Çözüldü Küfründe İcma Olunan İbni Arabi'yi Tekfir Etmeyenin Hükmü?

M Çevrimdışı

mumin855

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Kardeşler benim kafam karıştı kimisi diyor ki ibni arabiyi tekfir etmeyen kafirdir. Öyle bir şey var mı?
Delilleri de şu : Her kim icma ile kafir olan birisini tekfir etmezse kafirdir.

bir delil de şu faruk furkan adlı yazar kullanmıştı kitabında (Tekfir meselesi adlı kitabında)

3) Âlimlerin küfründe icma‘ ettiği kimseleri tekfir etmeyen kâfir olur.
Hafız Sehâvî, İbn-i Mukrî’nin “er-Ravd” adlı eserinin “riddet” bahsinde şöyle dediğini nakleder: “Kim Yahudilerin, Hıristiyanların ve İbn-i Arabî ve taifesinin tekfirinde tereddüt ederse kâfir olur.”
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Kâfirliği nas ile sabit olan Hırıstiyan, Yahudi veya putperest muşriklerin kafirliğinde duraksanmaz, şubhe edilmez. Bunları tekfir etmeyen tekfir edilir, kafirdir.

Tasavvuf ehlinin şeyh-i ekber diye isimlendirdiği sapık şeyhi İbn Arabi'nin küfründe icma olsa da kâfirliğinde icma ise ihtilaflıdır. Kendisine bir kısım alimler kâfir derken, Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye (rahimehullah) ise İbn Arabi hakkındaki görüşleri dönem dönem, merhale merhale değişiklik arz etmiş, son dönem görüşü tevakkuf edip durumunu Allah'a havale etmektedir. Bu sebeble kafire kafir demeyenin kafir olacağı meselesi, hakkında ihtilaf olmayan kişi yada topluluklar hakkındadır.

İbn Teymiyye (rahimehullah) , ibn Arabi'nin eserlerini, Futuhatu'l Mekki'yi okuyup hurmet ettiği ilk dönemleri olmuştur. (Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye, Mecmuu'l Fetevâ, C. 2, Sf: 464)


İbn Teymiyye (rahimehullah) , ibn Arabi'nin Fususu'l Hikem'i okuyup konuya vâkıf olduktan sonra kendisini tekfir etmiştir. (Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye, Mecmuu'l Fetevâ, C. 10, Sf: 162)

İbn Teymiyye (rahimehullah) , ömrünün son dönemlerinde ilminin ve olgunluğun doruklarındadır. Bu merhalede ibn Arabi'nin hangi hal üzere öldüğü konusunda tevakkuf ederek kendisi hakkında "Allah (c.c.) O'nun hangi durumda öldüğünü daha iyi bilir" demiştir. (Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye, Mecmuu'l Fetevâ, C. 2, Sf: 143, 469)Fususu'l-Hikem kitabı üzerine İbn Arabi'yi Tekfir Eden Alimler

Fususu'l-Hikem : İbn Arabi bu kitabında Tevhid Akidesini ibtal edici ve insanın vucudunun Allah'ın vucudunun bir sureti, hatta bütün alemlerin O'nun sureti olduğunu, alemlerin O'nun vücudunun ayn'ı olduğunu söyler. Daha kitabının başında Allah'ın Rasulü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) yalan, dalalet ve küfrüne şahid tutmaktan utanmayan bu İsmailileşmiş ve Batınileşmiş bid'at ve dalalet önderi, kitabında tüm peygamberleri yalanlayıcı ve hatta Kur'an,ı tekzib edici meselelere değinir.

Bunun için yüzlerce muctehid, fakih, muhaddis, usulcü ve ilim ehli onu tekfir etmişlerdir. Bunun için ayrıntılı bilgi almak isteyen Burhanuddin el-Bikai'nin Tenbihu'l-Gabiyyi İla Tekfiri İbn Arabi ile Şeyhu'l islam Mustafa Sabri Efendi'nin Mevkıfu'l-Akli ve'l İlmi ve'l-Alimi Min Rabbi'l-Alemin ve İbadihi el-Murselin (c.3, sf: 190, 274) Daru İhyai't-Turas el-Arabi, 3.bsk. 1413/1992) adlı eserine başvurabilirler.

Burhanuddin el-Bikai, 'Tenbihu'l-Gabiyyi İla Tekfiri İbn Arabi' adlı kitabında, İbn Arabi'nin bu inancı yüzünden İbn Arabi'yi Tekfir edenlerin isimlerini zikretmiştir. Bizde bu isimleri burada zikrediyoruz :

1- Zeynuddin el-Iraki
2- Ebu Zur'a Veliyuddin Ahmed İbn Zeynuddin
3- İmam el-Mizzi (H.654/724)
4- Yusuf İbnu'z-Zeki Abdurrahman İbn Abdilmelik Ebu'l-Haccac Cemaluddin
5- İmam Ebu Ali İbn Halil es-Sukuti
6- İz İbn Abdusselam
7- İbn Ebi'l-Kasım es-Sulemi
8- Şihabuddin Ahmed İbn Yahya İbn Ebi Halce et-Telamsani el-Hanefi
9- Bedruddin Huseyn İbnu'l-Ehled Seyfuddin İbn Abdullatif İbn Balaban es-Suudi es-Sufi
10- Takıyuddin Ebu'l-Feth Muhammed İbn Ali el-Kuşeyri İbn Dakik el-İyad (H.625-702)
11- Ebu'l-Feth el-Ya'muri
12- es-Salah Halil es-Safdi
13- Ebu'l-Feth İbn Seyidi'n-Nas
14- Muhammed İbn Muhammed İbn Ali İbn Yusuf (İbnu'l-Ceziri) eş-Şafi
15- İmaduddin İsmail İbn Kesir
16- Takiyuddin Ebu'l-Hasen Ali İbn Abdi'l-Kafi es-Subki
17- Kutbuddin İbnu'l-Kastallani
18- İmaduddin İbn Ahmed İbn İbrahim el-Vasiti
19- Burhanuddin İbrahim İbn Mu,dad el-Cu,beri
20- Zeynuddin Ömer İbn Ebi'l-Harem el-Kittani eş-Şafi
21- Mufessir Ebu Hayyan Muhammed İbn Yusuf el-Endulisi
22- et-Takiyy el-Hisni
23- Takiyuddin el-Fasi
24- Bahauddin es-Subki
25- Alleme Şemsuddin Muhammed el-Ayzeri eş-Şafii
26- Şerefuddin İsa İbn Mes,ud ez-Zevavi el-Maliki
27- İmam Nuruddin Ali İbn Yâkub el-Bekri eş-Şafii
28- Alleme Necmuddin Muhammed İbn Akil el-Balisi eş-Şafii
29- Cemaluddin Abdullah Yusuf İbn Hişam
30- Lisanuddin Muhibb İbn'l-Hatib el-Endelusi el-Maliki
31- Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed el-Mevsıli eş-Şafii
32- Şemsuddin Muhammed İbn Ahmed el-Bisati el-Maliki
33- (Mısır kadısı) İmam Şuhabuddin Ebu'l-Fadl Ahmed İbn Hacer
34- Şeyhulislam Siracuddin Ömer İbn Reslan el-Bulkini
35- Allame Burhanuddin es-Sefakisi
36- İmam Şemsuddin Muhammed İbn Ahmed İbn Osman ez-Zehebi
37- Seyfuddin İbnu'l-Mecd Ali el-Hariri
38- et-Tac el-Baranbari
39- İbrahim er-Rakki
40- Ebu Zeyd Abdurrahman İbn Muhammed el-Hudari İbn Haldun
41- İmam Radiyuddin Ebu Bekr İbn Muhammed İbn Salih el-Cibliyy (İbnu'l-Hayyat eş-Şafii)
42- Kadı Şihabuddin Ahmed İbn Ali en-Naşıri
43- Alauddin Muhammed İbn Muhammed el-Buhari el-Hanefi

Bu âlimler tarafından İbn Arabi Tekfir edilmiştir :
(el-Bikai, Tenbihu'l-Gabiyyi İla Tekfiri İbn Arabi (sf: 135-183)


İlgili Konu:

Kafire Kafir Demeyen Kafir Olur mu?

Çözüldü - Kafire Kafir Demeyen Kafir Olur mu?
 
Geri
Üst Alt