Yabancı Bir Kadınla Tokalaşmak Caiz Midir ?

islami bilgiler

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Nâmahrem Kadınla Tokalaşmak

Bu olay toplumsal adetlerin, Allah’ın toplum için koyduğu şeriatı çiğnediği durumlardan biridir. İnsanların batıl adet ve gelenekleri Allah’ın hükmü üzerine çıkmış. Öyle ki; birine şeriatın konuyla ilgili görüşünü söylesen delilleri getirip açıklasan seni gericilik le suçlar. Kompleksli olmakla, akrabalık ilişkilerini koparmakla, iyi niyetler hakkında şüpheci olmakla vs. suçlar. Amcanın kızıyla, dayının ve teyzenin kızıyla, kardeşin hanımıyla, amcanın ve dayının hanımıyla tokalaşmak toplumumuzda doğal hale gelmiş! Oysa olayın tehlikesi ne şer’i açıdan baksalar bunu yapmazlar . Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Sizden birinizin kafasına demirden bir iğne sokulması, onun için kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır.” (Ahmed b. Hanbel Müsned: 1/412; Bkz. Sahihu’l-Cami: 4126.)

Namahrem bir kadınla tokalaşmak şüphesiz elin zinasındandır. Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Gözler zina eder, eller zina eder, ayaklar zina eder, cinsiyet uzvu zina eder.”

(Ahmed b. Hanbel Müsned: 6/357; Bkz. Sahihu’l-Cami: 2509.)

Yine benzer bir rivayet şöyledir:

"Gözler zina ederler. Onun zinası harama bakmaktır. Eller ve ayaklar da zina ederler. Onların zinası yabancı kadına dokunmak ve harama gitmektir . Ferc (tenasül uzvu) onu ya tasdik eder ya da tekzib."

(Buhari (6243) Müslim (kader 5/20) Ebu Davud (2153) Bezzar (1550) İbn Sa'd (7/77) Kudai (67) Ebu Ya'la (9/5364) Şerhus Sünne (75) Beyhaki Şuab (7060) Bus ri İthaf (3696) Mecma (6/256) Maksadu Ali( 840) Ahmed (1/412) Taberani (10/192) Ebu Nuaym Hilye (2/98) Tahavi Müşkil (3/298) Nasbur Raye (4/248) Hakim Tirmizi Nevadir (2/186) Beyhaki (10/186) Dürrül Mensur (5/41) Camius Sagir (5751) Fethul Bari (11/26) Metalibu Aliye (1529) İrvaul Galil (8/37) Yemeni Nevafihul Atire (841) sahihtir.)

Rasûlullah’dan sallallah u aleyhi ve sellem daha temiz kalpli birisi var mı!? Buna rağmen O, şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ben, kadınlarla musafaha etmem/tokalaşmam.”

Ve şöyle buyurmuştur:

“Ben, kesinlikl e kadınların eline dokunmam.”

(Tabarani, el-Kebir: 24/342; Bkz. Sahihu’l-Cami: 7054 ve el-İsabe: 4/354 (Daru’l-Kitab el-Arabi baskısı))

Aişe’den radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilir:

“Hayır, Allah’a yemin olsun ki Rasûlullah’ın sallallah u aleyhi ve sellem eli (mahremi olmayan) kadın eline hiç değmedi. Kadınlarla sadece sözlü olarak beyatleşirdi.”

(Müslim: 3/1489.)

Saliha eşlerini, erkek kardeşiyle tokalaşmamaları durumunda boşamakla tehdit eden insanlar Allah’tan korksunla r!..

Şunu da bilmek gerekir ki (eldiven giymek gibi) araya engel koymak ya da elbisenin altından tokalaşmak bir şey değiştirmez. İki şekilde de musafaha/tokalaşma haramdır.

El tokalaşma uygulamasına yanaşmayanlar kalplerin in temizliğinden dem vurarak kalplerin de gizledikl erini açığa vurmuş oluyorlar . Zira insan fıtratı devam ettiği müddetçe iki cins birbirine karşı emin olamaz. Bunu Allah Teala Yusuf aleyhisse lam’ın dilinden;

"Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü her nefis kötülüğü emreder." (Yusuf 53) buyuruyor .

İmam Kurtubi bu ayetin tefsirind e derki; "Allah’ın peygamber i dahi nefsinin temiz olmasını kerih gördüğü için "nefsimi temize çıkarmıyorum" dedi. Çünkü nefsi temize çıkarmak zemmedilm iş, hoş karşılanmamıştır."

(Kurtubi(9/210)

 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt