Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Deprem Ve Türkiye'nin Depremselliği!...

N Çevrimdışı

nur_yuce

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
GİRİS:
Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.

Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.

Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.
Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır.
DEPREM NEDİR ?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
Yer Kabuğu Hareketinin Şematik Anlatımı

DEPREMİN OLUŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ:

Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır.Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto'nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır.

Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, taş kabuk parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto'da oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler.

Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya Manto'ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay tatkürenin altında devam edip gitmektedir.

İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde olusmaktadır.

Yukarıda, yerkabuğunu oluşturan "Levha"ların, Astenosferdeki konveksiyon akımları nedeniyle hareket halinde olduklarını ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden açıldıklarını ve bu olayların meydana geldiği zonların da deprem bölgelerini oluşturduğunu söylemistik.

Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir.

İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar.Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde, bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir.

Depremlerinin olusumunun bu sekilde ve "Elastik Geri Sekme Kuramı" adı altında anlatımı 1911 yılında Amerikalı Reid tarafından yapılmıştır ve laboratuvarlarda da denenerek ispatlanmıştır.

Bu kurama göre, herhangibir noktada, zamana bağımlı olarak, yavaş yavaş oluşan birim deformasyon birikiminin elastik olarak depoladığı enerji, kritik bir değere eriştiğinde, fay düzlemi boyunca var olan sürtünme kuvvetini yenerek, fay çizgisinin her iki tarafındaki kayaç bloklarının birbirine göreli hareketlerini oluşturmaktadır. Bu olay ani yer değiştirme hareketidir. Bu ani yer değiştirmeler ise bir noktada biriken birim deformasyon enerjisinin açığa çıkması, boşalması, diğer bir deyişle mekanik enerjiye dönüşmesi ile ve sonuç olarak yer katmanlarının kırılma ve yırtılma hareketi ile olmaktadır.

Aslında kayaların, önceden bir birim yerdeğiştirme birikimine uğramadan kırılmaları olanaksızdır. Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır. Bu olaydan sonra da kayalardan uzak zamandan beri birikmiş olan gerilmelerin ve enerjinin bir kısmı ya da tamamı giderilmiş olmaktadır.

Çoğunlukla bu deprem olayı esnasında oluşan faylarda, elastik geri sekmeler (atım), fayın her iki tarafında ve ters yönde oluşmaktadırlar.

FAYLAR genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara "Doğrultu Atımlı Fay"denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı blokun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilinir ki bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faya bir örnektir.

Düsey hareketlerle meydana gelen faylara da "Egim Atımlı Fay"denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düsey hareket bulunabilir.
DEPREM TÜRLERİ :

Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüstür.
SON DEPREMLER...
TARİH SAAT (TS) ENLEM (K) BOYLAM (D) DERİNLİK (Km) Md Ml Mb Ms Mw YER
28.03.2007 14:24:54.72 38.1658 26.6523 05.0 3.3 - - - - SIGACIK KORFEZI
28.03.2007 12:13:39.73 38.1808 26.7835 04.6 3.1 - - - - SEFERİHİSAR-IZMIR
28.03.2007 11:01:15.65 36.9744 30.3891 11.4 3.7 - - - - KORKUTELİ-ANTALYA
28.03.2007 09:33:54.86 39.3932 42.8358 19.2 3.0 - - - - TUTAK-AGRI
28.03.2007 08:59:50.74 40.4573 36.8483 18.4 3.0 - - - - ALMUS-TOKAT
27.03.2007 18:39:11.33 34.0644 32.2514 10.7 3.7 3.6 - - - --AKDENİZ
27.03.2007 18:04:55.35 38.3541 39.2128 11.3 3.1 - - - - SIVRICE-ELAZIG
27.03.2007 08:14:13.19 39.1137 27.4391 20.3 3.1 - - - - KINIK-IZMIR
27.03.2007 03:38:54.07 40.1292 31.6290 07.1 3.1 - - - - NALLIHAN-ANKARA
27.03.2007 02:48:43.96 38.4260 39.3600 02.8 3.2 - - - - SIVRICE-ELAZIG
26.03.2007 22:37:41.88 38.4912 44.4030 00.4 3.1 - - - - IRAN
26.03.2007 22:03:46.22 38.4725 44.6703 03.6 3.0 - - - - IRAN
26.03.2007 21:54:33.14 38.4533 44.2442 06.1 3.8 4.3 - - - SARAY-VAN
26.03.2007 21:46:54.42 38.5223 44.1133 05.4 3.7 4.0 - - - SARAY-VAN
26.03.2007 07:58:25.43 39.5027 40.1488 10.9 3.1 - - - - PÜLÜMÜR-TUNCELI
26.03.2007 07:43:31.93 39.0604 40.4364 08.7 3.1 - - - - MERKEZ-BINGOL
26.03.2007 04:11:26.29 36.0722 27.1255 04.3 3.4 - - - - AKDENIZ
25.03.2007 22:38:19.61 39.4105 37.0242 12.4 3.3 - - - - ULAŞ-SIVAS
25.03.2007 11:17:34.32 38.9025 26.2720 22.3 3.6 - - - - EGE DENIZI
25.03.2007 09:06:25.76 39.6309 38.4779 10.0 3.4 - - - - İLİÇ-ERZINCAN
25.03.2007 08:28:38.77 40.8130 31.5210 03.9 3.2 - - - - MERKEZ-BOLU
25.03.2007 07:59:02.04 39.6505 38.6532 20.3 3.2 - - - - KEMAH-ERZINCAN
24.03.2007 23:08:02.08 39.5821 38.0012 25.9 3.3 - - - - DİVRİĞİ-SIVAS
24.03.2007 19:53:11.00 39.6806 38.5780 11.2 3.2 - - - - İLİÇ-ERZINCAN
24.03.2007 14:10:33.94 39.0087 26.4050 11.1 3.2 - - - - EGE DENIZI
24.03.2007 12:47:13.57 34.9725 30.9149 12.6 3.3 - - - - AKDENIZ
24.03.2007 09:30:41.26 39.2530 31.0720 06.0 3.0 - - - - ÇİFTELER-ESKISEHIR
23.03.2007 18:57:49.46 38.3972 39.3088 03.0 3.1 - - - - SIVRICE-ELAZIG
23.03.2007 05:02:59.36 37.2907 36.2502 06.9 3.0 - - - - KADİRLİ-OSMANIYE
23.03.2007 04:10:19.60 37.4922 38.6725 07.0 3.2 - - - - HİLVAN-SANLIURFA
23.03.2007 02:30:58.53 37.2141 44.7028 11.1 3.2 - - - - ŞEMDİNLİ-HAKKARI
 
G Çevrimdışı

ginger

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
MUHENDISIME BAKIN BEEE HEMŞOM KOLAY GELSIN... :güldüm

RABBIM ZIHIN AÇIKLIĞI VERSIN CANNN...RABBIM KORUSUN INŞALLAH...
 
N Çevrimdışı

nur_yuce

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
TARİH SAAT (TS) ENLEM (K) BOYLAM (D) DERİNLİK (Km) Md Ml Mb Ms Mw YER
06.04.2007 15:03:19.03 38.5807 39.1662 09.9 2.9 - - - - MERKEZ-ELAZIG
06.04.2007 08:36:35.56 38.5443 39.2055 06.3 2.8 - - - - MERKEZ-ELAZIG
06.04.2007 04:20:04.39 38.7592 40.1217 07.0 3.0 - - - - KOVANCILAR-ELAZIG
06.04.2007 02:06:44.44 39.9730 40.4248 07.0 2.8 - - - - AŞKALE-ERZURUM
05.04.2007 22:57:47.47 38.2590 26.8730 05.0 2.8 - - - - SEFERİHİSAR-IZMIR
05.04.2007 20:34:55.22 40.2708 27.1925 15.3 3.3 - - - - BİGA-CANAKKALE
05.04.2007 19:26:24.30 37.1155 38.8073 05.3 3.0 - - - - MERKEZ-SANLIURFA
05.04.2007 17:18:59.08 39.5137 28.0375 02.7 2.9 - - - - BİGADİÇ-BALIKESIR
05.04.2007 04:52:38.98 38.4370 39.3072 06.5 3.0 - - - - SIVRICE-ELAZIG
05.04.2007 02:27:58.47 38.4255 39.3027 05.8 2.9 - - - - SIVRICE-ELAZIG
05.04.2007 00:03:46.45 38.9060 26.3553 07.2 2.8 - - - - EGE DENIZI
04.04.2007 23:36:24.71 38.3608 39.2328 06.7 3.3 - - - - SIVRICE-ELAZIG
04.04.2007 23:24:49.60 39.9496 32.7988 10.8 3.4 - - - - YENİMAHALLE-ANKARA
04.04.2007 21:37:30.16 35.4880 29.6417 34.2 3.5 - - - - AKDENIZ
04.04.2007 18:33:30.66 39.7943 29.9857 06.9 3.0 3.3 - - - BOZHÜYÜK-BILECIK
04.04.2007 18:26:40.13 40.1534 32.4817 12.6 3.1 - - - - AYAŞ-ANKARA
04.04.2007 18:20:16.44 36.5142 28.7688 06.9 3.3 - - - - AKDENIZ
04.04.2007 17:10:49.69 40.0142 35.4998 02.7 3.0 - - - - ÇEKEREK-YOZGAT
04.04.2007 15:48:47.37 40.0090 39.9917 08.6 2.9 - - - - OTLUKBELİ-ERZINCAN
04.04.2007 15:17:25.47 40.9382 36.0515 09.5 2.8 - - - - LADİK-SAMSUN
04.04.2007 12:34:41.37 38.8982 26.3453 07.2 2.9 - - - - EGE DENIZI
04.04.2007 08:22:32.01 40.8088 34.6170 29.2 2.8 - - - - OĞUZLAR-CORUM
04.04.2007 01:17:01.51 40.0867 32.7410 05.0 3.4 - - - - YENİMAHALLE-ANKARA
03.04.2007 21:38:06.62 37.9702 27.8487 01.6 2.8 - - - - TİRE-IZMIR
03.04.2007 16:28:36.91 38.5475 39.1840 07.5 3.4 - - - - MERKEZ-ELAZIG
03.04.2007 16:19:07.40 38.0103 30.9140 07.8 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
03.04.2007 12:27:01.76 40.8837 33.8670 13.1 3.0 - - - - TOSYA-KASTAMONU
03.04.2007 12:26:18.16 39.2548 30.4955 07.0 2.8 - - - - SEYİTGAZİ-ESKISEHIR
03.04.2007 11:33:44.78 38.0397 31.0303 29.5 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
03.04.2007 07:17:16.04 38.3667 39.3872 06.9 2.8 - - - - MADEN-ELAZIG
03.04.2007 06:10:51.77 38.0807 30.9248 06.4 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
03.04.2007 05:13:57.23 39.3177 33.1278 07.0 2.9 - - - - BALA-ANKARA
03.04.2007 01:26:05.87 39.1987 33.5252 07.0 3.3 - - - - Ş.KOÇHİSAR-ANKARA
02.04.2007 22:22:42.86 38.1092 30.9261 15.4 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
02.04.2007 18:37:22.47 40.6487 36.8281 11.5 3.2 - - - - NİKSAR-TOKAT
02.04.2007 17:03:22.39 38.3648 39.2819 02.5 3.1 - - - - SIVRICE-ELAZIG
02.04.2007 15:44:11.44 36.3359 28.7621 11.7 3.1 - - - - AKDENIZ
02.04.2007 15:39:01.19 36.8381 28.6690 11.1 3.5 - - - - ORTACA-MUGLA
02.04.2007 14:11:53.00 38.0380 30.9338 07.0 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
02.04.2007 14:03:18.62 38.0327 30.8447 06.7 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
02.04.2007 06:19:12.24 37.9143 30.8930 07.3 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
02.04.2007 05:37:58.76 38.0568 30.9208 06.9 3.4 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 20:06:56.51 37.9920 31.0430 07.0 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 19:12:16.76 37.9152 30.9858 07.0 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
01.04.2007 16:42:29.13 38.1238 35.4368 05.8 2.9 - - - - YAHYALI-KAYSERI
01.04.2007 15:56:41.04 37.9803 31.0265 06.4 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 13:34:45.27 37.9847 30.8657 06.8 3.2 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
01.04.2007 06:35:43.07 37.6317 29.2340 07.0 3.3 - - - - SERİNHİSAR-DENIZLI
01.04.2007 02:40:33.70 37.9997 30.8193 44.1 3.1 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
01.04.2007 01:20:43.78 37.9240 31.3480 10.3 3.1 - - - - ŞARKİKARAAĞAÇ-ISPARTA
01.04.2007 01:18:54.38 37.9985 30.9417 07.0 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 01:15:25.98 38.0219 30.9358 14.3 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 00:36:40.91 37.9658 30.9998 14.5 3.4 - - - - GELENDOST-ISPARTA
01.04.2007 00:29:26.43 38.0623 30.9258 06.8 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 22:38:18.98 38.0698 30.8925 07.0 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 15:24:12.65 38.0284 30.9567 04.1 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 13:40:18.41 37.9936 31.0244 08.8 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 11:42:09.23 38.0510 30.9845 01.5 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 11:16:15.58 38.0116 31.0035 09.5 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 11:11:22.45 38.0194 31.0036 05.9 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 08:39:14.67 38.0613 30.9193 07.2 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 08:17:10.82 37.9557 30.9647 07.0 2.9 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 08:02:59.54 38.0167 30.9103 06.4 2.9 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 07:54:26.23 38.0936 30.9590 08.8 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 07:51:44.14 37.8395 30.9262 12.1 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 07:42:14.54 37.9890 31.0256 10.3 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 07:24:16.69 37.9800 31.0034 11.6 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 06:51:05.54 37.9650 31.0304 05.6 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 06:24:58.26 38.1650 31.0584 03.8 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 06:16:09.52 38.1223 31.1050 03.5 2.8 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 05:56:02.98 37.5641 30.7622 10.4 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 05:38:09.24 37.9098 30.9546 03.5 2.9 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 05:35:47.26 37.9990 31.0118 04.7 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:59:33.27 38.0435 30.9622 05.9 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:49:02.18 38.0221 30.9194 07.1 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:20:40.53 38.0215 30.9556 06.6 4.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:13:02.43 38.0692 31.0060 03.4 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 04:02:04.58 38.1054 31.0486 03.7 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:53:40.19 37.9874 30.9472 06.0 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:36:01.74 38.0794 30.9401 05.9 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:23:58.36 38.0768 31.0327 06.1 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 03:15:35.10 38.0405 30.9342 04.8 3.5 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 01:12:12.85 37.9928 30.9213 09.3 2.8 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 01:07:48.50 38.0343 30.8900 05.0 3.1 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 01:05:23.81 37.9675 30.8913 05.0 3.5 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 01:00:20.94 38.0008 30.9488 38.1 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:49:39.61 37.9967 31.0965 06.3 3.3 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:45:15.93 38.0002 30.8888 08.3 2.8 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
31.03.2007 00:42:26.99 38.0273 30.9198 13.3 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:22:24.81 37.9890 30.9213 07.5 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:01:28.06 38.0492 30.9355 07.4 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
31.03.2007 00:00:27.22 39.2240 28.2415 06.8 2.9 - - - - SINDIRGI-BALIKESIR
30.03.2007 23:49:27.36 38.0143 30.9772 03.9 - 4.0 - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 23:14:02.42 38.2325 39.1905 06.3 3.4 - - - - ÇÜNGÜŞ-DIYARBAKIR
30.03.2007 23:10:45.05 37.9987 31.0063 07.7 4.0 4.2 - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 22:23:58.74 38.0025 30.9238 06.9 4.8 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 22:00:31.89 38.0338 30.8939 13.3 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 21:52:37.75 37.9663 31.0132 07.0 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 21:37:30.84 37.9996 30.9162 05.0 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 21:30:20.55 38.1217 30.8480 06.9 3.0 - - - - SENİRKENT-ISPARTA
30.03.2007 21:12:36.62 37.9265 31.0712 07.1 3.0 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 20:45:11.37 38.0060 31.0303 07.0 3.1 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:29:51.32 37.9973 30.9047 05.0 4.0 3.9 - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 20:23:02.59 37.9705 30.9628 06.9 2.9 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:17:51.84 38.0155 31.0090 06.9 3.0 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:12:25.20 38.0530 30.9352 07.1 3.2 - - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 20:09:04.19 38.0090 30.9098 06.9 3.5 - - - - EĞİRDİR-ISPARTA
30.03.2007 19:56:54.92 38.0437 30.9482 07.1 4.6 4.8 - - - GELENDOST-ISPARTA
30.03.2007 14:50:28.45 38.4155 44.3047 08.3 3.0 - - - - SARAY-VAN
30.03.2007 14:30:02.73 38.7558 31.2253 05.9 3.0 - - - - BOLVADİN-AFYON
30.03.2007 12:51:47.63 39.7242 29.3417 06.7 2.9 - - - - TAVŞANLI-KUTAHYA
30.03.2007 12:04:01.54 36.7248 28.1452 07.0 2.9 - - - - MARMARİS-MUGLA
30.03.2007 03:37:19.94 40.1926 31.5405 02.8 3.0 - - - - NALLIHAN-ANKARA
30.03.2007 03:18:07.66 40.1846 31.6982 07.1 3.0 - - - - BEYPAZARI-ANKARA
30.03.2007 02:18:28.87 40.7367 29.1603 07.5 3.0 - - - - MARMARA DENIZI
30.03.2007 00:59:26.22 38.4248 39.3345 06.7 3.5 3.5 - - - SIVRICE-ELAZIG
30.03.2007 00:27:35.87 37.8780 43.5858 07.9 3.0 - - - - GÜRPINAR-VAN
 
N Çevrimdışı

nur_yuce

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
son depremler...
............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2007.06.30 12:14:12 38.3580 38.9298 5.7 2.9 -.- -.- DOĞANYOL (MALATYA)
2007.06.30 10:49:47 38.3075 38.9735 8.4 2.9 -.- -.- DOĞANYOL (MALATYA)
2007.06.30 04:20:38 35.2560 27.0148 30.0 -.- 3.4 -.- AKDENİZ
2007.06.30 03:03:43 38.2722 38.8208 12.2 2.7 -.- -.- PÜTÜRGE (MALATYA)
2007.06.29 22:44:39 41.1565 43.6015 11.9 3.2 -.- -.- DOĞRUYOL-ARPAÇAY (KARS)
2007.06.29 22:26:38 40.0690 32.8307 3.5 3.2 -.- -.- BAĞLUM-KEÇİÖREN (ANKARA)
2007.06.29 22:21:20 40.0497 32.8208 3.4 3.3 -.- -.- BAĞLUM-KEÇİÖREN (ANKARA)
2007.06.29 16:11:15 39.4130 28.4892 8.7 2.7 -.- -.- YAĞCILAR-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2007.06.29 15:05:17 39.3655 40.6960 7.7 2.7 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2007.06.29 10:07:18 41.5967 32.4862 10.3 2.9 -.- -.- ULUS (BARTIN)
2007.06.29 02:25:36 38.3643 39.2543 4.5 2.8 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.29 00:29:26 38.3182 41.7635 5.7 3.2 -.- -.- GEYİKPINAR-MUTKİ (BİTLİS)
2007.06.28 22:59:32 38.9340 40.0265 5.4 2.9 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2007.06.28 15:38:44 39.3127 41.9270 13.0 3.1 -.- -.- HALİLÇAVUŞ-HINIS (ERZURUM)
2007.06.28 13:54:28 36.0140 28.6777 88.3 3.4 3.3 -.- AKDENİZ
2007.06.28 13:36:40 39.8252 29.3157 2.6 2.8 -.- -.- KELES (BURSA)
2007.06.28 12:42:41 38.7917 35.6902 14.3 3.0 -.- -.- GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2007.06.28 11:09:52 34.4340 28.6202 34.9 3.9 3.8 -.- AKDENİZ
2007.06.28 10:34:53 41.3267 33.5582 5.3 2.7 -.- -.- İHSANGAZİ (KASTAMONU)
2007.06.28 10:04:07 36.8488 27.3957 5.3 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.06.28 09:53:37 36.0093 31.7910 52.9 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.28 08:53:00 40.7912 33.5603 10.3 2.9 -.- -.- KORGUN (ÇANKIRI)
2007.06.28 08:29:20 41.8710 33.5273 5.2 3.3 -.- -.- DOĞANYURT (KASTAMONU)
2007.06.28 05:31:27 41.2718 42.1800 5.2 3.6 -.- -.- AŞAĞI IRMAKLAR-ARDANUÇ (ARTVİN)
2007.06.28 02:26:03 38.3682 39.2183 5.0 2.8 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.28 00:17:33 38.3220 41.7305 10.0 2.9 -.- -.- MEYDAN-MUTKİ (BİTLİS)
2007.06.28 00:13:22 38.9745 28.8105 9.9 3.1 -.- -.- YARBASAN-DEMİRCİ (MANİSA)
2007.06.27 23:02:02 39.3362 40.0615 5.0 3.4 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2007.06.27 22:55:30 39.3348 40.0932 11.7 2.9 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2007.06.27 19:06:19 36.1468 29.0083 26.1 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.27 18:35:19 39.9817 35.2250 4.1 2.6 -.- -.- EYMİR-SORGUN (YOZGAT)
2007.06.27 18:31:31 37.8223 31.8245 4.5 2.9 -.- -.- DOĞANBEY-BEYŞEHİR (KONYA)
2007.06.27 18:14:37 37.7898 31.9163 13.5 2.7 -.- -.- DOĞANBEY-BEYŞEHİR (KONYA)
2007.06.27 17:58:36 39.4388 28.5735 7.2 3.1 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR)
2007.06.27 17:56:41 39.9743 33.5208 13.1 2.8 -.- -.- KIRIKKALE
2007.06.27 11:42:21 37.3297 31.0885 28.5 3.3 3.3 -.- SÜTÇÜLER (ISPARTA)
2007.06.27 08:17:28 39.2982 41.0538 8.9 2.8 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2007.06.27 07:51:43 39.3405 41.0362 9.3 3.0 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2007.06.27 06:06:37 37.1288 36.2890 5.4 3.0 -.- -.- OSMANİYE
2007.06.27 02:18:42 40.9718 42.2023 5.4 3.6 -.- -.- OLUR (ERZURUM)
2007.06.27 01:32:53 39.2003 32.6062 9.7 2.9 -.- -.- YENİCE-HAYMANA (ANKARA)
2007.06.27 01:29:20 39.7372 35.3588 10.2 2.9 -.- -.- SARAYKENT (YOZGAT)
2007.06.26 20:48:21 38.3532 39.1468 5.0 3.3 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.26 13:06:59 40.9877 42.2273 5.5 -.- 3.4 -.- ARDANUÇ (ARTVİN)
2007.06.26 05:36:38 40.3832 26.1670 8.7 3.1 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.06.26 01:46:26 37.7363 29.3537 9.3 3.4 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2007.06.26 01:26:40 38.5993 27.9302 5.6 2.8 -.- -.- AHMETLİ (MANİSA)
2007.06.26 01:14:21 39.8773 40.7208 5.0 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
2007.06.25 21:11:45 40.2710 42.0458 5.0 3.5 -.- -.- KIŞLAKÖY-NARMAN (ERZURUM)
2007.06.25 20:29:07 40.2547 42.0702 5.0 3.0 -.- -.- KIŞLAKÖY-NARMAN (ERZURUM)
2007.06.25 12:27:10 39.8545 33.0792 2.9 2.7 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2007.06.25 10:30:07 39.8003 36.3450 4.9 3.1 -.- -.- YAVU-YILDIZELİ (SİVAS)
2007.06.25 08:40:51 38.6857 26.5057 17.2 3.2 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.06.25 06:54:42 36.9773 35.8340 10.8 3.5 -.- -.- CEYHAN (ADANA)
2007.06.25 03:50:34 37.6903 43.2602 5.7 3.3 -.- -.- BEYTÜŞŞEBAP (ŞIRNAK)
2007.06.25 03:32:07 41.0272 33.4667 9.5 2.9 -.- -.- BOYALI-ARAÇ (KASTAMONU)
2007.06.25 01:54:45 41.1617 34.2572 5.0 3.0 -.- -.- HACIHAMZA-KARGI (ÇORUM)
2007.06.24 23:50:58 40.6463 35.3208 5.0 3.2 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2007.06.24 23:15:44 39.3357 40.0853 5.0 3.4 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2007.06.24 22:29:32 39.3495 40.0700 5.0 3.3 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2007.06.24 21:37:35 35.5290 25.0410 42.2 -.- 4.4 -.- AKDENİZ
2007.06.24 18:56:43 40.9738 42.1862 4.0 3.5 -.- -.- OLUR (ERZURUM)
2007.06.24 15:44:22 40.7513 27.3877 13.7 2.8 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2007.06.24 12:45:46 37.4762 42.6530 2.8 3.3 -.- -.- ŞIRNAK
2007.06.24 11:39:37 40.4012 28.0543 7.6 2.6 -.- -.- BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2007.06.24 10:12:25 39.9090 28.8408 15.1 2.7 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2007.06.24 09:26:45 36.2643 29.2918 21.2 3.1 -.- -.- KALKAN-KAŞ (ANTALYA)
2007.06.24 06:43:02 39.4082 39.2092 5.0 3.1 -.- -.- OVACIK (TUNCELİ)
2007.06.24 03:31:02 38.4297 39.2448 5.0 3.0 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.24 01:19:02 39.4490 36.6088 5.0 3.1 -.- -.- KAYADİBİ- (SİVAS)
2007.06.24 00:31:38 37.8833 30.9378 6.9 3.3 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
2007.06.23 17:59:44 39.0120 28.0037 11.8 3.3 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2007.06.23 14:46:54 40.2182 34.7773 5.3 2.7 -.- -.- ALACA (ÇORUM)
2007.06.23 14:40:34 40.2377 39.5798 2.2 2.9 -.- -.- KÖSE (GÜMÜŞHANE)
2007.06.23 14:38:18 39.1610 32.9035 5.0 3.3 -.- -.- KULU (KONYA)
2007.06.23 12:23:21 38.7537 35.9223 2.1 2.9 -.- -.- ELBAŞI-BÜNYAN (KAYSERİ)
2007.06.23 09:12:58 39.8783 28.8835 7.2 2.7 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2007.06.22 20:54:19 40.1545 28.2897 5.4 2.7 -.- -.- KARACABEY (BURSA)
2007.06.22 19:51:27 41.6927 32.5040 4.9 2.9 -.- -.- ARIT- (BARTIN)
2007.06.22 09:07:07 38.0952 28.8313 8.9 2.9 -.- -.- BULDAN (DENİZLİ)
2007.06.22 07:25:09 38.9898 35.8355 5.0 3.0 -.- -.- SARIOĞLAN (KAYSERİ)
2007.06.22 07:24:53 37.7975 30.1538 17.1 2.9 -.- -.- BURDUR
2007.06.22 05:56:54 37.3300 27.1907 23.2 2.7 -.- -.- YENİHİSAR AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ)
2007.06.21 22:23:35 38.9703 38.2798 5.0 2.8 -.- -.- YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2007.06.21 21:19:01 35.0148 26.9052 33.7 -.- 4.3 -.- AKDENİZ
2007.06.21 15:42:34 35.7163 29.2442 13.7 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.21 14:27:32 39.7030 39.8433 15.1 2.9 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2007.06.21 11:57:17 39.0837 27.4100 7.6 2.9 -.- -.- KINIK (İZMİR)
2007.06.21 08:42:01 40.4328 35.6913 10.7 2.9 -.- -.- GÖYNÜCEK (AMASYA)
2007.06.21 06:21:48 39.3242 27.3665 12.1 3.0 -.- -.- TURANLI-BERGAMA (İZMİR)
2007.06.21 05:46:04 39.0923 26.8773 16.4 2.8 -.- -.- DİKİLİ (İZMİR)
2007.06.21 05:15:58 38.7492 42.3142 5.0 3.1 -.- -.- OVAKIŞLA-AHLAT (BİTLİS)
2007.06.21 02:54:24 38.4738 39.2025 5.0 3.3 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.20 22:01:35 35.8323 35.7430 11.6 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.20 21:06:53 40.0713 38.7043 9.7 2.7 -.- -.- ÇAMOLUK (GİRESUN)
2007.06.20 16:05:55 38.8003 42.2927 5.0 -.- 3.3 -.- OVAKIŞLA-AHLAT (BİTLİS)
2007.06.19 06:00:27 40.3975 25.8135 7.0 3.2 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2007.06.19 05:58:37 38.9687 26.4295 13.2 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.19 05:37:51 40.3242 27.4100 9.1 3.0 -.- -.- SİNEKÇİ-BİGA (ÇANAKKALE)
2007.06.18 22:41:07 38.8682 35.5715 5.0 3.2 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2007.06.18 20:28:25 36.9682 36.1163 9.4 3.1 -.- -.- ERZİN (HATAY)
2007.06.18 17:58:09 38.8830 35.5098 2.8 -.- 3.5 -.- ERKİLET-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2007.06.18 17:06:12 40.5703 39.2110 10.0 2.9 -.- -.- TORUL (GÜMÜŞHANE)
2007.06.18 15:16:42 39.8638 35.2145 20.8 2.7 -.- -.- SORGUN (YOZGAT)
2007.06.18 14:00:12 36.7257 35.5485 10.3 2.8 -.- -.- YUMURTALIK (ADANA)
2007.06.18 08:58:52 40.2710 36.5755 31.9 2.9 -.- -.- TOKAT
2007.06.18 08:12:11 36.0298 28.2537 17.3 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.18 02:01:26 41.0475 33.4397 6.2 3.6 -.- -.- BOYALI-ARAÇ (KASTAMONU)
2007.06.17 23:42:31 40.8115 31.7022 7.2 2.7 -.- -.- BOLU
2007.06.17 23:38:43 39.3293 25.9438 6.8 3.0 -.- -.- BADEMLİ AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2007.06.17 22:27:09 36.8932 27.7340 7.7 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.06.17 17:06:31 38.8538 35.7637 5.0 3.2 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERİ)
2007.06.17 12:23:10 35.7102 32.0270 17.4 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.17 09:33:14 40.8530 31.5263 5.4 2.8 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
2007.06.17 04:48:59 40.3840 25.7378 17.4 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.17 04:28:14 39.3487 26.0600 6.7 3.2 -.- -.- BADEMLİ AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2007.06.17 02:58:25 40.4835 27.7895 12.3 3.0 -.- -.- ERDEK (BALIKESİR)
2007.06.17 02:47:28 40.7180 27.3823 9.7 3.0 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2007.06.16 23:40:25 40.0503 32.7705 7.3 3.3 -.- -.- BAĞLUM-KEÇİÖREN (ANKARA)
2007.06.16 23:23:09 36.9155 28.0700 5.8 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.06.16 21:14:48 40.4597 30.6830 7.6 2.9 -.- -.- GÖYNÜK (BOLU)
2007.06.16 21:08:18 39.2415 43.6867 5.4 2.7 -.- -.- ÇALDIRAN (VAN)
2007.06.16 20:36:27 40.1462 37.2337 7.1 3.5 -.- -.- DOĞANŞAR (SİVAS)
2007.06.16 17:54:24 41.7702 33.8295 18.4 2.8 -.- -.- KÜRE (KASTAMONU)
2007.06.16 17:11:12 40.3543 37.8922 2.2 -.- 3.6 -.- KOYULHİSAR (SİVAS)
2007.06.16 14:37:30 38.8688 26.8275 13.3 3.4 3.4 -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.06.16 13:55:03 38.9110 26.5033 9.9 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.16 07:03:54 38.9360 26.3508 5.3 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.16 04:37:24 40.3022 27.5308 7.9 2.9 -.- -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2007.06.16 04:14:59 38.9782 26.5220 4.2 2.8 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2007.06.16 04:11:19 38.9380 38.8442 26.6 2.7 -.- -.- AKÇAPINAR-ÇEMİŞGEZEK (TUNCELİ)
2007.06.16 00:07:42 38.7577 26.8668 5.0 2.8 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.06.15 23:30:18 38.2878 39.4157 5.0 2.8 -.- -.- HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2007.06.15 22:21:36 37.7900 27.4362 8.2 3.0 -.- -.- SÖKE (AYDIN)
2007.06.15 20:50:59 38.4540 39.0665 7.4 2.4 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.15 19:45:49 39.8228 41.7142 9.9 3.3 -.- -.- SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2007.06.15 19:27:58 39.4402 38.8353 5.0 2.9 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2007.06.15 19:03:27 38.8653 26.3510 13.2 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.15 16:58:13 36.1258 27.2577 16.4 2.6 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.15 14:09:16 37.7462 27.4268 13.1 -.- 2.7 -.- SÖKE (AYDIN)
2007.06.15 12:43:31 37.7305 27.4468 5.0 -.- 3.6 -.- SÖKE (AYDIN)
2007.06.15 11:08:46 38.7447 27.8897 5.1 2.7 -.- -.- GÖLMARMARA (MANİSA)
2007.06.15 11:00:09 37.7500 27.3760 5.0 -.- 3.9 -.- SÖKE (AYDIN)
2007.06.15 09:52:11 40.1500 38.5283 5.4 3.1 -.- -.- GÖLOVA (SİVAS)
2007.06.15 04:23:19 40.3942 25.9335 6.7 3.0 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.06.15 03:08:53 38.4277 39.0025 11.7 2.7 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.15 01:03:55 38.7780 39.0228 5.0 3.3 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
2007.06.14 23:41:12 36.4635 28.2335 18.9 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.14 22:07:16 38.7288 31.2600 5.0 2.9 -.- -.- BOLVADİN (AFYON)
2007.06.14 13:50:26 37.9533 30.8673 3.5 3.2 -.- -.- BARLA-EĞİRDİR (ISPARTA)
2007.06.14 13:24:16 37.8078 27.4840 9.9 2.8 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)
2007.06.14 12:00:32 37.1718 28.1115 8.2 2.8 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2007.06.14 11:25:38 38.4300 39.0470 6.0 2.9 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.14 10:16:59 40.0433 36.4633 5.3 3.0 -.- -.- ÇAMLIBEL- (TOKAT)
2007.06.14 09:45:38 38.0992 27.1963 5.4 2.7 -.- -.- DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)
2007.06.14 09:17:13 35.5587 32.4738 9.1 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.14 03:55:02 37.7683 27.3813 5.0 3.5 -.- -.- SÖKE (AYDIN)
2007.06.14 01:51:14 37.7745 27.4457 5.7 3.1 -.- -.- SÖKE (AYDIN)
2007.06.14 01:26:32 39.0733 29.4500 3.6 3.0 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA)
2007.06.14 00:54:35 35.9585 35.7348 10.9 3.8 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.13 21:16:13 38.8838 35.5472 5.0 3.2 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2007.06.13 19:50:32 36.8990 27.7465 6.7 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.06.13 12:41:10 37.8283 37.4295 7.7 3.0 -.- -.- NURHAK (KAHRAMANMARAŞ)
2007.06.13 11:44:52 40.1745 28.9358 8.9 2.9 -.- -.- ÇALI-NİLÜFER (BURSA)
2007.06.13 04:09:16 38.8525 26.2012 9.1 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ
2007.06.13 02:33:45 38.9420 26.4032 5.9 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.13 00:18:37 40.4170 25.9003 5.6 2.9 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.06.12 23:24:19 38.9605 26.3508 7.2 3.3 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2007.06.12 19:49:05 38.7025 39.3320 8.7 2.9 -.- -.- HARPUT- (ELAZIĞ)
2007.06.12 18:18:11 39.7688 39.3722 3.8 3.1 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2007.06.12 17:05:48 38.3635 39.3652 8.6 2.8 -.- -.- HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2007.06.12 17:02:40 38.4243 39.2692 3.2 3.2 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.12 16:20:58 38.8858 26.2087 7.6 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.12 16:12:59 38.8992 26.3940 10.9 -.- 4.3 -.- EGE DENİZİ
2007.06.12 16:09:30 38.8845 26.3607 9.0 3.6 3.6 -.- EGE DENİZİ
2007.06.12 02:18:29 38.9482 27.5095 5.0 2.9 -.- -.- ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA)
2007.06.11 23:35:27 38.3657 39.1572 3.7 2.7 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.11 22:58:25 37.8598 36.6900 5.4 3.3 -.- -.- SÜLEYMANLI- (KAHRAMANMARAŞ)
2007.06.11 22:11:48 41.0273 34.3692 7.5 2.9 -.- -.- HACIHAMZA-KARGI (ÇORUM)
2007.06.11 21:03:45 38.4497 39.2747 5.0 2.8 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.06.11 14:13:26 40.2940 39.5947 8.4 2.9 -.- -.- KÖSE (GÜMÜŞHANE)
2007.06.11 05:35:45 38.3578 31.0285 8.6 2.8 -.- -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA)
2007.06.11 05:09:13 38.9232 26.3985 9.4 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.11 03:05:10 39.1125 28.0105 5.0 2.9 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2007.06.11 02:36:13 38.9302 26.4253 10.9 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.11 01:57:16 39.9922 28.2122 21.5 2.8 -.- -.- GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR)
2007.06.10 19:49:33 38.9037 26.3310 7.2 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.10 15:27:50 39.2208 43.6170 11.3 2.8 -.- -.- DELİÇAY-ERCİŞ (VAN)
2007.06.10 15:21:58 41.0020 36.1317 6.5 2.8 -.- -.- DESTEK-TAŞOVA (AMASYA)
2007.06.10 14:55:53 38.9213 30.3445 9.3 2.8 -.- -.- İHSANİYE (AFYON)
2007.06.10 13:01:23 40.2222 28.7787 17.0 2.7 -.- -.- GÖRÜKLE-NİLÜFER (BURSA)
2007.06.10 11:19:34 38.9783 26.4840 14.5 3.0 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2007.06.10 11:15:10 38.8107 26.3102 24.9 -.- 4.0 -.- EGE DENİZİ
2007.06.10 10:06:02 38.9490 26.4315 17.0 3.1 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2007.06.10 08:12:15 37.2475 26.7887 5.4 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2007.06.10 04:47:22 37.9547 30.8985 5.0 3.0 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
2007.06.10 02:40:04 36.0885 27.3735 5.0 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2007.06.10 01:18:24 37.9570 30.8670 8.5 3.0 -.- -.- BARLA-EĞİRDİR (ISPARTA)
2007.06.09 20:58:16 38.8627 26.3292 25.3 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2007.06.09 20:50:31 38.9228 26.3900 12.4 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
 
N Çevrimdışı

nur_yuce

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
son depremler... :böööö

Tarih Saat
T.S.G Enlem
(N) Boylam
(E) Derinlik
(km) Büyüklük YER
MD ML MS

04.07.2007 03:03:49 39.8122 39.5367 5.0 3.5 - - ERZİNCAN
03.07.2007 18:45:12 37.0950 36.0860 12.1 2.8 - - TOPRAKKALE (OSMANİYE)
03.07.2007 16:56:28 39.2408 41.0988 8.7 2.9 - - KARLIOVA (BİNGÖL)
03.07.2007 14:59:08 36.1237 29.7625 25.9 3.2 - - KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
03.07.2007 11:51:21 38.0313 41.3602 5.5 2.8 - - BEYÇAYIRI-BEŞİRİ (BATMAN)
03.07.2007 04:59:43 36.7307 27.5515 3.6 2.8 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
03.07.2007 01:09:36 37.8742 35.1277 10.7 3.0 - - ÇAMARDI (NİĞDE)
02.07.2007 23:41:16 40.8925 30.9463 9.0 2.9 - - CUMAYERİ (DÜZCE)
02.07.2007 23:20:54 37.4983 35.6198 6.8 2.9 - - TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
02.07.2007 20:51:45 40.7123 30.6482 2.5 3.0 - - AKYAZI (SAKARYA)
02.07.2007 19:21:54 37.4560 35.6302 5.0 3.2 - - TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
02.07.2007 18:49:49 36.8413 35.4015 8.3 2.7 - - DOĞANKENT-YÜREĞİR (ADANA)
02.07.2007 17:25:46 38.4368 39.0827 5.4 2.7 - - GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
02.07.2007 02:26:18 37.4592 35.6418 10.4 3.2 - - TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
02.07.2007 02:09:02 37.5297 35.6288 8.0 3.2 - - KOZAN (ADANA)
02.07.2007 02:02:09 37.4372 35.6573 10.2 3.6 - - TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
01.07.2007 15:49:21 37.4593 30.5582 9.7 2.9 - - BUCAK (BURDUR)
01.07.2007 14:57:36 40.2215 33.9183 7.9 2.9 - - KIZILIRMAK (ÇANKIRI)
01.07.2007 04:38:44 38.0662 35.6827 5.4 3.4 - - BAKIRDAĞI-DEVELİ (KAYSERİ)
01.07.2007 03:00:52 40.0065 39.7552 7.8 2.9 - - BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
01.07.2007 01:26:31 39.1677 31.0957 5.3 2.9 - - ÜMRANİYE-EMİRDAĞ (AFYON)
 
N Çevrimdışı

nur_yuce

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
bir enerji boşalması var kardeş...ve bu 2 gün baya yoğunlaşmış...
 
Üst Ana Sayfa Alt