anlamaya çalışalım.
Ahde vefa gösteremeyen,bütün acziyetiyle şeytan ve şeytanilere ibadet eden,hürriyeti,özgürlüğü elinin tersiylreitip,köleliğe,sömürgeciliğe kucak açan, ALLAH’ın Rabliğini gasb ederek müstekbirleşen nankör kulların düşüncelerine ve yaşam tarzlarına ters düşüyor diye,yüce kitabımız Kur’an’ı okumayacak,anlatmayacak ve yazmayacak mıyız?
Yegâne hayat nizamımız Kur’an’ı Kerim’i yaşamayacak ve terk mi edeceğiz?ALLAH’ın vahiy yoluyla indirdikleri,şeytana ibadet edenlere ters düşmektedir.Zira, Cenâb-ı ALLAH c.c,zina,içki kumar,faiz,adam öldürme,haksızlık,adaletsizlik gibi insanlığa zararlı şeyleri haram kılmıştır.Dolayısıyla şeytanın amelleriyle ibadet edenlere,şer’an haram kılınanları haram tanımayanlara,Kur’an gibi bir kitab elbette ters düşecektir.Varlığı onların varlığını ve amellerini tehdit edecektir.Bu tehdit,ALLAH’ın azabıyla gelen,helakıyla gelen bir uyarı,haram kılınan kötülükleri yok etmeye ve yeryüzünden kaldırmaya yönelik bir uyarı…
‘’ALLAH’dan başka ilâh yoktur,Muhammed O’nun kulu ve Rasulüdür’’diyen ve inancını yaşayan mü’min muttakî müslümanlara,’’eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz’’diyerek bütün mahlukatın önüne geçiren Kur’an-ı Kerim’in varlığı,elbetteki yeryüzünün egemenliğini eline geçiren tağut ve tağut’îleri rahatsız edecektir.Rahatsız olan zihniyet,yüce Kitabın okunmasına ve yaşanmasına izin verir mi?
Elbetteki vermez ve vermemekle kalmayıp tıpkı asırlar önceki câhiliyye zihniyetinin yaptığı gibi ve hatta daha fazlasıyla savaş ilan etmekte ve çalışmaktadırlar.
Kur’an,ALLAHc.c’ın Rubibiyyetini gasb edenleri,cihad yoluyca etkisiz hale getirmeye yönelik bir uyarıcı kitab olma özelliğini sonuna dek koruyacaktır.Kur’ân ,bu özelliğini korumaya devam etmekte,varlığı onları rahatsız etmektedir de,peki biz müslümanlar ne yapmaktayız,ne haldeyiz?

<<Ve Kur’an okumam emredildi………>>(2)
Kur’an’ı okumakla ve daha sonra üzerinde düşünmekle(3)ve yaşamakla,O’nunla insanları uyarmakla(4)cihad ile emrolunduk.(5)

İman ettiğini söyleyenler,Hak’tan ineni Kur’an’a ve hükümlerine hakkıyla iman etmediği ve sahip çıkmadığı için kınanıyor ve Rabbimiz ALLAH c.c şöyle buyuruyor:
<<İman edenlerin,ALLAH’ı ve Hak’tan ineni zikir için kalblerinin saygı ile yumuşaması zamanı hâlâ gelmedi mi?Onlar daha evvel kendilerine kitab verilib de üzerlerinden uzun zaman geçmiş,artık kalbleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar.Onlardan bir çoğu (dinlerinden çıkmış)fasıklardır.>>(6)
Bir teşvik,bir azarlama,bir uyarı bulunan Âyet’i,Şehid Seyyid Kutub,şöyle tefsir ediyor:
‘’Bu teşvik ve azarlamanın yanı sıra ilâhî emre icâbet etmeyip kasılmanın ve gecikmenin âkibetinden korkutularak,parıldatılmayan bir kalbin nasıl kararacağı,ALLAH’ın zikrinden(ibadetten)uzak kalıp Hakka boyun eğmediği zaman nasıl katılaşıp yumuşaklığını yitireceği de açıklanıyor.(Kur’an kalbleri diriltir,ona gıda verir,sular ve ısındırır.)(7)
Aynı Ayet’i,Ebu’l Al’a el Mevdudi şöyle tefsir etmektedir:
‘’İman edenler’’ ifadesi,müslüman olduklarını söyleyerek Rasulullah s.a.s ve arkadaşlarının saflarına katılan ama İslam’ın sorunlarına kalblerinde yer vermeyen kimseler için kullanılmıştır.O dönemde,tüm küfür güçleri İslam’ı yok etmek için hazırlanmış ve daha yeni oluşan İslam toplumunu her yanından kuşatmışlardı.
Müslümanlar,Arabistan’ın her yerinde zulüm altında inliyorlardı.Bu zulüm dolayısıyla yoksul vaziyette Medine’ye hicret etmişlerdi.Medine’deki mü’minler,bir yandan muhacir kardeşlerine güçlerinin fazlasını kullanarak yardım ederlerken,diğer yandan kâfirlerle yapılan savaşta onca fedakârlıklarda bulunuyorlardı.İşte bu kimseler,(bazı müslümanlar)ortamı bildikleri halde aldırış bile etmiyorlardı.Bu bölümde söz konusu kimseler’’sizler nasıl müslümansınız’’denilerek utandırılmaktadır.Öyle ki,İslam’ın en nazik döneminde bile kalbleri ALLAH’ın zikri ile yumuşamamaktadır.
‘’İslam için sizlerin kalbinde hiç fedakârlık hissi yok mudur?Müslüman olmak bu mudur ki,sizler,İslam tehdit altındayken ve sizlere ALLAH adına çağrı yapıldığı hâlde hiç hareket etmiyorsunuz?’’(8)
ALLAH c.c’ın dîni ve kitâbı,tehdit altındayken,rahatlığı,menfaati karşılığı dînine sahip çıkmayanlar Âl-i İmran Sûresi’nin 77.âyet’i ile kınanmakta ve reddedilmektedirler:

<<Hakikat,ALLAH’a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir bâhayı (menfati)satın alanlar (yok mu?)İşte onlar,onlar için âhirette hiçbir nasib yoktur.ALLAH,kıyamet günü onlarla konuşmaz,onlara bakmaz,onları temizeçıkarmaz.Onlar için pek acıklı bir azab vardır.>>

