Çözüldü Ruhuna Yasin Okunan Ölü Hadisleri Sahih midir?

anti-şirk

Yeni Üye
Üye
Selamun Aleykum Değerli Kardeşlerim,

" Ruhuna Yasin okunan hiçbir ölü yoktur ki Allah Teala o ölünün kabir azabını hafifletmesin." diye bir hadis var mı ? ( Yani sahih mi, zayıf mı, mevzu mu ? )

Her kim anasının - babasının veya bunlardan birinin kabrini her Cuma ziyaret eder de yanlarında Yasin suresini okursa her harfinin sayısınca ona mağfiret edilir. " diye bir hadis var mı ? bunun kaynağı olarak Suyuti, Camius-sağir ,11 verilmiş.

Kur'an-ı Kerim'i ölüler kitabı haline getiren zihniyet bu gibi hadislerin - ki gerçekten böyle hadisler varsa - arkasına saklanıyorlar. Bu hadislerin aslı var mı yok mu ? bilgilendirirseniz memnun olurum.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
«Mâkil İbnî Yesâr (radıyallahu anh)'den rivayet olunduğuna göre; Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem):
اقرؤوا على موتاكم يس
Ölenleriniz üzerine yâsîn okuyun.» buyurmuştur.

Bu hadîsi, Ebu Dâvud ile Nesâî rivayet etmiş; Hâkim sahîhlemiştir.
Îbni Hibban'ın beyânına göre hadîs-i şeriften murâd :
Ölmek üzere olan kimselerdir.
Fakat lâfız, âmm olduğu için ulemâdan bâzıları : «Ölmüşlere de okunur» diyorlar.

Aynı hadîsi îmâm-ı Ahmed ibni Hanbel (164—241) ile îbni Mâce (207—275), Suleyman Et-Teymî tarikiyle Mâkil ibni Yesâr'dan rivayet etmişlerdir. Îbnu'l-Kattân (120—198) ise O'nu muzdarib ve mevkuf olmakla iletlendirmiş; râvîlerden Ebu Osman ile babasının hâllerini meçhul saymıştır.
Dâra Kutnî (306—385)'nin dahi «Bu hadîsin isnadı muzdarib, metni meghûldür, sahîh değildir» dediği rivayet olunur. İmârımı

Ahmed ibni Hanbel, Musned'inde : «Bize Safvân tahdis ederek dedi ki : Ölürken Yâsîn okunursa, ulemâ, onun sebebiyle ölenin azabı hafifletilir; derler.» demektedir.
Bu sözü «El-Firdevs» sahibi, Ebu'd-Derda ile Ebu Zer (r.anhuma)'dan musned olarak rivayet ediyor ki, metni şudur :
«Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) : Ölen hiç bir kimse yoktur ki, yanında Yâsîn okunsun da Allah ona, azabını hafifletmesin.» buyurdular.
Bu iki rivayet İbni Hibban'ın sözünü te'yid etmektedir. Hattâ bunlar onun istidlal ettiği delilden daha da açıktırlar.
Ölen kimsenin yanında sûre-i Râd ve bir rivayette sûre-i Bakara okumanın mustehâb olduğu bâzı eserlerde Ebu' Şâsâ'dan, bâzılarında ise Şûbi'den rivayet edilmiştir.
(Buluğu'l Meram, c. 2, Cenâzeler bahsi, Hadis no:559/427)Hasta Ölüm Döşeğine Düştüğü Zaman Onun Yanında Ne Konuşulacağı Hakkında Gelen Hadisler Babı

Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in "eşi Ummu Seleme (Radıyallâhu anha)dan rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu, demiştir :
«Hasta veya ölünün yanında hazır bulunduğunuz zaman hayır söyleyiniz. Çünkü şubhesiz melekler söylediklerinize Âmîn! derler

Ebû Seleme (Radıyallâhu anh) vefat ettiği zaman ben. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in yanına vararak:
Yâ Rasûlallah! Ebû Seleme (Radıyallâh'u anh) öldü, dedim.

Buyurdu ki: — «De ki, Allah'ım! Bana ve ona mağfiret eyle. Ve onun arkasından bana sâlih bir halef ver
Ummu Seleme (Radıyallâhu anhâ) demiştir ki: Ben (bunu) yaptım. Allah bana ondan hayırlı bir eş verdi, (ki) Allah'ın Rasulu Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'dir."
(İbn Mâce, Cenazeler, Bab 4, Hadis no: 1447)

İzahı

Muslim, Tirmizi, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Beyhaki de bunu rivayet etmişlerdir.

Hadis, ölüm döşeğine giren hasta ziyaretine giden veya cenazeye giden kimselerin; hasta ve ölü için hayır duası yapmalarını emretmiştir. Şu halde hadîsin «... hayır söyleyiniz.» emrinden maksad, hayırla dua etmektir. Zira bunu tâkib eden :
«Çünkü şubhesiz melekler sizin söylediklerinize : Âmin! derler.» cümlesi, bir duanın yapıldığına delâlet eder.
Meleklerin; Âmin demesi, duanın makbul olmasına delâlet eder.

«... Hayır söyleyiniz» cümlesinden maksad : 'Hasta ve ölü hakkında iyi konuşun, kötü konuşmayın' olabilir. Çünkü îbn-i Ömer (Radıyallâhu anh)'in rivayet ettiği bir hadîste Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Ölülerinizin iyiliklerini anlatınız, kötülüklerini anlatmaktan sakınınız.» buyurmuştur.
Cümle böyle yorumlanınca meleklerin âmin demesinden maksad, meleklerin anlatılan iyilikleri tasdik etmeleridir.
Ebû Seleme (Radıyallâhu anh), Ummu Seleme (Radıyallâhu anhâ)'nın kocası idi. Vefat edince muhterem eşi Ummu Seleme (Radıyallâhu anhâ) Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e muracaat ederek durumu haber vermiştir. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de yapılması meşru olan duayı öğretmiştir. Bu duada Ummu Seleme (Radıyallâhu anhâ) hem kendine, hem de merhum eşine duâ etmiştir. Yaptığı duâ neticesinde Cenâb-ı Allah, Ona büyük bir ikramda bulunarak Rasûl-u Ekram (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile evlenmeyi nasib eylemiştir. Ummu Seleme (Radıyallâhu anhâ) yaptığı duanın makbul olduğunu ve bu şerefin kendisine nasib olduğunu dile getirmiştir.

Hadîsin Fıkıh Yönü

Ölüm döşeğine giren hastayı ziyaret eden veya cenazeye giden kimsenin, onlara mağfiret için yakınlarına sonucun hayırlı olması için duâ etmesi matlubtur.


Mâkil bin Yesâr (Radıyallâhu anh)'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu demiştir:
«O sûreyi (yâni 'Yâsîn' sûresini) mevtanızın yanında okuyunuz.»"
(İbn Mâce, Cenazeler, Bab 4, Hadis no: 1448)

İzahı

Ebû Dâvud, Beyhakî, İbn-i Hibbân ve Hâkim de bunu rivayet etmişlerdir. Ahmed ve Nesâi de bunu daha uzun bir metin hâlinde rivayet etmişlerdir.
Mevta : Meyyit'in çoğuludur. Burada ölüm döşeğine düşen ağır hastalar kastedilmiştir. Çünkü Dey1emi ve başkalarının Ebu'd-Derdâ'dan merfu' olarak rivayet ettikleri bir hadîste meâlen :
-Ölüm döşeğinde olan hiç bir hasta yoktur ki üzerinde Yâsîn okunsun da Allah onun sekerâtını hafifletmesin» buyuruluyor.

El-Menhel yazarı, sekerâte giren hastanın yanında Yâsîn sûresinin okunmasındaki hikmet ile ilgili olarak şöyle der:
Hasta, o esnada kuvvetten düşer, gönlü Allah'a yönelir. Yâsîn sûresi onun yanında okununca kalbi kuvvetlenir. Dîne inancı şiddetlenir. Ve o sûrede anlatılan kıyamet hallerini duymaktan hoşlanır.

Tıybî bu konuda şöyle der:
'Yâsîn sûresinde îman esasları, din temelleri, îmana davet, geçmiş ummetlerin halleri, kaderin isbatı, kulların fiillerinin Allah'a dayandığı, Allah'ın varlığı ve birliğinin isbatı, kıyametin alâmetleri, öldükten sonra dirilme, âhiratteki hesab, ceza gibi gerçekler beyan edilmektedir. Bu nedenle hastanın başında okunması meşru kılınmıştır.'

Muteahhirînin bâzı âlimleri,' hadîsin zahirini tutarak ; Yasin suresi cenaze üzerinde definden önce okunur, demişlerdir. Bâzıları da Definden önce de sonra da okunur diyerek İbn-i Adiyy'in, Ebû Bekir (Radıyallâhu anh)'den rivayet ettiği şu mealdeki hadisi delil göstermişlerdir:
"Kim babasının ve annesinin veya bunlardan birisinin kabrini Cumua günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa. Allan kabir sahibini mağfiret eder."

Hadisin sıhhati :

İlgili Konu:


Anne Babanın Kabrinde Yasin Suresini Okuma Hadisi Sahih mi?
Çözüldü - Anne Babanın Kabrinde Yasin Suresini Okuma Hadisi Sahih mi?
 

yacihadyazillet

Öğrenci
Üye
"Kim babasının ve annesinin veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa. Allan kabir sahibini mağfiret eder." bu hadisin sihati nedir?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
"Kim babasının ve annesinin veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa. Allan kabir sahibini mağfiret eder." bu hadisin sihati nedir?
Dört senedir forum üyesi Kardeşim;
sorularınızı evvela forumda daha önce cevablanmış olabilir bu sebeble önce forumda aratınız. Daha sonra konusuna göre bölümüne yeni soru olarak açınız. Buradaki gibi cevablanmış farklı bir sorunun altına açmayınız.

Sorunuzun cevabı :


 

yacihadyazillet

Öğrenci
Üye
Dört senedir forum üyesi Kardeşim;
sorularınızı evvela forumda daha önce cevablanmış olabilir bu sebeble önce forumda aratınız. Daha sonra konusuna göre bölümüne yeni soru olarak açınız. Buradaki gibi cevablanmış farklı bir sorunun altına açmayınız.

Sorunuzun cevabı :


Anladım hocam, sahih veya zayıf olabilir önemli olan siteyi bilmeyen kişi görmüş olur diye, bu makalede güncellenmiş oldu :)
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Ben bazen Babam ve ölmüşlerim için Yasin okuyorum. Burda bir sakınca var mı?
İhtilaflı konu olmakla beraber sahih kavle göre sünnette olmadığı için ölüye Kur'an okunmayacağıdır.
Ölüye Kur'an-ı Kerim okumak bid'at olmakla beraber okunursa ne olur sualinize cevab olarak;
Rasulullah (s.a.v.) böyle bir şey yapmamış, bid'attır. Ölüye Kur'an okumak bid'atin hafif olanlarındandır.
Fakat bazı ilim ehli kıyas yaparak ölüye Kur'an-ı Kerim okunursa sevab gider demiştir. İmam Ahmed bin Hanbel (rahimehullah) de bunlardan biridir. İmam Nevevi (rahimehullah) de 'Allah dilerse sevabını ulaştırabilir; ulaştırmasa da okuyan okuma sevabını alır' demiştir.
Fakat İbn Kesir (rahimehullah) ise, 'bu güzel bir amel olsaydı Rasulullah (s.a.v.) yapardı. Ölüye dua edilebilir, hac ve oruç amelleri yapılabilir. Kur'an-ı kerim okuma konusunda ise 'evla olan okumamaktır. Okumak sevab olsaydı, Rasulullah (a.s.) yapardı, hayır işlemede yarışan sahabe yapardı' demektedir.
 

yacihadyazillet

Öğrenci
Üye
İhtilaflı konu olmakla beraber sahih kavle göre sünnette olmadığı için ölüye Kur'an okunmayacağıdır.
Ölüye Kur'an-ı Kerim okumak bid'at olmakla beraber okunursa ne olur sualinize cevab olarak;
Rasulullah (s.a.v.) böyle bir şey yapmamış, bid'attır. Ölüye Kur'an okumak bid'atin hafif olanlarındandır.
Fakat bazı ilim ehli kıyas yaparak ölüye Kur'an-ı Kerim okunursa sevab gider demiştir. İmam Ahmed bin Hanbel (rahimehullah) de bunlardan biridir. İmam Nevevi (rahimehullah) de 'Allah dilerse sevabını ulaştırabilir; ulaştırmasa da okuyan okuma sevabını alır' demiştir.
Fakat İbn Kesir (rahimehullah) ise, 'bu güzel bir amel olsaydı Rasulullah (s.a.v.) yapardı. Ölüye dua edilebilir, hac ve oruç amelleri yapılabilir. Kur'an-ı kerim okuma konusunda ise 'evla olan okumamaktır. Okumak sevab olsaydı, Rasulullah (a.s.) yapardı, hayır işlemede yarışan sahabe yapardı' demektedir.

Ahmet bin hanbel ve imam nevevi kabrin başında okunur diyor mu hocam?
 

ebuyahya

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
Abdulmuizz Fida hocam ben de konuyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Daha önce sorulduysa affınıza sığınırım.

Anladığım kadarıyla alimler bu konuda ihtilaf etmiş ancak senin de belirttiğin gibi sahih kavle göre sünnette olmadığından kalbim ölüye Kur'an-ı Kerim okunmayacağına dair açıklamayla mutmain oldu. Yalnız ölüye dua edilebileceğini, ve müminlerin dualarında salih amellerini vesile kılabileceğini biliyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim okuyup sonrasında "Allah’ım, Sen şüphesiz bilmektesin ki, ben bunu sırf Senin rızânı kazanmak için yaptım. Bunun hatırına ....." şeklinde ölen kişi için ve başka isteklerim için duada bulunsam bunda bir beis var mıdır? Duanın bu şekilde yapılması ve Kur'an-ı Kerim'in bu niyetle okunması evde, yolda veya herhangi bir yerde gerçekleştirilebiliyorsa ikinci sorum şu şekilde:
Kur'an-ı Kerim'i okuyup sonra belirttiğim şekilde dua etmem ölümü hatırlamak ve ibret almak için gittiğim kabir ziyareti esnasında yapılabilir mi? Kabrin başında Allaha dua etmemde bir sorun var mı?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt