Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

sünnet

 1. أهل الحديث

  Şiilerin İslâm Ümmetine Yaptığı İhanetler - Ebu Musab ez-Zerkavî

  Hulefâ-i Râşidîn döneminden günümüze değin Şiilerin İslâm ümmetine yaptıkları ihanetlerin hülasası olan bu kitap, Şehid Şeyh Ebû Mus’ab ez-Zerkâvî’nin 3 bölümlük "Hel Etâke Hadîsü'r Râfıza? (Rafızi'nin Haberi Sana Geldi mi?)" başlıklı seri dersinin tercümesinden oluşmaktadır. Kitabın muhtevasını...
 2. أهل الحديث

  Hanbelî İlmihali - Mer'î bin Yusuf el-Kermî el-Hanbelî

  Öteden beri Türkçe'de Hanbelî fıkhına dâir yok denecek kadar az kitap olduğu için yayınevimiz büyük Hanbelî âlim Mer'î bin Yûsuf el-Kermî el-Hanbelî (rahimehullah)'ın elinizde bulunan "Delîlü't-Tâlib li Neyli'l Metâlib" isimli ilmihâl hüviyetindeki eserini Türkçe'ye tercüme ederek bu sahadaki...
 3. أهل الحديث

  Dureru's-Seniyye'den Alıntılar

  "Senden beklenen, insanların çoğuna aldanmamandır. Zirâ senin peygamberin (sallallahu âleyhi ve sellem) sâhih hadislerde dininin değişime uğrayacağını, ummetinin, Benî İsrail'in yaptıklarının aynısını yapacağını ve önceki ummetlerin fırkalara ayrıldığı gibi kendi ummetinin de fırkalara...
 4. أهل الحديث

  Şerhu's-Sunne ~ İmam Berbeharî

  Bu eser, Sünnet ve Eser Ehli’nin itikadının özetini içermektedir. Hadis ve eserler zikredilmeksizin ve meseleler bâblar hâlinde ele alınmaksızın yazılan sünnet ve itikatla ilgili muhtasar kitapların en genişlerinden kabul edilir. Tercümede esas alınan nüsha, Şeyh Ebu Abdullah Âdil b. Abdullah...
 5. أهل الحديث

  Muhtasar Zadul Mead ~ Muhammed bin Abdulvahhab

  “Zadu’l Mead fi Hedyi Hayri’l İbad” isimli kitap, muhaddis imam İbn Kayyım el-Cevziyye’nin kaleme aldığı en önemli eseri olmakla birlikte, onun imamlığını, ilminin derinliğini ve taklitten uzak olduğunu gözler önüne sermiştir. Müellif (rahimehullah) eserinde, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve...
 6. أهل الحديث

  Sırat-ı Mustâkim ~ İbn Teymiyye

  Şeyhülislam İbn Teymiyye -rahimehullah- bu eserinde, Fatiha Suresi'nde beyan olunan Sırat-ı Müstakim (Dosdoğru Yol)'un ne olduğunu, gazaba uğrayanlar ile sapıkların yolundan nasıl uzaklaşmak gerektiğini, onları taklit etmememizin, onların adet ve yaşayışlarına benzemekten uzak durmamızın...
 7. أهل الحديث

  İbanetu's-Suğra ~ İbn Batta

 8. أهل الحديث

  Çözüldü Tâlak Suresi 2 ve 3. Ayetlerin Umumî Tefsiri Nedir?

  Esselamu Âleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuhu; "...Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir..." (Tâlak 2-3) Bu ayetin esbâb-ı nüzûlu hakkında rivayet olunan...
 9. أهل الحديث

  Duyuru Tevhîd ve Cihad Bilincine Davet ve Hayırda Öncü Olabilmek

  بسم الله الرحمن الرحیم Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a; salât ve selâm Rasûlüne, ehline, ashabına ve Allah’ın kelimesini yüceltme yolunda gayret gösteren tüm Müslümanlara olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuhu; Kardeşlerim evvela başlamadan önce belirteyim ki; Yazı bir tık...
 10. أهل الحديث

  Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak, Bütün Seneyi Oruçla Geçirmek Demektir

  Esselamu Âleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuhu; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir." (Buhâri, Savm, 59; Müslim, Siyam, 97) "(Ey Ebu Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman (hicri ayın) on üç, on dört ve on...
 11. أهل الحديث

  Nebevî Savaş Sanatı

  Askerî ilimler veya bir diğer adıyla ‘Savaş Sanatı’, müslümanın şahsiyetinden çok güçlü ve programlı bir şekilde koparıldı. Sanki askerî ilim, İslam toplumunun yeni öğrendiği bir şeymiş gibi algılandı. Yapılan bu hataları, en güzel bir şekilde düzeltmemiz gerekir. Bu hataları nebevî büyüteçle...
 12. أهل الحديث

  Nebevî Liderlik Sanatı

  Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) nasıl bir liderdi? Nebevî liderlik için gerekli şartlar nelerdir? Liderin kendisine, tebaasına, ümmete ve Rabbine karşı sorumlulukları nelerdir? Bunlara benzer onlarca suâlin cevabını tarih boyunca yazılmış bir çok harp sanatı kitaplarını da elekten...
 13. أهل الحديث

  el-Akîdetü'l-Vâsıtıyye Şerhi - İbn Useymin

  Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin şerhedilen el-Akidetu’l-Vasıtıyye isimli eseri; insanların bid’atlere daldıkları bir zamanda ehl-i sünnet akidesini (sahabe, tabiîn, tebe-i tabiîn ve dört imamın izlediği tertemiz yolu; yani selef-i salihînin yolunu) anlatmak ve bid’atlere karşı muhafaza etmek için...
 14. أهل الحديث

  Hadis Usûlü ~ İbn Salah

  İbnü’s-Salâh’ın Ulûmü’l-hadîs/Mukaddimetü İbni’s-Salâh adlı eseri, telif edildiği dönemde hadis usûlü alanında kendinden önceki müktesebâtı 65 nevi altında bir araya getirmesi ve hadis usûlünü canlandırması açısından kıymetli kabul edilmiş, ayrıca kaleme alındığı zamandan bu yana hadis âlimleri...
 15. أهل الحديث

  Dureru's-Seniyye - Muhammed bin Abdulvahhab ve Necd Ulemâsı

  Dureru's-Seniyye isimli külliyatın ilk 3 cildini içermektedir. Bu eser, Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Allah ona rahmet etsin) ve Necd Ulemâsının, Şeyhin torunlarının Tevhîd ve akide ile ilgili mektup ve risalelerini ihtiva eden bir eserdir.
Üst Ana Sayfa Alt