İlmi Konu Ramadan Ay'ı Bid'atleri

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Ramadan Ay'ı Bidatleri
Ramadan-bidat.gif

Genelde Türkiye’deki görülen, yaygın olarak Sofiyye tarikatleri ve bunlardan etkilenen cahil avamın uygulayıp amel ettikleri, Ramadan Ay'ına mahsus pek çok bid'atler vardır.
Özellikle Ramadan Ay'ında İstanbul’u işgal eden dilenciler gibi; yine özellikle Türkiye genelinde malum çevrelerce Hurafe ve Bid’atler tarafından bir kuşatılma yaşanır.
Asr-ı saadette görülmemiş, ne Rasulullah (s.a.v.)’in yapıp tavsiye ettiği , ne sahabe, ne tabiin ne de sonraki nesil tebei tabiinin yaptığı hiçbir sahih kitablarda görülmemiş duyulmamıştır .
Bu bid'atler (hemen hemen hepsi) İslam dinine tasavvuf ile girip gelişmiş, cahil ve kültürsüz halk tarafından çağımızda (özellikle son 25 senede) serpilip gelişmiş, içinde bulunduğu Küfür rejiminin de işine gelip yayılmasını desteklemesi ile insanları bid'atkar ve hurafeci yapmıştır.
Artık, kaynağını kalabalıklara göre belirleyen yeni metodun sahibi bu kimseler; İslamın temiz ve sahih nassları ile uyarılıp ikaz edildiklerinde ise; karşısındaki muvahhide delilsiz mesnedsiz, ilimden yoksun akli ve duygusallıkla verdiği cevablarla; sanki gavurlara karşı İslam dinini savunuyormuş gibi, Bid’at ve hurafelerin bekası için mucâdele verdiğini görürsünüz.
Kendisine aldığı delillerden en büyüğü ise, yaptığını yapanların nufus oranıdır. Halbuki, kolay cennet saplantısıyla cahillerin yoluna uyan bu kimseler; Hayat nizamımız olan Kur’an-ı kerim’i okumuş olsalardı, çoğunluğun ölçü olmadığı , aksine Hak üzere olmanın (sahih nasslar) tek geçerli değer olduğunu bileceklerdi.

"Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp - saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler."(Enam Suresi, 116)

Bid’at ve hurafeleri tanıyıp bilmeden amele döken bu eğitimsiz (ilmi) kimselerin; Bid’atin anlamını, muhteviyatını ve tehlikesinden habersiz olduğunu anlamamak zor değildir.
Bid'at; Peygamber ve Ashâb-ı Kirâm dönemlerinde görülmeyip onunla amel edilmeyen, hattâ bir benzeri olmayan ve İslâm'dan olmadığı halde sonradan ortaya çıkan , din ile alâkalı olup bir ilâve veya eksiltme mahiyetinde olarak ibâdet kabûl edilen , göze ve akla hoş gelen dua, kuran okuma, namaz kılma, zikretme, düşünce görüş ve ameller, sünnete aykırı davranışların adet haline getirilmesidir.

Dinde sonradan ortaya çıkan ve hakkında herhangi bir delil bulunmayan bu gibi durumlar hakkında ALLAH Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenler / ortaya çıkarılanlardır.”
[Muslim, Cumua, 43]

Sonradan ihdas edilen her şey bid’attir
[Nesâi, Îdeyn, 22; İbn Mâce, Mukaddime, 7]

Her bid'at dalalettir, her dalalet de ateştedir.”
[Muslim, Cuma, 43; Ebu Davud, Sünnet, 6]

Huzeyfe b. el-Yamân'ın rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte: "ALLAH bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını (maddi yardımını), şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslâm'dan çıkar. "
[İbn Mace, Mukaddime, 7/49].

Bu ikaz karşısında müslümanların dikkatli davranacakları ve bid'atın ne olduğunu araştıracakları muhakkaktır.

Abdullah b. Abbâs (r.anhuma)'dan rivâyet edilen bir hadiste şöyle buyrulur:

"ALLAH, bid'at sahibinin amelini, bid'atından vazgeçinceye kadar kabul etmez."
[İbn Mâce, Mukaddime, /50].


Bid'at hakkındaki bu hadislerden sonra Bid'atın tarifi ve kapsamı hakkındaki açıklamaları kavramamız gerekmektedir.
İmam-ı Ahmed'in ve başka alimlerin mekruh gördükleri ; “adet haline getirilmiş” toplantıları, sahabilerden İbn-i Mesud'un da aynı şekilde değerlendirdiğini şu olaydan öğreniyoruz.
Bildirildiğine göre bir ara, İbn-i Mesud'un dostları kararlaştırdıkları bir yerde toplanıp zikretmeyi adet edinmişlerdi. Bunu öğrenen İbn-i Mesud bir defasında toplantı halinde üzerlerine vararak kendilerini:

Ey dostlarım, siz Muhammed'inkinden daha doğru bir yolda mısınız, yoksa sapık bir yola mı düştünüz ?” diye paylamıştır.
(Dârımi Sunen, görüşe bağlanmanın keraheti, c. 1, sf: 681. Haberin sözleri şöyle: “Canımı elinde tutana yemin olsun ki, kuşkusuz siz Muhammed'in milletini ilettiği doğru yolda mısınız, yoksa kapı mı aralıyorsunuz?)

Periyodik vakitlere bağlı olarak tekrarlanıp, sünnet ve dönüşüm (mevsim) niteliği kazanmış meşru ibadetlerin, kullar için yeterli olacak kadarını bizzat ALLAH belirleyip ortaya koymuştur (meşru kılmıştır). Buna göre bunların dışında bir takım cemaatli toplantılar ortaya konup adet haline getirilince bu durum ALLAH'ın belirleyip ortaya koyduğu cemaatli ibadetlere özenmek olur. Bu tutumun yıkım ve bozulmalara yol açacağını bilmemek safdillik olur.
Yalnız kişilerin tek başlarına yapacakları aynı nitelikteki nafile ibadetleri ile, bazı gurupların bu amaçlarla ara sıra düzenleyecekleri toplantılar bu hükmün dışındadır.
Yine aynı endişeden hareket eden Ömer, altında “Rıdvan” biatinin gerçekleştiği sanılan ve bu yüzden müslümanlar arasında adeta tabulaştırılarak sanki Mescid-i Haram (Kabe) ve Mescid-i Nebevi (Peygamberimizin Medine'deki Mescidi) imiş gibi yanı başında namaz kılınmaya başlanan bir ağacı, kökten çıkarttırmış ve yine vaktiyle Peygamberimizin namaz kıldığı bir yeri müslümanların genel bir itikâf yeri edindiklerini görünce, böyle yapanları “Peygamberimizin hatıralarını barındıran yerleri mescid mi edinmek istiyorsunuz?” diyerek azarlamıştır.
Tıpkı bunun gibi gerek tek başına ve gerekse Cumua namazlarına, bayram namazlarına ve beş vakit namazlara benzeyecek şekilde, periyodik olarak tekrarlanmamak şartı ile rastgele bir araya gelmiş cemaatler halinde nafile namazlar kılmak, şeriata uygundur. Tek tek ve topluluk halinde nafile olarak Kur'an okumak, zikretmek ve dua etmek de böyledir. Nafile olarak bazı ziyaret yerlerini gezip görmek de hep bu ana kuralın kapsamına girer. Bütün bu ibadet ve hareketlerde, gerek az sayıda ve gösterişsiz olan ile sık sık ve gösterişli olan arasında ve gerekse adet haline getirilen ile adet haline getirilmeyen arasında fark gözetilir.
Bu arada, türü bakımından şeriata uygun olan, fakat sanki bir farzmış gibi devamlı bir adet haline getirilmesi bid'at olan ve mustehab veya mekruh sayılması adaklık hükümleri ile uygulama şartnamesine bağlı olan vasiyet ve vakıf gibi ibadetler aynı kategoriye girer.İnsanları bid'at konusunda yanılgıya düşüren 2 sebeb :

1. yanılgı din adına yaparken “Kur'an okuyor , namaz kılıyor , dua ediyorum , kötü bir şey yapmıyorum” yanılgısıdır.
"Yaparsam ne olur , ne kaybederim " savunmasıyla cahil cesur olur tavrıyla hareket edilmesidir. Halbuki bid'at zaten kötü niyetle dinden uzaklaşmak , göze çirkin gelen amellerle yapılmaz.

2. yanılgı ise Bid'at-ı hasene (güzel bid'at) yanılgısıdır.
Delil aldıkları ise ; Rasûlullah (s.a.v.) döneminde sekiz rekât olarak munferiden kılınan teravih namazın yirmi rekat olarak bir imamın arkasından kılınmasıdır ki; bunun ilim ehli tarafından bid’at tasnifine girmeyeceği zaten bilinen bir şeydir.
Çünkü Teravih namazının aslı , Ömer (r.anhu)'dan önce, Rasulullah (s.a.v.) (zamanından beri) tarafından kılınmakta idi.

**


Bid’atin tarifi , mahiyeti ve akıbetinin ne olduğunu gördükten sonra şimdi konumuz olan ‘Ramadan Ay'ı Bid'atleri’ne gelelim.

Bu bid’at ve hurafelerden belli başlıcalarını sayarsak;

1- Muslumanların bir araya gelerek, Allah’ın kitabını zikretmeleri, ilmi munâzaralarda bulunmaları övülen, tavsiye edilen bir şeydir.Fakat bunu doğallığından çıkarıb , internet sitelerinde , radyolarda , TV’lerde 30 cûzu kampanya ile dağıtarak ‘Hatim piyasası ‘ oluşturmak herkesin bildiği gibi son yılların kolaycılık bid’atlerindendir.

2- Ramadan Ay'ında bir araya gelerek topluca okunan mukabele - hatimler sonunda, hatim duasının yapılacağı günde, câhil ve taklidci avamın, ellerinde poşetlerde şekerler, tuzlar, pirinçler vs getirib bereketlenmesi , yıl boyunca evde rızkın artması, çoğalması sapkınlığı görülür.


Burada da gördüğümüz gibi, meşru olmayan, şirk olan bir teberruk ve Allah’tan (c.c.) başka şeylerin rızık vereceği , çoğaltabileceği inancı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Hocaya paralar vermeye çalışmalar; çoğu hocanın da bunu bir ay boyunca hasretle umduğu yine gözlemleriz.

3- Yine özellikle Ramadan Ay'ında kâbir perestlik hortlayarak; binlerce cahillerin sığınıp isteyecekleri kabir sorgusundaki ölüler gündeme gelir. Özellikle iftarlar orada açılmak için saatler öncesinde kabre yakın yerde mevzi alınır.

su .jpg
Zeytinburnu’ndaki ‘oruc baba’ türbesi, daha Ramadan Ay'ının ilk gününde kombine biletleri dolduran fanatikleri tarafından iftar özellikle sirke-ekmek ile açılır. Allaha yaklaştığını sanan bu cahiliyye sapıkları, Rasulullah (s.a.v.)'in sunneti üzere Hurma veya su ile oruç açmak yerine, ne idüğü bilinmez bir ölünün sunnetini tatbik ederek, sirke ve ekmek ile aç kalmayı sonlandırarak İslam ummetiyla alakasını ortaya koyar.
oruçbaba 1.jpgYine tüm cihad düşmanları, diyalogcular, sofiye ve cahiller; Hırıstiyan kafirlerden İstanbul’u feth etmeye gelirken yolda rahatsızlanarak ölen Şehid sahabe Eyyub el Ensari
(Selahaddin)'nin kabrini kuşattıklarını görürüz. Daha pek çok kabirler; ülke genelinde aynı manzaralar altındadır.

4- Ramadan Ay'ının bir başka bid’atlerinden biri de; özellikle mahalle kadınlarının otobüslerle ülke veya şehir genelinde, sabahtan akşama süren camilere sefer düzenlemesidir.


gezi.jpg
Nitekim Peygamber (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
[ متفق عليه ]
"Üç mescidin dışındaki bir yere (ziyâret amacıyla) yolculuğa çıkılmaz. Mescid-i Haram, bu benim mescidim (Mescid-i Nebevî)ve Mescid-i Aksa."
(
Buhârî , Muslim, Tayâlisî (1348), Ahmed (6/6)

Allah’a yaklaşma maksadıyla ancak bu üç mescid için sefere çıkılır. Bu üçünün dışında hiç bir peygamber ve salih kişilerin kabirleri, türbe, yatır, mubârak yer ve mescidler için sefere çıkılmaz. Sahâbe bunu böyle anlamıştır.
Yine bir başka rivayette;
Sahabiler den Busra b. Ebu Busret-ul Gıfarî bir defasında Cenab-ı Allah'ın (c.c.) Musa (selâm üzerine olsun) ile konuşma yeri olan Tur-ı Sina'dan yeni dönen Ebu Hurayra ile karşılaşınca kendisine şöyle demişti:

Eğer bu yolculuktan önce görüşmüş olsaydık, oraya (Tur-ı Sina'ya) gitmezdin. Çünkü Peygamberimiz:
Üç mescid dışında kalan hiç bir mescidi ziyaret etmek için yolculuğa çıkılmaz, buyurmuştu.”

(Daha uzunca olan bu hadisi Malik El-Muvatta adlı eserinde kaydetmiş: Kitab, Cum'a, bab: Cuma gününde duaların kabul olduğu bir saat ile ilgili gelen hadisler, Hadis no: 16, sf: 108,110.; Nesa-î, Kitab Cuma, bab Cuma gününde dua yapılması diğer zamanlardan daha mustehab olan bir saat, c. 3, sf: 113, 116. hadisin isnadı sahihtir.)

5- Ramadan bid’atlerinden biriyle, teravih namazlarının, farzın önüne (üstün-değerli) geçirilmesidir. Günlük farzları tanımayan, önemsemeyen pek çok insanın, iftardan sonra tek veya guruplar halinde bir yere doğru gittiklerini görürsünüz. Bu kişiye nereye gittiğinizi sorsanız Yatsı namazı yerine teravihe gittiğini iftiharla söyler. Halbuki yatsı namazı farz, teravih nafile(sunnet)dir.

Tabiki ramadan muslumanlarının gönüllerini şad edeceği, böyle ramadanda kalabalıklar halinde anlık dinsel argumanlarla gönüller yatıştırılır, cennet beklentileri umutla sürdürülür.

6- Ramadanda işlenen bid’atlerinden biri de teravih namazı sırasında uygulanır. Ramadan Ay'ı muslumanları, şevk ve huşu(!) ile oflaya puflaya yatsı ve 20 rekat namazı kılarlar.Bu esnada namaz kılışlarındaki hatalarla namazı 11 ay nadasa bırakanları hemen tanırsın. Kimi secdede kollarını (dirsek) yere dayar, kimi tahiyyatta otururken kısmı felç geçirir, kimi rukûda bel bükemez yüksek kule oynar, pek çoğu da kunutda 3. Rekatta Allahu Ekber’le rukûya gider.
Teravih namazının 2 - 4 rekat aralarında bağıra bağıra “Allahumme salli alaa, muhammediv ve alaa âli muhammed” diye salavat getirmek yine Türkiye’ye mahsus bid’atler işlerler.


7- İslam’da aylara girişin ölçüsü Ay'ın durumu (hilal) ile tesbit edilir. Bu sebeble, Rasulullah (s.a.v.)'in (Ramadan Ay'ının) hilâlini gördüğünüzde oruç tutun. (Şevvâl Ay'ının) hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer (Şaban Ay'ının hilâli) size görünmezse, (oruca başlamak için Şaban Ay'ını, bayram etmek için ise Ramadan Ay'ını) otuz güne tamamlayın.” (Buhârî , 1909 ve Muslim, 1081) sabittir.

Buna rağmen dinin aslından koparılmış yığınların, küfür rejimlerinin, şeriatın ibadet ve bayram günlerini belirlemesini umursamayarak, Kur’an ve sunnet yerine 1,5 sene önce basılan Takvim yaprağına bakarak, astronomiyi kendine delil aldığının farkına varamaz. Bu sebeble gün olur, Ramadanın 1. Günü yemek yer, ya da Şabanın 30'unda Ramadan orucu tutmaya kalkışır. Aynı durumu Ramadanın son gününde de yaşar ve Bayram günü oruç tutar, ya da Ramadan'ın 30. Günü bayram yapmaya kalkışır. SubhanAllah…


8- Ramadan'ın ilk gününü tesbit edememiş bazı muslumanlar da, Şabanın 30. gününde şubhe (şek) ile Ramadan'ın ilk günüyse farz oruca, şabanın 30'u ise nafile oruca aynı oruca 2 niyet ederek bid'at işler.
Rasulullah (s.a.v.): “Kim şubheli günde oruç tutarsa oruç tutan Ebu’l Kasım'a Kâsım’a (Muhammed’e) isyan etmiştir.” (Buhari-Ahmed bin Hanbel-İbn Hibban-İbn Huzeyme)


9- İftarda adetleri yine sunnetin önüne geçirilir. İftarı tuz, sirke, zeytinle açmak sunnette bulunmamaktadır.

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. “Peygamber namazını kılmadan önce taze birkaç hurma ile orucunu açardı. Taze hurma yoksa kuru hurma ile onlarda yoksa birkaç yudum su içerdi.
(Ebu Davud; Tirmizi; Musned; Dârakutni)

10- Teravih namazını kendisine (mahalledeki) mescide kılmayan (imamın akidevi durumu haric) kalabalık severler, teravih namazlarını 7 gün ayrı ayrı mescide kılarak büyük bir sevab ile kalbler mutmain, gönüller teskin olur.

Evet teravih başka mescidlerde de kılınabilir fakat bunu 7’ye tamamlayarak farklı bir sevab ummak bid’attir.

11- İftar sofrası davetlerine, kimsesiz, fakir ve garibler değilde, zengin, iş güç sahibi, yakın çevreler çağrılır. Yine maddi durumu zayıf kimselerin iftar davetlerinden uzak durularak, zengin sofralar seçilir.

Ayrıca Ramadan Ay'ında oruc tutan fakat iftar ile (akşam ezanı) birden kırmızı görmüş boğa gibi sofraya gözü dönmüş şekilde saldırıldığından, oruç tutarak şişmanlama yine Türk halkına mahsustur.


12- Ramadanın 27. gecesi olan Kâdir gecesinde Rejimin hıyanet işleri başkanı ve kıldırgaçları tarafından sunnette olmayan, yine Türkiye'ye mahsus bid'atler ile belirlenmiş rakamlar adedince namaz ve tesbihler çekilir. Halbuki sunnette ne yapılması gerektiği hakkında ihtilaf yoktur.

Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:

"Ey ALLAH'ın Rasûlu, dedim, şâyet Kâdir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?"
Şu duayı okumamı söyledi:
kadirduasi.jpg
Yaklaşık okunuşu : "ALLAHumme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu annî."

(ALLAHım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)"
[Tirmizî, Da'avât 89, (3508)[187]; Kutub-, sitte 1864]


Yine O gece insanlar cami cami dolaşırken görülür.


Rabbim (c.c.), sunnete uygun şekilde Ramadanları ihya etmeyi nâsib edecek; şer'i bir devleti bize nasib edecek ameller içinde bulunmayı bize nasib eylesin inşeAllah

İlgili Konular :

RUYET-İ HİLAL, Ramadan Ay'ına ve Bayrama Girişin Tesbiti
İlmi Konu - Ruyet-i Hilal, Ramadan Ay'ına ve Bayramlara Girişin Tesbiti

Fıtır (fitre) Sadakası
İlmi Konu - Fıtır (fitre) Sadakası ve Zekât (Soruya Cevab)

KANDİL GECELERİ BİD’AT’Çİ NİCELERİ
İlmi Konu - Kandil Geceleri Bid'atçi Niceleri (kitap)

BİD'AT
İlmi Konu - Bid'at
 

yusuf

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ramadan Ayı Bidatleri


.........
Tabiki ramadan muslumanlarının gönüllerini şad edeceği, böyle ramadanda kalabalıklar halinde anlık dinsel argumanlarla gönüller yatıştırılır, cennet beklentileri umutla sürdürülür....

.......Teravih namazını kendisine (mahalledeki) mescide kılmayan (imamın akidevi durumu haric) kalabalıkseverlerler, teravih namazlarını 7 gün ayrı ayrı mescide kılarak büyük bir sevab ile kalbler mutmain, gönüller teskin olur.....

bu seytan kandirmasi degilde nedir ? kalbleri mutmain hak bir is yaptigini ZAN etmek .. bu tur durumlara dusmekten ALLAH swt ya siginirim ..
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Evde de kılınır camide toplu halde de kılınır.
 

Al-Akhira

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Cahillik en kötü hastalikdir....ve Cahiller ile ugrasmak cok zordur..

Rabbim Hidayet versin hepimize
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
eyvallah... standart 8 rekat (dileyen minimum 2 rekata kadar azaltabilir) ve evde kılınır yani
Rasulullah (s.a.v.) 8 rekat kılmıştır. Ömer (r.anh)'in hilafeti döneminde imam tayin ederek teravih namazını cemaatle düzenli şekilde kılınmasını düzenlemiştir. Ve o kılınan namaz 20 rekat idi. Rasulullah s.a.v. "benim ve raşid halifelerimin sunnetine uyun" buyurmuştur. bu sebeble ehli sunnet için ikisi de saihtir.
8 rekatta sahihtir, 20 rekatta sahihtir. nerde kılarsan kıl. Cemaatle kılmak, cemaatin kalabalık olması duaların kabuliyeti açısından daha efdaldir. Yeterki sahih akide üzerine olan imam olsun.
 
Son düzenleme:

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
S.A KARDEŞ BU HZ.ÖMERİN 20 REKAT NAMAZ KILDIĞINA DAHİL DELİLİDE PAYLAŞIRSAN İNŞ DAHA HAYIRLI OLUR ALLAH ŞİMDİDEN ECRİNİ VERSİN İNŞ...
Abdurrahman bin Abdi'l-Kâri (r.a.)'dan:
Bir gece Ömer'le (bir Ramadn gecesinde) mescide birlikte çıktık. İnsanlar dağınık bir şekilde namaz kılıyolardı kimisi kendi başına , kimisi de durmuş, bir grup da toplanmış onun arkasında namaz kılıyordu.
Bunun üzerine Ömer dedi ki: "Bunları bir okuyucunun arkasında toplasam da onun arkasında toplu halde namaz kılsalar
."
Bu işin üzerine durdu ve nihayet onları Ubeyy bin Kâ'b'ın arkasında onun imamlığında topladı. Sonra başka bir gece yine namaza çıktık, onları toplu halde adı geçen sahabinin arkasında namaz kılarken görünce :
"Ne güzel yeniliktir (lugati manada bid'attır) bu ! Ne var ki bunu kılıp da sonra gecenin son kısmında kalkıp bunu kılanların davranışları bundan daha iyidir. (Zira) cemaat (bu namazı) gecenin başında kılıyorlardı"

[Malik ve Buhari]
(Bu hadisi Malik [salât fî Ramadân no. 3, s. 114] ve Buhari [teravih I/3, II/252], Mâlik ani'z-Zuhrî an Urve b. ez-Zubeyr an Abdurrahman asl-ı senedi ile tahric ettiler)
(Muhammed Revvâs Kal'acî, Mevsuatu Fıkhı Umar b. e!Hattâb, Kuveyt 1984, s. 125).

İmam-ı a’zam Ebu hanife, "Teravih namazı sünnet-i muekkededir. Ömer, teravihin 20 rekat olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmamıştır. O, elindeki sağlam esasa, yani Rasulullahın sünnetine dayanarak emretmiştir" buyuruyor. (El-İhtiyar)


Tirmizî diyor ki: “Ramadanın kıyamı (teravih) konusunda ilim erbabı farklı kanaattedir. Onlardan bazıları vitir namazıyla birlikte kırk bir rek’at kıldıkları görüşündedir ki, bu Medine'lilerin görüş ve tatbikatıdır. Ehl-i ilmin ekseriyeti ise Ömer, Ali ve diğer sahâbîlerden (r.anhuma) rivayet edildiği üzere yirmi rek’attır. Sufyan es-Sevrî, Abdullah İbnu’l-Mubârak ve eş-Şâfiî’nin görüş ve tercihi de budur”(Tirmizî, Savm 81).Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat (Muvatta, 85-86 (H. No: 248, 249, 250);
İbn Ebî Şeybe, (Musannef, II/163-164).
Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; ünlü hadis bilgini Nevevî ve Buhârî şârihi Bedreddin Aynî tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Ömer (r.anh)’in halifeliğinin ilk döneminde kılınan teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır
(İbn Humam, Fethu’l-Kadir, I/334; Aynî, V/357; Neylu’l-Evtâr, III/61).

Şer’î hüküm itibariyle teravih sünnet bir namazdır. Hanefî fıkıh âlimi İbnu’l-Humâm’ın ifadesiyle; teravih namazının sekizi sünnet-i râtibe, on iki rek’ati ise mustehabdır. Kırâat, rukû ve secdesini uzun tutarak sekiz rek’at kılanlar olduğu gibi, rukunleri daha kısa tutarak yirmi rek’at kılanlar da olacaktır.
 
Son düzenleme:

comodore12

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ben şahsen Nihat Hatip hocanın samimi olduğunu düşüünüyorum onun sayesinde insanlar saçma sapan şeyleri düzeltti ,kendinize sordunuz mu biz bu insanlar için ne yaptınız diye ? herkes kendini eleştirmeli bu durumda
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt