Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Çözüldü İlim Öğrenmek İçin Hayızlıyken Mescid'e Girmenin Sakıncası Var mı?

|FaraH| Çevrimdışı

|FaraH|

°
İslam-TR Üyesi
Tüm Müslümanlara
Es selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhû.

Hayızlıyken zaruretsiz Mescid'e girmek haramdır.

Fakat bir kız kursunda Mescid olarak kullanılan yere, hayızlı talebelerin ilim öğrenmek, ders yapmak için
-Tecvid dersi, Hadis-i Şerif ezberleme gibi- girmelerinde sakınca var mıdır?
Mescitte Kur'an-ı Kerim okuyan talebeler'de bulunursa?

Kursa gelen tüm talebeler hocayla o Mescitte ders yapıyor, vermesi gereken dersini veriyor, dinletiyor?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Tüm müslümanlardan bir fert : Aleykum selam we rahmetullahi we berakatuh

Hayızlı olan (aybaşı halindeki) kadın, Kur’ân öğrenme veya öğretme durumunda zaruretten dolayı Mâlikî mezhebini taklid edebilir, bu mezhebin hükmüyle amel edebilir.
(Zamanımızda Kur’ân eğitimindeki zorluk; hıfzı muhafaza; bu eğitimin önündeki engeller; kısıtlı zaman, mekân, öğrenci vb. illetler bu mezheb ile amel etmeyi iktiza etmiştir.)

Hayızlının Kur’ân’a dokunması veya okuması için verilen bu cevaz sadece öğrenme veya öğretme anlarında/vakitlerinde veya bunlarla alakalı olan; ödev yapma, verilecek derse hazırlık yapma, tekrar etme gibi durumlara has olup bu zamanlarda kullanılmalıdır. “Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur” kaidesine binaen, zikredilen bu durumların dışında kullanılmamalıdır. Zira bu meselede bu fetva, zaruretten dolayı verilmiştir.
(İbn-i Âbidîn (Hanefî); Vehbe Zuhaylî İslam Fıkhı (Dört Mezheb); Hidâye (Hanefî); İhtiyâr (Hanefî); Nûru’l-Îzâh (Hanefî); Kevâkibu’d-Durriyye fî Fıkhı’l-Mâlikiyye (Mâlikî); Hâşiyetu’d-Dusûkî ale’ş-Şerhi’l-Kebîr (Mâlikî); Mevâhibu’l-Celîl fî Şerhi Muhtasarı’ş-Şeyh Halîl (Mâlikî); Minehu’l-Celîl Şerhu Muhtasar Halîl (Mâlikî) ve Mudevvene (Mâlikî) 
Üst