Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

RABBİMİZİN GÖNÜLLÜ EBABİLLERİ OLABİLMEK...

H Çevrimdışı

Hanne-sevde

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
RABBİMİZİN GÖNÜLLÜ EBABİLLERİ OLABİLMEK…..
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.
<<Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?O,bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?O,bunların üzerlerine sürülerle kuşlar gönderdi.Ki,onların üzerine pişkin tuğladan taş atıyorlardı.Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdik.>>(1)
Asırlar öncesinde Allah c.c’a savaş açan bir ordu ve daha sonra Allah c.c tarafından yerle bir edilmiş şirk düzeni ile karşılaşılmaktadır.Allah’aşirk koşarak yaşayan bir topluluğun,başını çeken baş tağut Ebrehe’yle birlikte bir ordunun helak olması,ibret dolu sahneler ve batış!...Ve asırlar sonrasına bırakılan mesajlar,alınması gereken ibret ve öğütler,bu Sure’de inkâr edilemez gerçeklerdir…
O asırlarda,bu batışların gerçekleşmesi gerekmekteydi ki,yeni oğuşlara,şirksiz şeriksiz iman eden toplumlara ve yöneticilerin varlığına ulaşılabilinsin,beklenen büyük inkılab gerçekleşebilsin.Allah’a şirk koşan müşrik düzenler susturulabilinsin ve yegâne hüküm ve hikmet ahibi Rabb Allah c.c’a yönelinsin…Cenâb-ı Allah’ın ebabilleri göndererek helak ettiği o topluluk,Allah c.c’ı bırakıp kula kulluğa yönelmiş,başı çeken Ebrehe’ye itaat etmekle onu Rabb edinmiş,onun hükümlerine boyun eğmiştir,tıpkı çağımızın insanları gibi…
Allah c.c’a kulluğu bırakıp,çağdaş Ebrehe’lere kulluğa yönelen,Allah’ın dinine sahip çıkması gerekirken,beşerî sistemlere sahip çıkan toplulukların düzenleri boşa çıkmaya mahkumdur.Bu Sûre’de Allah c.c buyuruyor’’O bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?’’ üstelik ebabil denilen uçucu varlıklar tarafından(Allah’ın ordusu)helak edilmiş bütün düzenleri boşa çıkmıştır.Sayıca çokluklarına,altlarındaki fil ordusuna,güçlerine güvenen,bütün ordularına rağmen yerle bir edilen,yüceler yücesi büyük Yaradana güç yetiremeyen şirk topluluğu…İşte Rabbimizin verdiği mesaj.Bütün dünya birleşse ordularıyla,bütün güçlerini bir araya getirseler,Allah c.c’a güç yetiremezler.O’nun gözle görülemeyen orduları olduğu unutulmamalıdır.Veya inananlar topluluğunu ebâbiller olarak güçlendirmeye kâdirdir.İnananların Rabbimizin ebâbilleri olabilmeleri için,günümüzün Abdulmuttalib’i olmaya özenmekten kurtulmaları gerekmektedir.Yani ‘’benim malıma dokunmayın,bu din Allah’ındır,onu sahibi korur’’zihniyetiyle hareket edilirse,rahatlığına düşkün,malını mülkünü düşünen,dînine hizmeti önemsemeyen ve kendinihazırlamayan,dolayısıyla Rabbi’nin ebabilleri olmaya aday olamamış bir ümmet zuhur eder ki,bu da ümmetin helâk olması anlamına gelir.Kul,Yaradan tarafından ikaz edilmeye müstehak olur.Zira Ebrehe’yi ve ordusunu helâk eden Allah c.c,ebreheleşmiş toplulukları götürüp yerine İslâm ile şereflenmiş,gerçek manâsıyla Rabbe yönelmiş,canını,malını,evladını Rabbinin yolunda harcamaya hazır bir ümmet getirmeye kâdirdir.Helâk olan o topluluklara dönüp araştırıldığı zaman ,görülecektir ki,onlar da Allah’a inanan fakat muvahhid(birleyici)olmaya yönelmeyen,şirk koşan topluluklardır.Bir Allah c.c’a şirk koşarak iman eden bir toplum ve ‘’Kabe’de değil,benim yaptırdığım kilisede ibadet edeceksiniz’’diyen bir ebrehe…Tıpkı asrımızın çağdaş ebreheleri,günümüz insanına aynı manâda haykırmaktadırlar:’’Bu dini ,Allah ve Rasûlü’nün istediği gibi değil,bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız ‘’diyen baş tağutlar…İslâm,bu cahiliyye anlayışını yıkmak için gelmiş ilâhî kaynaklı Tevhid dînidir.Müslümanların İran hükümdarı Yezdücerd’e elçi olarak gönderdikleri Amir oğlu Reb’i(r.a),bunu şöyle ifade etmiştir:
‘’Cenâb-ı Allah bizi gönderdi ki,O’nun dilediği kimseleri kullara kulluk etmekten kurtarıp Allah’a kul yapalım.O kimseleri,dünya sıkıntısından kurtarıp genişliğe kavuşturalım.Dinlerin zulüm ve baskısından kurtarıp İslâm’ın adâletine kavuşturalım.Cenâb-ı Allah bizi,kendisine imana davet edelim diye,dîni ile yarastıklarına gönderdi.Bu dîni kabul eden kimsenin durumunu kabulleniriz ve kendisine dokunmadan geri döneriz.Amma bu dini kabul etmeyen kimselerle,Allah’ın va’dini gerçekleştirinceye kadar savaşırız.’’(2)
Yüzyüze geldiğimiz örnek bir topluluk…Yeryüzünde Allah c.c’a eş koşma alabildiğnce çoğalmış ve müslümanlar zillete düşmüş,yenilgiye uğramış iseler,fert fert oturup düşünülmeli,sorumluluk duyarak nefis ve iman sorgulanmalıdır.İnananları şirke davet edenlere uyan ve elindeki İslam nûrunun kıymetini bilemeyen müslümanlar için Prof.Dr. Muhammed Ebu Zehra şöyle diyor:
‘’Hz.Muhammed’in getirmiş olduğu şeriat,halâ insanları hakka dâvet etmekte,gerçeğe yöneltmekte ve doğru yola iletmektedir.Ama O’na tabi olan müslümanlar,yüklendikleri yükü selâmetle taşıyamamaktadırlar,görevlerinde kusurlu davranmaktadırlar.O’nun kendilerine Rabbinin emri ile emanet etmiş olduğu emaneti,hakkıyla muhafaza etmemektedirler.’’(3)
Kur’an ve Sünnet açık ve net bütün mesajlarıyla ortadadır.Ebrehe ve kavminin helâk oluşundan ibret çıkarabilmek,her ferdin payına düşen öğüdü alabilmesive şirksiz şeriksiz iman ederek çok geç kalınılan sorumluluklara bir an evvel yönelinmesi gerekmektedir.Çağın Ebrehelerinden kaçmak ve bir an evvel İslâm’ın adâletine,yüceliğine koşmak,madde perest zihniyetten kurtulmak,helak mührü basılmadan gerçekleştirilmelidir.Mü’min müslümanların Ebreheleri yok edecek Ebabiller olabilmeleri için,gözlerinde büyüttükleri dünyayı ve içindekileri küçülterek,malını,canını,evladını Rabb’inin yoluna feda edebilmelidirler.Ve bu amelleri işlerken zerre kadar endişe duymamaları gerekir ki,zaferleri nasib edecek olan yalnız Allah c.c’dır.Kalblere ve zihinlere giren ebreheleri yıkarak yok etmek,kalblere İslam’ın nûrunu yazmak,hem dünya hem ahiret için kurtuluş olacaktır.
İşte o vakit müslüman,Rabbinin ebabilleri olmuş,küfre meydan okuyabilen,Tevhidi haykırarak şirki yerin dibine geçirebilen Allah c.c ordusu olacaktır,Allah’ın izniyle…
Rabbimizin ebâbilleri olabilmek,tevhidin gerçek mahiyetini kavrayabilmek demektir.Kavramakda yetmez yaşamak gerekir,Tevhid uğruna can verenler gibi…
Allah c.c yâr ve yardımcımız olsun…ve’s-selam….
Dip not:1-Fil,105/1-5
2-İbn Kesir,Büyük İslam tarihi,El-Bidaye Ve’n-nihaye,c.7,sh.68
3-Prof.Dr.Muhammed Ebu Zehra,kay.Son Peygamber Hz. Muhammed,çev.Mehmet Keskin,ist.1993,c.1,sh.92
Hazırlayan ;Sevde Gök
 
Üst Ana Sayfa Alt