Çözüldü Hayvanlara İşkence Yapanların Durumu Nedir?

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
Esselamualeykum Rahmatullahi ve Berekad Hocam

Zevk,öfke,keyif vb durumlar da hayvanlara işkence eden kimseler hakkında islam hükmüne göre bir ceza var mıdır ? CazakALLAHul hayr​

 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullahi we berakatuh kardeşim;Rasulullah (s.a.v.) : “Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler. ” (Ebu Davud, Edeb, 66; Tirmizi, Birr, 16)

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur :
Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Ne o kediye yedirdi, içirdi ne de salıverdi. Kediyi hapsetti. Ve kedi de açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden cehenneme girdi.”
(Buhâri, Bed’u’l–Halk 17; Muslim, Birr, bab 37, Hadis no: 133, 2242)Amr b. Şerîd (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Şerid’ten işittim şöyle diyordu: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle diyordu: “Kim boş yere bir serçe öldürürse kıyamet günü o serçe öldüreni Allah’a şikayet ederek Ey Rabbim falan kimse beni yemek için değil de boş yere öldürdü” diyecek.
(Tirmizi, Kurbanlık, bab 41, Hadis no: 4370; Musned: 18651)
Sahâbeden Ebu’d-Derdâ (radıyallahu anh) bir gün develerine çok fazla yük vuran insanlara rastlamıştı. Deve, yükün ağırlığından ayağa kalkamıyordu. Ebu’d-Derdâ (radıyallahu anh) hemen devenin üzerindeki fazlalıkları atıb hayvanı ayağa kaldırdıktan sonra sahiplerine şöyle dedi:
“–Eğer Allah Teâlâ, hayvanlara yaptığınız eziyetleri avfederse, size büyük bir mağfirette bulunmuş olur.
Ben, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işittim:

«Allah Teâlâ bu dilsiz hayvanlara iyi davranmanızı emrediyor! Verimli bir arâziden geçiyorsanız hayvanların biraz otlamasına musâade edin! Kurak bir yerden geçiyorsanız oradan çabuk geçin, bu tür yerlerde fazla oyalanarak hayvanlara sıkıntı ve zarar vermeyin!»
(İbn-i Hacer, el-Metâlibu’l-Âliye, IX, 346/1978)

Hayvanla Cinsel İlişkide Bulunan Kimsenin Cezası:

Hayvanın Öldürülmesi ve Eti Yenen Cinsten Olduğu Takdirde Etinin Yenilib Yenilmemesi Hakkında Dört Mezheb Âlimlerinin Görüşleri


İbn Abbas (radıyallâhû anhûmâ)'dan rivayet edildiğine göre;
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse, bir hayvana cinsel temasda bulunursa, hem o adamı hem de hayvanı öldürünüz"

(Râvî) İklime der ki:
İbn Abbas'a: "Hayvanın suçu ne?" dedim.
"Zannediyorum, Rasûlullah
bunu ancak kendisine böyle bir şey yapılmışken o hayvanın etinin yenilmesini kerih gördüğü için söylemiştir." dedi.
(Ebu Davud, Hudûd, Bab 29, Hadis no: 4464; İbn Mâce, hudûd 13; Tirmizî, hudud 23,24; Ahmed I: 217, 269, 300)
Ebu Davud; "Bu hadis kuvvetli değildir" demiştir.


İbn Abbas (r.ânhuma) şöyle demiştir:
"Hayvana ilişkide bulunana had yoktur."
(Ebu Davud, Hudûd, Bab 29, Hadis no: 4465; Tirmizi, hudud 23)
Ebu Davud der ki: Ata da böyle dedi.
Hakem: "Onun değnekle dövülmesini ama bunun had miktarına varmamasını uygun bulurum" dedi.
Hasen ise "O zina menzilesindedir" demiştir.
Ebu Davud: "Âsim in hadisi, Amr b. Amr'ın hadisini zayıflatmaktadır" dedi.


Ulemanın çoğunluğu hayvanla temas kuran kişinin öldürüleceği görüşüne katılmamaktadır. Bu konudaki farklı görüşlere girmeden önce şunu belirtelim ki alimlerin çoğunluğunun bu işi yapanın öldürüleceği görüşünde olmayışı, o işi meşru görmeleri anlamına gelmez. Hayvana cinsi temasta bulunmak haramdır, çirkindir, bu işi yapan kişi Rasûlullah'ın dili ile lanetlenmiştir. Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste Rasûlullah "Bir hayvana cinsel ilişki kuran kişi mel'undur. Hem onu hem de şöyle şöyle yapılan hayvan bu, denilmemesi için o hayvanı öldürünüz" buyurmuştur.

Büyük alim Hattabi, hayvanla cinsi ilişki kuranın ve o hayvanın öldürüleceğini bildiren hadis hakkında:
"Bu hadis, Rasûlullah'ın hayvanları yemek maksadı dışında öldürmekten nehyeden hadise ters düşüyor" dedikten sonra hayvana ilişkide bulunan kişiye verilecek dünyalık ceza konusundaki görüşleri şöyle özetler:

1- Bir kimse, Rasûlullah'ın yasakladığını bildiği halde bir hayvanla temas kurarsa öldürülür. Şayet devlet başkanı ölüm cezasını kaldırırsa, zinaya kıyasla yüz değnek vurulur. Bu görüş İshak b. Rahaveyh'indir.
2 - Eğer adam muhsansa öldürülür. Bekarsa yüz değnek vurulur.
Bu görüş de Hasenu'l - Basri'den nakledilmiştir. İmam Şafii'den gelen bir görüş de böyledir.
3- Zuhri'ye göre, temasta bulunan ister muhsan olsun ister olmasın yüz değnek vurulur.
4- Bu fiili işleyen kişi ta'zir edilir. Yani hakim uygun göreceği bir ceza verir. Ulemanın cumhuru bu görüştedir. Ata, Nehai, İmam Malik, Sufyan-ı Sevri, Ahmed b. Hanbel, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve talebeleri, İmam Şafii'nin bir görüşü bu şekildedir.

Hayvanın öldürülmesini gerekli görenlere bundaki hikmet yukarıya Beyhaki'den naklettiğimiz rivayette de görüldüğü gibi, temas edilen hayvanın insanlar tarafından gösterilme endişesidir.
Merginanî: "Hayvanın kesilib yakılması şeklindeki rivayet onun hakkında konuşmayı kesmek içindir. Bu vâcib değildir" der.

Sindî, Suyûtî'den naklen hayvanın öldürülmesindeki hikmetin hayvanın yarısı insan yarısı hayvan şeklinde bir yavru dünyaya getirmesi endişesi olduğunu söyler. Ama bu gün için bu görüş isabetli kabul edilemez. Çünkü ayrı ayrı cinslerden olan canlıların birleşmesi sonucu, üremenin sağlanamayacağı ilmen sabittir. Nitekim özellikle köy ve kasabalarda cahil gençler arasında hayvanla ilişki kuranlar bulunduğu halde hiç bir hayvanın yarısı insan yarısı hayvan olan bir hilkat garibesi dünyaya getirdiği duyulmamıştır.Hayvanla cinsel ilişkide bulunmak dört mezheb imamlarının ittifakıyla çirkin büyük günahlardandır. Bu çirkin günahı işleyenin cezasına gelince bu hususta görüş ayrılıkları vardır. Şöyle ki:

1. Hanefi1er ; Bu fuhuşu işleyen kimsenin had edilmesi hususunda âyet veya sabit hadis bulunmadığı için hâkimin uygun göreceği tazir cezası verilir. Verilmesi vâcib olan tazîr cezası ibret verici, bu kötülüğü önleyici mâhiyette olacaktır. Kınama, teşhir, terzil, hapis ve sopa ile dövmek gibi cezalar verilir, demişlerdir.


2. Mâlikîler; Bu kötü fiili işleyen kimsenin cezası zina cezası gibidir. Bekâr ise yüz değnek vurulur. Muhsan ise recmedilir, demişlerdir.

3. Şâfiî1er'den yukardaki iki görüş de rivayet edilmektedir. (Birinci görüş Şâfiî'nin en kuvvetli kavlidir.) Üçüncü görüşe göre bu işi işleyen kimse bekâr olsun, muhsan olsun öldürülür.

4. Hanbe1i1er'in en kuvvetli kavillerine göre tazir cezası verilir. Yâni Hanefîler gibi hükmetmişlerdir, ikinci görüşleri ise MâIikiler'in görüşleri gibidir.

Tecâvüze uğrayan Hayvana âit hüküm ise:

1. Hanefiler: Sözü edilen hayvan bu fiili işleyenin malı ise öldürülmelidir. Başkasının malı ise boğazlanması vâcib değildir, demişlerdir.
(Hanefî fıkıh kitablarından Gurar, Durar ve haşiyesinde bu hususta verilen bilginin özeti şudur:
Bu kötü fiile mâruz kalan hayvan, eti yenmeyen neviden ise boğazlanır. Sonra yakılır. Boğazlama ve yakma işleri vâcib değildir. Boğazlanan hayvan başkasına âit ise, bu kötü fiili işleyen suçlu, hayvanın değerini sahibine ödemek zorundadır. Hayvan, eti yenen neviden ise boğazlanır. Ebû Hanîfe'ye göre eti yenilebilir. Ebû Yûsuf'a göre eti yakılır. Hayvanı boğazlamanın hikmeti, bu fiili işleyen kişi hakkındaki dedikoduların ve kınamaların sona erdirilmesidir.)

2. Mâlikîler'e göre sözü edilen hayvan, eti yenilen cinsten olsun yenilmeyen cinsten olsun öldürülmesi vâcib değildir. Çünkü bu hususta rivayet edilen İbn-i Abbâs'ın hadîsi zayıftır. Eti yenilen cinsten ise etini yemekte bir sakınca yoktur.

3. Şâfiîler'in bu hususta iki kavilleri vardır. Bir rivayete göre eti yenilen cinsten ise boğazlanır (ve eti yenilir.) Eti yenilmeyen neviden ise öldürülmez. (Eti yenilen cinsten olduğu takdirde boğazlanması vâcib değildir. Yâni öldürülmeyebilir.)
Bunların ikinci rivayetlerine göre eti yenilen cinsten olsun, yenilmeyen cinsten olsun şüyu bulan kınama ve dedikoduları sona erdirmek için öldürülmelidir.

4. Hanbelîler'e göre eti yenilen ve yenilmeyen hayvanlar öldürülür. Bunu öldürmek vâcibdir. Hayvan başkasının malı ise bedeli bu fiili işleyene ödettirilir. Eti yenilen neviden olsa etini yemek caiz değildir. (Abdurrahman el-Cezerî, el-Hudûd)Hayvanın İnsana Zarar Vermesi

Ebû Hurayra (r.anh) Rasûlullah (s.a.v.)'den, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
"Hayvanın yaralaması hederdir. Mâden (de uğranılan zarar) hederdir. Kuyu (da uğranılan zarar) hederdir, Rikâz da beşte bir vardır.”

(Ebu Davud, Diyât, Bab 27, hadis no: 4592; Buhâri, zekât 66, diyât 28, 29; Muslim, hudûd 45; İbn Mâce, diyât 27; Tirmizî, zekât 16, Ahkâm 37)

Rikâz: Kâmus'ta bu kelime; "Allah'ın yerde gizlediği maden, câhiliyye dönemine ait define, altın ve gümüş parçaları" mânâlarınadır.
İmâm Nevevi kendi mezheblerinde bu kelimenin; Cahiliyye devrine ait defineler olduğunu ve bunun, cumhurun görüşü olduğunu, Hanefi'lere göre ise mâden mânasına geldiğini, onlarca bu iki kelimenin müteradif olduklarını söyler.
Ebû Davud: Açma (hayvan); yanında kimse bulunmayan salıverilmiş başıboş hayvandır. Bu da gündüz olur, gece olmaz, demiştir.

Hayvanın yaralaması hederdir: Bu mes'eleye kısmen bir önceki hadiste temas edilmişti. Ancak orada söz konusu olan hayvan, üzerinde binicisi veya arkasında sürücüsü yada önünde yedicisi bulunan hayvandı. Burada söz konusu olan ise yanında kimse olmayan, salıverilmiş başı boş hayvandır.

Bu cümle, yanında hiçbir kimse olmayan bir hayvanın her ne suretle olursa olsun birisini yaralaması veya öldürmesi halinde sahibine diyet yada başka bir ceza verilmeyeceğine delâlet etmektedir. Ancak, musannif Ebû Davud, hadisin sonuna koyduğu kayıtla bu hükmün gündüze ait olduğuna dikkat çekmiştir.

İmam Nevevî'nin belirttiğine göre; yanında kimse bulunmayan bir hayvanın gündüz verdikleri zarardan dolayı sahiblerinin sorumlu tutulmayacaklarında ulemâ muttefiktir. Ama gece zarar verirse İmâm Mâlik'e göre, hayvan sahibi zararı tazminle yükümlüdür. İmâm Şafiî ve arkadaşlarına göre ise, hayvanın sebeb olduğu zararda sahibinin kusuru varsa zararı öder, aksi halde ödemez.

İbn Âbidin'in bildirdiğine göre, İmâm Şafiî'nin gece ile gündüz arasında fark gözetmesi sahibinin geceleri hayvanı bağlamak zorunda olmasından dolayıdır.

Hanefilere göre; salıverilmiş olan hayvan ister gündüz olsun ister gece bir mala veya insana zarar verirse, sahibine hiçbir sorumluluk yoktur. Hanefi fıkhına ait eserlerde, görüşlerinin delili olarak üzerinde durduğumuz hadis verilmektedir.

İlgili konu:


Kasden ve Hatâen Hayvan Öldürmenin Hükmü Nedir?

https://www.islam-tr.org/konu/kasten-ve-hataen-hayvan-oldurmenin-hukmu-nedir.27172/

Evdeki Böcek, Sinek, Karınca, Örümcek Haşare Gibi Hayvanları Öldürmek Câiz mi?
https://www.islam-tr.org/konu/evdeki-bocek-sinek-karinca-orumcek-hasare-gibi-hayvanlari-oldurmek-caiz-mi.37261/

Hayvanlar Hem Akıl Hem Ruh Sahibidirler!
https://www.islam-tr.org/konu/hayvanlar-hem-akil-hem-ruh-sahibidirler.22832/
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt