Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Kulağı Kesik, Delik Küpeli Hayvandan Kurban Olur mu?

N Çevrimdışı

Nazeninnn

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selamunaleykum bir hadis okudum kulağı yırtık olan hayvandan kurban olunamayacağına dair bir arkadaş bu nedenle tc deki kurbanlıklardaki küpedeb dolayı kurban olmayacağını söyledi bununla alakalı fetva içtihat nedir.
Sitede kulağın 3 de 1 inden fazla yırtılma olduğunda kurban olmayacağını okudum yanılmıyorsam ancak bunun delili nedir bu konudaki ictihat nedir yardımcı olurmusunuz?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimiçi

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Selamunaleykum
bir hadis okudum kulağı yırtık olan hayvandan kurban olunamayacağına dair bir arkadaş bu nedenle tc deki kurbanlıklardaki küpeden dolayı kurban olmayacağını söyledi bununla alakalı fetva içtihat nedir.
Sitede kulağın 3 de 1 inden fazla yırtılma olduğunda kurban olmayacağını okudum yanılmıyorsam ancak bunun delili nedir bu konudaki ictihat nedir yardımcı olurmusunuz?

عليكم سلام و رحمة الله

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir.

Ali (r.anh)'den demiştir ki:
Rasûlullah (s.a.v.) bize (kurbanlık hayvanın seçiminde) göze ve kulağa dikkat etmemizi, avrâ (tekgözlü), mukabele, mudabera, harka, şarka, (denilen hayvanlardan) kesmememizi emr etti.
(Bu hadisin ravilerinden) Zuheyr dedi ki: Ben Ebû îshak'a: (Surayh) b. Numan, Ali'den naklen; kurban edilmesi câiz olmayan hayvanları sayarken (onlarla birlikte) boynuzu kırığı da zikretti mi? diye sordum da,
Hayır cevabını verdi.
Zuheyr, (sözlerine devam ederek) dedi ki: (Ebû îshak'a) Mukabele nedir dedim.
Kulağının (ön) tarafı kesik olandır dedi.
Mudâbera nedir? dedim.
Kulağının (arka) tarafı kesik olandır, dedi.
Şarka nedir? diye sordum,
Kulağı (uzunlamasına) delinmiş olandır. Cevabını verdi.
Harka nedir, dedim.
Kulağı enine delinmiş olandır, karşılığını verdi
(Ebu Davud, Kurban, Bab 5 - 6, Hadis no: 2804; Tirmizî, edahi 5; Nesaî, dahaya 9-11; İbn Mâce, edahi 8; Darimî, edahi 3; Ahmed b. Hanbel 1-80, 108, 128, 149)

İzâhat

Bu hadis-i şerifte tek gözlü kulağının ön kısmından birazı kesilip bırakılan hayvanla kulağının arkası aynı şekilde kesilib de koparılmadan bırakılan, kulağı uzunlamasına yarılıp ikiye ayrılan ve bir alâmet teşkil etmesi için kulağı yuvarlak şekilde delinmiş olan,hayvanları kurban etmenin yasaklanmış olduğu ifâde edilmektedir.
Zahirîler, bu hadisin zahirine sarılarak sözü geçen hayvanların kurban etmenin caiz olmayacağını söylemişlerdir, Şafiî âlimlerinden bazılarının görüşü de budur.

Cumhur ulemaya göre; hadis-i şerifteki yasağın hükmü haramlık için değil kerahet-i tenzihiyye içindir. Çünkü bu ayıblardan salim olan bir hayvanı bulmak çok güçtür ve hemen hemen imkansız gibidir. Oysa yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde. "Allah sizi seçti ve dinde size bîr güçlük yüklemedi...” (Hacc 78) buyurmuştur.

İbn Hazm'a göre: Kulağında biraz eksiklik bulunan yahut ta kesiklik veya delik bulunan bir hayvan, kurban edilmediği gibi bir veya iki gözünde bir kusur bulunan hayvanla, kuyruğunda kesiklik bulunan bir hayvanda kurban edilmeye elverişli değildir. Bu kusurların dışında kalan boynuzu kırık, ön dişleri dökülmüş olmak, hayaları buruk olmak gibi, kusurlardan biriyle kusurlu olan hayvanlar; kurban edilmeye elverişlidirler. (el Muhallâ İbn Hazm, VII-358, mesele 974)

Hattâbî, bu mevzudaki görüşlerini şöyle özetliyor: Âlimler bir hayvanın kurban edilmesine engel teşkil eden ayıbların miktarı üzerinde ihtilafa düştüler.
Söyle ki:
1. İmam Malik'e göre, kulakta bulunan yarıklar ve kesiklik az ise hayvanın kurban edilmesine bir engel değildir.

Maliki âlimleri sözü geçen bu azlığı üçte bir çokluğu da üçte birden fazlalıkla takdir etmişlerdir. Kulağının üçte biri kesilen veya yarılan bir hayvanı kurban etmenin caiz olacağım, fakat kulağının üçte birden fazlası kesilmiş ya da yarılmış olan bir hayvanı kurban etmenin caiz olmayacağını söylemişlerdir.

2. Rey taraftarlarına göre; kulağının yarıdan fazlası sağlam kalan bir hayvanı kurban etmekte bir sakınca yoktur.

3. Şafiîlere göre; doğuştan kulağı olmayan boynuzunun kılıfı veya tümü kırılan, kulağı uzunlamasına yarık yada yuvarlak bir şekilde delik olan bir hayvanı kurban etmek mekruhdur. Böyle bir hayvanı kurban etmek kerahetle câizdir.
Şafiî âlimlerinden İmam Nevevî, kulağı önden veya arkadan kesilib koparılmadan bırakılan bir hayvanı kurban etmenin hükmünün de böyle olduğunu söylemiştir. (Şerhu Muhezzeb Nevevî VIII-399-402)

4. Hanbelilere göre, kulağının yarıdan azı kesilen veya delinen bir hayvanı kurban etmek mekruhtur. Kulağında eksiklik veya yarıklık daha fazla olan bir hayvanı kurban etmek câiz değildir. (İbn Kudame, eş Şerhu'l Kebir, III-546)

5. Hanefî alimlerine göre; kurbanlık hayvanının aşağıdaki ayıblardan salim olması gerekir:
"Körlük, bir gözlülük, dişsizlik, kulaksızlık, mezbahaya yürüyemeyecek kadar topallık veya hastalık, kemiklerinde ilik kalmamış derecede zayıflık, kulağının veya kuyruğunun çoğunun kopuk olması meme başlarının kopuk bulunması, işte bunlardan biriyle ayıblanmış olan hayvan kurban olmaz. (Muhammed Zihni Ni'meti islam 697, Tirmizi, edâhi9, Nesaî 12; Ibn Mâce 8; Ahmed b. Hanbel, 1-83, 109, 127)

Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğinânî, el-Hidâye, Beyrut, IV, 354-355; İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtâr, Riyad, 1423/2003, IX, 468-469)

Bazı Hükümler

1. Kulağının tamamı veya yarıdan fazlası kesilmiş olan hayvan kurban edilemez. Bunda ittifak vardır.

2. Boynuzunun tümü yahutta yarıdan fazlası kesilmiş olan hayvan kurban edilemez. Nehaî ile İmam Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Ahmed bu görüştedirler.

İmam Ebû Hanife'ye göre; boynuzu kırık hayvan kurban etmekte hiçbir sakınca yoktur. Hayvanın boynuzundaki kırıklık etine zarar vermiyorsa İmam Şafiî'ye göre de boynuzu kırık bir hayvanı kurban etmenin bir sakıncası yoktur.

İmam Malik'e göre; boynuzu kırık bir hayvanın eğer bu kırıklıktan dolayı henüz kanı kesilmemişse o hayvan kurban edilemez. Fakat kanı kesilmişse kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Hanbelîlere göre; doğuştan kulağı hiç olmayan hayvanla doğuştan kulakları küçük olan bir hayvan, kesmekte bir sakınca olmadığı gibi, kuyruksuz bir hayvanı kurban etmekte bir sakınca yoktur. Bu mevzuda, hayvanın doğuştan kuyruksuz ile kuyruğunun sonradan kesilmiş olması arasında bir fark yoktur. el-Leys'e göre kuyruğu bir kabzadan daha kısa olan bir hayvanı kurban etmek caiz değildir. (eş-Şerhu'l Kebir, İbn Kudame, 111-547)

Katade'den demiştir ki: Said b. el-Museyyeb'e
Adab nedir diye sordum da -(kulağının ya da boynuzunun) yarı(sı veya) daha fazla(sı kesik olandır)- diye cevab verdi.
(Ebu Davud, Kurban, Bab 5 - 6, Hadis no: 2806; ; Nesâî, dahaya 12)

Bu hadis-i şerîf, kulağının yarıdan azı kesilmiş olan bir hayvanı kurban etmenin câiz olduğunu söyleyen İmam Ebû Hanife (rahimehullah)'nin delilidir.
İmam Şafiî bu mevzuda yukarıdaki ilk hadisin zahirine sarılarak kulağının bir kısmı kesik olan bir hayvanın kurban edilmeyeceğini söyler.
Ebu Hanife boynuzunun yarıdan azı kırılan bir hayvanı kurban etmenin caiz olacağını, boynuzunun yarısı veya daha fazlası kırılan bir hayvanı kurban etmenin, câiz olmadığını söyleyerek mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerifle, yukarıdaki ilk hadis-i şerifin arasını te'lif etmiştir.
İmamı bu görüşünden dolayı, 'hiç bir delile dayanmadığı iddiasıyla tenkid edenlerin, aslında kendilerinin bu mevzudaki delillerden haberdar olmadıkları son derece açıktır. (Mirkatu'l-Mefatih, Aliyyu'1-Kari, 11-265-266)
 
Üst Ana Sayfa Alt