Yahudi milletinin,unuttuğumuz lânetlenme sebebini yeniden hatırlayalım.
Firavun’un zulmüne sabrederek dîninden dönmeyen,daha sonra Firavun’un helâkıyla birlikte yeryüzünün mirasçısı olmaya hak kazanan israiloğulları,zamanla Tevhid dîninden uzaklaşmış,ALLAH’dan gelen kitabdeğiştirilerek tahrif edilmiş,işlerine gelmeyen Âyet’ler silinmiş ve arkasından tekrar putlaşmalar,isyanlar,sapıklık,adâletsizlik baş göstermiş haram kılınanlar haram tanınmamış,ALLAH’ın indirdiği hükümler birer birer unutulmuştur.Dolayısıyla yeryüzünün iktidarlığı ellerinden alınarak ALLAH c.c tarafından zelil kılınmışlardır.Hristiyanlar içinde,aynı bozulma süreci söz konusudur.
Son yüzyıldır,Muhammed s.a.s ümmetinin yeryüzündeki iktidarı ellerinden alınmış ve müslümanların devletsiz ve başsız kalmış olmalarının açık ve net sebebleri vardır.Müslümanların bilerek veya bilmeyerek,zalimlere,fasıklara meyletmiş olması ve sapıklığa düçar olan isyankâr bir topluluk haline gelmiş olmasıdır.Tevhid’den uzaklaşan,şirk koşmaya başlayan,Kur’an’ın işine geleni alıp işine gelmeyen Ayet’lerine yüz çeviren müslümanların Hristiyan veya yahudiden bir farkları kalmamıştır.
Çok acı fakat,gerçek budur…
ALLAH’ın dışındaki mercîlere boyun eğmemekle görevlendirilenler,kulluğa emrolunanlar,zamanla bu önemli akideyi unutmuş,rast gele mercilere yönelerek tevhid akidelerini bozmuş,şirk bulaştırmışlar ve zillete düşmüşlerdir.
Mü’min,nefsinin arzularına boyun eğmek ve onun mahkumu olmak için değil,onu eğitip,terbiye edip yalnız ALLAH’a kul olmak için görevlendirilmiştir. Ve yine her mü’min,yeryüzündeki şeytanî hayat düzenini benimsemek için değil,onu değiştirmek ona karşı var gücüyle mücadele etmek için görevlendirilmiştir.
Mü’minlerin hayat nizamı,ALLAH c.c ve Rasulü s.a.s’nün hükümlerince hükmolunan bir nizamdır.
Kur’an’ı beğenmeyen,okunmasını ve yaşanmasını istemeyen,insanları Kur’an’ı Kerim’den uzaklaştırmak için çaba sarf eden müstekbirler,yaratıldıktan sonra başıboş bırakıldıklarını istedikleri gibi hükmedeceklerini ve hükmolunacağımızı mı sanıyorlar?
<<İnsan,kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor?(9)
Şimdi tekrar soruyoruz:Kendisinin cahilî bir zanla,başıboş bırakılacağını sanan zihniyetin çıkarları için Kur’an’ı terk mi edelim?
<<Ey Rabbimiz,nefsimize zulmettik,kendimize helak ettik.Eğer bizi bağışlamaz,bizi esirgemezsen her halde(maddi ve manevi en büyük)zarara uğrayanlardan olacağız.>>(109

Rabbimiz,bizlere Kur’an’a sahip çıkacak imana ve yüreğe sahip olmayı’’ALLAH’ın sözü en yüce olsun’’diye mücadele etmeyi,bunları yaşarken yalnız Sen’den korkmayı,Sen’den başka hiçbir mercîe boyun eğmemeyi nasib eyle…’’amin.
ALLAH c.c yâr ve yardımcımız olsun…ve’s-selam

Dip not:
1-Zuhruf,43/5
2-Neml,27/92
3-Bkz.Kamer,54/17/1-2
4-Bkz.Müddessir,74/1-2 (cihad kavramı çok geniş oldugundan ve hepsinden sorumlu oldugumuzdan hepsini parça parça değil topyekün almak gerek. yukarıdaki cihaddan kasıt cihadın kapsadıgı bölümler (teblig kılıç nefisle mücadele , vs..) dir .
5-Bkz.Furkan,25/52
6-Hadid,57/16
7-Fîzilal-il Kur’an,ist.T.y,Prof.Seyyid Kutub,c.sh.306-307
8-Ebu’l Al’a el Mevdudî,Tefhimu’l,Kur’an,çev.Nazife Şişman ve diğerleri,ist.1991 c.6,sh.128-129
9-Kıyamet,75/36
10-A’raf,7/23
-----------
Hazırlayan:Sevde Gök
----------------------
ALLAH c.c, düşünen,akleden,doğruları bulup yaşayanlardan,insanların hidayetine vesile olanlardan eylesin....amin...
 
Ş Çevrimdışı

ŞEHADETE_AŞIK!

Üye
İslam-TR Üyesi
RABBİM RAZI OLSUN......
ANLAYIŞINIZI ARTTIRSIN İNŞAALLAH....... HEPİMİZEDE NASİP ETSİN.........


VESSELAM...
 
ruveyda Çevrimdışı

ruveyda

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
ALLAH razı olsun kardeşim......devamını bekleriz..........selametle
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt