Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Hizir'in Hayatta Olduğuna Inanmak Bid'attir

S Çevrimdışı

selefi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Halk arasında dolaşan bir yığın hikayeye göre Hızır'ın hayatta olduğu ve insanların sıkıntılı zamanlarında yardıma yetiştiği söylenir durur.
Hatta bunlar bazı deyimlere bile dönüşmüştür, 'kul daralmazsa Hızır yetişmezmiş' gibi.
Halbuki Hızır'ın ne -halen-yaşadığına dair ne de kimseye yardım etmek gibi bir vazifesi olduğuna dair, Kur'anda ve Sahih Sünnette bir haber bulunmamaktadır.
Hızırın yaşadığı inancına muhakkik alimlerin eserlerinde rastlanamazken, tasavvuf ehli bidatçıları Hızırın ölmüş bir insan olduğuna inandırmak, onlara "dininizden vazgeçin" demek gibi ağır gelir, çünkü onlardan çoğu delilsiz sözlere inanmaktan hoşlanır..
İbn-i Kayyim el-Cevziyye'nin -olması gereken- Hızır inancı hakkındaki doyurucu tesbitlerini el-Menaru'l Münîf fi's Sahih ve'd Daîf kitabından aktarıyoruz...


HIZIR'IN HAYATTA OLMADIĞINA DAİR
Hızır'ın hayatta olmadığına dair derli toplu delilleriyle İbn-i Kayyim el-Cevziyye zayıf ve uydurma hadisleri topladığı kitabında[1] ümmetin fesadını önleyici birçok çalışmanın yanısıra bu konuda da doyurucu bilgiler vermektedir.

Hızır'ın hayatına dair olan hadislerin hepsi de yalandır. Onun yaşadığına dair sahih tek hadis dahi yoktur. İşte o uydurma hadislerden bazıları:Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) mescitte idi arkasından bir ses duydu. Ashab bakmaya gittiler. Bir de ne görsünler, Hızır değil mi ?[2]

Hızır ve İlyas her yıl buluşur.[3]

"Arafatta Cebrail, Mikâil ve Hızır birleşir."[4] diye başlayan uzun bir uydurmadır.

îbrâhim el-Harbî, Hızırın Ömrü ve hala ber hayat olup olmadığından sorulunca "İşini gaibe havale eden yarısını alamaz. Bunu insanların arasına atan şeytandır." derdi.

Buhari'de "Hızır ve llyasın hala dirimi? olduklarından soru­lunca" şöyle dedi: "Bu nasıl olur? Halbuki efendimiz (SAV.)"Bu gün yeryüzünde hayatta olanlardan yüz yılın başına ka­dar yaşayan hiç bir kimse kalmayacaktır." buyurmuştur.[5]

Bu hususta bunlardan başka pek çok imam soruya tutul­du da şöyle dedi!er: (Enbiya 34)"Senden önce de hiç bir beşere ebediyyet vermedik. Sen ölürsen onlar ebediyen kalacakmı?"

Bu hususta kendine soru yöneltilen Şeyhü' l-îslam şöyle cevap verdi:

- Eğer Hızır yaşamış olsaydı, Peygamber (a.s.v.)'a gelip onun önünde cihada katılması ve ondan Öğrenim görmesi gere­kirdi. Bedir harbi günü Peygamber Efendimiz (SAV)"Allahım! Eğer şu topluluğu - kafirlerin galib gelmesine müsâde ederek - helak edersen, yer yüzünde artık tapınılmazsın"[6] buyurmuştu. O topluluk tam üç yüz onüç kişi idi, İsimleri, babaları ve kabilelerinin adları belli idi. O zaman Hızır nerede idi ?

