Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Hayızlı Kadın Kur'an Okuyabilir Mi?

Muhal Çevrimdışı

Muhal

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Kadınların Hayızlı günlerinde kuran okuması meselesinde alimler ihtilaf etmiş ve bu konuyu iki yönden ele almışlardır.
Birincisi : Hayızlı kadının kurani ezberinden okuması;:
Ulemanin çoğu Hayızlı kadını kuran okumaktan men etmiştir. Şafi alimlerinden olan Ebu zekeriya en-Nevevi şöyle der . " Bizim mezhebimizde cunup veya hayızli olan kadına Kur'an'dan sadece birkaç ayette olsa okumak haramdır." Şafii alimlerinin çoğu da bu görüştedir.
Aynı şekilde Hanefi ve Hanbeli mezhebine muntesip çoğu aliminde görüşü bu yöndedir. bu mezheplere muntesip bazı alimler ise kuran okuma kastiyla değilde dua veya zikir kastiyla birkaç ayet okumaya cevaz vermişlerdir.
İmam malik ve mezhebine göre ve aynı şekil imam Ahmed bin Hanbelin başka bir görüşüne göre hayızli bir kadın ezberinden kuran okuyabilir. Şeyhülislam İbn Teymiyye nin de tercih ettiği görüş budur.
İkincisi : Hayızlı kadının kurani yüzünden okuması :
Hayızlı kadının ezberinden kuran okumasına cevaz veren alimler yüzünden okumasına karşı ihtilaf etmişlerdir.
Çoğu alim kurana dokunmaması şartıyla buna izin vermiş ve kuran yapraklarının ancak eldiven giyerek veyahut kalem , çubuk ve buna benzer edevatlarla çevrilmesine cevaz vermişlerdir. İmam malikin en meşhur olan görüşü budur.
İmam Şafi ve imam Ahmed de ihtiyaç halinde ( ezberi tekrar etmek, unutmak korkusu vs. ) kurana dokunmadan okunabilecegini söylemişlerdir. Şeyhülislam İbn Teymiyye ise unutma endişesi tasiyan kadının Hayızlı hallerinde kuran okumasına vaciptir demiştir.
En hayırlı üç nesilden; ömer bin Hattab, Ali bin Ebu talip, Aişe, İbn Abbas, Ebu Hureyre, selman , said bin museyyeb, İbrahim en-nehai, hakem, buhâri, İbn cerir, Taberî, İbn munzir ve daha birçok selef alimlerince Hayızlı bir kadının çıplak elle kurana dokunamsi caiz görülmüştür. Ama muhakkaktır ki Hayızlı kadını kuran okumaktan men edenlerin sayısı çoğunluktadir ve hayızli kadınların kuran okumasına cevaz veren alimlerin ekserisi dokunmama şartıyla buna izin vermişlerdir. buna birçok hadis ve delil getirilmiş ama hiçbir delilinde senedi ve metni delil gücüne ulaşmamıştır. Hayızlı kadınları kuran okumaktan men eden alimlerin sunmuş oldukları deliller ya senet itibariyle zayıftır veya metin itibariyle açık değildir. bunu İbn Hacer el-Askalani de vurgular.
Meselede racih olan Hayızlı kadının çıplak elle kurana dokunarak okunmasının caiz olmasıdır. Çünkü haramlari ispat eden bir delil yoktur. bu durumda aslolan mubahliktir. ( "eşyada aslolan ibahadir" kaidesi gözonunde bulundurulmus )
Bunun yanısıra Hayızlı bir kadının kurani okuyabilmesi veya dokunabilmesine dair sahih hadislerde mevcuttur.
" Nebi her daim Allahı zikrederdi. " ( Buhari, Müslim )
"hz. Aişe hac için yola çıktıklarında hayiz olunca Resulullah as ona 'Şüphesiz bu Allahın adem kizlarina taktir ettiği bir şeydir. Sen hacıların yaptığını yap, yalnız beyti tavaf etme. '"(Buhari , Müslim )
İbn Hacer el-Askalani, yukarıdaki Aişe hadisiyle hayızli kadının kuran okumasının caiz olduğuna delil getirmek istemiştir. Çünkü bu hadiste Resulullah as sadece beyti tavafi istisna etmiştir. Zira tavaf özel bir ibadettir. ( oruç gibi )
Nasuriddin el-Albani de yukarıdaki hadisi delil getirerek hayızli bir kadının kuran okumasına cevaz vermiştir.
Buhari , İbn Abbas in hayızli kadının kuran okumasında bir beis görmediğini söyler.
İbn munzir, Ebu muclezin şöyle dediğini rivayet eder. " İbni Abbas in yanına girdim ve ona cunuplu kuran okur mu? Diye sordum. İbn Abbas, işte sen yanıma girdin ve cunup olmama rağmen kuranin yedide birini okumuş bulunuyorum. " dedi.
Hz. ali şöyle demiştir. " cunup ve hayızli kuran'dan bir iki ayet okuyabilirler, üzerinde Allaha ismi olan dirhemi tutabilirler ve bir müddet mescidde kalabilirler. Dariminin bir rivayetinde ise hz aisenin Hayızlıyken Kardeşi esmaya Rukye yaptığı nakledilir. buharının rivayetinde en-nehai, hayizlinin kuran okumasında bir beis yoktur demiştir. tabiinden İbn museyyebe cunuplu kuran okur mu? Diye sorulmuş karşılığında " evet " cevabı almıştır..
zahiriyye mezhebi imamı İbn hazm da el muhalla adlı eserinde yukarıdaki delilleri getirerek kadının Hayızlıyken kuran okumasini yada kurana dokunamasini caiz görmüştür.
nihayetil kelam; hayızli bir kadının kurani okumasında, dokunmasinda yada ezberlemesinde bir beis yoktur. ( Allahualem )


 
Üst Ana Sayfa Alt