Ebu'l Ferec Abdürrahmân b. el-Cevzî derki:

-Hızır'ın dünyada baki olmadığına dört tane delil vardır. 1-Kur'an 2-Sünnet 3-Alimlerin araştırıcı, inceleyicilerinin icmâsı 4- Ma'kulKur'ana gelince Allah'ın şu kavlidir:

(Enbiya 34) "Senden öncede hiç bir beşere ebediyyet vermedik." Eğer Hızır hayata devam etse idi "ebedileşmiş" olacaktı.[7]

___

Sünnete gelince: Efendimiz şöyle buyurdu: "Şu gecenizi görüyormusunuz? Bu geceden sonra gelecek yüz yılın başında bu gün hayatta olanlardan hiç kimse yeryüzünde bulunmayacak­tır."[8] Bu sıhhatinde (Buhari ve Müslim tarafından) ittifak bulu­nan bir hadistir.

Müslim'in Sahih'inde geçtiğine göre, Cabir (RA.) Efendi­mizin vefatından az önce:"Bu gün canlı olanlardan hiç bir kimse üzerine yüz sene -o hayatta iken- gelmeyecektir." buyurdu.[9]

Muhakkik alimlerin icmâına gelince: Bundan sonra (lbnü'l Cevzî) Buhârî ve Ali b. Musa er-Rızânın "Hızır ölmüştür," de­diklerini ve Buhârîhin Hızır'ın hayatından sorulunca Peygambe­rimiz "Şu gecenizi görüyormusunuz? Çünkü bu geceden sonra gelecek yüz yılın başına bugün yaşayanlardan hiç kimse yery­üzünde, olmayacaktır" buyururken "bu nasıl olabilir" dediğini anlatır, lbnü'l Cevzî derki:

Hızır öldü diye hükmeden âlimlerin bazıları şunlardır:

İbrâhim b. İshak el-Harabî, Ebu'l Hüseyin b. el-Münâdîdir. Bu ikisi dinde imam mertebesinde idiler ve ibnu'l Münadî "Hızır sağdır" diyenlerin görüşünü çok çirkin bulurdu.Kadı Ebû Ya'la da Hızırın öldüğünü İmam Âhmed'in talebelerinden nakledip ilim ehli birininde "0 sağ olsa Efendimize ' gelmesi vacîb olurdu" diye ihticacını anlatır.

ibnü'l Cevzi devamla derki: Bize imam Ahmed, Şüreyh b; Nu'man-Hüşeym-Mücâlid-Şa'bi-Cabir (RA.) isnadıyla Nebi * (SAV.) in "Nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki Musa sağ olsaydı bana tâbi olmaktan başka bir şey yapmazdı" buyurduğu­nu nakleder.[10] Peki Nebi (SA.V.) ile beraber cum'a ve cemaat namazını birlikte kılmayıp onunla beraber Cihad etmeyen biri, nasıl sağ olabilir.

Görmüyormusun! İsa (a.s.) yer yüzüne indiğinde bu üm­metin imamının arkasında kılıp, Peygamberimizin peygamberli­ğinde bir tahriş olmaması için öne geçmiyecek.

Ebul Ferec derki: Hızırın varlığını (kendince) isbat edip de, bu îsbatı dahi içinde bulunan şeriattan uzaklaşmayı unutanın anlayışı ne kıttır!

Ma'kul olan delîle gelince, bunun on yönü vardır.

1. Onun sağ olduğunu isbat eden O'nun Adem (a.s.)'in sulbünden gelme evladı olduğunu söyler ki, bu iki yönden bozuk bir görüştür:

a- O takdirde ömrü Tarihçi Yuhannâ'nın kitabında belirt­tiğine göre Hızır altı bin yaşında eder. Böyle bir ömür insan için söz konusu olamaz.b- Eğer Adem'in sulbünden gelme evladı olsaydı, veya iddia ettikleri gibi- çocuğunun çocuğundan olma dördüncü insan ve Zülkarneyn'in veziri olsaydı, onların vücut yapıları bizim yaratılışımız gibi değil aksine boyu ve eni çok fazla olurdu.

Sahihayn'da da Ebu Hüreyre (RA) Efendimizin;


"Allah Ademi altmış zira' boyunda yaratmıştı. Ondan sonra insanlar hep noksanlaşmakta devam ede geldiler."[11] buyurduğunu nakleder. Hızırı gördüğünü söyleyen hiç bir kimse onu bu irilik­te ve insanların en kıdemlisi olarak görmüş değildir.

2. (bu madde kitaba geçmemiş)

3. Hızır Nuh'tan Önce var ise gemiye Nuh (a.s.) ile binmesi gerekirdi. Böyle bir şeyi nakleden kimse yoktur.

4. Alimler İttifak etmişlerdirki, Nuh (a.s.) gemiden indiğin­de beraberindekiler ölmüş, sonra nesilleri ölmüş sadece Nuh (as.)'ın nesli kalmıştır. Bunun delîli (Saffât suresi 37) Allahın:"Biz işte Onun zürrryyetini baki kıldık" ayeti olup buda "Hızır'ın Nuh (a.s.)*dan önce sağ olduğu", görüşünü yok eder.

5. Hem bu doğru olup insan oğlundan biri doğduğu gün­
den bu dünya'nın sonuna kadar sağ olsa, doğumu da Nuh'tan önce olsaydı, elbette bu en büyük ayet ve şaşacak bir şey olur, bu haber Kur'anda çok yerde geçerdi. Çünkü en büyük Rububiyyet ayetlerinden olurdu. Allah (c.c.) Kur'an'da 950 yıl yaşattığını haber verip onu bir (mucize) ayet sayar. Ya hayatın sonu­na kadar ömür verdiği ne olur? Bunun için ilim ehli birisi "bu fikri insanlar arasına ancak şeytan atmıştır."demiştir.

6. Hızırın hayatıyla ilgili görüş Allah üzerine ilimsizce yüklenmiş bîr görüş olup bu da Kur'an'ın nassıyla haramdır.

İkinci mukaddime gayet açıktır. Birinci ise: Eğer onun'hayatı sabit ise ona ya Kur'an delâlet ederdi, ya sünnet veya İcmâı- ümmet delâlet ederdi. İşte Allah'ın Kitab'ı, onun nere­sinde Hızır'ın sağ olduğu? İşte Raslüllah'ın sünneti, onun neresinde böyle bir delâlet var? İşte Ümmet'in âlimleri, onlar Hızır'ın sağ olduğuna icma ettilermi?

7. Hızırın sağ olduğunu savunanların tek tutanakları, anlatılan hikayelerdir. Adamın biri Hızır'ı gördüğünü söyler. aklı olan için, ne şaşacak iş. Hızır'ın belli bir alameti var da gören onu tanıyormu? Bunların çoğu gördükleri şahsın "ben Hızırım" demesine aldanıyor. Ma'lumdurki böyle bir sözü ortaya atanın sözünü Allah'tan bir delil olmadan tasdik caiz olamaz. Peki Hızır'ı gördüğünü söyleyen adama kendinin Hızır olduğunu söyleyenin yalancı değil de doğru biri olduğu nereden ma'lum oluyor?

8. Hem Hızır Allah'ın. Kelîm'i İmran oğlu Musa (a.s.)'dan ayrılıp onunla arkadaşlığa devam etmedi, ona (ayette geçişine göre)"tşte bu, benimle senin arandaki ayrılıktır11 dedi. (Kehf 78) Nasıl olurda Musa (a.s.) gibi bir Peygamber'den ayrılıp gitmeyi kendi nefsine razı görür de sonra cahil ve şeriat dışı giden, Cum'aya ve cemaata gelmeyen, ilim meclislerine ayak basma-yıp şeriattan hiç bir şey bilmeyen bu dervişlerle birleşmeye na­sıl razı olur? Bunların her biri "Hızır dediki", "bana Hızır, geldi", "Hızır tavsiye ettflci" diye atar dururlar.

Hayret doğrusu, demek Hızır Allah'ın Kelîm'inden ayrı­larak, sbrıra da abdest almasını bilmeyen, namaz nasıl kılınır anlamayan cahillerin sohbeti peşinde dolaşacak ha...

9. Hem Muhammed ümmeti "ben Hızırim" diyen .kimse hakkında, o kimse "Ben Allah Rasûlü'nü şöyle şöyle söyiericen işittim" demiş olması farzedildiğinde, dinde onun sözüne iltifat edilmez ve kendisi ile ihticac edilmez. Taki Rasûlüllah'a gelmediği ve ona bîat etmediği ya da bu cahil kendisi ona gönderilmediğini söyleyene kadar. Bunda küfürden bir şeyler vardır.

10. Eğer Hızır sağ olsaydı elbette kâfirlere karşı cihadı, Allah yolunda alakası ye ordu saffında bir saat yer alması Cum'aya, cemaata gelmesi ve ilim öğrenmesi kendisi için vahşi hayvanlar arasında ıssız yerlerde ve tenha çöllerde dolaşmasından daha hayırlı olurdu. Böyle yapması ise en fazla ayıplanmasına ve ta'nedilmesine sebep olmaz mı?

--------------------------------------------------------------------------------

[1] El Menarul Münif Fi's Sahih ve'd Daif İ.Kayyim el Cevziyye sf 70/76

[2] İbnü'l Cevzi Ucaletü'l Muntazır

[3] İbn-i Adiy 2/740; Ukayli Duafâ 1/225, Mevzûât 1/195-196, İthaf 5/69,112; Beğavi Süne 81-443; Zehebi Mizan 1845; Tezkere 108; İbn-i Adiy bu sözü hasen bin Rizzi'nin uydurduğunu söyler. Zehebi bunu ibn-i Huzeyme ve bir grup alimin İbn-i Zebdâ'dan naklettiğini ilave eder.

[4] Beğavi es-Sünne 443; Tenzîhl/234; Mevzuat 1/196.

[5] Buharî Mevakît 40; Müslim Fazâil 217; Müsned 2/88, 121; Ebû Dâvûd 4384; Zâdü'l Mesîr 5/168; Abdürrezzak 20534; Tirmizî 2251; Hakim 2/37; Beyhakî 1/453, 9/7; Beyhakî Delâil 6/500; Beğavî 2/193.

[6] Müslim 1383,1384; Müsned 1/32,30

[7] ; İbnü'l Cevzî'nin bu adı geçen eserinden İbni Kesir El-Bidaye ven-Nihâye l/334"te gayet tafsilatıyla nakleder. Onun Ali tmran 81 ayeti ile istidlalini, tb­ni Mes'udun görüşünü ve îbnii'l Cevzî'nin "Eğer Hızır Peyğamberse veya Veli ise bu (Ali tmran) ayetinin Siyakına girer. Eğer Efendimiz zamanında sağ ol­saydı, Onun Eşraf-ı Ahvâli, Efendimizin huzurunda, Ona indirilene inanmış olarak düşmanlarına karşı ona yardım etmesi olurdu. Çünkü Veli ise Hz. Ebû Bekir ondan daha hayırlıdır. Peyğamberse Musa (a.s.) ondan efdaldir. MUsnedde Cabir (RA.)'ın nakline göre Efendimiz (SAV.):"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederimki Musa (a.s.) hayatta olsaydı bana uymaktan başka bir şey yaparaazdLBbuyurdu. İşte dinden zarurî olarak anlaşılan budur." dediğini aktarır.

îbnü'l Cevzi bu ayete göre bütün peygamberler diriltilmiş olsa Efendimize tabi olması gerektiğini, binan aleyh Miraç dönüşü Efendimizin onlara imam olduğu­nu bildirip:

Bu anlaşılınca Hızır sag olsa Muhammed ümmetine dahil olurda İşte İsa (as.) ahir zamanda gelecek ve bu Ümmetten olarak bu şeriatla hükmedecek. Hem malumla Hızır hususunda kalbi rahatlatacak sahih veya hasen dereceli "Hızırın Efendimizle buluşup cihada katıldığına dair hiç bir haber yok."

[8] 4 nolu dipnota bakınız.

[9] Müslim Fazailus- Sahabe 220; Müsned 3/284, 305, 314; Hakim ,4/499.

[10] Müsned 3/387, 338; Beyhakî 2/11; Abdürrezzak 10152, 19209; ibn-i Ebi Asım Süne 1/27

[11] Buharı Cilt 4/160, 8/62; Müslim, Cennet bab 11/28; Müsned 2/315; Ebû Avâne 1/158; Abdürrezzak Musannef (Yetmiş ziça ile) 19435.
 
H Çevrimdışı

hümam

Üye
İslam-TR Üyesi
Selefi kardeşim sana bu konu da kesinlikle katılıyorum.Buhari ve Müslim müslümanların güvenini kazanan iki önemli hadis ravisidir.Bu tür konularda risale vb. kitaplardan önce elbeete bu iki ravi gelmektedir.
Selefi kardeşim arkadaşlar yazınızı galiba yanlış anladılar.Benim bildiğim kadarıyla hızır(a.s) normal olarak ölmemişlerdir.Fakat bizlerin anlayacağı derecede de hayatta değillerdir.Tıpkı şehitler gibi yani ölümün de mertbeleri vardır.
 
H Çevrimdışı

hümam

Üye
İslam-TR Üyesi
haklısın.Öyle bir şeye nasıl inanırlar gerçekten anlamıyorum.Bizim hadislerinden herşeyi öğreneceğimiz insanlar buhari ve müslimdir.bunu ben de söylüyorum
 
Z Çevrimdışı

Zeyd bin Hârise

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
maşaallah selefi kardeşim Rabbim senden razı olsun ... çalışmalarını bereketlendirsin ve ecrini kat kat versin inşaalllah ...
 
S Çevrimdışı

selefi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Zinnureyn kardeşim makul yorumundan dolayı allah razı olsun,CUNDULLAH kardeş Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şehitler hakkında şöyle buyurur: "Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar." (Ali İmrân, 3/169) "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Aksine onlar diridirler ancak siz fark edemiyorsunuz." (Bakara, 2/154) Bu itibarla şehitler Allah katında diridirler.
 
S Çevrimdışı

Sehid

Üye
İslam-TR Üyesi
s.a. selefi kardes enteresan bir konu acmissin, Allah senden razi olsun. Bu konu enteresan oldugu kadari ilede cok önemli.
zinnureyn kardesimin dedigi gibi, bazilari kapiya gelen dilenciyi geri cevirmiyor, ya hizirsa gelen? diye. Buda yaptigi hayri Allah rizasi icin degilde, kendi cikarlari icin yapmasina yol aciyor, bir taraftanda bidat oluyor.
Allah tarafindan, sevdigi ve darda kalan kullarina dua ettikleri zaman mutlak ve mutlaka yardim geliyor. Bizim milletimizde basina böyle birsey geldigi vakit, "hizir imdadima yetisti" adini koyuyor. Böylelikle Allahin istegiyle bir kul vesilesiyle yardim geldimi= hizir yetisti deniliyor.
Yani anlatmak istedigim su, her kisiden gelen yardim hizir konulmus.Rabbimiz bize bilmedigimiz yerden, bilmedigimiz zaman yardimlar ediyor,bunlar insanlar vesilesiyle, yada melekler vesilesiylede olur.Allahu-alem.
yaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kardeslerim sunu demeye calisiyorum, hizirin var yada yok olmasinin nekadar önemi var?......
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Selefi ve uksimi kardeşlerim sabrınızdan dolayı Allah cc sizlerden razı olsun sizlerden ricam artık bu konuya bakmamanızdır konu artık bende....

Bu konuya reddiye niteliğinde yazı yazmak isteyenler yada bu konuya inanmayan kardeşlere sesleniyorum...

Uzun uzadıya copy etmeyelim..Mektubat,risale vb kaynaklardan delil nakletmeyiniz..

Delillerinizi Yüce Allah'ın kitabı Kur-an ve sahih hadislerden yazınız özellikle imam buhari r.a,imam muslim r.a,imam malik r.a,imam ahmed bin hanbel r.a,imam tirmizi r.a bu kaynaklardan başka internet sayfasında değilde bizzat kendi okuduklarınızı ve sayamadığım sahih hadis külliyatlarından bana 1 tane tek delil yazmanız kafidir evimde direk kitabı açıp okuyacam eğer selefinin yazdıkları sahih değilse tevbe edeceğim bu konuda ama sizler bana bu kaynaklardan bir tek delil sunamazsanız...

Allah'a havele ediceğim sizi...

Uslubunuza dikkat ediniz..İnsanlar burada islam adına çabalıyor..Sizlerde bir katılım yapacaksanız dini asıl kaynaklarından okuyup bizlere aktarınız..
 
U Çevrimdışı

uksimu

Aktif Üye
Frm. Yöneticisi
kamill ' Alıntı:
KARDEŞİM .PEYGAMBER EFENDİMİZ BİR HADİSİ ŞERİFLERİNDE . 124 BİN DİĞER BİR RİVAYETTE İSE 224 BİN .PEYGAMBER GELMİŞTİR BUYURUYOR ..BUNLARIN SADECE 28 KURANI KERİMDE ZİKR EDİLİYOR DİĞER PEYGAMBERLERİN İSİMLERİ HADİS KİTAPLARINDADA YOK FAKAT HADİSTE ADEDİ BELLİ EDİLMİŞ ..O ZAMAN BİZ BU PEYGAMBERLERİDEMİ İNKAR EDECEĞİZ HAŞA . MEZHEBİMİZİN GÖRÜŞLERİNİDE İNKARMI EDECEĞİZ HAŞA .??
ya kamill hocam subhanallah selefi kardeşte bende kimsede zaten hızır a.s. mı reddetmedi öle biri olmadııgnızda sölemedi. sadece kendisinin yaşayıp yaşamaması hakkında konuşulmaktra. olmayan birinin yaşıyor veya ölü olması koonusu kesinlikle abesleiştigaldir demekki inanılıyorki bişr zamanlar varolduguna o konuşuluor . nasıl inkarcılık çıkardınız hala nalayabilmiş değilim. nasıl itikada bagladınız hala anlamış değilim. selametle.
 
S Çevrimdışı

selefi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
kamill ' Alıntı:
KARDEŞİM .PEYGAMBER EFENDİMİZ BİR HADİSİ ŞERİFLERİNDE . 124 BİN DİĞER BİR RİVAYETTE İSE 224 BİN .PEYGAMBER GELMİŞTİR BUYURUYOR ..BUNLARIN SADECE 28 KURANI KERİMDE ZİKR EDİLİYOR DİĞER PEYGAMBERLERİN İSİMLERİ HADİS KİTAPLARINDADA YOK FAKAT HADİSTE ADEDİ BELLİ EDİLMİŞ ..O ZAMAN BİZ BU PEYGAMBERLERİDEMİ İNKAR EDECEĞİZ HAŞA . MEZHEBİMİZİN GÖRÜŞLERİNİDE İNKARMI EDECEĞİZ HAŞA .??

124.000 peygambere delil istiyorum.bunun sunnetten delilini lütfen gösrerin.
 
S Çevrimdışı

selefi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
ben seni delile davet ediyorum,sen delil göstermek yerine yorum yapıyorsun,bilmediğinin ardına düşüyorsun.
bak sana senin delilinin kaynağını vereyim Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266
bu hadisi lütfen biraz araştır,ehlince malumdurki bu hadis çok zayıftır,bunu ben demiyorum,eski ve yeni tüm cerh ve tadil alimleri diyor.
 
S Çevrimdışı

selefi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Alimlerin ittifakına göre zayıf hadisler inanç konularında delil olmaz,ancak İmam Nevevi gibi bazı alimler hadis çok zayıf değilse Fedailul Amel konusunda delil alınabileceğini söylemişlerdir,124.000 peygamber ise inanc konusudur,yani delil alamayız.
 
S Çevrimdışı

selefi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Ayrıca kamil kardeşim sen bir şeyi vurgulamak istiyorsun,hadis inkarcısısın demek istiyorsun,ben bundan allaha sığınırım,ben sahih bir hadisin inkarının küfür olduğuna iman ediyorum,ayrıca sünnetin vahiy olduğuna iman ediyorum.
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Kamill sen ne yazdığını bilmiyorsun sanırım sırf cedel olsun diye burada yazı yazma verdiğin hadisleri dipnotla yazmanı önermiştim...Zayıf hadisleri burada sahih diye aktarıyorsun..Allah'dan korkmanı tavsiye ediyorum.
Ve konu peygamber olup olmadığı değil konu şu an şu dakika yaşayıp yaşamadığıdır..
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Kardeş bana kurandan ve resulu sav'in sünnetinden yazın.

Anladınız mı..

Yaşıyorsa bu kaynaklardan yazın kendi hatalarınızı hemen kapıyorsunuz.Önce sahih hadisleri tam bilerek yazın..

Ve bu konuda kuran ve sünnetten yanıt istiyorum veremiyorsanız.Bilmiyorum deyin..
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Bende sizden Allah'a sığınırım ve bu forum şahit olsun buna..

Ben bu insandan Allah ve Resulu sav'den dini konuda delil istedim o ise bana dinin aslı olan Allah'ın Kitabı kuran ve sünneti Resulu'nun dediklerine aldırmaksızın bir beşer olan insanı delil olarak getirdi ve Allah'ın kitabı Resulunun sünneti dururken bana ona inanmı istedi...

Şunu bil ki ey kamil seninle itikadımız tamamen ayrı..
 
U Çevrimdışı

uksimu

Aktif Üye
Frm. Yöneticisi
kamill ' Alıntı:
:hahahaa :hahahaa ben bepgamberdir veya değildir diye bişey söylemedim.sadece hadiste olmayan herşeyi inkarmı edeceğiz dedim?????? bence siz ön yargılı davranuyorsunuz.siz beni allaha havele ediyorsunuz bende sizi allah havale ediyorum.inş.en iyisini allah bilir.zaten siz mektubatı delil göstermeyin demişsiniz.siz baya buyuk alimsiniz galiba .imamı rabbanı hz.hadislerini delil göstermeyin diyen şahıstan allah sığınırım.........
imamı rabbani hz. lerinin hadislerini dedlil göstermeyin diyenlerden biriyim haci. ve size soruyorum sizce imamır abbani hadis alimi cerv ve tadil yapabilecek sevi.yede bir müctehidmidir?. ki onun hadislerini almayandan Allaha sıgınacaksınız. hadisi kimden aşlmamız gerektigini demekki daha bilmiyoruz rabbim bize rahmet etsin inş. önce kendi nefsinm için sölüyorum inşallahu teala dosdogru yolu bulmak için sadece kuran ve sünnete bakarız. Allah resulu s.a.s. veda hutbesinde buyurdugu gibi bize miras bıraktıgı tek 2 şeye sarılırız. selametle. evet bende bunun dışında kalan herşeyi red ederim hiç biriylede işim olmaz beni cennete götürecek olan sadece bu ikisidir beni cehenneme götürecek olan ise bunların dışınmda kalanlardır. selametle.
 
deli Çevrimdışı

deli

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
bu güne kadar doğruluğuna iman ettiğim bir bidat daha hayatımdan silinmiştir. :hahahaa bu olayda emeği geçen selefi abime yine Allah razı olsun diyor, saygılarımı sunuyorum. birde kamil kardeşim... verilen bunca sahih kaynak dururken diğerleri kadar sahih olmayan kaynakları misal göstermek niye... bizler Anne- babalarımızın dini üzerinemiyizki sahih kaynaklarar ve kesin deliller getirilmesine rağmen işittik - itaat ettik demek bu kadar zor geliyor. rabbim basiretlerimizi artırsıın inşaallah.
 
Üst Ana Sayfa Alt